Tisk

MBA (Master of Business Administration) General management - online

O štúdiu  
Študijné predmety  
Cena štúdia, prihláška

MBA General management (online)

Vzdelávací program Master of Business Administration v špecializácii MBA General management je štruktúrovaný tak, aby predmety v jeho základe boli tvorené najzákladnejšími a vo svojej podstate najdôležitejšími predmetmi z oblasti manažmentu. Jeho cieľom je, aby každý, kto sa do programu prihlási, získal prehľad a zdokonalil sa v znalosti odborov, ktoré sú chrbticou manažmentu 21. storočia. Ako jedna z mála škôl ponúkame možnosť tohto typu online štúdia programu MBA v Českej republike a ako jediná ho ponúkame bez nutnosti testovania znalostí prostredníctvom interaktívneho prostredia e-learningu. V priebehu programu neskladáte žiadne testy a program je plne postavený na modernom princípe získavania znalostí prostredníctvom spracovania seminárnych postupových prác, známom vo svete ako „by publishing“ alebo „by publication“. Na štúdium sa môžete hlásiť kedykoľvek počas celého roka. 

 

Informácie o štúdiu v pdf

 

 

Pavel Marinič - Garant programu MBA Finanční management podnikání

Výhody štúdia MBA General management (online):

 • Najlepšia online forma manažérskeho vzdelávania
 • Značná časová úspora
 • Študenti nemusia vyplňovať žiadne e-learningové testy
 • Absolútna časová flexibilita študenta
 • Možnosť samoštúdia z pohodlia domova či z kancelárie
 • Úspora finančných nákladov spojených s cestovaním
 • Cenové zvýhodnenie programu

Všetky referencie

Referencie na štúdium MBA General management (online)

Martin Latocha, MBA
ATROLAT spol. s r. o., Master distributor firmy Honeywell Sensing & Control v ČR – majiteľ a obchodno-technický riaditeľ spoločnosti,
absolvent programu MBA Management obchodu a študent programu MSc. Management.

Manažérske štúdium Ústavu práva a právnej vedy som si vybral z dôvodu ustavičného zdokonaľovania profesijných schopností, pretože konkurencia nikdy nespí a my chceme byť pripravení a súčasne o krok vpredu. Štúdium môžem vrelo odporučiť každému, kto nechce zostať stáť na mieste a chce sa posunúť vpred a získať kvalitné vzdelanie.

 

Komu je tento program určený?

Uvedený typ vzdelania je vhodný najmä pre časovo najvyťaženejších študentov, ktorí chcú znížiť na minimum čas strávený živou výučbou s lektorom a minimalizovať aj finančné náklady súvisiace s cestou do sídla Ústavu práva a právnej vedy, o. p. s.

O štúdiu  
Študijné predmety  
Cena štúdia, prihláška

O štúdiu MBA General management

Základom vzdelávacieho programu MBA General management je samoštúdium a program je teda vhodný pre všetkých, ktorí sú časovo vyťažení a ktorí nemôžu alebo nechcú do sídla školy, kde sa koná výučba, dochádzať, napríklad z dôvodu značnej vzdialenosti alebo pracovného či osobného zaneprázdnenia. Študent tak prechádza štúdiom s pomocou študentskej sekcie, kde sú preňho sprístupnené najdôležitejšie študijné materiály, najmä sylaby jednotlivých predmetov a powerpointové prezentácie lektorov. Na ich podklade a na podklade literatúry, ktorou disponuje alebo ktorú si na svoje náklady zapožičia vo svojom okolí, si naštuduje daný problém, ktorý bude riešiť vo svojej seminárnej práci, a jeho riešenie následne premietne do textu seminárnej práce. V študentskej sekcii majú študenti k dispozícii základné študijné materiály, ktoré si študent sám naštuduje. Program MBA General management (online) ponúka modernú formu diaľkového online profesijného vzdelávania, ktorá je postavená na samoštúdiu a predkladaní postupových seminárnych prác lektorom jednotlivých predmetov. Súčasťou programu nie sú prednášky ani e-learningové testy vytvárané podľa rozličných softvérových programov, ale výlučne samoštúdium. Počas štúdia sa študenti dostavia do školy len na zápis a v prípade svojho záujmu tiež na predmet metodológia písania záverečnej práce a na konci štúdia potom na obhajobu záverečnej práce a na ústnu skúšku (koná sa v jeden deň).

Základné moduly programu:

 
Povinně volitelný předmět*

Statutární orgány a zástupci obchodních korporací

JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M. MPA

Smluvní právo

JUDr. Petr Toman, LL.M.

Korporátní právo

JUDr. Stanislav Sviták, Ph.D.

Pracovní právo

JUDr. Ladislav Jouza

Mezinárodní obchodní právo

JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D.

Hospodářské trestné činy

JUDr. Michal Sýkora

Strategie řešení konfliktních situací

Mgr. Jana Wiesner

Time management

Bc. Jan Brodský, Dis.

Firemní kultura a identita

doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Ekonomické teorie

PhDr. Marie Hamplová, Ph.D.

Mezinárodní obchodní a investiční arbitráž

JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M. MPA

Psychologie vedení a řízení lidí

Mgr. Jana Wiesner

Osobní prezentace

Bc. Jan Brodský, Dis.

Finanční řízení podniku

Ing. Pavel Marinič , Ph.D. MBA

Manažerské finance

JUDr. Martin Landa

Management změn

Ing. Libor Friedel, MBA

Komunikační strategie a mediální plánování

Vít Baloušek

Tradiční vs Moderní Public Relations

Karel Křivan

Tvorba PR strategie a její vyhodnocení

Vít Baloušek

Sociální sítě a content marketing

Vít Baloušek

Strategický marketing

Ing. David Šimák

Komunikační dovednosti manažera

doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Aplikace PR v praxi

Vít Baloušek

Pojištění jako specifické odvětví ekonomiky

Dagmar Hladíková, MBA, MSc.

Právo a pojištění

JUDr. Jan Ježdík

Product Management

JUDr. Jan Ježdík

Risk Management

PhDr. Jana Krausová, MBA

Management likvidace pojistných událostí

Ing. Jan Řezníček

Personální strategie a organizace

doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Řízení výkonu

Doc. Ing. Otakar Němec, CSc.

Řízení personálních nákladů

doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Insolvenční právo

JUDr. Stanislav Sviták, Ph.D.

Exekuční právo

JUDr. Erik Smola

Daňová optimalizace

Ing. Bc. Ludmila Klimešová, MBA

Úvod do účetnictví

JUDr. Martin Landa

Manažerské účetnictví

Prof. Ing. Bohumil Král, CSc.

Ústavní pořádek ČR

doc. JUDr. PhDr. Jiří Bílý, CSc.

Základy soukromého práva

JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M. MPA

Státověda

Mgr. David Kryska, Ph.D.

Základy veřejného práva

doc. JUDr. PhDr. Jiří Bílý, CSc.

Organizace veřejné správy

doc. JUDr. PhDr. Jiří Bílý, CSc.

E_Goverment

Mgr. Jana Poddaná, Ph.D.

Obecná část správního práva

doc. JUDr. PhDr. Jiří Bílý, CSc.

Právo územně samosprávných celků

Mgr. David Kryska, Ph.D.

Řádná správa podniku

JUDr. Zdeňka Beranová

Správní soudnictví

Mgr. David Kryska, Ph.D.

Marketing managent a branding

Ing. David Šimák

Management obchodní schůzky

Mgr. Patrik Spannbauer

Argumentace navrženého řešení zákazníkovi

Mgr. Patrik Spannbauer

Péče o zákazníka a práce s referencemi

Mgr. Patrik Spannbauer

Strategické techniky a analýzy

Ing. Libor Friedel, MBA

Tvorba podnikové vize

Ing. Libor Friedel, MBA

Projektový management

Ing. Jana Češpivová

Finanční analýza

JUDr. Martin Landa

Základní právní předpisy a jejich aplikace ve školství

Mgr. Michaela Burdková

Financování školy

Ing. Petra Schwarzová

Organizace školy a pedagogického procesu

Mgr. Ing. Lukáš Smutný, MBA, MSc.

Evropské právo

prof. PhDr. Miloslav Bednář, CSc.

Dějiny a současnost diplomacie

PhDr. Marie Hamplová, Ph.D.

Evropská veřejná správa

PaedDr. Václav Netolický

Péče o dokumenty, archivní a spisová služba

Mgr. Jana Poddaná, Ph.D.

Lidská práva a svbody v EU

prof. PhDr. Miloslav Bednář, CSc.

Mezinárodní vztahy

PhDr. Marie Hamplová, Ph.D.

Současné problémy světové ekonomicky

Ing. Bc. Jiří Mihola, CSc.

Mezinárodní obchod

Ing. Bc. Jiří Mihola, CSc.

Medicínké právo

Mgr. Jiří Matějček

Trestní odpovědnost lékaře a správní trestání na úseku zdravotnictví

Mgr. Réné Šifta

Farmaceutické právo

JUDr. Bc. Jakub Král, Ph.D.

Úvod do práva veřejných zakázek

Mgr. Luboš Fojtík

Management lidských zdrojů

doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Koučing pro manažery

Ivona Homolková

Leadership v organizaci

doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Strategický Management

Ing. Libor Friedel, MBA

Evropské ústavní systémy

PaedDr. Václav Netolický

Kvalita péče ve zdravotnictví

Ing. Milan Bednařík, CSc.

Jak úspěšně vést lékařskou ordinaci nebo nemocnici

Mgr. Réné Šifta

Mediace v občanských a obchodních věcech

JUDr. Daniela Kovářová

Jak se stát profesionálním mediátorem

JUDr. Daniela Kovářová

Motivace a odměňování ve finančním poradenství a v pojišťovnictví

Dagmar Hladíková, MBA, MSc.

Strategie výběru nových spolupracovníků

Mgr. Patrik Spannbauer

Společné atributy výkonných obchodníků

Dagmar Hladíková, MBA, MSc.

Právní vztahy k nemovitostem

JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

Vlastnictví a nájem bytů a nebytových prostorů

JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

Realitní trh a obchodování s nemovitostmi

Mgr. Jiří Fritsch, QRM, MBA

Trestní odpovědnost právnických osob, obchodních korporací a obcí a krajů

JUDr. Petr Toman, LL.M.

Rozhodčí řízení v judikatuře soudů

JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M. MPA

Rozhodčí řízení v tuzemsku

JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M. MPA

Správní řízení v praxi ředitele

Mgr. Michaela Burdková

Společné vzdělávání

Mgr. Ing. Lukáš Smutný, MBA, MSc.

Správa nemovitostí

Ing. Pavel Sehnal

 

[*Študenti, ktorí majú v úmysle u nás ďalej pokračovať v štúdiu MBA, môžu požiadať o režim skráteného štúdia BBA. V takomto prípade sa im umožní splniť všetky študijné povinnosti programu BBA už v prvom semestri, pričom program BBA sa ukončuje len vyhotovením BBA dizertačnej práce. Ústnu záverečnú skúšku a obhajobu MBA dizertačnej práce potom títo študenti vykonajú až na záver štúdia v programe MBA.]

O štúdiu  
Študijné predmety  
Cena štúdia, prihláška

Prihláška na štúdium MBA General management (online) 

ŠTÚDIUM NA SPLÁTKY

3 600 €
bez DPH

 • 4 splátky
 • BONUS
  Certifikát IES
PRIHLÁSIŤ SA

TERAZ AKCIA

3 200 €
bez DPH

 • 1 splátka
 • BONUS
  Certifikát IES
PRIHLÁSIŤ SA

ŠTÚDIUM VO DVOJICI

3 000 €
bez DPH

 • 1 splátky
 • BONUS
  Certifikát IES
PRIHLÁSIŤ SA

Podmienky prijatia

Úplné ukončené stredoškolské vzdelanie – preukázateľne doložené maturitným vysvedčením a profesijným CV.

Podmienky získania zľavy

Zvýhodnenú cenu štúdia získate, ak do 31. 3. 2018 uhradíte cenu za štúdium jednorazovou platbou. V prípade jednorazovej úhrady štúdia v eurách (platba zo Slovenskej republiky) je konečná cena 3 200 eur a neplatí sa DPH. Pokiaľ chcete štúdium hradiť v splátkach, je cena štúdia 3 600 €. Možno dohodnúť až 4 splátky v priebehu štúdia.

Súčasťou akcie na program MBA General management (online), je tiež akcia Štúdium vo dvojici. Celková cena za „ŠTÚDIUM VO DVOJICI“ na jedného študenta je 3 000 €. Podmienkou na získanie zvýhodnenej ceny za štúdium vo dvojici je jednorazová úhrada. 

O štúdiu  
Študijné predmety  
Cena štúdia, prihláška

 

ÚSTAV PRÁVA A PRÁVNEJ VEDY POSKYTUJE NAJVÄČŠIU PONUKU MANAŽÉRSKYCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV. Viacej informácií

 
Prihláste sa a získajte štúdium prestížnych manažérskych programov MBA, LL.M., MPA a MSc. za cenu 93.000 Kč. Platí len pri úhrade štúdia do 31. 3. 2018. Ako bonus získate 5 seminárov zdarma!!


DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
Na Dni otvorených dverí Vás budú očakávať ľudia z vedenia školy spolu s lektormi, ktorí Vám odpovedia na všetky Vaše otázky týkajúce sa štúdia MBA, BBA, LL.M., MPA, MSc. a DBA programov. Dozviete sa informácie o priebehu štúdia, ako si správne zvoliť študijný program, kedy sa konajú tematické stretnutia, aké sú podmienky prijatia na štúdium atď. Okrem malého občerstvenia pre Vás budú pripravené materiály obsahujúce informácie o štúdiu.


Najbližší termín Dňa otvorených dverí: 21. 3. 2018. Viacej informácií tu

Chcete sa dozvedieť viac?
Kontaktujte nás na bezplatnej Zelenej linke 800 208 008 alebo na tel.: +420 608 579 570, prípadne na e-mailovej adrese: cps@ustavprava.cz, kde si môžete dohodnúť osobné stretnutie.
 
Budeme sa tešiť na Vašu návštevu.

 

Ing. Tereza Marková, DiS.
executive director
 
markova@ustavprava.eu
Phone: 224 247 011
Toll-free line: 800 208 008

 

 

Proč studovat u násJak studium probíháPodmínky přijetí Lektorský týmPoplatky za studium

                      

 

 

800 208 008
ZAVOLEJTE NÁM
envelop
ZEPTEJTE SE
Odeslat
mobile
OZVEME SE
Odeslat
brochure
CHCI BROŽURU
Odeslat
Dotazy ke studiu Vám zodpovíme:
Po – Pá od 9 – 17hod.
Kontakt

Pokud máte jakýkoli dotaz můžete nám zavolat nebo napsat:

Zelená linka.: 800 208 008
Mobil: 608 579 570
Telefon: 224 247 011

cps@ustavprava.eu

Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru a budeme Vás informovat o novinkách, které jsme pro Vás připravili. 


 

 

Volejte zdarma

Zavolejte nám zdarma, rádi zodpovíme Vaše dotazy na MBA studia. Po-Pá od 9-17 hodin.

800 208 008
X
X