Evropské právo / Lidská práva a svobody v EU

Prof. PhDr. Miloslav Bednář, CSc.

Lektor na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE

Evropské právo

 

Anotace k modulu Evropské právo 

Modul Evropské právo poskytuje základní informace umožňující pochopit, co znamená, jaký je smysl a čím se vyznačuje tzv. evropské právo jako soubor zákonných norem Evropské unie, jejíž je Česká republika od 1. května 2004 členským státem. Modul se v první řadě  zaměřuje na primární právo Evropské unie, jehož původ, vznik a vývoj umožňuje porozumět důvodu vzniku a smyslu existence nyní v Evropě převažujícího typu evropské integrace v podobě Evropské unie a její základní orientaci. Základem primárního práva Evropské unie jsou smlouvy o Evropské unii, kde je nyní platnou a závaznou tzv. Lisabonská smlouva z r. 2009.

Charakteristickým rysem Evropského práva je jeho převažující nadnárodní, tedy supranacionální, ale přesněji řečeno nadstátní povaha, to znamená zásadní nadřazenost tzv. evropského práva nad právem jednotlivých členských států Evropské unie.   

 

Obsah modulu Evropské právo

Modul se obsahově nejprve zabývá historickými příčinami a vznikem nyní v Evropě převažujícího typu evropské integrace ve srovnání s jinými typy a pojetími evropské jednoty. Nynější typ evropské integrace, jejž představuje Evropská unie, jejímž základem je tzv. evropské primární právo, tedy systém jejích smluv, nelze pochopit bez porozumění základním rysům názorové orientace, jednání a zakládajících činů jejího zakladatele Jeana Monneta a jeho následovníků.

Modul sleduje, jak se Monnetovy zakladatelské aktivity uskutečňovaly v podobě vzniku prvních Evropských společenství od Společenství uhlí a oceli, neúspěšné úsilí o založení Evropského obranného společenství a naopak smluvní založení Euratomu a Evropského hospodářského společenství. Modul se poté zabývá následujícím vývojem Monnetem iniciovaného evropského primárního práva do současnosti. V této základní souvislosti souvisle vysvětluje příčiny vystupňovaných chronických problémů a krizí Evropské unie, tedy tzv. evropského primárního práva, včetně dramatického odchodu Velké Británie z EU.          

 

Cíl modulu Evropské právo  

Osvojit si znalost základních informací, událostí a skutečností, jež podmiňovaly a způsobily vznik a podstatu zejména tzv. evropského primárního práva jako normativního základu nyní v kontinentální Evropě převažujícího typu integrace v podobě Evropské unie. Takto porozumět základním rysům a dosavadnímu vývoji evropského práva a orientovat se v nich.

   Na uvedeném vědomostním základě porozumět nynější podobě evropského práva vycházející z tzv. Lisabonské smlouvy jako nyní platné a závazné Smlouvy o Evropské unii. 

  V uvedených souvislostech povahy evropského práva porozumět rozhodujícím příčinám současného, často konfliktního a souvisle krizového stavu Evropské unie včetně problematiky krize  evropské měnové unie a tzv. brexitu, tedy rozhodnutí Velké Británie odejít z Evropské unie a následným dramatickým událostem. 

 

Struktura modulu

 1. Nadstátní-supranacionální povaha práva Evropské unie.
 2. Primární právo Evropské unie.
 3. Historické předpoklady vzniku nynějšího převažujícího typu evropské integrace a jejího právního základu.
 4. Názorová orientace, jednání a činy Jeana Monneta jako zakladatele a hybatele nyní převažující evropské integrace a její právní povahy.
 5. Právní povaha hlavních institucí Evropských společenství a Evropské unie.
 6. Vývoj primárního práva Evropských společenství.
 7. Jednotný evropský akt.
 8. Maastrichtská smlouva jako základní dokument primárního práva Evropské unie.
 9. Amsterodamská smlouva, Smlouva z Nice a neúspěch projektu tzv. Evropské ústavy.
 10. Lisabonská smlouva jako nynější výsledný útvar primárního práva Evropské unie včetně jejího dramatického vzniku.
 11. Současná krize Evropské unie a klíčová role evropského práva v ní.

 

 

Lidská práva a svobody v EU

 

Anotace k modulu Lidská práva a svobody v Evropské unii

Modul Lidská práva a svobody v Evropské unii poskytuje základní informace umožňující pochopit, co znamenají, čím se vyznačují lidská práva a svobody, jaký je jejich smysl a účel a jaká jsou jejich základní rysy při jejich kodifikaci a uplatňování v Evropské unii, kde je Česká republika od 1. května 2004 členským státem. Modul se v první řadě  orientuje na vznik koncepce občanských a z nich posléze v dějinách odvozovaných tzv. lidských práv a na jejich základní kodifikující dokumenty jak ve vazbě na ústavní listiny demokratických států, tak na jejich podobu v Evropské unii.

Základním kodifikujícím dokumentem lidských práv v Evropské unii je Charta základních práv Evropské unie jako součást primárního práva EU.

 

Obsah modulu

Modul se obsahově nejprve zaměřuje na historické příčiny a kulturně  myšlenkovou půdu a předpoklady vzniku koncepce občanských práv, z níž se později odvodilo i pojetí lidských práv.

Občanská práva v podobě listin práv a svobod se stala neodlučitelnou součástí ústavního pořádku demokratických států, a tedy demokratické civilizace, kterou demokratické státy vytvářejí. Zde je příznačné, že první moderní demokratické státy v Evropě vznikaly z reformačního náboženského prostředí zacíleného na nezastupitelnost individuálního svědomí.

Od sedmdesátých let se nejprve v kontinentální Evropě začala ujímat problematická, tzv. třígenerační koncepce lidských práv, jež se nejvíce projevila právě v Chartě základních práv Evropské unie jako součásti primárního práva EU.  

 

Cíl modulu Lidská práva a svobody v Evropské unii

Osvojit si znalost základních informací, událostí a skutečností, jež podmiňovaly a způsobily vznik a podstatu občanských a z nich vyvozovaných lidských práv jako neodlučné součásti ústavního pořádku demokratických států, jako smyslu existence Rady Evropy a v podobě Listiny základních práv Evropské unie součásti primárního práva EU. Takto porozumět základním rysům a dosavadnímu vývoji pojmu lidských práv v souvislostech Evropské unie a orientovat se v nich.

Na uvedeném vědomostním základě porozumět nynější podobě lidských práv v EU, vtělené do Listiny základních práv Evropské unie jako součásti nyní platného primárního práva EU, a tedy v kontextu Lisabonské smlouvy jako nyní platné a závazné verzi Smlouvy o Evropské unii. 

V uvedených souvislostech pojetí lidských práv a svobod v EU porozumět některým zdrojům současného, často konfliktního a souvisle krizového stavu Evropské unie včetně problematiky krize azylové politiky EU, tzv. schengenského prostoru, a proto i tzv. brexitu, tedy rozhodnutí Velké Británie odejít z Evropské unie a následným dramatickým událostem.  

 

Struktura modulu

 1. Nadstátní-supranacionální povaha práva Evropské unie.
 2. Primární právo Evropské unie a Listina základních práv Evropské unie jako jeho součást.
 3. Historické předpoklady vzniku konceptu občanských práv v Evropě v souvislostech zrodu a vývoje moderní demokratické civilizace.
 4. Vznik konceptu lidských práv odvozeného z pojetí práv občanských.
 5. Nadnárodní, resp. nadstátní povaha Evropské unie a její vliv na pojetí lidských práv v EU.
 6. Vývoj primárního práva Evropských společenství a jeho souvislost se vznikem Charty základních práv EU.
 7. Pojetí lidských práv v ústavním pořádku demokratických států.
 8. Pojetí lidských práv v Evropské úmluvě o lidských právech Rady Evropy.
 9. Problémy při úsilí o včlenění Listiny základních práv Evropské unie do primárního práva EU (Smlouva z Nice, Smlouva o Ústavě pro Evropu, Lisabonská smlouva).
 10. Pojetí lidských práv v Listině základních práv Evropské unie v souvislosti s tzv. třígenerační koncepcí lidských práv.
 11. Třígenerační pojetí lidských práv jako problém.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.