Lifestyle manažerů z pohledu recentní medicíny

Doc. MUDr. Dalibor Pastucha, Ph.D., MBA

Pediatr, Dietolog - ředitel nestátního zdravotnického zařízení ReFit Clinic

ID: SP-28-20-628

Anotace předmětu

Lifestyle manažerů neboli zdravý životní styl je velmi důležitý, protože ovlivňuje nejen zdravotní stav, ale také psychickou pohodu a celkovou výkonost manažera. Špatný životní styl manažerů může způsobit značné ztráty v sociální, výrobní i ekonomické oblasti, jeho pozitivní změna v zájmu zdraví a celkové pohody může naopak posílit jeho prosperitu.  Je si však potřeba uvědomit, že stanovení optimálního rozsahu změn životního stylu pro daný typ manažera je vždy relativní (nevyjádřitelný v absolutních hodnotách) a závisí především na výchozím stavu jedince, proto doporučení nastavujeme individuálně a komplexně.

 

Obsah předmětu

V rámci výuky předmětu Lifestyle manažerů z pohledu recentní medicíny se studenti seznámí se základními principy zdravého (aktivního) životního stylu manažerů zahrnující pravidla pro prevenci  základních  civilizačních  chorob jako  je  obezita, hypertenze, diabetes mellitus, osteoporóza aj. Důraz bude kladem na potencionální  rizikové  chování spojené  s výkonem manažerské funkce jako je např. nepravidelnost jídel, stres, nadměrná konzumace alkoholu, kouření, nedostatečná a nepravidelná pohybová aktivita, časté přesuny mezi časovými pásmy aj. Naznačené aspekty kladou mimořádně vysoké nároky na osobnost manažera, ve smyslu jeho znalostí a dovedností, ale zejména ve smyslu jeho osobnosti. Téměř každá osobnost manažera se musí orientovat ve složitém konkurenčním světě. Manažer musí obstát v komplikovaném světě práce, musí překonávat překážky, musí přečkávat období individuálně úspěšná a neúspěšná a měl by nalézt tomu odpovídající životní styl. Při výuce se dále seznámíte, jaká jsou Pravidla zdravé výživy ( makronutrienty X mikronutrienty), Pravidla pro preskripci pohybových aktivit dle pravidla FITT či Základy psychohygieny manažera.

 

Cíl předmětu

Toto téma obsahuje mnoho teoretických a aplikovaných informací, které jsou vhodné pro interaktivní didaktickou přednášku. Cílem tematického setkání lektora se studenty k předmětu Lifestyle manažerů z pohledu recentní medicíny je znalost základních režimových opatření nutných k nastavení zdravého životního stylu při zohlednění specifik náročné manažerské práce. V souvislosti se sociální diferenciací společnosti bývá životní styl často jedním z identifikačních znaků pro příslušnost k určité specifické sociální vrstvě. Efektivní vedení manažerů k trvale vysokému pracovnímu výkonu se neobejde bez výkonové motivace ke změně životního stylu. Životní styl jako nástroj motivace a výkonnosti manažerů je motivem instrumentálním. To znamená, že působí průběžně po celou dobu zaměstnaneckého vztahu.  Motivační program podniku, založený na aktivním životním stylu manažerů, není izolovaným systémem, ale prostupuje a sjednocuje všechny subsystémy práce s lidmi – personální práci, sociální práci a vedení lidí v užším slova smyslu.

 

Struktura předmětu:

- Teoretická část

 • vytváření zdravého a bezpečného prostředí v zaměstnání
 • zdravé stravování
 • zvyšování podílu tělesných aktivit v mimopracovní dobu
 • zdokonalování výchovy ke zdraví a zdravému způsobu života
 • zdravotní opatření v režimu podniků

5 oblastí životního stylu dle Zandla   

 • fyzická kondice a energie
 • životní prostor;
 • organizování času
 • mezilidské vztahy
 • dlouhodobé strategické plánování

 - Praktická část – konkrétní doporučení pro oblasti:

 • pohybová aktivita
 • správná výživa
 • nekuřáctví a omezování dalších drog včetně alkoholu
 • zvládání stresu

- Kazuistiky

Seznámení studentů s konkrétními kazuistikami z klinické praxe zaměřené na hlavní kritické oblastí při poskytování zdravotní péče.

- Panelová diskuze

 

Literatura:

BALCAR, K. Životní smysl a kvalita života. In TUČEK, M. a kol. Kvalita života a zdraví. Praha: Triton, 2005. s. 253-261. ISBN: 80-7254-657-0

BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I. Psychologie a sociologie v řízení firmy. Praha: Prospektrum. 1994

DĚDINA, J.,CEJTHAMR V. Management a organizační chování. Praha: Grada Publishing. Dohnal & V. Hobza. (Eds.), Vybrané kapitoly z komunální rekreace (pp. 99–100). Olomouc: Univerzita 2005

IVANOVÁ, K. MAREČKOVÁ, J. Pojetí životního stylu v sociálních vědách, medicíně a v ošetřovatelství. In Ošetřovatelství – perspektivní věda a umění. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2004. s. 121 – 128. ISBN 80-247-1156-7.

ZANDL, D. Life Management – Jak získat více času, energie a pořádku v životě. Praha: E-book, 2011. ISBN: 978-80-247-6565-5.

ZIELINA, M. Management životního stylu. 1.vyd. 2010. ISBN 978-80-87240-71-0.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.