Tisk

Volné uvážení rozhodce Smluvní pokuta

Z judikatury Rozhodčího soudu při IAL SE

§ 3 odst. 1

§ 544 odst. 1 obč. zák.

I. Nelze striktně mechanicky stanovit, která konkrétní výše smluvní pokuty je v souladu s dobrými mravy, a která již nikoli. Soulad výše smluvní pokuty je výsledkem volného uvážení rozhodce, když rozhodce hodnotí zejména okolnosti konkrétního případu (jednání dlužníka, poměr k zajišťované hodnotě apod.).

II. Při posuzování rozporu výše celkové smluvní pokuty s dobrými mravy je třeba vždy zkoumat mechanismus, jakým smluvní pokuta vznikla (většinou denní sazbu). Pokud je tento mechanismus v souladu dobrými mravy a výsledná smluvní pokuta se jeví jako nesouladná s dobrými mravy, pak je třeba učinit závěr o mravnosti takové smluvní pokuty, neboť pokud dlužník svým jednáním - prodlením - zaviňuje navyšování smluvní pokuty o jinak přiměřenou „denní sazbu" smluvní pokuty činí v důsledku svého pokračujícího porušování právní povinnosti (spočívajícího v „pokračujícím" nehrazení dluhu) nepřiměřenou, nelze mu výsledečný stav spočívající v celkové výši smluvní pokuty přičítat ku prospěchu, resp. dlužník se nemůže úspěšně bránit splnění své smluvní povinnosti poukazem na dobré mravy, jestliže mohl zabránit růstu celkové výše smluvní pokuty tím, že by svou povinnost, která je smluvní pokutou zajištěna, splnil včas, resp. dříve. Za určitých okolností lze smluvní pokutu ve výši 0,5% denně z dlužné částky považovat za souladnou s dobrými mravy.

Rozhodčí nález Rozhodčího soudu při IAL SE ze dne 21. 6. 2010, sp. zn. 94/2010.

Odůvodnění:

Žalovaný v řízení rozporoval dohodu účastníků o výši smluvní pokuty. Účastníci dohody sjednaly pro případ prodlení s vrácením peněžní částky smluvní pokutu ve výši 0,5% denně z dlužné částky. Předmět dohody byla půjčka ve výši 15.000 Kč. Žalovaný byl 276 dní v prodlení s jejím uhrazení. Žalobce nárokoval smluvní pokutu ve výši 20.700 Kč (75 Kč denně). Žalovaný uvedl, že nárokovat smluvní pokutu ve výši téměř 140% jistiny je v rozporu s dobrými mravy. Žalovaný odkázal na ustanovení § 3 odst. 1 obč. zák., podle něhož výkon práv a povinností vyplývajících z občanskoprávních vztahů nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných a nesmí být v rozporu s dobrými mravy. 

Rozhodce přezkoumal námitky žalovaného a dospěl k závěru, že žaloba je důvodná a nárok žalobce v souladu s dobrými mravy.

Rozhodce má totiž za to, že nelze z hlediska souladu s dobrými mravy přezkoumávat celkovou smluvní pokutu tak, jak ji žalobce kapitalizoval, nýbrž mechanismus, jak bylo této celkové výše dospěno - v daném případě, zda je 0,5% denně z dluhované částky (denní sazba) v souladu s dobrými mravy. Rozhodce zde zastává v daném případě, s ohledem na všechny okolnosti, kladné stanovisko. Je však třeba doplnit, že nelze striktně mechanicky stanovit, která konkrétní výše smluvní pokuty je v souladu s dobrými mravy, a která již nikoli. Soulad výše smluvní pokuty je výsledkem volného uvážení rozhodce, když rozhodce hodnotí zejména okolnosti konkrétního případu (jednání dlužníka, poměr k zajišťované hodnotě apod.).

Strany sjednaly platně smluvní pokutu. Podle § 544 odst. 1 platí, že sjednají-li strany pro případ porušení smluvní povinnosti smluvní pokutu, je účastník, který tuto povinnost poruší, zavázán pokutu zaplatit, i když oprávněnému účastníku porušením povinnosti nevznikne škoda. Smluvní pokutu lze sjednat jen písemně a v ujednání musí být určena výše pokuty nebo stanoven způsob jejího určení. (odst. 2). Žalovaný jednoznačně smluvní povinnost porušil, když neuhradil dluhovanou částku řádně a včas. Projev vůle stanovující způsob jejího určení je určitý.

Při posuzování rozporu výše celkové smluvní pokuty s dobrými mravy je tedy třeba vždy zkoumat mechanismus, jakým smluvní pokuta vznikla (většinou denní sazbu). Pokud je tento mechanismus v souladu dobrými mravy a výsledná smluvní pokuta se jeví jako nesouladná s dobrými mravy, pak je třeba učinit závěr o mravnosti takové smluvní pokuty, neboť pokud dlužník svým jednáním - prodlením - zaviňuje navyšování smluvní pokuty o jinak přiměřenou „denní sazbu" smluvní pokuty, činí v důsledku svého pokračujícího porušování právní povinnosti (spočívajícího v „pokračujícím" nehrazení dluhu) nepřiměřenou, nelze mu výsledečný stav spočívající v celkové výši smluvní pokuty přičítat ku prospěchu, resp. dlužník se nemůže úspěšně bránit splnění své smluvní povinnosti poukazem na dobré mravy, jestliže mohl zabránit růstu celkové výše smluvní pokuty tím, že by svou povinnost, která je smluvní pokutou zajištěna, splnil včas, resp. dříve. Za určitých okolností lze smluvní pokutu ve výši 0,5% denně z dlužné částky považovat za souladnou s dobrými mravy.

Závěr rozhodce podporuje i recentní judikatura Nejvyššího soudu České republiky: Úvaha, zda konkrétní smluvní ujednání je či není v rozporu s dobrými mravy, se odvíjí od posouzení všech zvláštností každého případu individuálně a závěry v konkrétním případě tak lze jen velmi obtížně zobecnit. Bez dalšího nelze za nepřiměřenou považovat smluvní pokutu do výše 0,5 % denně z dlužné částky. Na nepřiměřenost smluvní pokuty nelze usuzovat z její celkové výše, je-li důsledkem dlouhodobého prodlení a s tím spojeným navyšováním o jinak přiměřenou „denní sazbu" smluvní pokuty, v nichž je dovozováno, že smluvní strana se nemůže bránit splnění své smluvní povinnosti poukazem na dobré mravy, jestliže mohla zabránit růstu celkové výše smluvní pokuty tím, že by svou povinnost, která je smluvní pokutou zajištěna, splnila v co nejkratší době. (Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 12. února 2009, sp. zn. 33 Odo 872/2006).

ÚSTAV PRÁVA A PRÁVNÍ VĚDY POSKYTUJE NEJVĚTŠÍ NABÍDKU MANAŽERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ. Více informací

 
Přihlaste se a získejte studium prestižních manažerských programů MBA, LL.M., MPA a MSc. za cenu 98.000 Kč. Platí pouze při úhradě studia do 31. 5. 2018. Jako bonus získáte 5 seminářů zdarma!


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Na Dni otevřených dveří Vás budou očekávat lidé z vedení školy, jakož i lektoři, kteří Vám zodpoví veškeré Vaše dotazy týkající se studia MBA, BBA, LL.M., MPA, MSc. a DBA programů. Dozvíte se informace o průběhu studia, jak si správně zvolit studijní program, kdy se konají tematická setkání, jaké jsou podmínky přijetí ke studiu atd. Kromě malého občerstvení pro Vás budou připraveny materiály obsahující informace o studiu.


Nejbližší termín Dne otevřených dveří: 30. 5. 2018. Více informací zde

Chcete se dozvědět více?
Kontaktujte nás na bezplatné Zelené lince 800 208 008 nebo na tel.: +420 608 579 570, případně na e-mailové adrese cps@ustavprava.cz, kde si můžete sjednat osobní návštěvu.
 
Budeme se těšit na Vaši návštěvu.

 

Ing. Tereza Marková, DiS.
výkonná ředitelka
 
markova@ustavprava.eu
Tel.: 224 247 011
Zelená linka : 800 208 008

 

 

Proč studovat u násJak studium probíháPodmínky přijetí Lektorský týmPoplatky za studium

                      

 

 

800 208 008
ZAVOLEJTE NÁM
envelop
ZEPTEJTE SE
Odeslat
mobile
OZVEME SE
Odeslat
brochure
CHCI BROŽURU
Odeslat
Dotazy ke studiu Vám zodpovíme:
Po – Pá od 9 – 17hod.
Kontakt

Pokud máte jakýkoli dotaz můžete nám zavolat nebo napsat:

Zelená linka.: 800 208 008
Mobil: 608 579 570
Telefon: 224 247 011

cps@ustavprava.eu

Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru a budeme Vás informovat o novinkách, které jsme pro Vás připravili. 


 

 

Volejte zdarma

Zavolejte nám zdarma, rádi zodpovíme Vaše dotazy na MBA studia. Po-Pá od 9-17 hodin.

800 208 008
X
X