Když sever válčí s jihem a zem jde do války, píše se nová ústava.

Občanská válka v USA, která probíhala mezi dubnem roku 1861 a 9.4. 1865, kdy podepsal R.E. Lee kapitulaci Konfederační armády měla mnoho příčin – tu a tam se poukazuje na to, že vlastně nebyla primárně o otrokářství, ale o hospodářském růstu, protekcionismu, politických neshodách, o způsobu života jako takového, o miskách vah vychylujících se ve prospěch […]

Jednatel s.r.o. z pohledu pracovního práva

Od té doby, co vstoupily v účinnost základní rekodifikační předpisy, a to zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech, je v zásadě vyřešené dlouholeté dohadování kolem souběhu funkcí statutárního orgánu právnické osoby. Příchodem těchto zákonů se stává s.r.o. dosažitelnou skoro pro všechny podnikatele. S oblibou narůstal počet nově […]

Války mezi pohlavími

Kdysi na naší planetě probíhaly boje mezi živočišnými druhy. Divá zvířata bojovala o nadvládu, o kořist, o teritoria. Boje trvaly statisíce let. Posléze nad ostatními zvítězil člověk, leč půtky neustaly. Muži bojovali proti sobě a sami se sebou, skupiny mužů jedna proti druhé a někdy všichni proti všem. Muži bojovali o statky, o nadvládu, o […]

Vybrané povinnosti držitele zaměstnanecké karty v souvislosti se zákonem č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky.

Čeští zaměstnavatelé se stabilním růstem tržní ekonomiky stále častěji potřebují pro výkon své podnikatelské činnosti zaměstnávat vedle místních zaměstnanců i zaměstnance zahraniční, ať už zaměstnanců z Evropské unie nebo z třetích zemí. Zaměstnávání zahraničních zaměstnanců v České republice upravuje především zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších […]

Historický vývoj územní a profesní formy samosprávy

Tématem mého příspěvku je historický vývoj územní a profesní samosprávy jako nejčastěji uváděných forem samosprávy. Přestože zmínka o vývoji územní samosprávy má své opodstatnění, jeví se mi, s přihlédnutím k praktickému zaměření Ústavu práva a právní vědy, o.p.s., za zajímavou část věnující se profesní samosprávě s odklonem na samosprávu advokacie. Každý cech, každé řemeslo, každý […]

Mateřská dovolená muže

Mnozí nad titulkem nevěřícně zakroutí hlavou, ale pracovněprávní předpisy umožňují, aby muž pečoval o dítě na „mateřské „ nebo rodičovské dovolené. V  legislativním smyslu se u muže – zaměstnance – nejedná o klasickou „mateřskou“ jako je tomu u zaměstnankyň – žen, ale o dobu, po kterou může žena čerpat mateřskou dovolenou. Peněžitá pomoc pro muže […]

V jakých státech lze použít mezinárodní certifikát IES?

Pro absolventy mnoha studijních programů a vzdělávacích zařízení může být v případě zájmu o práci v zahraničí problémem vzájemného uznávání výsledků studia. Právě z tohoto důvodu jsou velmi důležité subjekty, které dle jasně daných a transparentních kritérií připravují hodnocení jednotlivých institucí a jimi poskytovaných studijních programů ve formě mezinárodních certifikátů, které slouží jako doklad o kvalitě hodnocených poskytovatelů […]

Ústavní diskrece jako ochrana politických práv ve světle usnesení Ústavního soudu č.j. Pl. ÚS 34/16

V příspěvku rozebírám usnesení Ústavního soudu č.j. Pl. ÚS 34/16,[1] které se mi jeví zajímavé z pohledu odlišného stanoviska soudkyně Kateřiny Šimáčkové. Ve svém stanovisku se soudkyně věnuje nejen ústavně zaručenému právu na svobodnou soutěž politických sil, ale také, a to zvláště, ústavně zaručenému právu na přístup k voleným funkcím. V souvislosti s argumenty stěžovatelů o zákazu libovůle veřejné moci […]

Zaměstnání a příspěvky pro zdravotně postižené osoby

Zaměstnání a příspěvky pro zdravotně postižené osoby Nemám v úmyslu radit, jak sehnat zaměstnání pro zdravotně postižené osoby (dále osoby ZP), ale skutečností zůstává, že jsou stále na trhu práce velmi početnou skupinou občanů, kteří se jen velmi obtížně pracovně uplatňují. Ne nadarmo se říká, že kvalita společnosti se pozná podle toho, jak se dokáže postarat […]