Tisk

Reference programu MBA

absolventů a studentů Ústavu práva a právní vědy, o.p.s.

Kladné reference absolventů a studentů Ústav práva a právní vědy, o.p.s. jsou tím nejlepším vysvědčením práce desítek lektorů, studijního oddělení, jakož i vedení naší instituce a jsme na ně právem hrdí.

Prof. MUDr. Jozef Rosina, PhD., MBA
Proděkan Fakulty biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického,
Vedoucí Ústavu lékařské biofyziky a lékařské informatiky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
absolvent programu MBA, Management ve zdravotnictví

Když jsem končil své 8-leté působení ve funkci děkana Fakulty biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického, zvažoval jsem, kam se profesně posunout dál. Hledal jsem takové vzdělávací programy, které by mě v odborné rovině umožnily získat nové znalosti zejména v oblastech strategických rozhodnutí, mechanizmů řízení, manažerských dovedností, základů práva apod. Jako lékař jsem chtěl, abych mohl aplikovat získané znalosti do oblasti zdravotnictví. Při hledání vhodného vzdělávacího zařízení jsem brzy našel (mimochodem velice zdařilé a uživatelsky velice příjemné, o tom jsem se přesvědčil i jako student) webové stránky Ústavu práva a právní vědy. V široké nabídce vzdělávacích projektů jsem našel program Management ve zdravotnictví, který složením svých témat odpovídal mým představám. Teď, po ukončení tohoto programu mohu napsat, že jsem si pro studium vybral správnou instituci a správný program. Od prvního kontaktu s lektory bylo zřejmé, že jsou to nejenom špičkoví odborníci ve svých oborech, ale také lidé, kteří dokáží vhodně provázat teorii s praxí, jsou ochotni naslouchat, diskutovat, vysvětlovat. Nemohu také zapomenout vyzvednout práci studijního oddělení a také ochotu, profesionalitu a přístup výkonné ředitelky. Zvládly vyřešit všechny mé požadavky okamžitě, lidsky a profesionálně. Práce celého kolektivu Ústavu práva a právní vědy je ukázkou jak má vypadat výborně fungující vzdělávací instituce. Proto mohu všem zájemcům o studium manažerského profesního vzdělávání Ústav práva a právní vědy vřele doporučit.

Ing. Michaela Nováková, MBA
4educo s.r.o., pozice: jednatelka, projektová manažerka, koučka
absolvent programu MBA Řízení lidských zdrojů a personální management

Vystudovat MBA a prohloubit si znalosti v oboru byl vždycky můj sen. S ohledem na mé magisterské studium na Fakultě managementu, VŠE Praha bylo mou přirozenou volbou studium oblasti HR - Řízení lidských zdrojů. Možnost absolvovat studium v kratším harmonogramu, přednášející se zkušenostmi z praxe, specializované zaměření předmětů oblasti studia a možnost sladění studia s mým pracovním i rodinným životem, to vše byly důvody k volbě studia na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s.. Studium MBA HR splnilo mé očekávání ve všech ohledech: prohloubení teoretických znalostí, potvrzení a rozšíření dovedností z praxe, podnětné diskuze s ostatními studenty i výběr témat jednotlivých seminárních prací. Téma mé disertační práce “Koučink jako jeden z moderních nástrojů v leadershipu” a zpracování tohoto tématu znamenalo dokonalé završení mého studia. Ústav práva a právní vědy, o.p.s. bych doporučila nejen z výše uvedených důvodů, ale také pro vstřícný přístup a skvělou komunikaci v rámci studia.

Denis Ceniga, MBA
jednatel at Paralia s.r.o. a B2B manager at CZC.cz s.r.o.
absolvent MBA programu Mezinárodní vztahy a evropská studia

Alfou i omegou úspěchu je často kvalita a té jsem se zde dočkal v mnoha podobách. Celkové nastavení procesů, jednotliví lektoři, komunikace a nespočet dalších podnětů, mne dovedli k přesvědčení, že jsem si vybral velmi dobře. Nelituji a naopak zvažuji další možnosti ve vzdělávání. Studium na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. doporučuji všem, kdo hledají kvalitu a reálný přínos v profesním i osobním životě.

JUDr. Robert Špott, MBA
jednatel a ředitel společnosti SYNER, s.r.o.
absolvent programu MBA Mezinárodní vztahy a evropská studia

Studium na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. jsem si vybral na základě pozitivních referencí absolventů. Rozhodnutí při volbě instituce pomohla i dlouholetá historie ústavu. Cílem mého studia bylo rozšíření znalostí nad rámec mého dosaženého vzdělání a profesní praxe. Kvalita, vstřícnost a profesionalita lektorů, časová dostupnost přednášek byla pro mne naprosto vyhovující a nebrzdila můj pracovní program. Studium na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. doporučuji všem, kteří chtějí posunout svůj profesní profil.

Ing. Petr Vaněk, MBA
Předseda představenstva a generální ředitel HŽP a.s.
absolvent programu MBA Commercial Law

Když jsem se po ukončení studia na střední škole rozhodoval o dalším studiu, favoritem bylo právo, ale život tomu chtěl jinak. O to více jsem jako manažer (původní profesí ekonom) a člen statutárního orgánu společnosti potřeboval i minimum právního vzdělání. Studiem profesně vzdělávacího programu MBA v oblasti Komerčního práva na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. se mi jednak splnil sen a jednak jsem si rozšířil své znalosti tolik potřebné pro výkon své funkce. Po mnoha letech praxe jsem přesvědčen, že kontinuální vzdělávání je základním předpokladem úspěchu a k tomu mi toto studium, které mi po všech stránkách vyhovovalo, dopomohlo. O kvalitě výuky a mém zájmu o tuto oblast nejvíce vypovídá doporučení zkoušejících při závěrečných zkouškách studovat právnickou fakultu – to bylo pro mne i „Ústav“ nejvyšším oceněním.

JUDr. Pavlína Tautrman Atanasovská, MBA
Ministerstvo vnitra ČR -
sekce pro státní službu
absolvent programu MBA Commercial Law

Po absolutoriu magisterského studijního oboru Právo a právní věda na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, ukončeného diplomovou prací s tématem z ústavního práva, jsem se rozhodla pro prohloubení znalostí jiného odborného směru. Z tohoto důvodu jsem zvolila studium na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s., se zaměřením na právo obchodních korporací. Studium splnilo vše, co jsem od něj očekávala; přimělo mě zabývat se otázkami, které jsem v rámci magisterského studia nezaznamenala, nebo se mi zdály nezásadní, dříve nabyté teoretické základy jsem obohatila o nepřeberné množství výkladů práva vycházejících z praxe a nelze opominout i seznámení se zajímavými osobnostmi z řad přednášejících i posluchačů. Závěrečná práce, jejíž zpracování je pomyslnou korunkou nabytých znalostí, mi poslouží jako stavební kamínek pro další vzdělávání.

Mgr. Johana Mašková, MBA
Ameba.eu – marketing director
absolvent programu MBA PR a marketing

Díky studiu na Ústavu práva a právní vědy jsem získala nadhled a setkala s kapacitami ve svém oboru. Toto studium mi dodalo sebevědomí a profesionální praktické zkušenosti. Konečně jsem nabyla pocitu, že se v praxi mohu uplatnit skutečnými znalostmi, ne jen teorií. Odborné seminární práce a konečná disertační práce mi navíc pomohly vyřešit aktuální problémy v mém oboru.

Ing. Zdeněk Blažek, MBA
Manager marketingu Dřevojasu, v. d, tradičního českého výrobce koupelnového nábytku
absolvent programu Public Relations a Marketing

Pro osobní rozvoj je nejdůležitější pravidelné vzdělávání a to v mnoha úrovních. Studium na Ústavu práva a právní vědy bylo pro mě dalším splněným krokem, které mi pomohlo zdokonalit dovednosti, které jsem do té doby při své kariéře nasbíral. Znalosti a informace, které jsem při studiu získal, jsou pro mě velkým přínosem a to i díky osobnostem z manažerské praxe, které se nebojí předat kromě obecných znalostí i své dlouholeté zkušenosti a postřehy. Tento přístup je velmi cenný a při studiu jsem za něj byl opravdu rád. Byla to přidaná hodnota, ve kterou jsem doufal. Realita však byla ještě daleko přínosnější. Osobně vnímám přístup pedagogů ke studentům jako velmi vhodný a s ohledem na předávané informace a znalosti jako přirozeně vyvážený. Volbu daného programu bych bezpodmínečně doporučil všem vedoucím pracovníkům z oblasti marketingu. Děkuji tímto za příležitost studovat v krásném prostředí a s ochotnými lidmi i kolegy. Se studiem jsem byl nadmíru spokojený.

Mgr. Lenka Waszutová, DiS., MBA
Slezská diakonie, Vedoucí odboru personálního řízení, zahraničních vztahů a PR, Vedoucí sekce sekretariátu ředitele, Tisková mluvčí, Absolvent programu MBA Řízení lidských zdrojů a personální management

„Dlouho jsem se rozhodovala, kde bych studium MBA ráda absolvovala.
Proč jsem si vybrala Ústav práva a právní vědy? Přišla mi zajímavá skladba studijních témat, která se vztahují k oboru mé specializace – lidským zdrojům. Také lektorský tým byl příslibem kvalitních informací a rozšířením znalostí. Se studiem jsem velmi spokojená pro jeho okamžitý přínos do mé praxe.
Osobně mám ráda efektivní komunikaci a flexibilitu. Proto kromě obsahu studovaného programu maximálně oceňuji pružnost a kvalitu informací ze strany studijního oddělení a možnost studovat tak, aby bylo přijatelné skloubit studium, práci a rodinu. Přitom lze říci, že výstupy studia mají efekt a jsou v praxi dobře využitelné.
Lidem, kteří se rozhodují, zda ke studiu nastoupit, bych doporučila, aby na tuto instituci nastoupili a vybrali si takové studijní zaměření, o kterém něco vědí, aby zajistili přesah do své praxe. Tedy takové zaměření, ve kterém budou moci využít poznatky nejlépe hned a dále tuto oblast v praxi zdokonalovat.“

Dana Šalamunová, MBA
absolvent programu MBA Public relations a Marketing
Ministerstvo zdravotnictví ČR - Zástupkyně ředitelky odboru komunikace s veřejností

V PR a marketingu se pohybuji již 15 let. Tato oblast se rozvíjí velmi dynamicky, a proto jsem cítila potřebu získat ucelený přehled o nejnovějších trendech v tomto oboru. Na doporučení své kolegyně, která program MBA se specializací na PR a marketing absolvovala v roce 2012, jsem se rozhodla pro studium na Ústavu práva a právní vědy. Promovala jsem v prosinci 2016 a musím říci, že studium splnilo veškerá má očekávání a že poznatky, které jsem zde získala, již nyní úspěšně využívám v praxi.

Ing. Jiří Drahovzal, DiS.
Ředitel společnosti DELUX CZ, s.r.o.
Student programu Management obchodu

„Když jsem vybíral školu, která by mohla být přínosem pro mé podnikání, hledal a zvažoval jsem poměrně důkladně. Ústav práva a právní vědy mi nabídl všechno, co jsem od studia MBA mohl očekávat. Velmi kvalitní přednášející, a na to kladu důraz, rychlé a profesionální řešení všeho, co je třeba řešit, příjemné prostředí, okouzlující vedoucí studijního oddělení, to jsou jen některé z benefitů, které student během doby studia ocení. Navíc mne maximálně vyhovuje i obor Obchodního managementu, který se vyskytuje na MBA studiu zřídka. Ústav práva a právní vědy jsem doporučil i několika svým přátelům, dokonce sám zvažuji studium i dalšího oboru na této prestižní škole.“

Pavla Obselková, MBA
absolvent programu MBA Public relations a Marketing
Event media s.r.o. - majitelka a jednatelka společnosti

„Pracuji jako jednatelka a majitelka společnosti Event media s.r.o., jež se zabývá pořádáním sportovních událostí a eventů s charitativním podtextem (Night Run, Avon Běh, Neon Run a další). Studium na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. v programu MBA Public Relations and Marketing dalo mému povolání úplně nový rozměr, a to i ve smyslu utřídění informací o marketingu v jeho klíčových oblastech. Nejvíce si cením kvality lektorů a jejich přednášek. Díky nim jsem načerpala nejen důležité teoretické poznatky, ale především zkušenosti, jak věci opravdu fungují v propojení s realitou a praxí. V průběhu studia jsem měla možnost poznat také nové kolegy, zajímavé osobnosti z různých oborů činnosti a velmi ochotné a vstřícné pracovníky Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. Každá přednáška měla smysl a každá postupová práce mě posouvala dál. Studium a závěrečná zkouška pro mne byly v pracovním a životním nasazení výzvou, a na jejich absolvování jsem náležitě hrdá. Díky získaným zkušenostem ze studia mohu všem zájemcům studium vřele doporučit. Celé studium beru jako ziskový projekt ve svém profesním životě.“

Mgr. Bc. Luděk Rezničenko, MBA
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace - Interní auditor
Absolvent programu MBA Leadership

Ústav práva a právní vědy, o.p.s. jsem si vybral na základě jeho dlouhé tradice, kladných referencí z mého okolí a kvalitních lektorů. Studium na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. splnilo všechna moje očekávání nejen v náplni studia, profesionality lektorů, ale i v přístupu a ochotě personálu. Samotné studium oboru mi pomohlo k dalšímu propojení teorie a praxe, rozvoji mé profesionální kariéry i mé osobnosti a k rozšíření vědomostí a obzorů.
Dovolím si tedy studium na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. doporučit každému, kdo si chce doplnit kvalitní vzdělání a rozšířit si pohledy na nové trendy a obzory.

Martin Latocha, MBA
ATROLAT spol. s r. o., Master distributor firmy Honeywell Sensing & Control v ČR - majitel a obchodně technický ředitel společnosti
Absolvent programu MBA Management obchodu a student programu MSc. Management 

Manažerské studium MBA na Ústavu práva a právní vědy jsem si vybral z důvodu neustálého zdokonalování profesních dovedností, protože konkurence nikdy nespí a my chceme být připraveni a být o krok napřed. Toto studium vedli velice kvalitní lektoři, kteří propojovali teoretické znalosti s praktickou dovedností a otevírali nám nové vědomosti a obzory. Jak řekl John Whitmore, nový pohled na člověka a jeho vzdělávání uvolňuje jeho potenciál a umožňuje mu tak maximalizovat jeho výkon.
Studium na této škole mohu vřele doporučit každému, kdo nechce zůstat stát na místě a chce se posunout dopředu a získat tak kvalitní vzdělání.

Mgr. Marcela Hofnerová, MBA
Zaměstnání: SPŠ a SOŠGM Most, p. o. – pedagog
Absolvent programu MBA Mezinárodní vztahy a evropská studia

Důvodem pro studium na ÚPPV byla má potřeba, touha a snaha získávat nové vědomosti a rozšířit si své dosavadní obzory. Coby středoškolská učitelka si nemohu dovolit se dál nevzdělávat, stagnovat, neorientovat se v současném světě. Člověk, který sám nemá přehled, nečerpá z nových zkušeností, neutváří si střízlivé a adekvátní názory, nemůže zodpovědně formovat novou generaci a působit na ni. Proto mým cílem bylo získat znalosti nad rámec mého dosavadního vzdělání a zároveň jsem chtěla, aby z něho vycházelo. Proto jsem si zvolila obor Mezinárodní vztahy a evropská studia, neboť má nepochybně velmi blízko k mé zálibě v historii. Za neocenitelnou hodnotu studia považuji jeho zaměření především na praktické využití získaných znalostí. Lektorský tým, s kterým jsem měla tu čest se potkávat při tematických setkáních, je složen z předních odborníků na konkrétní problematiku. Jedná se o lidi se zkušenostmi z praxe a s vytříbenými názory. Zároveň jsou velmi vstřícní, ochotní a připravení kdykoliv poradit a konzultovat jakoukoli nejasnost či problém. Nepochybně velice kladně hodnotím rovněž systém tematických setkání. Ta vždy probíhala v příjemné atmosféře. Byly vítány diskuse, které vedly k lepšímu pochopení daného tématu. Navíc účast na setkáních nebyla limitována studovaným oborem. Studentům je umožněno navštívit jakékoliv setkání podle potřeby a zájmů každého jednotlivce.
Studium na ÚPPV bych doporučila všem lidem, kteří chtějí posunout svůj profesní život.

MUDr. Emil Charvát, MBA
Lékař a jednatel zdravotnického zařízení Rehabilitace Broumovská
absolvent programu MBA, Management ve zdravotnictví

Poskytování zdravotní péče je komplexní problematikou, kterou studium medicíny pokrývá pouze z valné části. Jako lékař a jednatel zdravotnického zařízení jsem hledal způsob, jak bych mohl zbylé znalosti nabýt. Program MBA na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. v oblasti zdravotnictví mi pomohl zorientovat se v nelehké problematice zdravotnického práva a managementu. Jednoznačnou předností je distanční forma studia.

Ing. Martin Šachta, MBA
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
tajemník Ústavu technicko-technologického
absolvent MBA Řízení lidských zdrojů a personální management

Studium na Ústavu práva a právní vědy jsem si vybral především na základě pozitivních referencí, možnosti studovat oblast Řízení lidských zdrojů a samozřejmě také na základě kvalitního personálního obsazení. Přístup lektorů a ostatních zaměstnanců Ústavu byl vždy vstřícný a na profesionální úrovni. Za přínosná považuji především samotná lektorská setkání, kdy bylo možné získat teoretické i praktické poznatky. V průběhu studia jsem se setkal se zajímavými lidmi, s kterými bylo možné konfrontovat své vlastní zkušenosti. Studium na Ústavu práva a právní vědy bych doporučil všem lidem, kteří chtějí posunout svůj profesní život.

Mgr. Zora Stieglitzová, MBA
Finanční úřad pro Pardubický kraj, Územní pracoviště v Ústí nad Orlicí – vrchní referent
absolvent programu MBA Řízení lidských zdrojů a personální management

Studium na Ústavu práva a právní vědy, o. p. s. mne zaujalo svojí širokou nabídkou studijních programů, z nichž jsem si vybrala program Řízení lidských zdrojů a personální management. Studenti zde mají možnost získat nebo si rozšířit vědomosti o nových trendech a postupech řízení lidských zdrojů, personálních strategiích, psychologie, práva a dalších oblastí spojených s řízením a vedením lidí. Velmi kladně hodnotím způsob výuky, který probíhá formou diskusí s profesionálními lektory, dále formou praktických cvičení v příjemném, přátelském prostředí a tím zprostředkovává spojení teorie s praxí. Vzájemnými diskusemi s lektory, ale i mezi studenty navzájem, dochází nejen k lepšímu pochopení daného tématu, ale i k cennému obohacení dosavadních vědomostí a znalostí studentů. Studium respektuje individuální potřeby zaměstnaných lidí, umožňuje každému své tempo a samostatnost nejen v možnosti výběru jednotlivých setkání, ale i nad rámec studovaného oboru dává možnost studentům účastnit se kteréhokoliv tematického setkání dle jejich zájmu a potřeby v zaměstnání. Zkušený a profesionální lektorský tým, jehož vědomosti vycházejí z praxe, se snaží přizpůsobovat svoji výuku potřebám studentů, je doplňován perfektním organizačním zajištěním celého studia a ochotou se kdykoliv obrátit s jakýmkoliv problémem na studijní oddělení. Při zpracování úkolů vyplývajících ze studia je kladen důraz především na praxi, na využití a prokázání poznatků v pracovním prostředí, což činí studium velmi cenným. Každému, kdo se v životě chce ve vědomostech posunout dál a rozvíjet se, bych toto studium vřele doporučila.

Ing. Zdeňka Kubínová
SIDAT, ekonomický úsek – ředitelka
absolvent programu MBA Finanční management podnikání

Pro postgraduální studium MBA na Ústavu práva a právní vědy jsem se rozhodla na doporučení kolegy. I přes mnohaletou praxi v oboru mne studium Finančního managementu podnikání umožnilo nahlédnout na danou, dobře známou problematiku i z jiného pohledu a do zaběhnutých firemních procesů vnést určité novum. Současně mne samotné získání nových znalostí vedlo k posunu v mém odborném růstu. V této oblasti je nejvíce přínosné zejména propojení teoretických znalostí s praxí, na což je při studiu kladen obzvláště velký význam, neboť jedině tak je možno zajistit uplatnění nově získaných poznatků v reálném životě. Při studium na ÚPPV jsem velmi ocenila přednášky s lektory. Řada podobných vzdělávacích institucí nabízí online způsob studia, ten však nikdy nedokáže nahradit skutečného lektora. Lektorský tým je tvořen jednak profesionály ve svých oborech ale i pedagogy, působícími na českých universitách a vysokých školách, kteří na přednáškách vytváří atmosféru plnou spolupráce, a vzájemný vztah lektor - student se tak mění ve vztah kolegiální, což sebou opět přináší lepší výsledky.
Na závěr mohu konstatovat, že se studiem na ÚPPV jsem maximálně spokojena a rozhodně ho doporučuji každému, kdo má zájem si prohloubit své znalosti a posunout se dál.

MUDr. Zuzana Michnová, Ph.D., MBA
Lékařka Univerzitní nemocnice v Martině (SR)
absolvent programu MBA Management ve zdravotnictví

Když jsem přemýšlela nad tím, jak posunout svůj profesní život dál, kde najít moderní postupy v řízení zdravotnických institucí, ale současně získat i informace z oblastí mimo medicínu, která je mým oborem, rozhodla jsem se ke studiu Managementu ve zdravotnictví na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. v Praze, který považuji za špičkové vzdělávací zařízení v ČR. Své rozhodnutí tak dnes hodnotím jako rozhodnutí správné a Ústav doporučuji k dalšímu studiu všem kolegům lékařům.

Martin Klouček, MBA
RESPECT, a.s. – Broking Manager
absolvent programu MBA Pojišťovnictví

Při práci pojišťovacího makléře v oblasti pojištění průmyslových a podnikatelských rizik se často setkávám na jedné straně s top manažery významných firem a institucí a na druhé straně s předními odborníky v pojišťovnictví. Osobně si řady těchto lidí velmi vážím a chci být pro ně ještě kvalitnějším obchodním partnerem, což byl jeden z důvodů, proč jsem hledal možnosti dalšího profesního vzdělávání. Studijní program MBA Pojišťovnictví svým profilem přesně vyhovoval mým potřebám, protože obsahoval vyváženou kombinaci studijních modulů zaměřených na management, obchod a pojišťovnictví. Velmi pozitivně hodnotím možnost jednoho volitelného studijního modulu v každém semestru, takže si student může častečně rozsah studia přizpůsobit dle svého budoucího zaměření. Zajímanou možností pro zvídavé studenty je rovněž volný přístup na tématická setkání a semináře všech studijních oborů.

Vedení Ústavu práva a právní vědy, o.p.s., pravidelně vyžaduje od studentů zpětnou vazbu na kvalitu seminářů i lektorů, jakýmikoliv náměty studentů na zlepšení se vážně zabývá a řeší je. Veškerá komunikace se studijním oddělením byla vždy příjemná, otevřená a efektivní. Zájemcům o studium, zejména pracovníkům pojišťoven a pojišťovacím zprostředkovatelům, mohu studium oboru MBA Pojišťovnictví vřele doporučit.

Ing. Zuzana Zajičková, MBA
WBI s.r.o. - Business Solutions Director
Absolvent programu MBA Strategický management
 
Počas štúdia MBA som sa stretla s príjemným a profesionálnym prístupom pracovníkov Ústavu práva a právní vědy. Garantmi jednotlivých modulov sú odborne vysoko fundovaní lektori, ktorí boli vždy ochotní vypočuť názory študentov a diskutovať o rôznych možnostiach. Veľmi veľa novo získaných teoretických poznatkov som okamžite aplikovala v našej firme. Vytvorila som viacero dotazníkov a zmenila procesy hlavne v oblasti projektového riadenia.

Michaela Šarmanová, MBA
Marca CZ - Asistent výroby
absolvent programu Leadership

Výuka na Ústavu práva a právní vědy je velice rozdílná v porovnání s tradičním českým školstvím. Individuální přistup ke každému studentovi a časová flexibilita pro mě byly jako pro pracujícího profesionála důležité faktory při rozhodování. I přes flexibilitu studia nedochází k polevení v nárocích na studenta. Naopak, výuka je na vysoké úrovni a úspěšné dokončení studia vyžaduje tvrdou práci. Jednání všech lektorů je vždy profesionální. Nevyčíslitelným benefitem je možnost vytvoření velkého množství profesionálních kontaktů už při studiu.

Forma studia a zkoušek na ÚPPV není zaměřená pouze na teoretické znalosti a poznatky. Studenti musí být schopni porozumět tématu a propojit vědomosti s praxí. Tento revoluční přístup je zaběhlý a úspěšně odzkoušený ve Spojených Státech a ostatních anglicky mluvicích zemích. Namísto studentů, kteří jen tiše sedí v lavicích a naslouchají výuce, tento přístup “nutí” studenty být proaktivní a ukázat, že dokážou své znalosti efektivně použít v praxi. ÚPPV vychovává skutečné leadery a manažery!

V dnešní době je podobných institucí mnoho. ÚPPV jsem si vybrala kvůli profesorům, kteří přicházejí z praxe a jsou úspěšní ve svých vlastních kariérách, jako např. Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc. Chtěla jsem být vedena a vzdělávána nejlepšími lektory a ÚPPV více než předčilo má očekávání. ÚPPV vřele doporučuji všem manažerům, kteří chtějí prohloubit své znalosti a získat nový nadhled na komplexní vedení a řízení.

Ing. Kateřina Jarošová, MBA
L’Occitane Centra
Finance controller
absolvent programu Finanční management podnikání

Profesně vzdělávací program MBA v oblasti Finančního managmentu na UPPV mi významně pomohl v mém dalším kariérním růstu a v rozšíření mých znalostí, především z oblasti manažérského řízení. Individuální přístup vyučujících k jednotlivým studentům jsou velkým přínosem i v dalším pracovním životě. Studium na UPPV je příkladem toho, že investice do vzdělání se opravdu vyplatí.

Ing. Zdeněk Blažek, MBA
Manager marketingu Dřevojasu, v. d, tradičního českého výrobce koupelnového nábytku
absolvent programu Public Relations a Marketing

Pro osobní rozvoj je nejdůležitější pravidelné vzdělávání a to v mnoha úrovních. Studium na Ústavu práva a právní vědy bylo pro mě dalším splněným krokem, které mi pomohlo zdokonalit dovednosti, které jsem do té doby při své kariéře nasbíral. Znalosti a informace, které jsem při studiu získal, jsou pro mě velkým přínosem a to i díky osobnostem z manažerské praxe, které se nebojí předat kromě obecných znalostí i své dlouholeté zkušenosti a postřehy. Tento přístup je velmi cenný a při studiu jsem za něj byl opravdu rád. Byla to přidaná hodnota, ve kterou jsem doufal. Realita však byla ještě daleko přínosnější. Osobně vnímám přístup pedagogů ke studentům jako velmi vhodný a s ohledem na předávané informace a znalosti jako přirozeně vyvážený. Volbu daného programu bych bezpodmínečně doporučil všem vedoucím pracovníkům z oblasti marketingu. Děkuji tímto za příležitost studovat v krásném prostředí a s ochotnými lidmi i kolegy. Se studiem jsem byl nadmíru spokojený.

1

2

 

ÚSTAV PRÁVA A PRÁVNÍ VĚDY POSKYTUJE NEJVĚTŠÍ NABÍDKU MANAŽERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ. Více informací

 
Přihlaste se a získejte studium prestižních manažerských programů MBA, LL.M., MPA a MSc. za cenu 98.000 Kč. Platí pouze při úhradě studia do 31. 5. 2018. Jako bonus získáte 5 seminářů zdarma!


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Na Dni otevřených dveří Vás budou očekávat lidé z vedení školy, jakož i lektoři, kteří Vám zodpoví veškeré Vaše dotazy týkající se studia MBA, BBA, LL.M., MPA, MSc. a DBA programů. Dozvíte se informace o průběhu studia, jak si správně zvolit studijní program, kdy se konají tematická setkání, jaké jsou podmínky přijetí ke studiu atd. Kromě malého občerstvení pro Vás budou připraveny materiály obsahující informace o studiu.


Nejbližší termín Dne otevřených dveří: 30. 5. 2018. Více informací zde

Chcete se dozvědět více?
Kontaktujte nás na bezplatné Zelené lince 800 208 008 nebo na tel.: +420 608 579 570, případně na e-mailové adrese cps@ustavprava.cz, kde si můžete sjednat osobní návštěvu.
 
Budeme se těšit na Vaši návštěvu.

 

Ing. Tereza Marková, DiS.
výkonná ředitelka
 
markova@ustavprava.eu
Tel.: 224 247 011
Zelená linka : 800 208 008

 

 

Proč studovat u násJak studium probíháPodmínky přijetí Lektorský týmPoplatky za studium

                      

 

 

800 208 008
ZAVOLEJTE NÁM
envelop
ZEPTEJTE SE
Odeslat
mobile
OZVEME SE
Odeslat
brochure
CHCI BROŽURU
Odeslat
Dotazy ke studiu Vám zodpovíme:
Po – Pá od 9 – 17hod.
Kontakt

Pokud máte jakýkoli dotaz můžete nám zavolat nebo napsat:

Zelená linka.: 800 208 008
Mobil: 608 579 570
Telefon: 224 247 011

cps@ustavprava.eu

Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru a budeme Vás informovat o novinkách, které jsme pro Vás připravili. 


 

 

Volejte zdarma

Zavolejte nám zdarma, rádi zodpovíme Vaše dotazy na MBA studia. Po-Pá od 9-17 hodin.

800 208 008
X
X