Tisk

Psychologie a chování spotřebitele

Obecně o modulu:
Předmět Psychologie a chování spotřebitele  se zabývá rolí člověka jako spotřebitele a zákazníka. Rolí, kterou hrajeme od narození do smrti, či z hlediska spotřeby, od kolébky po rakev. I to jsou předměty, které musí - v těchto případech - někdo za nás koupit. Většinu života pak o nákupu rozhodujeme sami.  Pokusíme se  odpovědět na otázky co  nás jako spotřebitele i zákazníka ovlivňuje,  jakou roli hrají  duševní vlastnosti, životní zkušenosti  a samozřejmě jak člověka ovlivňují emoce. Seznámíme se s různými psychologickými  pohledy na osobnost člověka,  s výsledky  „starého a nového myšlení“ ve výzkumu mozku – neuromarketingem.
Význam psychologických poznatků pro poznání role člověka jako zákazníka či spotřebitele je zřejmý.  Zákazník a uspokojování jeho potřeb je na jedné straně  ve středu zájmu marketingu, ale je důležitý i pro nás jako jednotlivce, pro poznání a pochopení jedné z našich životních rolí. Další téma se týká toho, zda mají lidé na celém světě stejné požadavky, zda existuje “univerzální“ spotřebitel, kterému můžeme nabízet stejné věci stejným způsobem nebo musíme pochopit lidi v kontextu jejich kultury. Také jakou roli hraje značka, pravidla její tvorby, positioning i postupy jak zjišťovat její vliv.  Dále se věnujeme významu a analýze produktu a jeho image, vlivu ceny na rozhodování  i  funkci obalu a jeho významu pro zákazníka jako součásti marketingové komunikace.  Další  část  je věnována představení různých přístupů k typologii spotřebitele s upozorněním na možnosti  i meze jejich využití. 
Předmět poskytuje  teoretické i praktické aktuální poznatky z oblasti spotřebního chování a jeho změny za poslední roky  z mnoha „úhlů pohledu“  - i pohledu na spotřebitele nejen jako objektu marketingového působení, ale v širších souvislostech udržitelného rozvoje naší planety.  

Cíl modulu:
Získání znalosti základních pojmů z oblasti psychologie a chování spotřebitele a jejich uplatnění při analýze spotřebního chování  (přístupy k definici a analýze osobnosti, charakteristika spotřebního a nákupního chování), poznání osobnosti člověka jako spotřebitele a zákazníka, zdroje informací o spotřebiteli a jeho chování (charakteristika pojmů spotřebitel – zákazník , vazba s chování obecně, modely spotřebního chování ), typologie spotřebitele a zákazníka – charakteristika cílových skupin (obecná východiska typologie, psychologické přístupy k typologii, neuropsychologická segmentace, typologie z hlediska nákupního chování, typologie životního stylu), specifické tržní segmenty a jejich charakteristika – děti jako cílová skupina, studie zaměřené na ženy a jejich nákupní chování, generace 50 + a změny v jejím spotřebním chování, význam emocí ve spotřebním a nákupním chování (emoce jako základní hnací síly člověka, emoční inteligence, emoce ve vztahu k zákazníkovi, jejich působení i možnosti „sebeobrany“), vlivy působící na rozhodování spotřebitele při nákupu (osobnostní charakteristiky, motivační struktura, vlivy primární a sekundární skupiny, vlivy společnosti, globální spotřebitel), analýza vztahů spotřebitel – produkt, spotřebitel – obal, spotřebitel – cena a dalších faktorů ovlivňujících chování spotřebitele, význam pojmu image ve vztahu ke spotřebnímu chování (vztah image a firemní identity, vlastnosti image, důvody a možnosti analýzy image, případové studie, vliv „nových technologií“ na nákupní chování – vliv internetu na interakci spotřebitele s výrobcem a prodejcem , výhody i omezení on-line komunikace a nákupu, výcvik konkrétních znalostí v některých oblastech využití psychologických poznatků při analýze spotřebního a nákupního chování 

Obsah modulu:
 • Osobnost a spotřební chování 
 • Význam procesu vnímání, pozornosti, učení a paměti pro poznání a analýzu spotřebního chování 
 • Význam porozumění motivačním faktorům pro poznání spotřebního chování 
 • Neuromarketing a jeho význam pro poznání spotřebního chování 
 • Význam emocí ve vztahu k zákazníkovi 
 • Člověk v roli spotřebitele i zákazníka – komplexní přístup ke spotřebnímu chování 
 • Rozhodovací procesy při nákupu 
 • Role psychologických mechanismů při rozhodování o nákupu – jejich charakteristiky a význam pro konkrétní projevy nákupního chování 
 • Vliv spotřebních a nákupních zvyklostí na nákup, význam místa prodeje a nákupních podmínek 
 • Vliv „nových technologií“ na nákupní chování 
 • Globální spotřebitel 
 • Vztah spotřebitele a produktu jako součást marketingového mixu 
 • Význam značky pro marketing a systém řízení značky – tvorba a positioning značky
 •  Vztah spotřebitele a obalu – vztah mezi produktem a obalem –„spojité nádoby“ 
 • Vztah spotřebitele a ceny – míra závislosti nákupního chování na ceně 
 • Typologie spotřebitele a zákazníka – charakteristika cílových skupin 
 • Generační přístupy k typologii a „speciální“ tržní segmenty 
 • Význam pojmu image ve vztahu ke spotřebnímu chování 

Garant modulu:
 
doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D.
Prezidentka České marketingové společnosti (ČMS), předsedkyně Asociace psychologů trhu (APT), členka Evropské společnosti pro výzkum trhu a veřejného mínění (ESOMAR) a Českomoravské psychologické společnosti (ČMPS). Odborné vzdělání spolu s akademickým titulem získala na FF Univerzity J. E. Purkyně v Brně, titul Ph.D. na FSS MU Brno a docenturu na VŠB v Ostravě. Psychologii a chování spotřebitele a marketingovému výzkumu se věnovala i na odborných stážích v zahraničí: v Institutu pro psychologický výzkum trhu v Norimberku a v odboru pro analýzu image a komunikační výzkum a. s. Siemens v Mnichově. V současné době působí jako nezávislý konzultant v oblasti psychologie trhu a reklamy. Přednáší na řadě UTB Zlín, na Vysoké škole ekonomické v Praze, v Českém institutu marketingové a reklamní komunikace a Ústavu práva a právní vědy, o.p.s.
Je autorkou nebo spoluautorkou řady odborných publikací a odborných textů. 
 
Kontakt

Pokud máte jakýkoli dotaz můžete nám zavolat nebo napsat:

mob.: 608 579 570
tel.: 224 247 011

podatelna@ustavprava.cz

Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru a budeme Vás informovat o novinkách, které jsme pro Vás připravili.

Kalendář seminářů
»
Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5

5.7.2014

Nový občanský zákoník a jeho vliv na pracovněprávní vztahy

Nový občanský zákoník (dále NOZ) je od 1. ledna 2014 podstatně ovlivňován pracovněprávními vztahy.  Řada jeho ustanovení se uplatňuje nejen v personální činnosti zaměstnavatelů, ale zasahuje  i do práv a povinností zaměstnanců. Vedle NOZ přináší změny v zákoníku práce i  tzv. změnový zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace  soukromého práva. Mezi desítkami měnících se zákonů  je i zákoník práce, i těmto tématům se bude náš seminář věnovat.

Kdo by se měl semináře zúčastnit
Tento speciální seminář je připraven zejména pro manažery, ředitele, jednatele a majitele společností, kteří chtějí získat jistotu, že vědí, jak obchodní transakce a firmu strukturovat a vést tak, aniž by přitom přicházeli o peníze. Doporučujeme, aby spolu s vámi absolvoval seminář také váš ekonomický ředitel, finanční manažer, personalista nebo účetní. Z informací, které na semináři získáte, pak můžete společně připravit plán dalšího postupu a změn.

Co je cílem semináře
Účelem semináře je s použitím příslušné judikatury informovat a doporučit řešení základních personálních otázek, které se mohou vyskytnou t v oblasti pracovího práva od roku 2014

 

Více informací

6
7 8 9 10 11 12 13
14

14.7.2014

Jaké změny přinesl Zákon o obchodních korporacích po 1.1.2014?

Nový zákon o obchodních korporacích nahrazuje současný obchodní zákoník v části o obchodních společnostech. Z hlediska korporátního práva je podstatná zejména změna pojetí kvality rozhodování členů orgánů. Nově se vedle tzv. péče řádného hospodáře zavádí pravidlo tzv. podnikatelského úsudku. Toto pravidlo se zaměřuje pozorností na kvalitu procesu rozhodování člena orgánů, nikoliv na výsledek jeho rozhodnutí. Pomocí tohoto institutu lze tak předpokládat vyšší pečlivost při sběru podkladů před učiněním rozhodnutí, ale také větší ochotu členů orgánů při podnikatelském rozhodování riskovat aniž by hrozila odpovědnost za případný neúspěch.

Co je cílem semináře

Tento seminář je zacílený na Nový zákon o obchodních korporacích a jeho cílem je představit posluchačům základní změny korporačního práva, ke kterým dochází v rámci rekodifikace celého českého soukromého práva. Seminář seznámí posluchače nejen se základními pojmy nového zákona o obchodních korporacích, ale přiblíží jim i nejdůležitější změny v oblasti českého korporátního práva.

Kdo by se měl semináře zúčastnit

Tento speciální seminář je připraven zejména pro advokáty, soudce, exekutory, notáře a dále samozřejmě pro všechny, kdo se zajímají o oblast korporátního práva.

Více informací

15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Všechny semináře


Volejte zdarma

Zavolejte nám zdarma na zelenou linku a my zodpovíme Vaše dotazy ohledně studia MBA...

800 208 008