Tisk

K povaze směnečného platebního rozkazu

VYBRALI JSME PRO VÁS

Z judikatury Nejvyššího soudu České republiky

1)V řízení o námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu se tak již nerozhoduje o povinnosti zaplatit směnku.

2) Správnost takového platebního rozkazu je nutné posuzovat podle stavu, který zde byl v okamžiku jeho vydání. Skutečnosti, k nimž došlo až po této době, proto důvodem k jeho zrušení být nemohou. Byl-li projev vůle směřující k započtení žalovaným učiněn až v námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu, nemůže tato procesní obrana, byť by byla shledána důvodnou, zpochybnit správnost směnečného platebního rozkazu; jde o důvod pro zastavení výkonu rozhodnutí podle ustanovení § 268 odst. 1 písm. h) o. s. ř.

3) Učinil-li žalovaný projev vůle směřující k započtení vzájemných pohledávek účastníků vskutku až po vydání směnečného platebního rozkazu, nemohla tato skutečnost správnost směnečného platebního rozkazu zpochybnit a odvolací soud pochybil, jestliže (jen) na jejím základě směnečný platební rozkaz zrušil.

 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR [Rozsudek sp.zn. 29 Cdo 2495/2009 ze dne 31. května 2011]

Z odůvodnění:

Soud prvního stupně – odkazuje na výsledky provedeného dokazování a závazný právní názor odvolacího soudu vyjádřený v jeho v pořadí třetím kasačním rozhodnutí, podle kterého žalovaný učinil (dopisem ze dne 1. února 2002, adresovaným a doručeným žalobkyni) úkon směřující k započtení vzájemné pohledávky žalovaného v celkové výši 3.400,- USD (vzniklé podle tvrzení žalovaného původně společnosti MEDEA Corp. z titulu neuhrazených poplatků za používání rezervačního systému této společnosti podle „Smlouvy s Poskytovatelem služeb do rezervační sítě MEDEA travel network“ ze dne 10. ledna 2001, postoupené na žalovaného označenou společností dne 28. prosince 2001) vůči pohledávce žalobkyně ze směnky – uzavřel, že žalovaný se vznesenou námitkou započtení povinnosti uložené mu směnečným platebním rozkazem ubránil.

Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným rozsudkem potvrdil rozsudek soudu prvního stupně (první výrok) a rozhodl o nákladech odvolacího řízení (druhý výrok).

Odvolací soud, odkazuje na výsledky provedeného dokazování, přitakal soudu prvního stupně v závěru, že žalovaný proti směnečné pohledávce žalobkyně „účinně“ započetl postoupenou pohledávku z titulu neuhrazených poplatků za používání rezervačního systému společnosti MEDEA Corp., v důsledku čehož směnečná pohledávka zanikla.

Opodstatněnou přitom neshledal výhradu žalobkyně, že jí dopis ze dne 1. února 2002, obsahující úkon směřující k započtení vzájemných pohledávek, nebyl doručen. Zdůraznil, že byť žalovaný nepředložil jednoznačný důkaz o doručení tohoto jeho písemného projevu vůle žalobkyni, je nutné (po vyhodnocení všech provedených důkazů jednotlivě i v jejich vzájemné souvislosti a s přihlédnutím k tomu, že žalobkyně neprokázala doručení jiné než „předmětné zásilky v inkriminované době“) dospět k závěru, že se tak stalo zásilkou odeslanou žalobkyni poštou dne 5. února 2002.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání, které má za přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. b), případně písm. c) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), uplatňujíc dovolací důvod podle ustanovení § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř., tj. namítajíc, že rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci.

Otázkou možnosti započtení pohledávky žalovaného v rámci procesní obrany v námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu se Nejvyšší soud zabýval již v rozsudku uveřejněném pod číslem 31/2008 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek. V něm uzavřel, že včas podané a odůvodněné námitky vydaný směnečný platební rozkaz neruší, nýbrž se v jimi vymezeném rozsahu pouze odkládá jeho právní moc a vykonatelnost. Na základě podaných námitek soud v námitkovém řízení rozhodne, zda směnečný platební rozkaz bude ponechán v platnosti nebo zda bude zrušen a v jakém rozsahu. Jinými slovy, účelem řízení o námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu je přijetí závěru, zda směnečný platební rozkaz byl vydán právem (a bude ponechán zcela nebo z části v platnosti) nebo zda námitky žalovaného jsou důvodné (a platební rozkaz bude třeba zcela či zčásti zrušit). V řízení o námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu se tak již nerozhoduje o povinnosti zaplatit směnku.

Z výše popsané povahy a účelu řízení o námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu pak vyplývá, pokračoval v označené věci Nejvyšší soud, že správnost takového platebního rozkazu je nutné posuzovat podle stavu, který zde byl v okamžiku jeho vydání. Skutečnosti, k nimž došlo až po této době, proto důvodem k jeho zrušení být nemohou. Byl-li projev vůle směřující k započtení žalovaným učiněn až v námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu, nemůže tato procesní obrana, byť by byla shledána důvodnou, zpochybnit správnost směnečného platebního rozkazu; jde o důvod pro zastavení výkonu rozhodnutí podle ustanovení § 268 odst. 1 písm. h) o. s. ř.

K výše uvedeným závěrů, se Nejvyšší soud následně přihlásil též např. v rozsudku uveřejněném pod číslem 104/2008 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek nebo v usnesení ze dne 12. prosince 2007, sp. zn. 29 Odo 107/2006, jež je veřejnosti k dispozici na webových stránkách Nejvyššího soudu.

Poměřováno shora uvedenými kritérii právní posouzení věci odvolacím soudem, který shledal námitky uplatněné žalovaným proti směnečnému platebnímu rozkazu důvodnými, s tím, že směnečná pohledávka zanikla započtením na základě jednostranného právního úkonu žalovaného obsaženého v dopise ze dne 1. února 2002, odeslaném žalobkyni dne 5. února 2002, tedy učiněného již v době po vydání směnečného platebního rozkazu (směnečný platební rozkaz byl soudem prvního stupně vydán dne 28. ledna 2002, srov. č. l. 5 spisu), neobstojí. Učinil-li žalovaný projev vůle směřující k započtení vzájemných pohledávek účastníků vskutku až po vydání směnečného platebního rozkazu, nemohla tato skutečnost správnost směnečného platebního rozkazu zpochybnit a odvolací soud pochybil, jestliže (jen) na jejím základě směnečný platební rozkaz zrušil.

Nejvyšší soud proto napadený rozsudek odvolacího soudu zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení (§ 243b odst. 2 část věty za středníkem a odst. 3 věta první o. s. ř.).

 

zdroj: www.nsoud.cz

Připravil: JUDr. et Ing. Martin Kohout

 

ÚSTAV PRÁVA A PRÁVNÍ VĚDY POSKYTUJE NEJVĚTŠÍ NABÍDKU MANAŽERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ. Více informací

 
Přihlaste se a získejte studium prestižních manažerských programů MBA, LL.M., MPA a MSc. za cenu 98.000 Kč. Platí pouze při úhradě studia do 31. 5. 2018. Jako bonus získáte 5 seminářů zdarma!


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Na Dni otevřených dveří Vás budou očekávat lidé z vedení školy, jakož i lektoři, kteří Vám zodpoví veškeré Vaše dotazy týkající se studia MBA, BBA, LL.M., MPA, MSc. a DBA programů. Dozvíte se informace o průběhu studia, jak si správně zvolit studijní program, kdy se konají tematická setkání, jaké jsou podmínky přijetí ke studiu atd. Kromě malého občerstvení pro Vás budou připraveny materiály obsahující informace o studiu.


Nejbližší termín Dne otevřených dveří: 30. 5. 2018. Více informací zde

Chcete se dozvědět více?
Kontaktujte nás na bezplatné Zelené lince 800 208 008 nebo na tel.: +420 608 579 570, případně na e-mailové adrese cps@ustavprava.cz, kde si můžete sjednat osobní návštěvu.
 
Budeme se těšit na Vaši návštěvu.

 

Ing. Tereza Marková, DiS.
výkonná ředitelka
 
markova@ustavprava.eu
Tel.: 224 247 011
Zelená linka : 800 208 008

 

 

Proč studovat u násJak studium probíháPodmínky přijetí Lektorský týmPoplatky za studium

                      

 

 

800 208 008
ZAVOLEJTE NÁM
envelop
ZEPTEJTE SE
Odeslat
mobile
OZVEME SE
Odeslat
brochure
CHCI BROŽURU
Odeslat
Dotazy ke studiu Vám zodpovíme:
Po – Pá od 9 – 17hod.
Kontakt

Pokud máte jakýkoli dotaz můžete nám zavolat nebo napsat:

Zelená linka.: 800 208 008
Mobil: 608 579 570
Telefon: 224 247 011

cps@ustavprava.eu

Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru a budeme Vás informovat o novinkách, které jsme pro Vás připravili. 


 

 

Volejte zdarma

Zavolejte nám zdarma, rádi zodpovíme Vaše dotazy na MBA studia. Po-Pá od 9-17 hodin.

800 208 008
X
X