Tisk

Právní závaznost usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Z judikatury Nejvyššího soudu České republiky

Usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, navíc vydané v rámci již platného a účinného zákona, jako právní akt nejvyššího zastupitelského sboru je právně závazné a obecné soudy musejí takové usnesení komory parlamentu respektovat a nemají pravomoc je přezkoumávat, poněvadž přezkumnou pravomoc by bylo možno svěřit soudům jen zákonem. V tomto ohledu je nezbytné vycházet z ústavních principů dělby moci v parlamentní demokracii mezi moc zákonodárnou, výkonnou a soudní.

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR [32 Cdo 3491/2008 ze dne 25. 11. 2009]

Z odůvodnění:

Okresní soud v Českém Krumlově rozsudkem ze dne 6. prosince 2007, č. j. 9 C 352/2004-124, zamítl návrh žalobce, aby žalované byla uložena povinnost uzavřít s žalobcem smlouvu o bezúplatném převodu vlastnictví ke specifikovaným nemovitostem a za vymezených podmínek (výrok I.) a rozhodl o povinnosti žalobce zaplatit žalované náhradu nákladů řízení 13.280,40 Kč (výrok II.).

Soud prvního stupně vyšel ze zjištění, že na předmětné nemovitosti vyhlásil likvidátor F. d. a m. výběrové řízení III. kola podle čl. 1 bodu 5 písm. f) zákona č. 364/2000 Sb., o zrušení F. d. a m. a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon č. 364/2000 Sb.“) a to na základě podmínek stanovených v usnesení vlády ČR č. 98 ze dne 28. 1. 2004. I když vláda ČR nezařadila výslovně předmětnou nemovitost – objekt 2174 ke schválení Poslanecké sněmovně PČR, rozhodla Poslanecká sněmovna usnesením ze dne 12. 10. 2004 navrhnout bezúplatný převod a tento právní akt soud nepovažoval za neplatný právní úkon, neboť nejde o soukromoprávní úkon podle občanského práva. Uložit však žalované uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu podle názoru soudu nelze, protože by tak byly porušeny podmínky podle čl. 5 bodu 1 podmínek pro III. kolo výběrového řízení, jak byly uvedeny v příloze 1 k výše cit. usnesení vlády, tj. že objekt musí být využíván pro přímou práci s dětmi a mládeží.

K odvolání žalobce Krajský soud v Českých Budějovicích, rozsudkem v záhlaví označeným, rozsudek soudu prvního stupně ve věci samé, tj. ve výroku I. o zamítnutí žaloby, potvrdil a změnil jej pouze ve výroku II. o nákladech řízení.

Odvolací soud věc právně posoudil poněkud odlišně od soudu prvního stupně. Likvidátorovi F. d. a m. nevznikla povinnost předmětný pozemek na žalobce převést, neboť nebyly splněny všechny podmínky vyjmenované v čl. I. bodu 5 písm. f) zákona č. 364/2000 Sb. Vláda ČR bezúplatný převod na žalobce nenavrhla a usnesení Poslanecké sněmovny PČR není rozhodnutím, jímž by soud byl podle § 135 odst. 2 o. s. ř. vázán. Odvolací soud odkázal též na rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 28 Cdo 3140/2006 s tím, že až do rozhodnutí Poslanecké sněmovny PČR nesměl likvidátor s majetkem nakládat.

Žalobce podal proti rozsudku odvolacího soudu dovolání, a to proti výroku I. s tím, že rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci. Přípustnost dovolání opírá o § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., přičemž zásadní právní význam napadeného rozhodnutí spatřuje v řešení otázky platnosti a závaznosti usnesení Poslanecké sněmovny ve smyslu čl. I. bodu 5 zákona č. 364/2000 Sb., která dosud nebyla v rozhodovací praxi dovolacího soudu vyřešena a v rozhodování odvolacího soudu byla řešena rozdílně.
Podle názoru žalobce byla Poslanecká sněmovna oprávněna vyslovit souhlas s převodem předmětné nemovitosti a likvidátorovi tak vznikla povinnost smlouvu o bezúplatném převodu uzavřít. Zákon přiznal konečné a rozhodující slovo usnesení Poslanecké sněmovny a soudu nepřísluší se zřetelem k § 135 odst. 2 o. s. ř. přezkoumávat takové usnesení. Závěr odvolacího soudu je v tomto případě v rozporu i s jeho názorem, který vyslovil v související věci pod sp. zn. 22 Co 478/2006, kde soud respektoval pravomoc Poslanecké sněmovny bez ohledu na to, zda a jaký návrh ve věci předložila vláda ČR. Takovou pravomoc Poslanecké sněmovny lze podle názoru žalobce chápat též jako moderační právo ve vztahu k delegované pravomoci vlády stanovit podmínky převodu.

Žalobce navrhuje, aby dovolací soud zrušil rozsudek odvolacího soudu a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Žalovaná ve vyjádření k dovolání se ztotožňuje s napadeným rozhodnutím a navrhuje odmítnutí resp. zamítnutí dovolání.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) po zjištění, že podané dovolání splňuje podmínky a obsahuje náležitosti stanovené zákonem (§ 240 odst. 1, § 241 odst. 1, § 241a odst. 1 o. s. ř.) se nejprve zabýval přípustností dovolání, neboť dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští (§ 236 odst. 1 o. s. ř.).

V posuzovaném případě může být dovolání přípustné jen podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., na které také dovolatel odkazuje. Podle tohoto ustanovení je dovolání přípustné proti rozhodnutí odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně, jestliže dovolání není přípustné podle písmena b) cit. ustanovení, a dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam. Podle odstavce 3 cit. ustanovení, rozhodnutí odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam [odstavec 1 písm. c)] zejména tehdy, řeší-li právní otázku, která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo která je odvolacími soudy nebo dovolacím soudem rozhodována rozdílně, nebo řeší-li právní otázku v rozporu s hmotným právem.

Z toho, že přípustnost dovolání je ve smyslu cit. ustanovení spjata se závěrem o zásadním významu rozhodnutí po stránce právní, vyplývá, že také dovolací přezkum se otevírá pro posouzení otázek právních (ať již v rovině procesní nebo hmotného práva), jiné otázky (zejména posouzení správnosti nebo úplnosti skutkových zjištění) přípustnost dovolání nezakládají. Způsobilým dovolacím důvodem, jímž lze dovolání odůvodnit, je tak jen důvod podle § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř., jímž lze namítat, že rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci.

V daném případě dovolatel za otázku zásadního právního významu označil otázku, zda usnesení Poslanecké sněmovny podle čl. I. bodu 5 zákona č. 364/2000 Sb. bylo pro převod předmětné nemovitosti na nabyvatele závazné.

Této právní otázce přisuzuje dovolací soud zásadní právní význam, neboť její posouzení má pro rozhodovací praxi soudů obecný judikatorní přesah.

Nejvyšší soud dovodil, že usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, navíc vydané v rámci již platného a účinného zákona (srov. shora), jako právní akt nejvyššího zastupitelského sboru je právně závazné a obecné soudy musejí takové usnesení komory parlamentu respektovat a nemají pravomoc je přezkoumávat, poněvadž přezkumnou pravomoc by bylo možno svěřit soudům jen zákonem. V tomto ohledu je nezbytné vycházet z ústavních principů dělby moci v parlamentní demokracii mezi moc zákonodárnou, výkonnou a soudní.

V konkrétním případě nemění na uvedeném závěru nic ani zákonné oprávnění vlády ČR podat návrh na bezúplatný převod předmětného majetku (vláda takovýto návrh v tomto případě nepodala), neboť rozhodnout o úplatných či bezúplatných převodech náleží do svrchované pravomoci Poslanecké sněmovny PČR jako vrcholného zákonodárného orgánu. V daném případě Poslanecká sněmovna věděla při rozhodování o předmětném bezúplatném převodu, že pozemek má být směněn za jiný a přesto o bezúplatném převodu rozhodla kladně (okolnost, že podmínku přímé práce s dětmi a mládeží Poslanecká sněmovna zřejmě chápala šířeji, tu není rozhodná) a soud nebyl oprávněn přezkoumávat, zda předmětné usnesení Poslanecké sněmovny respektuje podmínku bezúplatného převodu předmětného pozemku pro přímou práci s dětmi a mládeží.

Právní posouzení uvedené právní otázky zásadního významu oběma soudy – prvního stupně i odvolacím – je tudíž nesprávné a dovolací důvod nesprávného právního posouzení podle § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř. byl tak naplněn.

Nejvyšší soud z výše uvedených důvodů napadené rozhodnutí odvolacího soudu zrušil (§ 243b odst. 2 část věty za středníkem a odst. 3 věta první o. s. ř.) a poněvadž důvody, pro které bylo zrušeno rozhodnutí odvolacího soudu, dopadají i na rozhodnutí soudu prvního stupně, zrušil Nejvyšší soud rovněž toto rozhodnutí a vrátil věc soudu prvního stupně k dalšímu řízení (§ 243b odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

zdroj: www.nsoud.cz

Připravila: Mgr. Barbora Frantová

ÚSTAV PRÁVA A PRÁVNÍ VĚDY POSKYTUJE NEJVĚTŠÍ NABÍDKU MANAŽERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ. Více informací

 
Přihlaste se a získejte studium prestižních manažerských programů MBA, LL.M., MPA a MSc. za cenu 98.000 Kč. Platí pouze při úhradě studia do 31. 5. 2018. Jako bonus získáte 5 seminářů zdarma!


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Na Dni otevřených dveří Vás budou očekávat lidé z vedení školy, jakož i lektoři, kteří Vám zodpoví veškeré Vaše dotazy týkající se studia MBA, BBA, LL.M., MPA, MSc. a DBA programů. Dozvíte se informace o průběhu studia, jak si správně zvolit studijní program, kdy se konají tematická setkání, jaké jsou podmínky přijetí ke studiu atd. Kromě malého občerstvení pro Vás budou připraveny materiály obsahující informace o studiu.


Nejbližší termín Dne otevřených dveří: 30. 5. 2018. Více informací zde

Chcete se dozvědět více?
Kontaktujte nás na bezplatné Zelené lince 800 208 008 nebo na tel.: +420 608 579 570, případně na e-mailové adrese cps@ustavprava.cz, kde si můžete sjednat osobní návštěvu.
 
Budeme se těšit na Vaši návštěvu.

 

Ing. Tereza Marková, DiS.
výkonná ředitelka
 
markova@ustavprava.eu
Tel.: 224 247 011
Zelená linka : 800 208 008

 

 

Proč studovat u násJak studium probíháPodmínky přijetí Lektorský týmPoplatky za studium

                      

 

 

800 208 008
ZAVOLEJTE NÁM
envelop
ZEPTEJTE SE
Odeslat
mobile
OZVEME SE
Odeslat
brochure
CHCI BROŽURU
Odeslat
Dotazy ke studiu Vám zodpovíme:
Po – Pá od 9 – 17hod.
Kontakt

Pokud máte jakýkoli dotaz můžete nám zavolat nebo napsat:

Zelená linka.: 800 208 008
Mobil: 608 579 570
Telefon: 224 247 011

cps@ustavprava.eu

Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru a budeme Vás informovat o novinkách, které jsme pro Vás připravili. 


 

 

Volejte zdarma

Zavolejte nám zdarma, rádi zodpovíme Vaše dotazy na MBA studia. Po-Pá od 9-17 hodin.

800 208 008
X
X