Tisk

K povaze rozhodčího nálezu K vázanosti rozhodce petitem

Z judikatury Rozhodčího soudu při IAL SE

§ 34 obč. zák.

§ 31 písm. f) zákona o rozhodčím řízení

§ 1 nařízení vlády č.  142/1994 Sb.


I. Jak již judikoval Ústavní soud ČR v řízení sp.zn. IV.ÚS 174/02, charakter rozhodčí činnosti je založený smlouvou delegující vůli stran a její výsledek je činností narovnávající ve smyslu § 585 obč. zák. Rozhodce nenalézá právo, ale tvoří (eventuálně napevno staví, vyjasňuje, tedy narovnává) závazkový vztah v zastoupení stran. K tomu rozhodce doplňuje, že rozhodčí nález je tedy právní úkon ve smyslu ustanovení § 34 obč. zák.


II. Rozhodce nepřekročí žalobní návrh, a tedy nezatíží rozhodčí řízení vadou, jež může vést ke zrušení rozhodčího nálezu ve smyslu ustanovení § 31 písm. f) zákona o rozhodčím řízení, pokud upraví žalobní petit co do obecné formulace nárokovaných zákonných úroků z prodlení ve smyslu ustanovení § 1 nařízení vlády č.  142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.Rozhodčí nález Rozhodčího soudu při IAL SE ze dne 23. října 2009, sp. zn. 189/2009.


Odůvodnění:

Žalobce se v řízení domáhal zaplacení dlužné částky, přičemž formuloval tři výroky žalobního petitu. V prvním požadoval uložení povinnosti žalovanému, aby žalobci zaplatil konkrétní částku, v druhém požadoval zaplacení zákonných úroků z prodlení (bez dalšího) a ve třetím požadoval náhradu nákladů řízení.

V daném případě se může jako problematický jevit návrh znění výroku II. petitu, tj., že „Žalovaný je povinen zaplatit žalobci zákonný úrok z prodlení z částky X za období od Y do Z.

Podle ustanovení § 79 odst. 1 o. s. ř. musí být z návrhu na zahájení řízení patrno, čeho se navrhovatel domáhá. Podle obecné teorie o právních úkonech (v procesním právu se uplatňuje teorie projevu vůle, na rozdíl od hmotného práva, kde je rozhodná teorie vůle) - § 37 odst. 1 obč. zák. - musí být právní úkon musí být učiněn svobodně a vážně, určitě a srozumitelně; jinak je neplatný.

Rozhodce má za to, že návrh žalobce je určitý. Není však bezvadný pro účely vykonávacího řízení. Je v souladu s principem hospodárnosti a postupem bez zbytečných formalit, když rozhodce upraví petit, aniž by měnil jeho smysl tak, aby byl tento soudně vykonatelný.

Podle ustanovení § 517 odst. 2 obč. zák. platí, že jde-li o prodlení s plněním peněžitého dluhu, má věřitel právo požadovat od dlužníka vedle plnění úroky z prodlení, není-li podle tohoto zákona povinen platit poplatek z prodlení; výši úroků z prodlení a poplatku z prodlení stanoví prováděcí předpis. Tímto prováděcím právním předpisem je nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení § 1 stanoví, že výše úroků z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o sedm procentních bodů. V každém kalendářním pololetí, v němž trvá prodlení dlužníka, je výše úroků z prodlení závislá na výši repo sazby stanovené Českou národní bankou a platné pro první den příslušného kalendářního pololetí.

Rozhodce tedy uzavírá s tím, že nedostatek žalobního petitu je ryze technicistního charakteru a lze jej překlenout zákonnou úpravou. Proto rozhodce provedl úpravu tak, jak plyne z výroku rozhodčího nálezu, a to i s ohledem na stávající judikaturu Ústavního soudu charakterizující institut rozhodčího řízení.  Jak již totiž judikoval Ústavní soud ČR v řízení sp. zn. IV.ÚS 174/02, charakter rozhodčí činnosti je založený smlouvou delegující vůli stran a její výsledek je činností narovnávající ve smyslu § 585 obč. zák. Rozhodce nenalézá právo, ale tvoří (eventuálně napevno staví, vyjasňuje, tedy narovnává) závazkový vztah v zastoupení stran. K tomu rozhodce doplňuje, že rozhodčí nález je tedy právním úkonem ve smyslu ustanovení § 34 obč. zák., jemuž zákon přiznává v ustanovení § 28 odst. 2 zákona o rozhodčím řízení kvalitu exekučního titulu.

Rozhodce proto nepřekročí žalobní návrh, a tedy nezatíží rozhodčí řízení vadou, jež může vést ke zrušení rozhodčího nálezu ve smyslu ustanovení § 31 písm. f) zákona o rozhodčím řízení, pokud upraví žalobní petit co do obecné formulace nárokovaných zákonných úroků z prodlení ve smyslu ustanovení § 1 nařízení vlády č.  142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

ÚSTAV PRÁVA A PRÁVNÍ VĚDY POSKYTUJE NEJVĚTŠÍ NABÍDKU MANAŽERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ. Více informací

 
Přihlaste se a získejte studium prestižních manažerských programů MBA, LL.M., MPA a MSc. za cenu 98.000 Kč. Platí pouze při úhradě studia do 31. 5. 2018. Jako bonus získáte 5 seminářů zdarma!


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Na Dni otevřených dveří Vás budou očekávat lidé z vedení školy, jakož i lektoři, kteří Vám zodpoví veškeré Vaše dotazy týkající se studia MBA, BBA, LL.M., MPA, MSc. a DBA programů. Dozvíte se informace o průběhu studia, jak si správně zvolit studijní program, kdy se konají tematická setkání, jaké jsou podmínky přijetí ke studiu atd. Kromě malého občerstvení pro Vás budou připraveny materiály obsahující informace o studiu.


Nejbližší termín Dne otevřených dveří: 30. 5. 2018. Více informací zde

Chcete se dozvědět více?
Kontaktujte nás na bezplatné Zelené lince 800 208 008 nebo na tel.: +420 608 579 570, případně na e-mailové adrese cps@ustavprava.cz, kde si můžete sjednat osobní návštěvu.
 
Budeme se těšit na Vaši návštěvu.

 

Ing. Tereza Marková, DiS.
výkonná ředitelka
 
markova@ustavprava.eu
Tel.: 224 247 011
Zelená linka : 800 208 008

 

 

Proč studovat u násJak studium probíháPodmínky přijetí Lektorský týmPoplatky za studium

                      

 

 

800 208 008
ZAVOLEJTE NÁM
envelop
ZEPTEJTE SE
Odeslat
mobile
OZVEME SE
Odeslat
brochure
CHCI BROŽURU
Odeslat
Dotazy ke studiu Vám zodpovíme:
Po – Pá od 9 – 17hod.
Kontakt

Pokud máte jakýkoli dotaz můžete nám zavolat nebo napsat:

Zelená linka.: 800 208 008
Mobil: 608 579 570
Telefon: 224 247 011

cps@ustavprava.eu

Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru a budeme Vás informovat o novinkách, které jsme pro Vás připravili. 


 

 

Volejte zdarma

Zavolejte nám zdarma, rádi zodpovíme Vaše dotazy na MBA studia. Po-Pá od 9-17 hodin.

800 208 008
X
X