Tisk

Reference k ostatním programům

absolventů a studentů Ústavu práva a právní vědy, o.p.s.

Kladné reference absolventů a studentů Ústav práva a právní vědy, o.p.s. jsou tím nejlepším vysvědčením práce desítek lektorů, studijního oddělení, jakož i vedení naší instituce a jsme na ně právem hrdí.

Mgr. Jana Havlíčková
Preciosa - HR  Director
absolvent programu LLM Korporátní právo

Studium programu LL.M. Korporátní právo jsem si vybrala na Ústavu práva a právní vědy o.p.s. především z důvodu kvalitních lektorů a široké nabídky tematických seminářů. Studium splnilo mé očekávání v tom, že jsem si rozšířila své poznatky a zkušenosti získané manažerskou praxí o souvislosti z oblasti korporátního, smluvního i mezinárodně obchodního práva. Forma studia byla naprosto vyhovující a snadno se skloubila s pracovním programem. Distanční studium považuji za výhodu, ale doporučuji účast na seminářích, které byly velice přínosné, obohacující a zajímavé. Výhodou je rozhodně manažerská praxe, do které lze získané poznatky ihned promítnout. Studium bych doporučila všem, kteří si chtějí rozšířit znalosti a posunout se v osobním rozvoji.

JUDr. Blanka Žáčková, MPA
Městská část Praha 15, vedoucí oddělení právního a veřejných zakázek
absolvent programu MPA Veřejná správa a samospráva krajů, měst a obcí

Profesní vzdělávání se stává již neoddělitelnou a nutnou součástí výkonu každého povolání. Jeho smyslem je nejen získávání nových vědomostí a poznatků, ale i zhodnocení těch již nabytých včetně porovnání se zkušenostmi ostatních a schopnost otevřít se novým myšlenkám. Výsledek by nás pak měl posunout dál v hodnotách, které do svého povolání vnášíme či vytváříme. Tento cíl byl pro mě zásadním motivačním prvkem ke studium vzdělávacího programu MPA, a to i přesto, že v daném oboru, ve veřejné správě, pracuji již dlouhou dobu. Zda bude naplněn, je už na mě, ale Ústav práva a právní vědy, o.p.s. mi k tomu poskytl vše, a to na velmi vysoké úrovni. Jednak prostřednictvím lektorů disponujících odbornou způsobilostí, praktickými zkušenostmi i pedagogickými schopnostmi, jednak vstřícným organizačním zázemím. Z tohoto důvodu jsem velice ráda, že jsem studium absolvovala právě u této instituce a všem ji upřímně doporučuji. Kvalita a slušnost je důležitá, zasloužíte si obojí!

RNDr. Alena Vondráková, Ph.D., LL.M.
odborný asistent, Univerzita Palackého v Olomouci
absolvent programu LL.M. Public Law

Studijní program Master of Laws - Public Law na Ústavu práva a právní vědy jsem si ke studiu vybrala především proto, že mě ve srovnání s dalšími možnými programy zaujala široká nabídka modulů  a odbornost přednášejících. Kromě českého a evropského veřejného práva bylo studium zaměřeno i na témata jako jsou e-government, územní samospráva a mezinárodní vztahy, což jsou oblasti, ve kterých jsem se chtěla dále vzdělávat. Kromě povinných modulů jsem ocenila také nabídku volitelných předmětů, které umožňují prohloubení si znalostí v konkrétních oblastech práva, v mém případě se jednalo o Hospodářské trestné činy, a současně nabízejí atraktivní moduly jako např. Time management. Z hlediska organizace studia velmi oceňuji obrovskou vstřícnost studijního oddělení i jednotlivých přednášejících. I při velké pracovní vytíženosti je možné studium absolvovat díky flexibilitě a možné domluvě. U přednášejících jsem oceňovala osobitý přístup, kdy většinou po výkladové části modulu preferovali diskusi podle zkušeností a požadavků jednotlivých studentů, čímž studium získalo na své hodnotě, protože zcela odpovídalo mým potřebám a řešila jsem témata, která se týkají mé práce a zaměření. K tomu napomáhal i individuální výběr témat pro semestrální práce.

Studium mohu doporučit všem, kteří mají potřebu se dále vzdělávat a chtějí studijní program, který bude do značné míry přizpůsoben jejich osobním potřebám.

JUDr. Petr Toman, LL.M.
Advokátní kancelář TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI
advokát, předseda redakční rady Bulletinu advokacie
absolvent programu LLM Law Litigation Arbiter® (rozhodce - specialista na rozhodčí řízení)

Ke studiu LL.M.  jsem se přihlásil až v druhé polovině svého profesionálního života.  A nelituji toho. Ústav práva a právní vědy jsem si vybral proto,  že má několikaletou tradici. Dlouhodobě také sleduji práci ředitele Ústavu JUDr. Lisseho, jeho zaujetí pro problematiku rozhodčího řízení,  jeho publikační činnost a nadšení,  s nímž ke své práci přistupuje. Proto jsem se rozhodl prohloubit své znalosti právě zde a pod jeho vedením. Oslovila mě také široká nabídka studijních předmětů, které Ústav nabízí, včetně kvalifikovaných přednášejících.

Studium LL.M. prohloubilo mé znalosti v oblastech,  jimž se věnuji ve své advokátní praxi,  ale přimělo mě věnovat se i oblastem práva,  s nimiž se jinak nesetkávám. Potěšila mě  i možnost navštěvovat přednášky z jiných studijních programů. V každém případě pro mě bylo studium velkým přínosem.  Nejen, že jej mohu doporučit kolegům právníkům,  ale i dalším zájemcům o tento způsob profesionálního vzdělávání.

Mgr. Ing. Ivo Bednář, LL.M.
Holdingová společnost Brutra Materieel Logistics B.V. – právník

Absolvent programu LL.M. Korporátní právo

Pracuji jako právník pro klienty, kteří se věnují mezinárodní přepravě zboží, dovozu kosmetických výrobků z celého světa a pronájmu zakoupených nemovitostí, a řeším tedy právní problematiku v několika oborech práva. Mých profesních znalostí se poměrně zásadně dotkla velká rekodifikace soukromého práva, ke které došlo v roce 2012, která souvisela se změnou jak občanského práva, tak mezinárodního práva soukromého, práva obchodních korporací a dalších, úzce navazujících právních předpisů. Abych mohl i nadále poskytovat svým klientům maximální právní ochranu, rozhodl jsem se rozšířit si své znalosti absolvováním nadstavbového právního studia formou LL.M. na některém z institutů, které tento studijní blok nabízejí. Při procházení jednotlivých nabídek na internetu a po diskuzi s kolegy z oboru padla moje volba jednoznačně na LL.M. studium, které nabízí Ústav práva a právní vědy, o.p.s., Praha. Již při prvním kontaktu jsem byl velmi příjemně překvapen vstřícným a profesionálním přístupem administrátorky tohoto institutu, paní Ing. Terezy Markové, která pro nás, studenty, po celou dobu studia zajišťovala veškeré administrativně správní záležitosti s vybraných druhem studia spojené.

V rámci tří semestrového studia korporátního práva jsem se na tomto ústavu zúčastnil desítek seminářů s přednášejícími, zdatnými odborníky z různých oborů práva a právní vědy, kteří se nevyhýbali, jak jsem to bohužel zažil na mnoha jiných předcházejících přednáškách u řady jiných institucí, otevřené a přímé diskuzi při řešení ryze praktických, právních, problémů. Navýsost oceňuji, že se v některých případech seminář dokonce změnil na brainstormingovou diskuzi, která byla přínosem jak pro nás, tak jak se domnívám i pro přednášejícího. Ovšem k takové formě výkladu se odhodlá jen zkušený odborník, který má praktické zkušenosti a hluboké znalosti ve svém oboru, má studentům co nabídnout a je otevřený k jejich názorům. Na Ústavu práva a právní vědy o.p.s. jsem se osobně setkal pouze s takovými  přednášejícími, kterým bych chtěl všem poděkovat za jejich přístup, kvalitu přednášek, praktické příklady, následné nekompromisní hodnocení vypracovávaných seminárních prací a i vysoce profesionální přístup a hodnocení dizertační práce a mých znalostí při závěrečných zkouškách. Jen namátkou bych rád jmenovitě poděkoval paní JUDr. PhDr. Zdeňce Beranové, obor obchodní právo, panu JUDr. Ladislavu Jouzovi, obor pracovní právo a paní JUDr. Ing. Magdě Janotové, LL.M. obor smluvní právo. Závěrem bych však chtěl především poděkovat řediteli celého institutu ÚPPV, panu JUDr. Luďkovi Lisse, Ph.D. LL.M. MPA, za kvalitu výuky a zde nabyté a dále využitelné profesní znalosti, které jsem během studia při absolvování oboru LL.M. na jím vedeném institutu získal. Studium na Ústavu práva a právní vědy o.p.s. vřele doporučuji všem, kteří nechtějí jen rychle získat „nějaký“ titul, ale chtějí se opravdu naučit něco navíc v oboru, kterému se profesně věnují.

Ing. Bc. Bc. Lenka Bombera Piskačová, DiS.
Učitelka SPŠ a SOŠGS Most, Členka Dozorčí rady Technické služby města Mostu, a.s.

absolvent programu BBA Manažerská specializace

Oceňuji profesionální, ale zároveň přátelský přístup lektorů při TS. Tematická setkání pro mne byla velkým přínosem v oblasti nových pracovních metod, inspirace i nových kontaktů a přátel.
Studium bylo profesionálně zorganizováno, zajištěno odbornými lektory s reálnou praxí a schopností předat své znalosti. Velmi jsem oceňovala praktická cvičení, která nejen setkání osvěžila, ale mohli jsme si látku vyzkoušet na praktických příkladech.
Studium BBA – Manažerská specializace mi pomohlo v profesním rozvoji. Doporučuji, jak členům managementu společností, tak i lidem s odbornou praxí. Studium splnilo má očekávání.

Ing. Eva Gmentová, LL.M.
RESPECT, a.s. - Ředitelka lokálního obchodu

Absolvent programu LL.M. Korporátní právo

„Ve své práci pojišťovacího zprostředkovatele jsem se stále častěji a častěji dostávala do kontaktu s právními termíny a výkonem práva a zjišťovala jsem, že právní povědomí, které jsem získala ještě při studiu vysoké školy je již nedostatečné. Hledala jsem typ studia, který by mi pomohl otevřít další dveře a posunout mě v právním povědomí. Tím typem studia jsou právě programy, které nabízí Ústav práv a právní vědy, a proto jsem se přihlásila ke studiu Korporátního práva. Během studia jsem se setkala s velkou profesionalitou, jak samotného Ústavu a jejich představitelů, tak jednotlivých přednášejících. Celkově studium pro mě bylo inspirativní, objevné, poučné a pomohlo mi posunout se nejen v právním povědomí, ale i v mé profesi o úroveň výš. Zkušenosti a vědomosti, které jsem při studiu získala, již nyní denně při své profesi využívám a věřím, že mi zároveň poslouží k mému dalšímu profesnímu rozvoji. I pro můj osobní život bylo setkání s profesionály v Ústavu práva a právní vědy velkou motivací.

Pokud by se mě někdo dotázal, zda bych mu studium na Ústavu práva a právní vědy doporučila, tak řeknu bez výhrad ano. Jak škála  různorodých studijních programů, tak zástup kvalitních lektorů a v neposlední řadě vysoká odbornost a osobní přístup tajemnice Ústavu, jsou zárukou kvalitního vzdělávání dospělých.“

Ing. Marta Prachařová, LL.M.
Daňová poradkyně ve společnosti Auditor spol. s.r.o.  

Členka Komory daňových poradců České republiky od roku 1999, daňová poradkyně  e. č. 3278,

Absolventka programu LL.M.  Korporátní právo
Výkon profese daňového poradce nezbytně vyžaduje každodenní sebevzdělávání v právním systému ČR, samozřejmě zejména v oblasti daňového práva. Daňové právo spadá do odvětví veřejného práva, avšak znalost veřejného práva nelze oddělovat od znalostí soukromého práva. Je tedy nutné mít velmi dobré znalosti zejména z oblastí práva občanského a korporátního. S rozsáhlou rekodifikací soukromého práva, která proběhla v roce 2014, se potřeba systematického studia soukromého práva ještě zvýšila. Hledala jsem proto možnost studia, ve kterém by byly propojeny všechny oblasti, které ke své práci potřebuji a které skutečně využiji. Přece jen studium je časově náročné, a je třeba tento čas využít maximálně efektivně. Program, který nabízí Ústav práva a právní vědy v programu LL.M.  Korporátní právo všechny moje požadavky naprosto přesně splňoval. Navíc mi vyhovoval systém rozložení studia, organizace seminářů a v neposlední řadě i místní dostupnost. Jako bonus, který jsem však zjistila až po zahájení studia, pak bylo setkání s velmi zajímavými lektory, kteří díky svým odborným a i v praxi ověřeným postupům mají co předávat, a to i člověku s vlastní praxí. V mnohém jim vděčím za nové podněty a náměty v chápání souvislostí, v pohledu na řešení konkrétních situací. Z mého pohledu hodnotím velice kladně jak odbornou stránku, tak i organizační zajištění, a to zejména profesionální, lidský a velice příjemný přístup lektorů i celého týmu. Studium na Ústavu práva a právní vědy mohu jen doporučit. 
Ing. Josef Kozler, MBA, LL.M.
Director Centre of Excellence Plzeň, ADP Employer Services Česká Republika, a.s.

Absolvent program LL.M. Korporátní právo

Studium LL.M. Korporátní právo na Ústavu práva mi umožnilo propojit mé dosavadní znalosti v oboru ekonomie s novými poznatky v oboru obchodního a soukromého práva, které bylo kompletně rekodifikováno. Maximálně oceňuji vysokou kvalitu lektorů, kteří mají hluboký praktický background a jsou schopni veškeré teoretické poznatky spojit s reálnou ekonomickou a právní praxí. Nezažil jsem na jediné přednášce pouhé teoretizování, ale vždy velmi přínosnou diskuzi s aplikací v reálném životě. Studium na Ústavu práva mohu vřele doporučit.

JUDr. Daniela Bendová, LL.M.
Notářský úřad JUDr. Daniela Hofmannová, notářka pro Prahu 4 - zástupkyně notářky

Absolvent programu LL.M. Korporátní právo

S ohledem na rozsáhlé změny, ke kterým došlo v našem právním řádu zejména v oblasti občanského a obchodního práva, jsem hledala způsob, jak doplnit své vzdělání. Pečlivě jsem proto vybírala mezi vzdělávacími institucemi, které nabízejí nadstavbové studium, a nakonec jsem si vybrala Ústav práva a právní vědy, o. p. s., studijní program LL.M. Korporátní právo. Důvodem mé konečné volby byly především výborné reference na tuto instituci, skladba vyučovaných předmětů a osoby lektorů. Mohu konstatovat, že přednášky z jednotlivých předmětů pro mne byly vždy přínosné, především proto, že přednášející byli specialisté přímo z daného oboru, schopní ihned zodpovědět otázky z aktuální právní praxe. Nabyté znalosti jsem si ještě dále upevnila v rámci povinně psaných seminárních prací, které s ohledem na svůj rozsah a prokázání vhledu do zvolené problematiky pokaždé vyžadovaly dané téma důkladně nastudovat. Studium na Ústavu práva a právní vědy, o. p. s. mohu jen doporučit.

Ing. Mgr. Bc. Josef Boček, MBA, LL.M., MSc, MPA, LL.A.
PSBLAS s.r.o. – jednatel, generální ředitel, HARASIM stavby s.r.o. – prokurista, Josef Boček s.r.o. – prokurista, Sousedé 55+ z.s. – předsedax,
Absolvent programů na Ústavu práva a právní vědy o.p.s., LL.A. – Rozhodce- specialista na rozhodčí řízení, LL.M. – Korporátní právo, správa a řízení společností, MPA – Veřejná správa a samospráva krajů měst a obcí. 

Podnikám již od roku 1989 a stále jsem se vzdělával pouze v jednotlivých kurzech podle aktuální potřeby. Vzdělávání Ad hoc je drahé a neefektivní, proto jsem se rozhodl pro systémové vzdělávání. Jako první vzdělávací instituci jsem si vybral právě tento ústav. Poté jsem studoval programy i na jiných školách. Po získaných zkušenostech z jiných škol jsem se opět vrátil do Ústavu práva a právní vědy, kde jsem blok svých studií završil.
Ústav práva a právní vědy vyhovuje mému systému studia nejlépe. Jsou zde špičkoví lektoři a odborníci z praxe. Studijní program si mohu pomocí volitelných předmětů modifikovat podle své potřeby a specializace. Rozvrh studia si prakticky určuji sám podle svých časových možností. Je zde volný přístup na semináře, které nejsou v mém studijním plánu, ale zajímají mě. Studijní oddělení je velice přívětivé.
Systémové vzdělávání je dobrou investicí bez ohledu na věk a ušetří spoustu času věnovanému samostudiu vynucenému samotnou praxí, kdy se jen hasí problémy. Systémovým vzděláváním nyní problémům předcházím a tím šetřím čas i peníze.

Ústav práva a právní vědy, o.p.s. doporučuji, jako špičkovou vzdělávací instituci v ČR.

Ing. Vladimír Kloz, BBA, MSc., MBA
Úřad průmyslového vlastnictví - ředitel administrativního odboru
absolvent programu MSc. (Master of Science) a MBA Leadership

Když jsem se rozhodl studovat vzdělávací program Master of Science (MSc.), stál jsem před dalším rozhodnutím, kterou vzdělávací instituci zvolit. Z poměrně velkého počtu organizací nejlépe splňoval má kritéria Ústav práva a právní vědy, který tento program nabízí tak, že z větší části je na studentovi, jakým směrem chce své studium zaměřit a může si vybrat z široké nabídky modulů, čímž kromě managementu může studovat i předměty z oblasti marketingu či práva. Navíc může student v rámci studia navštěvovat i ostatní vzdělávací moduly a semináře, o které má zájem, a to jak v češtině, tak i v angličtině. Student se v příjemných učebnách setká vždy s kvalitními lektory, kteří jsou špičkou ve svých oborech a dokáží výborně provázat teorii a praxi. Nabyté poznatky tak lze v praxi okamžitě úspěšně aplikovat. Dobrou vizitku Ústavu práva a právní vědy dělá i studijní oddělení, které je vstupní branou pro každého studenta a jeho vedoucí s profesionálním a lidským přístupem dokáže zvládnout veškeré individuální požadavky studentů k oboustranné spokojenosti, čímž přispívá k bezproblémovému průběhu studia. Vzdělávání je dobrou investicí v každém věku, jen je třeba vybrat správnou vzdělávací instituci - Ústav práva a právní vědy mohu doporučit.

Ing. Michaela Matoušková, MPA
Starostka obce Řečany nad Labem
jednatelka společnosti A.M.M. Accounting, s.r.o.
absolvent programu MPA Veřejná správa a samospráva krajů, měst a obcí

„Ústav práva a právní vědy, o.p.s. jsem si vybrala na základě nabídky studia dálkovou formou, které mi vzhledem k funkci starostky obce velmi vyhovovalo. Dalším důvodem bylo velmi dobré lektorské obsazení. S Ústavem práva a právní vědy, o.p.s. probíhala v průběhu studia bezproblémová pravidelná komunikace, která studentům s omezenými časovými možnostmi vyhovuje a přitom studium neztrácí na své hodnotě a zůstává na vysoké úrovni. Svým kolegům proto studium MPA na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. vřele doporučuji.“

Mgr. Bc. Jiří Vodička  
OSVČ
student programu LLM Law Litigation Arbiter® (rozhodce - specialista na rozhodčí řízení)

„Ústav práva a právní vědy jsem si vybral pro svá studia po podrobném porovnání s ostatními institucemi, kdy mě zaujal jak název, tak i ta skutečnost, že mimo studijní programy je ještě nabízeno velké množství seminářů s různou tématikou, kdy nejen student, ale i každý jiný  zájemce o jednotlivá témata najde vše, co potřebuje k svému poznání. Zajisté bych svým přátelům a známým k studiu doporučil tuto vzdělávací instituci.“

Mgr. Klára Šperlingová, LL.M.
Krajský úřad Pardubického kraje - právník odboru majetkového, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Pardubického kraje
abslovent programu LLM Korporátní právo

V rámci své práce ve veřejné správě se věnuji převážně činnostem v samostatné působnosti územně samosprávného celku. Za účelem hlubšího poznání právní úpravy smluvního práva a správy a řízení společností po rekodifikaci soukromého práva jsem zvolila program LL.M., Korporátní právo na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. v Praze. Za velké pozitivum studia lze označit podnětné přednášky, vedené profesionálním týmem lektorů, a dále také bezproblémovost průběhu a organizace studia, neboť studium při zaměstnání mnohdy není jednoduché. Studium mohu jen doporučit.

Jana Šteinc, BBA
Majitelka horského rodinného penzionu, lektorka Aj.
absolventka programu BBA Manažerská specializace

Ústav práva a právní vědy rozhodně doporučuji všem, kteří hledají propojení mezi teoretickými a praktickými znalostmi. Tematická setkání byla pokaždé velmi přínosná a inspirativní. Výuka pod vedením erudovaných lektorů, pro mne byla dále využitelná v mém profesním životě. Ráda bych vyzdvihla vstřícné jednání studijního oddělení, se kterým jsem se v předchozích vzdělávacích institucích ještě nesetkala. Pokud uvažujete o dalším profesním studiu, Ústav práva a právní vědy je v každém případě správnou volbou.

Ing. Anežka Mrázová, MPA
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR - Hlavní metodik pro oblast práva výběru pojistného
abslovent programu MPA Veřejná správa a samospráva

„Poté, co mi byla zaměstnavatelem nabídnuta možnost prohloubit si vzdělání dalším studiem, začala jsem se o instituce poskytující vzdělávání dle mého pracovního zařazení
a zájmu více zajímat. Vzhledem k dlouholetému působení ve veřejném sektoru jsem se zaměřila na možnosti vzdělávání v oblasti veřejné správy. Z různých alternativ jsem si, po dohodě se svým zaměstnavatelem, vybrala Ústav práva a právní vědy o.p.s., studijní program Master of Public Administration.
Hlavním kritériem mého výběru studijního oboru MPA byla zejména návaznost na předcházející magisterské studium oboru veřejná správa a politika se zaměřením na veřejné finance. Dále pak kvalita poskytovaného vzdělávání, forma a délka studia. Nabízená možnost distančního studia s přednáškami v pátek nebo v sobotu mi, s přihlédnutím k mým pracovním povinnostem, naprosto vyhovovala. Důležitou roli při výběru měla rovněž erudice a odbornost přednášejících lektorů.
Prvořadým cílem absolvování studia MPA je rozšíření mých znalostí a dovedností v oblasti veřejné správy, veřejných financí, ekonomických a právních informací, e-governmentu, a to vše v souladu s aktuálním vývojem legislativy.
Svým kolegům i přátelům studium MPA vřele doporučuji. Studium MPA v Ústavu práva a právní vědy o.p.s. naprosto splnilo má očekávání. Velmi si cením individuálního přístupu všech přednášejících lektorů i zaměstnanců Ústavu a také možnosti účasti na seminářích organizovaných mimo studijní program MPA.“

Stanislav Stodůlka, BBA
Operations Manager, Hewlett - Packard s.r.o.
absolvent programu BBA Public Law 

„Štúdium na Ústave práva a právnej vedy  mi pomohlo rozšíriť svoje vedomosti v oblasti práva a managementu a zároveň zvýšilo šance na ďalší kariérny postup v zahraničnej spoločnosti. Získané vedomosti považujem za veliký prínos a v štúdiu budem určite pokračovať.“

Mgr. et Mgr. Jaroslav Antoš
HR manager, Faurecia Automotive Czech Republic s.r.o.
student programu LLM Korporátní právo

Na základě svých výborných zkušeností poskytuji velice rád osobní referenci na studium LL.M. se zaměřením na korporátní právo – správu a řízení společností. Studium jsem započal v květnu 2013 z důvodu nutnosti rozšíření mého právního vzdělání v souladu se změnami legislativy, zejména Zákonem o obchodních korporacích a Novým občanským zákoníkem ve vztahu k zodpovědnosti statutárních zástupců právnických osob. V letech 2012 až 2014 jsem se podílel na restrukturalizaci a uzavření dvou závodů významného výrobce automobilových součástek skupiny TRW v Praze – Horních Počernicích, Podbořanech na Lounsku a Žluticích na Karlovarsku jako HR manažer a člen dozorčí rady společnosti. Studium LL.M. se zaměřením na korporátní právo – správu a řízení společností  je velice prakticky orientované, studentům je umožněna návštěva přednášek dle priorit studenta, moduly na sebe velice dobře navazují. Vedení školy umožňuje flexibilně přizpůsobit intenzitu, délku a obsah studia v závislosti na potřebách a pracovním vytížení studentů. Pedagogický sbor je na vysoké úrovni, mnozí přednášející a lektoři jsou vysokoškolsky pedagogicky činní nebo provozující advokátní praxi s bohatými zkušenostmi. Semináře jsou interaktivní, obsahují případové studie, studentům je dán prostor pro dotazy a připomínky, studenti hodnotí úroveň seminářů, na připomínky a podněty ke zlepšení je rychlá reakce. Rovněž zázemí školy je velice funkční, studijní oddělení je vstřícné a akční, komunikace mezi školou a studenty je na vysoké úrovni. Osobně jsem velice často využil možnost návštěvy dalších seminářů a vzdělávacích akcí Ústavu práva a právní vědy a možnost vypůjčení odborné literatury z knihovny školy. Získané vědomosti mi pomáhají i v současnosti řešit pracovní úkoly, používám je ve své každodenní praxi. Vzhledem k výše  uvedenému  je  pro mě  velkou  ctí  doporučit Ústav práva  a právní vědy®, o.p.s., studium LL.M. i další vzdělávací programy a vzdělávací akce, kursy a semináře jak pro systematické vzdělávání a zvyšování kvalifikace, tak i pro doplnění specifických znalostí z oblastí práva, ekonomie, managementu, řízení a správy organizací.

Mgr. Lukáš Procházka
Česká podnikatelská pojišťovna, obchodní zástupce
student programu LLM Law Litigation Arbiter®

„Studium na Ústavu práva a právní vědy o.p.s. pro mne znamená symbol prestiže, odbornosti a precizního přístupu všech lektorů. Dále od tohoto studia očekávám, že po jeho dokončení budu mít na trhu práce širší škálu nabídek pro mou praxi.“

PaedDr. Ing. Josef Veselý Ph.D., MBA, LLM
Člen komory daňových poradců České republiky
Daňový poradce e. č. 2133
Soudní znalec v oboru oceňování majetku pro oblast: podniky, finanční majetek
jednatel společnosti Taxway s.r.o.
absolvent programu Korporátní právo

Pro studium LL. M., obor správa a řízení společností jsem se rozhodl proto, abych prohloubil své právní vědomosti, které nezbytně potřebuji pro výkon svého povolání. Můj zájem o studium ještě umocnila probíhající rekodifikace soukromého práva. Zvolil jsem Ústav práva a právní vědy po zralé úvaze, zejména s ohledem na velmi kvalitní studijní programy, organizaci výuky a složení pedagogického sboru. Studium po všech stránkách předčilo moje očekávání. Zejména chci vyzvednout vysokou odbornou úroveň a pedagogické předpoklady vyučujících, jejich přístup ke studentům, interaktivní vyučování, dokonalou organizaci, vysokou aktuálnosti studijních programů a trvalou péči a zájem o studenty. Hlavní přínos studia pro svou osobu spatřuji v získání znalostí, které v plné míře využiji v praxi. Studium na Ústavu práva a právní vědy mohu jednoznačně doporučit. 

 

ÚSTAV PRÁVA A PRÁVNÍ VĚDY POSKYTUJE NEJVĚTŠÍ NABÍDKU MANAŽERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ. Více informací

 
Přihlaste se a získejte studium prestižních manažerských programů MBA, LL.M., MPA a MSc. za cenu 93.000 Kč. Platí pouze při úhradě studia do 31. 3. 2018. Jako bonus získáte 5 seminářů zdarma!


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Na Dni otevřených dveří Vás budou očekávat lidé z vedení školy, jakož i lektoři, kteří Vám zodpoví veškeré Vaše dotazy týkající se studia MBA, BBA, LL.M., MPA, MSc. a DBA programů. Dozvíte se informace o průběhu studia, jak si správně zvolit studijní program, kdy se konají tematická setkání, jaké jsou podmínky přijetí ke studiu atd. Kromě malého občerstvení pro Vás budou připraveny materiály obsahující informace o studiu.


Nejbližší termín Dne otevřených dveří: 21. 3. 2018. Více informací zde

Chcete se dozvědět více?
Kontaktujte nás na bezplatné Zelené lince 800 208 008 nebo na tel.: +420 608 579 570, případně na e-mailové adrese cps@ustavprava.cz, kde si můžete sjednat osobní návštěvu.
 
Budeme se těšit na Vaši návštěvu.

 

Ing. Tereza Marková, DiS.
výkonná ředitelka
 
markova@ustavprava.eu
Tel.: 224 247 011
Zelená linka : 800 208 008

 

 

Proč studovat u násJak studium probíháPodmínky přijetí Lektorský týmPoplatky za studium

                      

 

 

800 208 008
ZAVOLEJTE NÁM
envelop
ZEPTEJTE SE
Odeslat
mobile
OZVEME SE
Odeslat
brochure
CHCI BROŽURU
Odeslat
Dotazy ke studiu Vám zodpovíme:
Po – Pá od 9 – 17hod.
Kontakt

Pokud máte jakýkoli dotaz můžete nám zavolat nebo napsat:

Zelená linka.: 800 208 008
Mobil: 608 579 570
Telefon: 224 247 011

cps@ustavprava.eu

Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru a budeme Vás informovat o novinkách, které jsme pro Vás připravili. 


 

 

Volejte zdarma

Zavolejte nám zdarma, rádi zodpovíme Vaše dotazy na MBA studia. Po-Pá od 9-17 hodin.

800 208 008
X
X