Tisk

K povaze statutů a řádů rozhodčích soudů k požadavku ústnosti jednání

Z judikatury Rozhodčího soudu při IAL SE

§ 273 odst. 1 obch. zák.

§ 13 odst. 2, § 19 odst. 3 zákona o rozhodčím řízení

§ 12, § 13 a § 14 zákona o rozhodcovskom konaní


I. Řízení před rozhodci je zásadně neveřejné (§ 19 odst. 3 zákona o rozhodčím řízení).  I když se strany ve smyslu ustanovení § 19 odst. 3 zákona o rozhodčím řízení, věta druhá, nedohodly jinak, nezakládá absence ústního jednání v rozhodčím řízení bez dalšího důvod pro zrušení rozhodčího nálezu ve smyslu ustanovení § 31 písm. e) zákona o rozhodčím řízení.


II. Pravidla takto buď obligatorně (u stálých rozhodčích soudů, kterým to přikazuje zákon), nebo fakultativně (u arbitrážních center) přijatá a zveřejněná, je třeba považovat za všeobecné obchodní podmínky ve smyslu ust. § 273 odst. 1 obch. zák., a stálé rozhodčí soudy a arbitrážní centra (či autorizované rozhodce) za odborné nebo (minimálně) za zájmové organizace ve smyslu téhož ustanovení. Z výše uvedených důvodů může být ústní jednání vyloučeno i ve statutech a řádech, popř. jinak označených pravidlech rozhodčího řízení, na jejichž aplikaci strany v rozhodčí doložce odkázaly.

Rozhodčí nález Rozhodčího soudu při IAL SE ze dne 22. října 2009, sp. zn. 222/2009.

Odůvodnění:

Žalovaný se v řízení domáhal nařízení ústního jednání, a to s odkazem na ustanovení § 19 odst. 3 zákona o rozhodčím řízení. Uvedl, že dotčené zákonné ustanovení je dispozitivní povahy a pokud nebyla mezi stranami učiněna jiná dohoda, platí, že řízení je ústní. Podle názoru žalovaného se rozhodce není oprávněn od této zákonné věty odchýlit.

Podle ustanovení § 19 zákona o rozhodčím řízení platí, že se strany mohou dohodnout na postupu, kterým mají rozhodci vést řízení. Otázky řízení mohou být rozhodnuty předsedajícím rozhodcem, jestliže k tomu byl zmocněn stranami nebo všemi rozhodci. (odst. 1) Není-li uzavřena dohoda podle odstavce 1, postupují rozhodci v řízení způsobem, který považují za vhodný. Vedou rozhodčí řízení tak, aby bez zbytečných formalit a při poskytnutí stejné příležitosti k uplatnění práv všem stranám byl zjištěn skutkový stav věci potřebný pro rozhodnutí sporu. (odst. 2) Nedohodnou-li se strany jinak, je řízení před rozhodci ústní. Toto řízení je vždy neveřejné. (odst. 3)

Rozhodce má za to, že v první řadě je třeba zkoumat, jaký je smysl a účel ústního jednání v rozhodčím řízení, a to v kontextu (i) se zásadou rychlosti a hospodárnosti řízení, (ii) s ustanovením § 20 odst. 1 zákona o rozhodčím řízení, podle něhož mohou rozhodci vyslýchat svědky, znalce a strany, jen když se k nim dobrovolně dostaví a poskytnout výpověď a (iii) ustanovením § 346 trestního zákoníku, podle něhož se trestného činu křivé výpovědi lze dopustit jen před subjekty (osobami), které ustanovení odst. 2 tohoto paragrafu taxativně vyjmenovává (rozhodce zahrnut není).

Rozhodce má dále za to, že pokud lze svědeckou výpověď nahradit jiným důkazním prostředkem, např. čestným prohlášením, pak není důvodu k výslechu svědka, a to i z důvodu, že obsah jeho výpovědi není limitován pohrůžkou křivé výpovědi. Pokud pak svědecká výpověď má být jediným důvodem, proč se má konat ústní jednání, není takové jednání nutným ani vhodným postupem vedení řízení. Jeho nařízení je v rozporu se zásadou rychlosti a hospodárnosti rozhodčího řízení a jeho konání by bylo možné označit za těchto okolností za příliš formální lpění na doslovném textu zákona, a v rozporu u s ustanovením § 19 odst. 2 zákona o rozhodčím řízení.

Nadto, zákonodárce nezařadil absenci ústního jednání ani mezi tzv. zrušovací důvody, zrušovacím důvodem podle § 31 písm. e) zákona o rozhodčím řízení je pouze nemožnost věc před rozhodci projednat (obecně). Pokud tedy strana měla možnost věc projednat jiným způsobem (písemně), není důvod na absenci ústního jednání pohlížet jako na zrušovací důvod.

Lze tedy uzavřít, že řízení před rozhodci je zásadně neveřejné (§ 19 odst. 3 zákona o rozhodčím řízení). I když se strany ve smyslu ustanovení § 19 odst. 3 zákona o rozhodčím řízení, věta druhá, nedohodly jinak, nezakládá absence ústního jednání v rozhodčím řízení bez dalšího důvod pro zrušení rozhodčího nálezu ve smyslu ustanovení § 31 písm. e) zákona o rozhodčím řízení.

Pokud jde nadto o rozhodování v rozhodčím řízení, které je realizováno stálým rozhodčím soudem, zřízeným na základě zákona ve smyslu § 12 zákona o rozhodcovskom konani, obdobně jako podle § 13 zákona o rozhodčím řízení, a obdobně jako podle zahraničních právních předpisů, podle kterých dochází ke kreaci a organizaci stálých rozhodčích soudů, může být odchylka od zákonem stanoveného pravidla ústnosti jednání sjednána i tak, že je obsažena v jednacím řádu nebo jinak označených pravidlech stálého rozhodčího soudu, která jsou v souladu se zákonnými požadavky té které země původu stálého rozhodčího soudu zveřejněna a podle kterých rozhodci v řízení postupují. V případě české právní úpravy je existence statutů a řádů stálých rozhodčích soudů působících na území České republiky obligatorně založena ust. § 13 odst. 2 zákona o rozhodčím řízení, v případě slovenské právní úpravy ji zakládají ust. § 13 a 14 zákona o rozhodcovskom konaní.

Podobné platí i o arbitrážních center, tj. servisních a administrativních organizacích rozhodců ad hoc, které v aplikační praxi působí často jako „appointing authority", tj. osoba, která určuje rozhodce podle § 7 odst. 1 zákona o rozhodčím řízení (takto mohou působit podle české i slovenské právní úpravy i stálé rozhodčí soudy), neboť i tyto osoby (arbitrážní centra) mohou vést seznam rozhodců a vydávat své statuty a řády (srov. ustálenou judikaturu Nejvyššího soudu České republiky, srov. usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 31. července 2008, sp. zn. 32 Cdo 2282/2008, a četná další). Pravidla takto buď obligatorně (u stálých rozhodčích soudů, kterým to přikazuje zákon), nebo fakultativně (u arbitrážních center) přijatá a zveřejněná, je třeba považovat za všeobecné obchodní podmínky ve smyslu ust. § 273 odst. 1 obch. zák., a stálé rozhodčí soudy a arbitrážní centra (či autorizované rozhodce) za odborné nebo (minimálně) za zájmové organizace ve smyslu téhož ustanovení.

Z výše uvedených důvodů může být ústní jednání vyloučeno i ve statutech a řádech, popř. jinak označených pravidlech rozhodčího řízení, na jejichž aplikaci strany v rozhodčí doložce odkázaly. 

ÚSTAV PRÁVA A PRÁVNÍ VĚDY POSKYTUJE NEJVĚTŠÍ NABÍDKU MANAŽERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ. Více informací

 
Přihlaste se a získejte studium prestižních manažerských programů MBA, LL.M., MPA a MSc. za cenu 98.000 Kč. Platí pouze při úhradě studia do 31. 5. 2018. Jako bonus získáte 5 seminářů zdarma!


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Na Dni otevřených dveří Vás budou očekávat lidé z vedení školy, jakož i lektoři, kteří Vám zodpoví veškeré Vaše dotazy týkající se studia MBA, BBA, LL.M., MPA, MSc. a DBA programů. Dozvíte se informace o průběhu studia, jak si správně zvolit studijní program, kdy se konají tematická setkání, jaké jsou podmínky přijetí ke studiu atd. Kromě malého občerstvení pro Vás budou připraveny materiály obsahující informace o studiu.


Nejbližší termín Dne otevřených dveří: 30. 5. 2018. Více informací zde

Chcete se dozvědět více?
Kontaktujte nás na bezplatné Zelené lince 800 208 008 nebo na tel.: +420 608 579 570, případně na e-mailové adrese cps@ustavprava.cz, kde si můžete sjednat osobní návštěvu.
 
Budeme se těšit na Vaši návštěvu.

 

Ing. Tereza Marková, DiS.
výkonná ředitelka
 
markova@ustavprava.eu
Tel.: 224 247 011
Zelená linka : 800 208 008

 

 

Proč studovat u násJak studium probíháPodmínky přijetí Lektorský týmPoplatky za studium

                      

 

 

800 208 008
ZAVOLEJTE NÁM
envelop
ZEPTEJTE SE
Odeslat
mobile
OZVEME SE
Odeslat
brochure
CHCI BROŽURU
Odeslat
Dotazy ke studiu Vám zodpovíme:
Po – Pá od 9 – 17hod.
Kontakt

Pokud máte jakýkoli dotaz můžete nám zavolat nebo napsat:

Zelená linka.: 800 208 008
Mobil: 608 579 570
Telefon: 224 247 011

cps@ustavprava.eu

Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru a budeme Vás informovat o novinkách, které jsme pro Vás připravili. 


 

 

Volejte zdarma

Zavolejte nám zdarma, rádi zodpovíme Vaše dotazy na MBA studia. Po-Pá od 9-17 hodin.

800 208 008
X
X