Tisk

Billboard v černém lese a temná hmota reklamy

MUDr. Jan Vavrečka

Billboard v černém lese a temná hmota reklamy

Poznámka autora:

Vážení čtenáři, milí kolegové,

věřím, že Vás neurazí beletristické zpracování tohoto článku, naopak, že bude příjemným osvěžením. Po věcné stránce se jedná o závažnou problematiku, jejíž současnou podobu dle mého názoru tento výpravný způsob přibližuje lépe, než stručnější teoretické teze. Kontrast reality moderní reklamy a práva de iure je dnes nepřehlédnutelný. Přesto jej v některých klíčových momentech přehlížíme, protože naše standardy právního uvažování byly  v této oblasti zkrátka dlouhodobě příliš jiné.

Tajemství černého lesa

Píše se rok 2011 a je teplé krásné léto. Jednoho rána se temným hvozdem Českého lesa vydává na pravidelnou obchůzku také hajný Robátko. Přibude k mýtině skryté turistickým zrakům a zůstane stát v němém úžasu. Uprostřed se tyčí obrovský billboard a zářivými barvami sděluje:

Vyděšený hajný se vrací domů, zvedá telefon a volá.


Cože, billboard v černém lese? Pošlete tam někoho

Není zcela podstatné, zda Robátko skutečně stál v němém úžasu nebo zda byl předem někým upozorněn, že něco na mýtině má a mohlo by to zajímat média, případně dostal 2000 Kč za to, že tohle někomu svým jménem pouze zavolá. Ať tak nebo tak média mají ještě týž den na svém redakčním stole podivnou senzaci. Billboard v černém lese? Kdo to jakživ viděl? „Pošlete tam někoho!" - a redaktor Arnošt už je na cestě.

Billboard oslovující divočáky a srnky je skutečně senzační věc. Arnošt se štábem na místě natočí krátkou reportáž a večerní zpravodajství bude zase o něco hezkého pestřejší. Co za tímhle jenom může být? Lze si naklást mnoho řečnických otázek - nejsou však vůbec podstatné. Dotvářejí pouze zajímavé verbální pozadí senzační reportáže. V šedi zpravodajských standardů, dnes večer čeká diváky rozhodně příjemná změna.

Vítejte u zpráv

S příchodem večera přichází do desetitisíců domácností také znělka hlavního zpravodajství. Po hlavních událostech přichází klíčová chvíle. Půl miliónu diváků se dívá a diví, jak se za moderátorem míhají temné lesy a pěšiny divoké zvěře, které vedou až k mýtině s obrovským propagačním sdělením! A z TV obrazovky v té chvíli z billboardu za moderátorem na několik vteřin ve všech domácnostech zazáří úderný claim:

„Náš doplněk stravy DEKANCERIN® jako první opravdu LÉČÍ RAKOVINU. Prokázali to nezávisle vědci ze 3 univerzit v USA a Kanadě. - Zachraň se, kdo můžeš!!!"

To snad nemyslíte vážně!

Reakce mnoha odborníků shodná s titulem s krásné knihy Richarda Feynmana pak skutečně není náhodná. Právníci, odborníci státních dozorčích orgánů, specialisté spotřebitelských organizací, akademičtí pracovníci na vysokých školách, ale dnes už stále více odborné i laické veřejnosti, ti všichni něco dobře vědí. Ví, že propagovat potraviny a doplňky stravy za účelem léčby či pouhé prevence lidských onemocnění je právně nepřípustné. Půl miliónu lidí nyní dostalo v rámci zpravodajství předloženo reklamní poselství s obsahem, který si konkurenční výrobci už 3 roky nedovolili použít ani v zapadlé regionální inzerci nebo v rádiu.

To už není pouze nekalá a klamavá obchodní praktika a klamavá reklama ve smyslu zákona, to je reklama přímo nestoudná, reklama vysmívající se celému právnímu řádu. To si myslí Gabriela z občanského Sdružení na obranu proti útoku a rozhodne se podat podnět k zahájení správního řízení z moci úřední. Zdravý rozum dává zcela jasně tušit, že odpovědný distributor produktu DEKANCERIN® společnost DeletePharma, s.r.o. a její zpracovatelská agentura NewBrainHead Copany, a.s. z téhle kauzy nemohou vyjít bez pořádné sankce. Zdravý rozum a právo k sobě však v praxi někdy vůbec nepatří.

Ing. Jaroslav Páka a jeho úřední postup

Gabriela zjistí, že věcně příslušným orgánem k řešení podnětu na obsah reklamy doplňku stravy je v tomto případě Krajský živnostenský úřad Pošumavského kraje. V něm je sídlo odpovědného distributora. Stejně tak se v něm skrývá zkušený odborník ing. Jaroslav Páka. Právě jeho úkolem je vyřešit Gabrielin podnět. Jarda se seznámí se situací - a má hned jasno a současně také hotovo. V tomto případě KŽÚ Pošumavského kraje žádné správní řízení z moci úřední nezahájí pro nedostatek důvodů k takovému postupu a milá Gabriela je o tom zpravena do 30 dnů v souladu se zákonem. Zdůvodnění je otcovsky důrazné.

Vážení odborníci SOPÚ, o.s., milá slečno Gabrielo,

Děkujeme Vám za podnět, který jsme obdrželi 24.6.2011 SpZn: KŽÚŠum/BRR!-0022/2011. Oznamujeme Vám, že v rámci předběžného šetření a řízení o podnětu jsme neshledali dostatek důvodů pro zahájení správního řízení z moci úřední v této věci. S pozdravem a přáním hodně štěstí a úspěchů v další ochraně spotřebitelů a veřejného zájmu. Jaroslav Páka, vedoucí oddělení enforcementu práva a regulace reklamy při KŽÚ Pošumavského kraje.

Odůvodnění:

Informace šířená spotřebitelům v rámci hlavní večerní zpravodajské relace dne 20. 6. 2011 na programu ČT1 byla redakčním zpravodajstvím. Obsah redakčního zpravodajství nepodléhá regulačním ustanovením specificky upravujícím přípustný obsah reklamy. Nelze na něj uplatnit regulaci propagace léčivých a preventivních účinků v rámci prezentace potravinářských výrobků (včetně doplňků stravy) dle § 5d odst. 2 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ani jej podřídit ustanovením nařízení ES č. 1924/2006, o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin. Náš úřad neshledal také žádné důvodné podezření z možné realizace skryté reklamy v tomto případě. Z vyžádaného vyjádření redakce ČT zjevně vyplývá, že reportáž vznikla zcela nezávisle na základě oznámení nezaujaté třetí osoby (hajného Josefa Robátka) a nebyla jakkoliv společností DeletePharma, s.r.o. u České televize objednána nebo finančně uhrazena. Obsah reportáže shledáváme přiměřeným zpracovávanému tématu, kde je důraz kladen na neobvyklost takového nálezu a nikoliv na šíření obsahu sdělení na billboardu, ačkoliv i toto bylo ve zpravodajství uvedeno a bylo jej možné rozlišit. Tato skutečnost samotná není dostatečným důvodem pro konstatování skryté reklamy a zahájení správního řízení v tomto případě. - Médii nezávisle šířená informace není reklamou ve smyslu zákona. Náš úřad není kompetentní k dalšímu postupu v této věci. Pokud se Vás šířená informace negativně osobně dotýká, doporučujeme Vám obrátit se na soud podáním žaloby.

Gábina se doma rozpláče. Jak má u nás někdo chránit spotřebitele a veřejný zájem, když jsou na úřadech takoví Pákové? Půl miliónu lidí bylo informováno o tom, jak doplněk stravy DEKANCERIN®, léčí rakovinu, a jak tenhle nesmysl údajně někdo dokázal. A naše úřady? Gábina polyká v melancholických slzách své hrozny hněvu. A co ti, kteří tam vystavili ten billboard, ten je snad vůbec nezajímá? Gábině svítá nový cíl i naděje. Ing. Jaroslav Páka nalézá za pár dní ve své poště druhý podnět, za který si v jeho očích už Gábina rozhodně zaslouží dostat úředně za vyučenou. Jarda teď vyškolí Gábinu v definici reklamy a její interpretaci pěkně po dozorčím způsobu. Takže holka, poslouchej a vezmi si k tomu raději hned dva pytlíky piškotů a kapesníček:

Vážení odborníci SOPÚ, o.s., milá slečno Gabrielo,

Děkujeme Vám za podnět, který jsme obdrželi 1.7.2011 SpZn: KŽÚŠum/BRR!-0023/2011. Oznamujeme Vám, že v rámci předběžného šetření a řízení o podnětu jsme neshledali dostatek důvodů pro zahájení správního řízení z moci úřední v této věci. S pozdravem a přáním hodně štěstí a úspěchů v další ochraně spotřebitelů a veřejného zájmu. Jaroslav Páka, vedoucí oddělení enforcementu práva a regulace reklamy při KŽÚ Pošumavského kraje.

Odůvodnění:

Dle § 1 odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, se reklamou rozumí oznámení, předvedení či jiná prezentace šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb, propagaci ochranné známky, pokud není dále stanoveno jinak.

Definiční podmínkou reklamy je cíl jejího šíření. Pokud není vědomým cílem subjektu zúčastněného na produkci a šíření informace podpora něčí podnikatelské činnosti ve smyslu definice, o reklamu se z pohledu zákona nejedná a obsah takové informace nemůže být podřízen regulaci jako reklama. V tomto případě jsme neshledali v jednání redakce České televize naplnění této základní definiční podmínky reklamy - vědomý cíl podpory prodeje produktu DEKANCERIN®.

Váš druhý podnět namítá možné opomenutí KŽÚ Pošumavského kraje v rámci kontroly vlastního billboardu a jeho obsahu jako reklamy zadané firmou DeletePharma, s.r.o. a zpracované a šířené agenturou NewBrainHead Company, a.s. S tímto vašim názorem se neztotožňujeme, k žádnému opomenutí z naší strany v tomto nedošlo. Obě uvedené společnosti se dopustily pouze vytvoření a vystavení předmětné informace hluboko v temném lese, zcela mimo přístup spotřebitelů a veřejnosti. Ze strany obou subjektů (distributora + agentury) nedošlo k vědomému a záměrnému veřejnému šíření informace přes komunikační média, ani k šíření informace takovým způsobem, jehož plánované důsledky by bylo možné považovat za ekvivalentní šíření reklamy. Následná medializace nebyla těmito subjekty objednána, uhrazena ani jinak iniciována či zprostředkována. Je nutné také přihlédnout k okolnostem tohoto případu. Informace, jejímž šířením zjevně nelze dosáhnout legálního cíle reklamy (billboard umístěný v temném lese není svým působením mezi smrčky na tři turisty způsobilý podpořit prodej produktu DEKANCERIN®) prakticky vylučuje, že by šíření této informace bylo vědomě motivováno právě tímto cílem. Vyžádali jsme si dodatečné vyjádření distributora i jeho zpracovatelské agentury. Informace poskytnuté těmito subjekty k vysvětlení případu nám neposkytly žádný důvod domnívat se, že by se o reklamu z pohledu zákona jednalo. Se zdůvodněním smyslu a cíle této realizace nám poskytnutým nejsme oprávnění vás seznámit. Své dotazy v tomto směřujte přímo na odpovědného distributora a jeho agenturu. Následná medializace vznikla shodou okolností a byla realizována médii nezávisle v rámci jejich řádné zpravodajské činnosti. Obsah zpravodajství je chráněn svobodou projevu a nepodléhá regulaci jako reklama ve smyslu zákona. Z výše uvedených důvodů jsme neshledali naplnění zákonné definice reklamy ani v jednání odpovědného distributora a jeho agentury, a proto neshledali žádný důvod pro zahájení správního řízení z moci úřední. (Aneb: A už dost ty holka pitomá, kdo se s tím má pořád psát...)

Oslava v agentuře NewBrainHead Company, a. s.

Čím více Gábina pláče, tím více se u výrobce a v jeho reklamní agentuře slaví. Kreativec Fanda je veleben, jak z naprosto minimálního rozpočtu vykoumal kampaň, která oslovila půl miliónu lidí a ještě zcela bezpečně přímo před zraky dozorčích orgánů uvedla hrubě nelegální a samozřejmě klamavé zdravotní tvrzení o účincích tohoto doplňku stravy. Konkurence se dnes může jít schovat. A zítra? - Zítra jí nezbude než vymyslet a provést něco podobného. Eventy, události, šoky, zinscenované veřejné situace, to je teď v moderní reklamě „in" a má svou zářnou budoucnost teprve před sebou. Nejde už pouze o to, jak proniknout do mysli spotřebitele, který reklamě nevěří a vytěsňuje ji. Hraje se tady velká hra jak obcházet veškerá regulační ustanovení právních norem a komunikovat prakticky bez rizika klamavá, nebo z jiných důvodů nelegální tvrzení o užitné hodnotě a účincích výrobků. Nelegální reklama je zkrátka pro reklamní průmysl a jeho konkurenceschopnost dnes conditio sine qua non a Gábina by neměla chodit hlavou proti zdi. Dobře jí tak.

Gábina prosí o pomoc Démona evropské regulace

Je to už tak na zemi zařízeno, že čas od času vynoří se ze země síly, jejichž opovrženíhodná temnota spočívá ve světle, které přinášejí. Gábina dnes večer pronese strašlivou kletbu. Následné ráno se pak pouze zdá být zase stejným.

Ing. Jaroslav Páka a temná hmota reklamy

To ráno se vlastně pouze Jarda Páka probudí poměrně silně nesvůj. Cítí se však skvěle a tak nad ranní kávou usedne nad úřední poštu. Je pátek 24. 6. 2011. Jarda otevírá poprvé podnět nějakého SOPÚ, o.s. a čte si informace od slečny Gábiny. Čte a je mu všechno hned jasné - jasné tak jako úplně všem průměrně inteligentním lidem okolo tohoto případu s billboardem v temném lese. Jarda se ale dnes rozhodne velmi neobvyklým způsobem. Hned na začátek připraví někomu malý šok.


  1. Jaroslav zahajuje dvě samostatná správní řízení z moci úřední ve věci možného porušování zákona o regulaci reklamy v rámci obchodní prezentace výrobků jednak se společností DeletePharma, s.r.o. a jednak se společností NewBrainHead Company, a.s. Jaroslav nepotřebuje žádná předběžná zjištění a vyjádření či vysvětlení od těchto subjektů, která na důvodnosti jeho podezření a také na oprávnění ke kontrole nemohou především vůbec nic změnit. V informaci zaslané oběma subjektům samostatně je uvedeno, že kontrola bude zahájena dnem DD.MM.RRRR kontrolou na místě. Oba subjekty jsou vyzvány ke splnění své zákonné povinnosti poskytnout v rámci zahájeného správního řízení povinně archivované kopie každé reklamy a vydat na vyžádání tyto materiály dozorčímu orgánu vyplývající jim z § 7a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoRR").(V listopadu roku 2010 musíme předpokládat osvícenou novelu ZoRR odstraňující hrubou chybu současného práva, která důvodně nařídí uchovávání kopií každé reklamy také jejím zpracovatelům.) Jaroslav žádá subjekty, aby ke kontrole na místě připravily a poskytly seznam všech reklamních materiálů realizovaných za období (od - do), a to včetně veškeré PR komunikace s médii, která je také šířením informací a tedy reklamou z pohledu zákona. Z předložených materiálů pak budou na místě ke kontrole pro účely správního řízení vybrány a zajištěny namátkově pouze některé.

Advokacie a management obou firem se bouří a vzteká. Co je tohle za způsoby? Chceme vědět a máme právo vědět, jaké reklamy se kontrola týká! Správní řízení může být zahájeno a vedeno pouze v konkrétní věci, o níž nejsou důvodné pochybnosti dle § 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SpŘ"). Dozorčí orgán má oprávnění ke kontrole pouze takové reklamy, kterou specifikuje a v jejímž obsahu předem shledal důvody k zahájení správního řízení! Systém: „Vůbec nic nevím, ale zahajuji vůči vám správní řízení a teď mi ukažte všechno, co máte, a já si teprve pak vyberu, co všechno si zkontroluji." - je nezákonný! Dozorčí orgán překračuje tímto požadavkem své pravomoci. Však on už mu to odvolací soud vysvětlí.


  1. Jarda slušně odpovídá na kontextové invektivy: Reklama z pohledu zákona je definována svým cílem a účelem. Nositelem cíle a účelu jednání je vždy pouze vědomě jednající subjekt a nikoliv samotná informace - předmět či věc. Reklama z pohledu zákona tedy není žádným specifickým typem informace, který lze určit a ukázat na něj prstem. Reklama z pohledu zákona je chováním. Chování stejně jako vědomý cíl a účel jednání jsou charakteristiky patřící právě jednomu subjektu, vůči kterému jsou jedině vyhodnotitelné. Veřejnoprávní kontrola reklamy tedy zakládá na kontrole reklamního chování právě jednoho subjektu a nikoliv na kontrole obsahu právě jedné informace či materiálu zpracovaných a šířených různými subjekty. Pokud je nutné pro účely zahájení správního řízení něco konkretizovat, není to určení konkrétních reklamních materiálů, ale určení právě jednoho konkrétního subjektu, jehož reklamní chování - reklama ve smyslu zákona - bude předmětem kontroly, což bylo ze strany úřadu učiněno. Důkazní řízení a vlastní proces zjišťování stavu věcí je součástí až zahájeného správního řízení. Neznalost stavu věcí předem ze strany úřadu nelze vykládat jako přítomnost důvodné pochybnosti a tedy absenci oprávnění k zahájení správního řízení ve smyslu § 3 SpŘ a nemůže být apriori důvodem k jeho nezahájení.

Kontrola věcného obsahu informací je pouze nástrojem, který má být dozorčím orgánem přiměřeně používán k dosažení hlavního cíle veřejnoprávní kontroly - kontroly reklamního chování konkrétního subjektu a zajištění zákonného stavu věcí přiměřenými donucovacími prostředky. Z kontroly textu jedné inzerce nelze nikdy učinit relevantní závěr o společenské nebezpečnosti chování subjektu, protože taková kontrola není schopna rozlišit mezi náhodnou a sporadickou chybou a zcela standardním porušováním zákona. Přiměřenost práva nutně vyžaduje rozlišování v tomto sporadicky chybujících subjektů a těžkých uvědomělých recidivistů, protože jedině toto poznání je nutným základem volby v daném případě dostatečně efektivních opatření. Každý jiný postup dozorčího orgánu je v důsledku nezákonný, protože zjevně nemůže vést k určení přiměřené sankce a přiměřených zákonný stav zajišťujících opatření.

Aby KŽÚ Pošumavského kraje seznal případnou míru nebezpečnosti reklamního chování obou subjektů, musí nutně učinit průřezovou kontrolu věcného obsahu oběma subjekty běžně šířených informací a materiálů. Legitimním důvodem k zahájení této kontroly dle § 3 SpŘ nejsou důvodná podezření, že ze strany obou subjektů dochází k porušování zákona, ale důvodná podezření, že ze strany obou subjektů dochází k reklamě z pohledu zákona. Charakter obou organizací - výrobce, reklamní agentura, nade vší pochybnost tyto důvody potvrzuje. V takovém případě je dozorčí orgán oprávněn vykonat kontrolu, a to bez dalších důvodů, které by musel předem seznat či specifikovat.          

Kontrola na místě

V určený den se do obou společností vypravuje dobrodružná výprava státních úředníků. Seznamy materiálů šířených v rámci reklamy těmito společnostmi (od - do, bez specifikace typu výrobku) musí být na stole připraveny. Seznamy jsou na dobrou radu advokacie samozřejmě dostatečně neúplné, což se rozhodne pro tuto chvíli Jarda velkoryse pominout. (Prověření relevance předložených seznamů je sice náročnější, ale možné.) Jarda si nechá předložit zejména všechny šířené materiály o výrobku DEKANCERIN® včetně internetové prezentace tohoto výrobku. Zkušeným rychlým okem je schopen okamžitě detekovat obecně zakázaná zdravotní tvrzení a tímto filtrem si „namátkově" vybírá materiály ke kontrole. Totéž však provede v případě 3-4 dalších výrobků. V tašce si odnáší z kontroly 15 - 20 zajištěných reklamních materiálů. Tvrdošíjně předtím požaduje také předložení seznamů veškeré PR komunikace s médii. Popření existence jakýchkoliv těchto rozesílaných materiálů zejména na straně reklamní agentury by bylo poněkud popřením absolutní reality. Něco si tedy určitě vybere i mezi torzem předložené PR korespondence. Kontrola reklamy bude zahájena vůči oběma subjektům samostatně jako kontrola zadavatele reklamy a kontrola zpracovatele reklamy, a to vždy proti balíčku zajištěných informací a materiálů v rámci reklamy těmito subjekty šířených. O ten vlastní billboard už ani tak moc nejde, Jarda sleduje vyšší cíl i vyšší princip.

Trefa do černého (?)

Zkusme na chvíli vůbec nepochybovat o tom, jak by taková širší, odborně a uvědoměle provedená kontrola u nás pro jakoukoliv reklamní agenturu a velkou část výrobců, zejména některých průmyslových odvětví, dopadla. Na rozdíl od obligátních sankcí-nesankcí udělovaných v řádech několika desítek tisíců korun, by tímto postupem Jaroslav nalezl pádné důvody k řádově i dvouřádově vyšším pokutám. Dokonce by mohl nakumulovat pokuty vůči různým výrobkům téhož výrobce a určit v našich podmínkách natolik rekordní sazbu, že by se poprvé mohla pod někým ve firmě zatřást i jeho nekalá marketingová židle. A především - by se mohlo v budoucnu něco v chování obou těchto subjektů konečně změnit. Nemusel by váhat ani při použití předběžných opatření a nařídit okamžité znepřístupnění veškeré internetové prezentace 2-3 výrobků DeletePharmy pro důvodné podezření z nezákonného obsahu a klamání spotřebitele. A v tomto případě raději ani neuvádím možnost shledat takový doplněk stravy (DEKANCERIN®) na základě standardů jeho dlouhodobější prezentace léčivým přípravkem z pohledu zákona [§ 2 odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů] - tzv. léčivým přípravkem dle jeho prezentace. Lze se pak dožádat rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv a nechat takový výrobek zcela stáhnout z trhu jako neregistrované léčivo. (Takový postup přímo podporují stanoviska a odůvodnění Soudního dvora k výkladu definice léčivého přípravku.) Je takový postup skutečně extrémní, protože dnes bude de facto likvidační, nebo jediný přiměřený, protože jediný může být efektivní, z pohledu teorie práva?            

Závěrem

Případ billboardu v temném lese dnes reprezentuje stále narůstající reklamní proudy a techniky jejichž principem je nejen reklama skrytá rozlišení spotřebitele, ale také klamání či obchodní zneužívání svobody projevu médií. Tyto techniky dnes umožňují překonávat hranice reklamních limitů provozovatelů TV vysílání, ale i serióznějších tištěných periodik. Účelová reklama ukusuje stále větší část veřejného informačního prostoru a to stále více způsobem pro spotřebitele z jeho vůle neeliminovatelným. Bránit se reklamě a vyhýbat se jejímu působení a důsledkům se stává čím dál tím více nemožným. Závažnost těchto technik pronikajících zcela mimo obvyklý rámec reklamy můžeme sporadicky pozorovat i ve velmi závažných případech. (Viz prasečí chřipka a přímo i nepřímo mediálně vyvolaná extrémní potřeba vakcinace.) Současně tyto techniky umožňují nejen pronikat do mysli spotřebitele, ale také efektivně brání výkonu státního dozoru stran hlavního smyslu celé regulace reklamy - zákazu klamání a uvádění spotřebitele v omyl. Kde není zjištěn statut reklamy - nemůže probíhat vymáhání práva. Současné letité standardy praxe dozorčích orgánů v oblasti regulace reklamy, zejména v oblasti výše udílených sankcí a uplatňování předběžných opatření, jsou zcela neúčinné a de facto z tohoto důvodu také nezákonné. Reklama, která může vydělat milióny, si ostatně může snadno dovolit započítat 50 000 Kč pokuty i vyšší částky jako svůj kalkulovaný režijní náklad. Má být tato situace řešena zcela novým přístupem, důrazem a novými nástroji při vymáhání stále přísnějšího práva? Nebo má být právo liberalizováno, protože je absolutním způsobem nevymahatelné a v této své podobě vytváří pouze propast mezi zákony a praxí, která standardizuje jako společenský aspekt chování „nutné" nedodržování zákonů? Formální a neškodný dozor v oblasti papírového práva - to je současná situace. Co s tím? Můžeme jako vždy zůstat při tom, že právo se píše proto, že se tím někdo velký živí a nedodržuje proto, že se tím živí někdo ještě větší. A spotřebitel, ten je tady přece od toho, aby z jedné kapsy živil oba tyhle pány.

MUDr. Jan Vavrečka

Katedra podnikového a evropského práva Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze

Medico-Adviser TROAS, s.r.o.


Summary

Billboard in the deep forest and the dark mass of advertising

Jan Vavrečka

Advertising from the perspective of law is not just one information, one material, but the behavior of just one subject. The concept of the ads can significantly influence the efficiency of law enforcement against the advertising techniques that today very successfully and increasingly circumvent the law. Demonstration of this problem is evident in the form in which we can now, and perhaps once in the future meet in practice.


ÚSTAV PRÁVA A PRÁVNÍ VĚDY POSKYTUJE NEJVĚTŠÍ NABÍDKU MANAŽERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ. Více informací

 
Přihlaste se a získejte studium prestižních manažerských programů MBA, LL.M., MPA a MSc. za cenu 98.000 Kč. Platí pouze při úhradě studia do 31. 5. 2018. Jako bonus získáte 5 seminářů zdarma!


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Na Dni otevřených dveří Vás budou očekávat lidé z vedení školy, jakož i lektoři, kteří Vám zodpoví veškeré Vaše dotazy týkající se studia MBA, BBA, LL.M., MPA, MSc. a DBA programů. Dozvíte se informace o průběhu studia, jak si správně zvolit studijní program, kdy se konají tematická setkání, jaké jsou podmínky přijetí ke studiu atd. Kromě malého občerstvení pro Vás budou připraveny materiály obsahující informace o studiu.


Nejbližší termín Dne otevřených dveří: 30. 5. 2018. Více informací zde

Chcete se dozvědět více?
Kontaktujte nás na bezplatné Zelené lince 800 208 008 nebo na tel.: +420 608 579 570, případně na e-mailové adrese cps@ustavprava.cz, kde si můžete sjednat osobní návštěvu.
 
Budeme se těšit na Vaši návštěvu.

 

Ing. Tereza Marková, DiS.
výkonná ředitelka
 
markova@ustavprava.eu
Tel.: 224 247 011
Zelená linka : 800 208 008

 

 

Proč studovat u násJak studium probíháPodmínky přijetí Lektorský týmPoplatky za studium

                      

 

 

800 208 008
ZAVOLEJTE NÁM
envelop
ZEPTEJTE SE
Odeslat
mobile
OZVEME SE
Odeslat
brochure
CHCI BROŽURU
Odeslat
Dotazy ke studiu Vám zodpovíme:
Po – Pá od 9 – 17hod.
Kontakt

Pokud máte jakýkoli dotaz můžete nám zavolat nebo napsat:

Zelená linka.: 800 208 008
Mobil: 608 579 570
Telefon: 224 247 011

cps@ustavprava.eu

Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru a budeme Vás informovat o novinkách, které jsme pro Vás připravili. 


 

 

Volejte zdarma

Zavolejte nám zdarma, rádi zodpovíme Vaše dotazy na MBA studia. Po-Pá od 9-17 hodin.

800 208 008
X
X