Tisk

Mezinárodní obchodní právo

Cíl modulu:  

Cílem tohoto modulu je výklad a rozbor právní regulace realizace mezinárodního obchodního styku z pohledu členského státu EU. Stěžejní pozornost bude věnována nejen samotným základním způsobům úpravy a prostředkům vytvořeným v praxi mezinárodního obchodu, ale zejména struktuře, závaznosti a hierarchii relevantních právních norem v ČR jako členském státě EU. Speciální důraz bude kladen na problematiku řešení sporů v mezinárodním obchodním styku. Modul je dále zaměřen na konkrétní body formulace smluv v mezinárodním obchodě, speciálně se zaměřením na Institute Cargo Clauses 2009 a INCOTERMS 2010, standardní doložky smluv s mezinárodním prvkem, specifická rizika mezinárodního obchodu a možné způsoby jejich pojištění. Nakonec, ale nikoli v poslední řadě, bude pozornost zaměřena na návody k použití a postavení shora uvedených prostředků vytvořených praxí práva mezinárodního obchodu v rámci mezinárodního obchodu se zbožím.

Obsah modulu:

Obsahem modulu bude seznámení se a praktické vymezení a charakteristiku pojmů:  Mezinárodní obchod, mezinárodní prvek, kvalifikace, mezinárodní smlouva, přímá úprava, přímá norma, dvoukolejnost právní úpravy, kolizní úprava, kolizní norma, hraniční určovatel, lex electa, lex rei sitae, lex fori, lex causae, kogentní normy, dispozitivní normy, věcné normy, imperativní normy, materializace kolizního řešení, ústava, ústavní zákony, zákony, podzákonné právní předpisy; nařízení, směrnice a rozhodnutí v rámci EU a v rámci ČR, základní typy smluv v mezinárodním obchodě z formulačně-technického hlediska, dodací podmínky, formulářové smlouvy, doložka o volbě práva, rozhodčí doložka, prorogace v mezinárodním obchodním styku, HARD-SHIP doložka, cenová doložka, měnová doložka, informační povinnosti v rámci smlouvy, výhrada vlastnického práva, salvatorní doložka, vyšší moc, odpovědnost za porušení smlouvy, náhrada škody a smluvní pokuta, poplatek z prodlení, záruka, povinnost mlčenlivosti, ochrana autorských práv, jazyková doložka, návody a dokumentace k výrobkům v kontextu s rozvržením odpovědnosti za výrobek v distribučním řetězci, odstoupení od smlouvy, výpověď, zánik smlouvy, charakteristika obsahu a formy dokumentů pro mezinárodní obchodní styk – dispoziční, legitimační a inkasní dokumenty (námořní konosament, říční náložný list, multimodální přepravní dokumenty, skladištní list, vydací list, faktura, balící list, vážní list, osvědčení původu, osvědčení o kvalitě, pojistný certifikát, předávací protokol, železniční nákladní list, silniční nákladní list, letecký nákladní list, speditérské potvrzení, námořní konosament, náložní list, kurýrní a poštovní stvrzenky, směnky, šeky, pojistky, pojistné certifikáty, hromadné pojistky), lex mercatoria, Institute Cargo Clauses 2009, INCOTERMS 2010, Jednotné zvyklosti a pravidla pro dokumentární inkasa URC 522, Jednotná pravidla pro dokumentární akreditivy UCP 600 a Jednotná pravidla pro záruky vyplatitelné na požádání UCP 758.

Pozornost bude dále věnována následujícím problémům:  Mezinárodní smlouva jako pramen práva vnitrostátního a mezinárodního s odpovědnostními důsledky vůči státu, pozice mezinárodních smluv v právním řádu ČR, vzájemný vztah mezi mezinárodními smlouvami (konflikty mezinárodních smluv) a vzájemný vztah mezinárodních smluv a nařízení EU, pozice nařízení v právním řádu ČR a v evropském právu, přímý účinek nařízení s důsledky pro národní právní úpravu, přímý účinek směrnic ve vnitrostátním právu členského státu EU, hierarchie právních norem ČR po vstupu do EU, způsoby regulace mezinárodního obchodního styku – metoda přímá a kolizní, jejich vzájemný vztah, dispozitivní a kogentní úprava, nutně použitelné normy, role volby práva při určení rozhodného právního režimu, mezinárodní obchodní zvyklosti, formulářové smlouvy, postavení prostředků vytvořených v praxi mezinárodního obchodu v právním řádu ČR, vymezení lex mercatoria, typy smluv používaných v mezinárodním obchodě, rizika spojená s dodacími podmínkami připojenými ke smlouvám, formulace klasických doložek smluv s mezinárodním prvkem a jejich důsledky pro zachování platnosti smlouvy a pro odpovědnost smluvních stran v rámci závazkového právního vztahu, srovnání doložek INCOTERMS 2000 a 2010, pojistné doložky Institute Cargo Clauses 2009, řešení sporů v rámci mezinárodního obchodu a využití procesních i hmotně právních dispozic pro dosažení optimálních řešení.

Garant modulu:

JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D.
P
etr Dobiáš se ve své vědecké a pedagogické činnosti primárně zabývá problematikou řešení sporů v mezinárodním ekonomickém právu (mezinárodní obchodní arbitráž) a evropským mezinárodním právem soukromým (kolizní úprava smluvního a mimosmluvního závazkového práva podle Nařízení Řím I a Řím II) a to jak z hlediska teoretického, tak i praktických možností dalšího rozvoje alternativních způsobů řešení sporů v rámci rozšířené Evropské unie.

Dále pak rozhodčím řízením na základě mezistátních smluv o ochraně investic a mezinárodní arbitráží s burzovními komoditami. Petr Dobiáš je spoluautorem publikace Právo mezinárodního obchodu(kapitoly: Mezinárodní licenční smlouva a Mezinárodní smlouva o dodávce investičních celků) a je autorem monografie Mezinárodní pojistné právo se zřetelem k řešení pojistných sporů v rozhodčím řízení.

ÚSTAV PRÁVA A PRÁVNÍ VĚDY POSKYTUJE NEJVĚTŠÍ NABÍDKU MANAŽERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ. Více informací

 
Přihlaste se a získejte studium prestižních manažerských programů MBA, LL.M., MPA a MSc. za cenu 98.000 Kč. Platí pouze při úhradě studia do 31. 5. 2018. Jako bonus získáte 5 seminářů zdarma!


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Na Dni otevřených dveří Vás budou očekávat lidé z vedení školy, jakož i lektoři, kteří Vám zodpoví veškeré Vaše dotazy týkající se studia MBA, BBA, LL.M., MPA, MSc. a DBA programů. Dozvíte se informace o průběhu studia, jak si správně zvolit studijní program, kdy se konají tematická setkání, jaké jsou podmínky přijetí ke studiu atd. Kromě malého občerstvení pro Vás budou připraveny materiály obsahující informace o studiu.


Nejbližší termín Dne otevřených dveří: 30. 5. 2018. Více informací zde

Chcete se dozvědět více?
Kontaktujte nás na bezplatné Zelené lince 800 208 008 nebo na tel.: +420 608 579 570, případně na e-mailové adrese cps@ustavprava.cz, kde si můžete sjednat osobní návštěvu.
 
Budeme se těšit na Vaši návštěvu.

 

Ing. Tereza Marková, DiS.
výkonná ředitelka
 
markova@ustavprava.eu
Tel.: 224 247 011
Zelená linka : 800 208 008

 

 

Proč studovat u násJak studium probíháPodmínky přijetí Lektorský týmPoplatky za studium

                      

 

 

800 208 008
ZAVOLEJTE NÁM
envelop
ZEPTEJTE SE
Odeslat
mobile
OZVEME SE
Odeslat
brochure
CHCI BROŽURU
Odeslat
Dotazy ke studiu Vám zodpovíme:
Po – Pá od 9 – 17hod.
Kontakt

Pokud máte jakýkoli dotaz můžete nám zavolat nebo napsat:

Zelená linka.: 800 208 008
Mobil: 608 579 570
Telefon: 224 247 011

cps@ustavprava.eu

Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru a budeme Vás informovat o novinkách, které jsme pro Vás připravili. 


 

 

Volejte zdarma

Zavolejte nám zdarma, rádi zodpovíme Vaše dotazy na MBA studia. Po-Pá od 9-17 hodin.

800 208 008
X
X