Tisk

Smluvní právo

Cíl modulu:

Cílem modulu je především seznámit jeho posluchače se základy smluvního práva se zaměřením na vybrané otázky aplikace občanského zákoníku v praxi. Modul sleduje účel vést posluchače k osvojení základních právních institutů v rozsahu přednášené látky, se kterými se v rámci svých profesí setkávají. Výklad se orientuje na základní pojmy a instituty týkajících se smluvního závazkového práva tak, aby se student v těchto oblastech orientoval a uměl je aplikovat na konkrétní smluvní typy výslovně upravené v občanském zákoníku, ale i na smlouvy v občanském zákoníku výslovně neupravené. Součástí modulu je též exkurz do právní úpravy vybraných smluv, které jsou výslovně upraveny v občanském zákoníku.

Obsah modulu:

        I.            Předmět úpravy a základní zásady a obecná ustanovení občanského práva

soukromé právo, užití předpisů občanského práva, ochrana soukromých práv, právní skutečnosti, podmínky, doložení času, zdánlivé právní jednání, výklad právních jednání, forma právních jednání, právní jednání vůči nepřítomné osobě, neplatnost právních jednání, relativní neúčinnost právních jednání, právní události, význam času, počítání času, promlčení a prekluze, společné dluhy a pohledávky (nedělitelné plnění, dělitelné plnění, dlužníci zavázaní společně a nerozdílně, věřitelé oprávnění společně a nerozdílně), závazky z právního jednání jedné osoby (veřejný příslib, slib odškodnění), jednání za právnickou osobu, zastoupení (smluvní, prokura, zákonné, opatrovnictví), věci a jejich rozdělení

právní úprava: kupní smlouva

     II.            Smlouva

vznik závazků a jejich obsah, smlouva jako základní důvod vzniku závazku, typické smlouvy, netypické smlouvy, návrh na uzavření smlouvy, zrušení nabídky, odvolání nabídky, přijetí nabídky, obsah smlouvy, forma smlouvy, účinky smlouvy, změna okolností, smlouva ve prospěch třetí osoby, smlouva o plnění třetí osoby, zvláštní způsoby uzavírání smluv (dražba, veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku, veřejná nabídka), smlouva o smlouvě budoucí, úplata za plnění, neúměrné zkrácení, lichva, smlouvy uzavírané adhezním způsobem, úroky, záloha, závdavek

právní úprava: smlouva o dílo

   III.            Smlouvy uzavírané se spotřebitelem

obecná ustanovení o spotřebitelských smlouvách, zakázaná ujednání, pojmy spotřebitel a podnikatel, smlouvy uzavírané distančním způsobem a smlouvy uzavírané mimo obchodní prostory, smlouvy o finanční službě, smlouvy o dočasném užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační službě

právní úprava: smlouvy o přenechání věci k užití jinému

  IV.            Změny závazků

změna v osobě věřitele, postoupení pohledávky, postoupení souboru pohledávek, změna v sobě dlužníka, převzetí dluhu, přistoupení k dluhu, převzetí majetku, postoupení smlouvy, změny v obsahu závazků, novace, narovnání

právní úprava: smlouvy příkazního typu

  V.            Zajištění a utvrzení dluhů

jistota, zajištění dluhu: ručení, finanční záruka, zajišťovací převod práva, dohoda o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů, utvrzení dluhu: smluvní pokuta, uznání dluhu

právní úprava: schovací smlouvy

  VI.            Zánik závazků

splnění, řádné splnění, způsob splnění, poukázka (na řad, na doručitele), kvitance, dlužní úpis, náhradní splnění, místo plnění, čas plnění, prodlení dlužníka, prodlení věřitele, fixní závazek, dohoda, započtení, odstupné, splynutí, prominutí dluhu, výpověď, odstoupení od smlouvy, následná nemožnost plnění

právní úprava: smlouva o účtu

VII.            Závazky z deliktů a z jiných právních důvodů

náhrada majetkové a nemajetkové újmy, prevence, náhoda, nutná obrana, krajní nouze, povinnost nahradit škodu (porušení dobrých mravů, porušení zákona, domněnka nedbalosti, porušení smluvní povinnosti, škoda způsobená několika osobami), škoda způsobená tím, kdo nemůže posoudit následky svého jednání, škoda způsobená osobou s nebezpečnými vlastnostmi, škoda z provozní činnosti, škoda způsobená provozem zvlášť nebezpečným, škoda na nemovité věci, škoda z provozu dopravních prostředků, škoda způsobená zvířetem, škoda způsobená věcí, škoda způsobená vadou výrobku, škoda na převzaté věci, škoda na odložené věci, škoda na vnesené věci, škoda způsobená informací nebo radou, způsob a rozsah náhrady, náhrady při ublížení na zdraví a při usmrcení, náhrada při poškození věci, náhrada při poranění zvířete, náhrada nemajetkové újmy, závazky z jiných právních důvodů (bezdůvodné obohacení, nepřikázané jednatelství, upotřebení cizí věci k prospěchu jiného)

právní úprava: smlouvy o přepravě

Garant modulu:

JUDr. Petr Toman, LL.M.
Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Po promoci v roce 1984 pracoval nejprve jako advokátní koncipient a od roku 1987 jako advokát v advokátní poradně v Chomutově.

V letech 1990 až 1992 byl poslancem Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky, členem jeho předsednictva, členem ústavně právního výboru a mluvčím Komise FS pro objasnění událostí 17. listopadu 1989. Stal se navrhovatelem a spoluautorem několika zákonů přijatých Federálním shromážděním v té době.

Po ukončení politické kariery a přestěhování do Prahy založil v roce 1993 advokátní kancelář TOMAN, DEVÁTÝ & partneři, v níž působí doposud. Věnuje se občanskému a trestnímu právu.

ÚSTAV PRÁVA A PRÁVNÍ VĚDY POSKYTUJE NEJVĚTŠÍ NABÍDKU MANAŽERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ. Více informací

 
Přihlaste se a získejte studium prestižních manažerských programů MBA, LL.M., MPA a MSc. za cenu 95.000 Kč. Platí pouze při úhradě studia do 30. 4. 2018. Jako bonus získáte 5 seminářů zdarma!


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Na Dni otevřených dveří Vás budou očekávat lidé z vedení školy, jakož i lektoři, kteří Vám zodpoví veškeré Vaše dotazy týkající se studia MBA, BBA, LL.M., MPA, MSc. a DBA programů. Dozvíte se informace o průběhu studia, jak si správně zvolit studijní program, kdy se konají tematická setkání, jaké jsou podmínky přijetí ke studiu atd. Kromě malého občerstvení pro Vás budou připraveny materiály obsahující informace o studiu.


Nejbližší termín Dne otevřených dveří: 25. 4. 2018. Více informací zde

Chcete se dozvědět více?
Kontaktujte nás na bezplatné Zelené lince 800 208 008 nebo na tel.: +420 608 579 570, případně na e-mailové adrese cps@ustavprava.cz, kde si můžete sjednat osobní návštěvu.
 
Budeme se těšit na Vaši návštěvu.

 

Ing. Tereza Marková, DiS.
výkonná ředitelka
 
markova@ustavprava.eu
Tel.: 224 247 011
Zelená linka : 800 208 008

 

 

Proč studovat u násJak studium probíháPodmínky přijetí Lektorský týmPoplatky za studium

                      

 

 

800 208 008
ZAVOLEJTE NÁM
envelop
ZEPTEJTE SE
Odeslat
mobile
OZVEME SE
Odeslat
brochure
CHCI BROŽURU
Odeslat
Dotazy ke studiu Vám zodpovíme:
Po – Pá od 9 – 17hod.
Kontakt

Pokud máte jakýkoli dotaz můžete nám zavolat nebo napsat:

Zelená linka.: 800 208 008
Mobil: 608 579 570
Telefon: 224 247 011

cps@ustavprava.eu

Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru a budeme Vás informovat o novinkách, které jsme pro Vás připravili. 


 

 

Volejte zdarma

Zavolejte nám zdarma, rádi zodpovíme Vaše dotazy na MBA studia. Po-Pá od 9-17 hodin.

800 208 008
X
X