Tisk

Uznání a výkon rozhodčích nálezů

Z judikatury Rozhodčího soudu při IAL SE

čl. 10 Ústavy

čl. V. vyhlášky č. 74/1959 Sb. (Úmluva o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů)

§ 251 a násl. o. s. ř.

Při aplikaci vnitrostátních právních předpisů o uznání a výkonu rozhodčích nálezů se neuplatní ta ustanovení vnitrostátních právních předpisů, jež jsou v rozporu s čl. V Newyorské úmluvy stanovujícím předpoklady pro odepření uznání a výkonu rozhodčího nálezu, za předpokladu, že stát, v němž má být rozhodčí nález vykonán, je jejím signatářem. Newyorská úmluva je vyhlášenou mezinárodní smlouvou, k jejíž ratifikaci dal Parlament souhlas a jíž je Česká republika vázána. Taková smlouva je ve smyslu čl. 10 Ústavy součástí právního řádu a stanoví-li něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva.


Rozhodčí nález Rozhodčího soudu při IAL SE ze dne 10. prosince 2009, sp. zn. 244/2009.


Odůvodnění:

Úmluva o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů (tzv. Newyorská úmluva), která je mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy, se vztahuje na uznání a výkon rozhodčích nálezů, vyplývajících ze sporů mezi osobami fyzickými nebo právnickými a vydaných na území jiného státu než toho, v němž je žádáno o jejich uznání a výkon. Úmluva se vztahuje také na rozhodčí nálezy, které nejsou pokládány za nálezy místní (národní) ve státě, v němž je žádáno o jejich uznání a výkon. Každý smluvní stát tzv. Newyorské úmluvy uzná rozhodčí nález za závazný a povolí jeho výkon podle předpisů o řízení, jež platí na území, kde nález je uplatňován, za podmínek stanovených tzv. Newyorské úmluvě. Pro uznání a výkon rozhodčích nálezů, na něž se vztahuje Úmluva, nebudou stanoveny podstatně tíživější podmínky nebo vyšší soudní poplatky, než jsou stanoveny pro uznání a výkon rozhodčích nálezů místních (národních). Odepření uznání a výkonu rozhodčího nálezu je možné pouze za splnění Úmluvou stanovených podmínek.

Uznání a výkon nálezu mohou být odepřeny dle čl. V Úmluvy na žádost strany, proti níž je nález uplatňován, pouze tehdy, když tato strana prokáže příslušnému orgánu země, v níž je žádáno o uznání a výkon, že strany rozhodčí smlouvy byly podle zákona, který se na ně vztahuje, nezpůsobilé k jednání nebo že zmíněná dohoda není platná podle práva, jemuž strany tuto rozhodčí smlouvu podrobily, nebo, v nedostatku odkazu v tomto směru, podle práva země, kde nález byl vydán; nebo že strana, proti níž je nález uplatňován, nebyla řádně vyrozuměna o ustanovení rozhodce nebo o rozhodčím řízení nebo nemohla z jakýchkoliv jiných důvodů uplatnit své požadavky; nebo že nález se týká sporu, pro který nebyla uzavřena rozhodčí smlouva nebo který není v mezích rozhodčí doložky, nebo že nález obsahuje rozhodnutí přesahující dosah úmluvy o rozhodci nebo rozhodčí doložky; mohou-li však být části rozhodčího nálezu ve věcech podrobených rozhodčímu řízení odděleny od části nálezu jednajících o věcech, které mu nejsou podrobeny, ta část nálezu, která obsahuje rozhodnutí o věcech podrobených rozhodčímu řízení, může být uznána a vykonána; nebo že složení rozhodčího soudu nebo rozhodčí řízení nebylo v souladu s ujednáním stran, nebo nebylo-li takového ujednání, že nebylo v souladu se zákony země, kde se rozhodčí řízení konalo; nebože nález se dosud nestal pro strany závazným nebo byl zrušen nebo že jeho výkon byl odložen příslušným orgánem země, v níž nebo podle jejíhož právního řádu byl vydán.

Dalším důvodem pro odepření uznání a výkonu rozhodčího nálezu je pak může být skutečnost, že příslušný orgán země, kde se žádá o uznání a výkon, zjistí, že předmět sporu nemůže být předmětem rozhodčího řízení podle práva této země; nebo že uznání nebo výkon nálezu by byl v rozporu s veřejným pořádkem této země.

Zkoumá-li český obecný soud, zda jsou splněny předpoklady pro nařízení výkonu rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 251 a násl. o. s. ř. na základě cizího rozhodčího nálezu, musí nezbytně komparovat vnitrostátní právní úpravu nařízení výkonu rozhodnutí na straně jedné a tzv. Newyorskou úmluvu na straně druhé. V případě kolize těchto dokumentů musí dát vždy přednost aplikaci tzv. Newyorské úmluvě, neboť ta je mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy, podle něhož platí, že vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva.

Podle čl. 95 odst. 1 Ústavy je soudce při rozhodování vázán zákonem a mezinárodní smlouvou, která je součástí právního řádu; je oprávněn posoudit soulad jiného právního předpisu se zákonem nebo s takovou mezinárodní smlouvou.

Ustanovení čl. 10 Ústavy ve spojení s čl. 95 Ústavy pak přisvědčuje závěru, že tzv. Newyorská úmluva má aplikační přednost před vnitrostátními právními předpisy upravujícími nařízení a provedení výkonu rozhodnutí. Odepření uznání a výkonu rozhodnutí pak může být stanoveno jen za podmínek stanovených v tzv. Newyorské úmluvě.

Při aplikaci vnitrostátních právních předpisů o uznání a výkonu rozhodčích nálezů se neuplatní ta ustanovení vnitrostátních právních předpisů, jež jsou v rozporu s čl. V Newyorské úmluvy stanovujícím předpoklady pro odepření uznání a výkonu rozhodčího nálezu, za předpokladu, že stát, v němž má být rozhodčí nález vykonán, je jejím signatářem. Newyorská úmluva je vyhlášenou mezinárodní smlouvou, k jejíž ratifikaci dal Parlament souhlas a jíž je Česká republika vázána. Taková smlouva je ve smyslu čl. 10 Ústavy součástí právního řádu a stanoví-li něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva.

ÚSTAV PRÁVA A PRÁVNÍ VĚDY POSKYTUJE NEJVĚTŠÍ NABÍDKU MANAŽERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ. Více informací

 
Přihlaste se a získejte studium prestižních manažerských programů MBA, LL.M., MPA a MSc. za cenu 98.000 Kč. Platí pouze při úhradě studia do 31. 5. 2018. Jako bonus získáte 5 seminářů zdarma!


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Na Dni otevřených dveří Vás budou očekávat lidé z vedení školy, jakož i lektoři, kteří Vám zodpoví veškeré Vaše dotazy týkající se studia MBA, BBA, LL.M., MPA, MSc. a DBA programů. Dozvíte se informace o průběhu studia, jak si správně zvolit studijní program, kdy se konají tematická setkání, jaké jsou podmínky přijetí ke studiu atd. Kromě malého občerstvení pro Vás budou připraveny materiály obsahující informace o studiu.


Nejbližší termín Dne otevřených dveří: 30. 5. 2018. Více informací zde

Chcete se dozvědět více?
Kontaktujte nás na bezplatné Zelené lince 800 208 008 nebo na tel.: +420 608 579 570, případně na e-mailové adrese cps@ustavprava.cz, kde si můžete sjednat osobní návštěvu.
 
Budeme se těšit na Vaši návštěvu.

 

Ing. Tereza Marková, DiS.
výkonná ředitelka
 
markova@ustavprava.eu
Tel.: 224 247 011
Zelená linka : 800 208 008

 

 

Proč studovat u násJak studium probíháPodmínky přijetí Lektorský týmPoplatky za studium

                      

 

 

800 208 008
ZAVOLEJTE NÁM
envelop
ZEPTEJTE SE
Odeslat
mobile
OZVEME SE
Odeslat
brochure
CHCI BROŽURU
Odeslat
Dotazy ke studiu Vám zodpovíme:
Po – Pá od 9 – 17hod.
Kontakt

Pokud máte jakýkoli dotaz můžete nám zavolat nebo napsat:

Zelená linka.: 800 208 008
Mobil: 608 579 570
Telefon: 224 247 011

cps@ustavprava.eu

Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru a budeme Vás informovat o novinkách, které jsme pro Vás připravili. 


 

 

Volejte zdarma

Zavolejte nám zdarma, rádi zodpovíme Vaše dotazy na MBA studia. Po-Pá od 9-17 hodin.

800 208 008
X
X