Tisk

Přezkumné řízení

Z judikatury Rozhodčího soudu při IAL SE

§ 27 zákona o rozhodčím řízení

Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993, o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách

Ustanovení § 27 zákona o rozhodčím řízení je přiměřeným a účinným opravným prostředkem zabraňujícím používání nepřiměřených podmínek ve smlouvách, které uzavírají prodávající nebo poskytovatelé se spotřebiteli, jak jej má na mysli Směrnice Rady 93/13/EHS, ze dne 5. dubna 1993, o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách.


Rozhodčí nález Rozhodčího soudu při IAL SE ze dne 22. května 2010, sp. zn. 97/2010.


Odůvodnění:


Podle ustanovení § 27 se strany rozhodčí smlouvy mohou dohodnout v rozhodčí smlouvě, že rozhodčí nález může být k žádosti některé z nich nebo obou přezkoumán jinými rozhodci. Nestanoví-li rozhodčí smlouva jinak, musí být žádost o přezkoumání zaslána druhé straně do 30 dnů ode dne, kdy byl straně žádající o přezkoumání doručen rozhodčí nález. Přezkoumání rozhodčího nálezu je součástí rozhodčího řízení a platí o něm ustanovení tohoto zákona.

K tomu Nejvyšší soud České republiky podává, že formou opravného prostředku jak po stránce procesní, tak i věcné správnosti rozhodčího nálezu může být jedině přezkum jinými rozhodci podle § 27 zákona o rozhodčím řízení. (Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 30. října 2009, sp. zn. 33 Cdo 2675/2007).

Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách si klade za cíl harmonizovat ochranu spotřebitelů v členských zemích EU, zejména proto, že právní předpisy členských států týkající se nepřiměřených podmínek ve spotřebitelských smlouvách vykazují výrazné rozdíly a že je odpovědností členských států zajištění toho, aby smlouvy uzavírané se spotřebiteli neobsahovaly nepřiměřené podmínky. Směrnice má nastolit účinnější ochranu spotřebitele přijetím jednotných právních předpisů v oblasti nepřiměřených podmínek, bez ohledu na to, zda spotřebitel sjednal smlouvu písemně či ústně, nebo zda jsou podmínky smlouvy obsaženy v jednom nebo více dokumentech.

Dle Směrnice pak dále platí, že smluvní podmínka, která nebyla individuálně sjednána, je považována za nepřiměřenou, jestliže v rozporu s požadavkem přiměřenosti způsobuje významnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran, které vyplývají z dané smlouvy, v neprospěch spotřebitele (čl. 3 odst. 1 Směrnice), přičemž podmínka je vždy považována za nesjednanou individuálně, jestliže byla sepsána předem, a spotřebitel proto nemohl mít žádný vliv na obsah podmínky, zejména v souvislosti s předem sepsanou běžnou smlouvou. Jestliže některý prodávající nebo poskytovatel tvrdí, že určitá běžná podmínka byla individuálně sjednána, je povinen o tom předložit důkaz. (čl. 3 odst. 2 Směrnice).

Je třeba zkoumat, zda smluvní podmínka byla sjednána individuálně a zda je nepřiměřená. V rámci zkoumání nepřiměřenosti smluvní podmínky je třeba zkoumat, zda je tato v rozporu s požadavkem přiměřenosti a zda způsobuje významnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran, a to jen těch práv a povinností, které vyplývají z dané smlouvy, a pouze v neprospěch spotřebitele. Pouze pokud lze u všech dílčích otázek testu učinit kladnou odpověď, je třeba smluvní podmínku označit za nepřiměřenou. I za této situace však může být nepřiměřenost zhojena za předpokladu, že existují právní nástroje procesních právních předpisů, které i potenciální nerovnováhu zhojují.  Rovněž lze mít za to, že námitku nepřiměřenosti smluvní podmínku je třeba řádně odůvodnit - specifikovat, v čem konkrétně je smluvní podmínka nepřiměřená. Prosté namítnutí nepřiměřenosti nelze relevantně přezkoumat. Tím není vyloučeno dodatečné odůvodnění této námitky. Odůvodnění musí obsahovat vylíčení, jak se nerovnováha v právech a povinnostech stran projevila, nebo jak se může potenciálně projevit.

Jak již Rozhodčí soud při IAL SE judikoval v otázce rozhodování podle zásad spravedlnosti ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 zákona o rozhodčím řízení, a kterou v této věci rozhodčí soud generalizuje, nemusí být každá podmínka smlouvy považována za nepřiměřenou a působující významnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran v neprospěch spotřebitele, pokud Jednací řád stálého rozhodčího soudu na aplikaci zásad spravedlnosti v těchto případech pamatuje a byť jen potenciální nerovnováhu v právech a povinnostech stran v neprospěch spotřebitele vyvažuje.

Podle čl. 7 odst. 1 citované směrnice členské státy zajistí, aby v zájmu spotřebitelů a konkurentů existovaly přiměřené a účinné prostředky zabraňující dalšímu používání nepřiměřených podmínek ve smlouvách, které uzavírají prodávající nebo poskytovatelé se spotřebiteli. Za přiměřené a účinné prostředky zabraňující dalšímu používání nepřiměřených podmínek ve smlouvách, které uzavírají prodávající nebo poskytovatelé se spotřebiteli, lze považovat řízení podle ustanovení § 27 zákona o rozhodčím řízení.

Proto lze uzavřít, že ustanovení § 27 zákona o rozhodčím řízení je přiměřeným a účinným prostředkem zabraňujícím používání nepřiměřených podmínek ve smlouvách, které uzavírají prodávající nebo poskytovatelé se spotřebiteli, ve smyslu Směrnice Rady 93/13/EHS, ze dne 5. dubna 1993, o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách. Aplikací ustanovení § 27 zákona o rozhodčím řízení je totiž zajištěna dvouinstančnost řízení i v případně rozhodčího řízení, nelze tedy očekávat, že by dvouinstanční řízení před soudy obecné soustavy přineslo větší míru ochrany spotřebitele, než skýtá dvouinstanční řízení rozhodčí.

ÚSTAV PRÁVA A PRÁVNÍ VĚDY POSKYTUJE NEJVĚTŠÍ NABÍDKU MANAŽERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ. Více informací

 
Přihlaste se a získejte studium prestižních manažerských programů MBA, LL.M., MPA a MSc. za cenu 95.000 Kč. Platí pouze při úhradě studia do 30. 4. 2018. Jako bonus získáte 5 seminářů zdarma!


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Na Dni otevřených dveří Vás budou očekávat lidé z vedení školy, jakož i lektoři, kteří Vám zodpoví veškeré Vaše dotazy týkající se studia MBA, BBA, LL.M., MPA, MSc. a DBA programů. Dozvíte se informace o průběhu studia, jak si správně zvolit studijní program, kdy se konají tematická setkání, jaké jsou podmínky přijetí ke studiu atd. Kromě malého občerstvení pro Vás budou připraveny materiály obsahující informace o studiu.


Nejbližší termín Dne otevřených dveří: 25. 4. 2018. Více informací zde

Chcete se dozvědět více?
Kontaktujte nás na bezplatné Zelené lince 800 208 008 nebo na tel.: +420 608 579 570, případně na e-mailové adrese cps@ustavprava.cz, kde si můžete sjednat osobní návštěvu.
 
Budeme se těšit na Vaši návštěvu.

 

Ing. Tereza Marková, DiS.
výkonná ředitelka
 
markova@ustavprava.eu
Tel.: 224 247 011
Zelená linka : 800 208 008

 

 

Proč studovat u násJak studium probíháPodmínky přijetí Lektorský týmPoplatky za studium

                      

 

 

800 208 008
ZAVOLEJTE NÁM
envelop
ZEPTEJTE SE
Odeslat
mobile
OZVEME SE
Odeslat
brochure
CHCI BROŽURU
Odeslat
Dotazy ke studiu Vám zodpovíme:
Po – Pá od 9 – 17hod.
Kontakt

Pokud máte jakýkoli dotaz můžete nám zavolat nebo napsat:

Zelená linka.: 800 208 008
Mobil: 608 579 570
Telefon: 224 247 011

cps@ustavprava.eu

Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru a budeme Vás informovat o novinkách, které jsme pro Vás připravili. 


 

 

Volejte zdarma

Zavolejte nám zdarma, rádi zodpovíme Vaše dotazy na MBA studia. Po-Pá od 9-17 hodin.

800 208 008
X
X