Tisk

K běhu promlčecí doby judikované směnečné pohledávky

VYBRALI JSME PRO VÁS

Z judikatury Nejvyššího soudu České republiky

1)Pro závěr, zda se použije úprava obsažená v občanském zákoníku (§ 110 obč. zák.) nebo v obchodním zákoníku (§ 408 obch. zák.), je významná otázka, zda směnečné obligace mají z hlediska obecné úpravy závazkových vztahů povahu vztahů jen občanskoprávních, anebo zda jde i o vztahy obchodní.

2) S ohledem na charakter směnečného závazku (bez ohledu na povahu účastníků směnečného závazkového vztahu nebo na povahu kauzální pohledávky), se proto otázky promlčení neupravené zákonem č. 191/1950 Sb., tedy i běh promlčecí doby judikované směnečné pohledávky, posoudí podle nejobecnější právní úpravy a tou je občanský zákoník. Byla-li tedy směnečná pohledávka přiznána pravomocným rozhodnutím v nalézacím řízení, použije se pro běh promlčení ustanovení § 110 obč. zák., a nikoliv ustanovení § 408 obch. zák. Oprávněný proto může podat návrh na výkon rozhodnutí nejpozději do deseti let ode dne, kdy mělo být podle rozhodnutí plněno (§ 110 odst. 1 obč. zák.).

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR [Usnesení sp.zn. 20 Cdo 436/2009 ze dne 12. února 2010]

Z odůvodnění:

Shora označeným rozhodnutím městský soud potvrdil usnesení z 19. 6. 2007, č.j. 35 Nc 11045/2006-27, jímž obvodní soud zamítl návrh povinného na odklad a zastavení exekuce odůvodněný námitkou promlčení vymáhané pohledávky. Odvolací soud se ztotožnil se závěrem soudu prvního stupně, že závazek vzniklý na základě směnky je samostatný, nezávislý na existenci zajištěné pohledávky, a že pro závěr o promlčení je nerozhodné, zda směnka zajišťovala závazek z absolutního obchodu. Neupravuje-li směnečný zákon v některých situacích běh promlčecí doby, je třeba promlčení závazku vzniklého na základě směnky posuzovat podle občanského zákoníku jako předpisu obecného, na který směnečný zákon odkazuje.

V dovolání, v němž napadenému rozhodnutí přisuzuje zásadní právní význam, povinný namítá nesprávné právní posouzení věci (§ 241a odst. 2 písm. b/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „o. s. ř.“). Nesouhlasí se závěrem soudů obou stupňů, že na běh promlčecí doby, která není výslovně řešena směnečným právem, je třeba aplikovat úpravu promlčení obsaženou v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obč. zák.“). Zdůraznil, že směnka, která byla předmětem exekučního titulu, byla směnkou zajišťovací a sloužila k zajištění úvěrových pohledávek, kauzou směnky byl tedy obchodněprávní vztah. Zákon směnečný a šekový upravuje promlčení pouze částečně; při posuzování otázek směnečným zákonem výslovně neřešených je třeba aplikovat obecnou úpravu promlčení. Má zato, že úprava promlčení v občanském zákoníku se ve směnečném vztahu použije pouze tehdy, byl-li příčinný závazkový vztah vztahem občanskoprávním. V daném případě, kdy kauzou směnky je obchodněprávní vztah, je třeba podle dovolatele použít zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obch. zák.“), zejména § 408. Pohledávka zajištěná směnkou se stala splatnou dne 6. 1. 1996, exekuční titul (směnečný platební rozkaz) nabyl vykonatelnosti v říjnu 1996, návrh na nařízení exekuce byl podán až dne 25. 7. 2006, podle § 408 obch. zák. tak došlo k promlčení vymáhané pohledávky. Dovolatel poukazoval nato, že v článcích publikovaných v právním systému ASPI dospěli k obdobným závěrům Z. K. (Renesance směnky), R. Ch. (Promlčení směnečných práv) a M. Z. Má zato, že důvodně vznesl námitku promlčení, a že exekuce proto měla být zastavena. Navrhl, aby rozhodnutí soudů obou stupňů byla zrušena a věc vrácena soudu I. stupně k dalšímu řízení.

Nejvyšší soud věc projednal podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 30. 6. 2009 (čl. II přechodných ustanovení, bod 12, zákona č. 7/2009 Sb.).

 Směřovalo-li dovolání proti té části rozhodnutí, kterou odvolací soud potvrdil výrok usnesení okresního soudu, jímž byl návrh povinného na odklad exekuce zamítnut, je dovolání v tomto směru nepřípustné (srov. též usnesení Nejvyššího soudu z 30. 11. 2004, sp. zn. 20 Cdo 1520/2003, uveřejněné v časopise Soudní judikatura číslo 12, ročníku 2004, pod číslem 233). Přípustnost dovolání není způsobilé založit ani nesprávné poučení odvolacího soudu (srov. usnesení Nejvyššího soudu uveřejněné pod číslem 51/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Nejvyšší soud proto v uvedeném rozsahu odvolání odmítl (§ 243b odst. 5, § 218 písm. c/ o. s. ř.).

Dovolání proti usnesení odvolacího soudu, pokud jím bylo potvrzeno usnesení soudu prvního stupně, jímž byl zamítnut návrh na zastavení exekuce, je podle § 238a odst. 1 písm. d), odst. 2, ve spojení s § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. a § 130 zákona č. 120/2001 Sb., přípustné (Nejvyšší soud se dosud nezabýval otázkou kdy se promlčuje judikovaná směnečná pohledávka), není však důvodné.

Jelikož vady podle ustanovení § 229 odst. 1, odst. 2 písm. a), b) a odst. 3 o. s. ř., jež by řízení činily zmatečným, ani jiné vady řízení (§ 241a odst. 2 písm. a/ o. s. ř.), k nimž je dovolací soud – je-li dovolání přípustné – povinen přihlédnout z úřední povinnosti (§ 242 odst. 3 věta druhá o. s. ř.), v dovolání namítány nejsou a nevyplývají ani z obsahu spisu, a protože jinak je dovolací soud vázán uplatněným dovolacím důvodem včetně jeho obsahového vymezení (§ 242 odst. 3 věta první o. s. ř.), je předmětem dovolacího přezkumu právní závěr odvolacího soudu, že právo ze směnky přiznané pravomocným rozhodnutím soudu se promlčuje v desetileté lhůtě podle § 110 odst. 1 obč. zák., a to i v případě, že směnka zajišťovala obchodněprávní vztah.

Právní posouzení věci je nesprávné, jestliže odvolací soud věc posoudil podle právní normy, jež na zjištěný skutkový stav nedopadá, nebo právní normu - sice správně určenou - nesprávně vyložil, případně ji nesprávně aplikoval (z podřazení skutkového stavu hypotéze normy učinil nesprávné závěry o právech a povinnostech účastníků).

Exekučním titulem je směnečný platební rozkaz, směnka byla vystavena jako „zajišťovací“, k zajištění pohledávky z úvěru. Směnečný platební rozkaz nabyl vůči povinnému ve vztahu k vymáhané částce právní moci dne 15. 10. 1996, vykonatelný se stal dnem 19. 10. 1996. Návrh na nařízení exekuce byl podán dne 25. 7. 2006 a v průběhu exekučního řízení povinný namítl promlčení vymáhané pohledávky.

 Zákon č. 191/1950 Sb., směnečný a šekový, upravuje promlčení v čl. I - § 70, § 71, § 77, čl. III - § 5, neobsahuje však úpravu všech otázek spojených s promlčením, mj. ani úpravu běhu promlčecí doby judikované směnečné pohledávky (tj. pravomocně přiznané v nalézacím řízení). Je proto nutné aplikovat obecnou právní úpravu. Pro závěr, zda se použije úprava obsažená v občanském zákoníku (§ 110 obč. zák.) nebo v obchodním zákoníku (§ 408 obch. zák.), je významná otázka, zda směnečné obligace mají z hlediska obecné úpravy závazkových vztahů povahu vztahů jen občanskoprávních, anebo zda jde i o vztahy obchodní.

Směnka, ač může plnit rozmanité funkce a zajišťovat různé pohledávky, je v právní teorii (jak správně uvedl odvolací soud v odůvodnění napadeného usnesení) obvykle definována jako dlužnický dokonalý cenný papír, jímž za předpokladu splnění přísných formálních náležitostí vzniká přímý, bezpodmínečný, nesporný a abstraktní závazek určité osoby zaplatit majiteli směnky v určitém místě a čase stanovenou peněžitou částku. I když se vystavení směnky zpravidla opírá o určitý důvod, vzniká ze směnky specifický (směnečný) právní vztah, jehož abstraktní charakter tkví v tom, že právní důvod (kauza) není pro jeho existenci významný a ze směnky nevyplývá. Směnečný závazek je přitom zcela samostatný a oddělený od případného závazku, který byl původem jeho vzniku. Vzhledem k tomu, že zákon nerozlišuje jednotlivé druhy směnek (právní teorie vymezuje rozdíly mezi směnkami pro soluto, pro solvendo a směnkami zajišťovacími), je třeba i v případě tzv. směnek zajišťovacích dovodit, že nejsou akcesorickým závazkem ve vztahu k závazku jinému; jde o prostředek zajištění a nikoli o zajišťovací závazek (srovnej např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 8. 2008, sp.zn. 29 Odo 1141/2006, uveřejněný pod číslem 77/2009 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, rozsudek téhož soudu ze dne 22. 8. 2002, sp.zn. 25 Cdo 1839/2000 uveřejněný pod číslem 59/2004 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

 S ohledem na charakter směnečného závazku (bez ohledu na povahu účastníků směnečného závazkového vztahu nebo na povahu kauzální pohledávky), se proto otázky promlčení neupravené zákonem č. 191/1950 Sb., tedy i běh promlčecí doby judikované směnečné pohledávky, posoudí podle nejobecnější právní úpravy a tou je občanský zákoník.

Stejný závěr zastává v současné době (oproti dříve publikovaným článkům, na něž poukazuje dovolatel) i právní teorie – srovnej Zdeněk Kovařík Zákon směnečný a šekový, Komentář, 4. vydání, nakladatelství C. H. Beck, s. 195 - 198.

Byla-li tedy směnečná pohledávka přiznána pravomocným rozhodnutím v nalézacím řízení, použije se pro běh promlčení ustanovení § 110 obč. zák., a nikoliv ustanovení § 408 obch. zák. Oprávněný proto může podat návrh na výkon rozhodnutí nejpozději do deseti let ode dne, kdy mělo být podle rozhodnutí plněno (§ 110 odst. 1 obč. zák.).

 
zdroj: www.nsoud.cz

Připravil: JUDr. et Ing. Martin Kohout

ÚSTAV PRÁVA A PRÁVNÍ VĚDY POSKYTUJE NEJVĚTŠÍ NABÍDKU MANAŽERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ. Více informací

 
Přihlaste se a získejte studium prestižních manažerských programů MBA, LL.M., MPA a MSc. za cenu 98.000 Kč. Platí pouze při úhradě studia do 31. 5. 2018. Jako bonus získáte 5 seminářů zdarma!


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Na Dni otevřených dveří Vás budou očekávat lidé z vedení školy, jakož i lektoři, kteří Vám zodpoví veškeré Vaše dotazy týkající se studia MBA, BBA, LL.M., MPA, MSc. a DBA programů. Dozvíte se informace o průběhu studia, jak si správně zvolit studijní program, kdy se konají tematická setkání, jaké jsou podmínky přijetí ke studiu atd. Kromě malého občerstvení pro Vás budou připraveny materiály obsahující informace o studiu.


Nejbližší termín Dne otevřených dveří: 30. 5. 2018. Více informací zde

Chcete se dozvědět více?
Kontaktujte nás na bezplatné Zelené lince 800 208 008 nebo na tel.: +420 608 579 570, případně na e-mailové adrese cps@ustavprava.cz, kde si můžete sjednat osobní návštěvu.
 
Budeme se těšit na Vaši návštěvu.

 

Ing. Tereza Marková, DiS.
výkonná ředitelka
 
markova@ustavprava.eu
Tel.: 224 247 011
Zelená linka : 800 208 008

 

 

Proč studovat u násJak studium probíháPodmínky přijetí Lektorský týmPoplatky za studium

                      

 

 

800 208 008
ZAVOLEJTE NÁM
envelop
ZEPTEJTE SE
Odeslat
mobile
OZVEME SE
Odeslat
brochure
CHCI BROŽURU
Odeslat
Dotazy ke studiu Vám zodpovíme:
Po – Pá od 9 – 17hod.
Kontakt

Pokud máte jakýkoli dotaz můžete nám zavolat nebo napsat:

Zelená linka.: 800 208 008
Mobil: 608 579 570
Telefon: 224 247 011

cps@ustavprava.eu

Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru a budeme Vás informovat o novinkách, které jsme pro Vás připravili. 


 

 

Volejte zdarma

Zavolejte nám zdarma, rádi zodpovíme Vaše dotazy na MBA studia. Po-Pá od 9-17 hodin.

800 208 008
X
X