Jak se stát profesionálním mediátorem

JUDr. Daniela Kovářová

lektorka na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a Lektor na European Business School SE

ID: LAW-13-11-313

 

Anotace k předmětu

Mediací (angl. mediation, fr. médiation) se tedy rozumí formální řízení, ve kterém dvě nebo více stran sporu samy dobrovolně usilují o dosažení dohody o vyřešení sporu za pomoci mediátora.1) Mediace je jedním z tzv. alternativních způsobů řešení sporů, přičemž tento střechový termín by se dal označit zkráceně jako "ADR" (Alternative Dispute Resolutions). Mediace je proces asistované negociace.3) Je to takový institut, ve kterém se strany sporu snaží za pomoci třetí osoby mediátora - systematicky izolovat sporné body od nesporných, nacházet nová alternativní řešení pro nastalý rozpol a zvažovat veškeré kompromisy za účelem dosažení shodného způsobu vyřešení jejich konfliktu. Zatímco soudce, stejně jako rozhodce, nejprve posoudí předmětný skutkový stav a hmotněprávní stránku věci, aby následně subsumoval daný případ pod příslušnou právní normu a uložil jedné ze stran povinnost něco vykonat, něco strpět, něco nekonat nebo něco snášet, mediátor vede účastníky ke komunikaci, napomáhá jim vybřednout z negociačního dilematu a v rámci dialogu nalézt takové řešení, které bude výhodné pro obě strany sporu.

V platném právním řádu absentuje zákon upravující mediaci. Návrh takového zákona byl dokončen v roce 2008, leč na konci listopadu 2009 opětovně vrátila Legislativní rada vlády tento návrh ministerstvu k dopracování. Iniciace k přijetí právní úpravy obsahující tento alternativní způsob řešení sporů patrně plyne rovněž z nutnosti transformovat již výše zmíněnou směrnici 2008/52/ES. S ohledem na charakter samotného řízení a jeho výsledek není právní úprava mediace nutností. Přesto lze snahu o přijetí takového zákona uvítat z několika důvodů (např. zvýšení důvěryhodnosti, úprava postavení mediátora atd.).

 

Obsah předmětu

Zásadní výhodou tohoto předmětu je, že posluchači přiblíží, jak probíhají zkoušky na mediátora a dá mu tipy, jak je úspěšně zvládnout, které se nikde nedočte a nikde jinde nedozví. Součástí modulu je simulované zkouška na mediátora, během které budou účastníci programu vystupovat v roli zkoušených i zkoušejících a vzájemně si vyměňovat role tak, aby pochopili podstatu profesní zkoušky a dokázali se na ni v praxi co nejlépe připravit. Skutečnou devizou je osoba lektorky kurzu, kterou je exministryně vlády České republiky a zkušená advokátka a mediátorka doktorka Daniela Kovářová, které má za sebou bohaté zkušenosti z oblasti legislativy, advokacie, mediace i interpersonálního vyjednávání.

Diskutovány budou pochopitelně i otázky postavení mediátora při mediaci, účel a zásady mediace, smlouva o provedení mediace, mediační dohoda, povinnosti mediátora, studentům budou přiblíženy jednotlivé fáze mediace, povinnost mlčenlivosti mediátora, dohled nad činností mediátora, seznam mediátorů, zkouška mediátora, vynutitelnost dohod vztahujících se k mediaci. Studenti se po absolvování modulu stanou zkušenými v procesu mediace jako takové, a dále i v dílčích otázkách odmítnutí mediace, ukončení mediace, určení odměny a náhrady nákladů mediátora, zániku oprávnění k výkonu činnosti mediátora, mediace a běhu promlčecí lhůty. Modul je velice praktickým a profesionálním shrnutím konkrétních poznatků z praxe.

 

Cíl předmětu

Cílem předmětu je seznámit jeho posluchače s možným uplatněním v oblasti poskytovatelů služeb mediátora na území České republiky, přiblížit jim právní postavení mediátora v českém právním řádu a jeho možnosti ve vztahu k výkonu funkce mediátora, vysvětlení, jaké zákonné požadavky klade český zákon o mediaci na osobu, která se chce stát mediátorem, a jakým způsobem probíhají profesní zkoušky na mediátora, co všechno by měl člověk znát, a co všechno musí člověk splnit, aby se mohl zkoušek zúčastnit, a jakým způsobem profesí zkouška probíhá. Cílem předmětu je dále seznámit jeho posluchače se základy alternativního způsobu řešení sporů, s historickými kořeny mediace, jejími nejpoužívanějšími metodami a jednotlivými fázemi, předmětem modulu bude též objasnění zákonné regulace mediace, oprávnění vykonávat činnost mediátora, organizace mediace ve smyslu zákona a vynutitelnost dohod vztahujících se k mediaci. V průběhu modulu budou se studenty diskutovány otázky týkající se vymezení alternativního řešení sporů na území ČR, zákon o mediaci, evropské směrnice týkající se mediace v občanských a obchodních věcech. Bude jim přiblížena mediace a její historické kořeny, jaké jsou aktuálně nejpoužívanější metody řešení sporů a jaké místo zaujímá mezi nimi mediace. Seznámí se s výhodami a nevýhodami mediace, uvede v rámci tematického setkání praktické příklady, neboť lektora tohoto modulu je zkušená mediátorka.

 

Struktura předmětu

Druhy mediace

Konciliace

Rodinná mediace

Kde se využívá mediace

Konciliace, mediace

Asociace mediátorů

Zákon o mediaci

Zapsaný mediátor

Mediační dohoda

Smír

 

Literatura

HOLÁ, Lenka. Mediace v teorii a praxi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011, 270 s. Psyché (Grada). ISBN 978-802-4731-346.

SCHOLZ, Petr. Zákon o finančním arbitrovi: komentář. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2009, 110 s. Beckovy texty zákonů s komentářem. ISBN 978-807-4000-911.

RŮŽIČKA, Michal a Mirka KOLLNEROVÁ. Mediace a rodinná mediace: metodický  materiál k předmětu USS/UMED, USS/UMER. Vyd. 1. Olomouc: Michal Růžička, 2011, 1  CD-ROM. ISBN 978-80-260-1470-6.

NOVOTNÁ, Věra. Řešení konfliktů a sporů mediací. Právní rádce. 2003, 11, s. 20.

ZOULÍK, František. Mediace jako alternativa soudního sporu. Bulletin advokacie. 2001, -7-8, s. 28.

KORBEL, František. Mediace v netrestních věcech. Právní rozhledy. 2009, 24, s. II

ČELADNÍK, Filip. Opomíjená mediace v občanských a obchodních věcech. Právní rádce. 2010, 2, s. 11.

SPIROVÁ, Klára. Alternativní způsoby řešení sporů – mediace. Právní fórum. 2010, 3, s. 119.

HORÁČEK, Tomáš. Mediace v soukromoprávních věcech jako předmět samostatné právní úpravy. Právní fórum. 2010, 3, s. 123.

DOLEŽALOVÁ, Martina, van LEYNSEELE, Patrick a van de PUTTE, Florence: Mediace jako doplněk (či  alternativa?) soudního procesu.. Bulletin advokacie. 2002, 8, s.30.

SCHOLENSKÝ Robert. Nové pojetí povinnosti mlčenlivosti a legislativní předpoklady mediace. Právní fórum. 2010, 3, s. 128.

JILKOVÁ, Renata. Alternativní způsoby řešení sporů. Proč mediace?. Bulletin advokacie. 2002, 10. s. 69.

HLADÍKOVÁ, Irena. Alternativní způsoby řešení sporů. Proč mediace?, Bulletin advokacie. 2002, 10, s. 69

LASÁK, Jan. Směrnice o některých aspektech zprostředkování v obchodních a občanských věcech aneb návrh právního rámce pro mediaci v EU. Právní rozhledy. 2007, 2, s. 56.

ŠTANDERA, Jan. Mediace – možná cesta z labyrintu soudního řízení. Právní rozhledy. 2011, 22, s. 803

BĚHOUNEK, Tomáš. Mediace v civilním řízení. Právní rozhledy. 2004, 19, s. 713

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.