Management lidských zdrojů/People Development

Mgr. Hana Ondráčková

Cíl modulu:

Cílem modulu je seznámit se s významem, cíli a úkoly i nástroji a metodami řízení lidských zdrojů v podnikové praxi včetně jejich hlavních vývojových trendů. Zvláštní pozornost je věnována klíčové oblasti řízení lidských zdroj v moderních ekonomikách, a to rozvoji zaměstnanců i manažerů (People Development).

 

Anotace modulu: 

K hlavním obsahovým tématům kurzu patří úloha řízení lidských zdrojů v rámci celkového řízení organizace, manažerské dovednosti potřebné pro řízení lidských zdrojů i hlavní úlohy personalistů a liniových manažerů spojené s jednotlivými personálně-řídícími procesy a činnostmi, tedy přijímáním a adaptací zaměstnanců, řízením a hodnocením jejich pracovního výkonu, motivací a tvorbou odměňování zaměstnanců i s jejich vzděláváním a rozvojem.

K dalším tématům kurzu patří  personální plánování v organizaci, vztah a spolupráce liniového a personálního řízení a tvorba a změny personální organizace (systemizace) podniku. 

Po úspěšném absolvování předmětu tak student porozumí významu a hlavním úkolům řízení lidských zdrojů v organizaci i pracovně-právnímu rámci řízení lidských zdrojů, získá základní manažerské kompetence pro řízení a rozvoj lidských zdrojů včetně kontroly personálních nákladů a využívání ukazatelů personálního controllingu. Porozumí i zásadám tvorby personální organizace a jejích změn i zásadám personálního plánování organizace, vymezení náplně pracovních míst, tvorby organizační kultury apod.

 

Hlavní úlohy managementu lidských zdrojů 

Management lidských zdrojů, podobně jako další oblasti podnikového řízení, slouží růstu výkonu organizace. Jeho hlavní úkoly spojené se sledováním tohoto cíle lze rozdělit do dvou skupin. Prvá se vztahuje k činnostem prováděným v součinnosti personálních manažerů a specialistů a jednotlivých vedoucích, druhá k průřezovým činnostem uskutečňovaným ve spolupráci personalistů s vrcholovým vedením organizace.

Úkoly personálního managementu spadající do prvé kategorie zahrnují pomoc a odbornou podporu vedoucích zaměstnanců při výkonu personálně-řídících funkcí, jež umožňují zabezpečit úkoly či zvýšit výkon podniku. 

Při provádění těchto úkolů, mezi které spadá především vymezení jednotlivých pracovních míst, výběr zaměstnanců, stanovení jejich osobních výkonových cílů, jejich hodnocení, motivace a odměňování, rozvoji zaměstnanců a jejich skupin, řízení specializovaných projektů spojených s personálními a organizačními změnami apod. odpovídají vedoucí zaměstnanci zpravidla za jejich věcně správné a včasné provedení, management lidských zdrojů za jejich odbornou a metodickou přípravu, poradenskou pomoc, kontrolu nákladů a stanovených zásad personálních činností apod. 

Druhou kategorií úkolů managementu lidských zdrojů jsou průřezové činnosti, týkající se organizace jako celku. Patří k nim především následující vzájemně spjaté úkoly 

- volba adekvátních metod managementu lidských zdrojů. Některé z metod managementu lidských zdrojů mají univerzální charakter, u jiných je jejich účinnost vázána na povahu organizace a její podnikatelskou strategii, a jejich optimální podobu je proto třeba volit. K oblastem, ve kterých je metody managementu lidských zdrojů třeba přizpůsobit situaci podniku, patří například kritéria stanovení základních mezd, způsoby měření a hodnocení výkonu zaměstnanců, volba metod používaných ke zvyšování jejich motivace apod.,

- standardizace personálně-řídících postupů. Cílem je stanovit a sjednotit personální postupy podniku, tj. hlavní odborné zásady provádění personálních činností, vzájemné pravomoci a odpovědnosti vedoucích zaměstnanců a personálního vedení organizace, zásady kontroly personálních činností apod.  Zásady jednotlivých personálních procesů, jejich výkonu, řízení a kontroly by měly reagovat na hlavní slabá místa, se kterými se management lidských zdrojů v organizaci potýká.

- analýza a rozvoj výkonu, schopností, pracovních postojů a pracovního chování zaměstnanců. Důležitá úloha managementu lidských zdrojů spočívá v jeho spoluodpovědnosti za rozvoj výkonových předpokladů - schopností, pracovních postojů, resp. pracovního jednání zaměstnanců, a doporučení způsobů, jak je posílit. Tato doporučení se mohou týkat nejen rozvojových opatření, ale i úpravy pracovních podmínek, způsobu hodnocení a odměňování,  úpravy některých pracovních úkolů, změn pravomocí a odpovědností pracovních míst apod. 

- sledování a rozvoj řídícího jednání vedoucích zaměstnanců. Úkolem řízení lidských zdrojů je sledovat jednání a postoje řídících pracovníků, hodnotit jeho účinnost a navrhovat případné změny. Metodou k dosažení tohoto cíle mohou být např. development centra umožňují mapovat stávající zvyklosti vedoucích zaměstnanců a společně hledat cesty jejich zdokonalování. 

- analýza a rozvoj organizačního uspořádání podniku. Úkolem je ověřovat účelnost pracovních pozic z hlediska jejich počtu, cílů a vzájemných vztahů, posoudit soulad jejich pravomocí s odpovědnostmi, hodnotit účelnost organizačních jednotek firmy z pohledu jejich velikosti, rozsahu řízení, stupně hierarchie, délky rozhodovacích cest i vzhledem k možnostem vzájemné komunikace, kontrolovat účinnost motivačních nástrojů, pravidel vzájemných vztahů manažerů a zaměstnanců, zásad informování zaměstnanců apod.

- řízení projektů průřezových firemních změn s výraznými dopady na zaměstnance. Úlohou managementu lidských zdrojů je zabezpečit, aby se naplánované organizační změny promítly konkrétních změnách chování pracovníků, a velmi často i zavádění změn řídit. K základním nástrojům tohoto řízení je hodnocení současného stavu organizace, identifikace personálních oblastí, kterých změny dotknou, a stanovení klíčových předpokladů pro jejich úspěšné provedení. K dalším patří překonání obav a odporu ke změnám, stabilizace nového stavu, zvýšení celkové adaptability organizace vůči změnám do budoucna apod.

 

People Development

Důležitá úloha managementu lidských zdrojů spočívá v rozvoji výkonových předpokladů, tj. schopností, pracovních postojů, resp. pracovního jednání zaměstnanců i manažerů, označovaná též jako People Devepopment.  Jádrem této discipliny je rozvoj a uplatnění efektivních metod a nástroje personálního rozvoje včetně rozvoje firemního managementu majících za cíl zajistit kvalitní a kvalifikované lidské zdroje nezbytné pro úspěšnou realizaci podnikové strategie i dlouhodobou konkurenceschopnost podniku.

Moderní nástroje People Development zahrnují jak nástroje využívané na pracovišti (on-the-job), tak nástroje uplatňované mimo pracoviště (off-the job). Trendem této discipliny je však důraz na nástroje prvé, tj. metody rozvoje „on-the job“. K nim patří patří   

 

 - instruktáž při přípravě na výkon práce, a to od kolegy, specializovaného trenéra či přímého   

   nadřízeného,

 - asistování, tj. formování pracovních schopností zaměstnance opírající

   o přidělení pracovníka ke zkušenému kolegovi,

 - koučink, sloužící k rozvoji individuálních dovedností a znalostí

   i motivační podpoře zaměstnance, opírající se o oporu přímého nadřízeného nebo 

   zkušeného kouče,

 -mentoring, tj. předávání zkušeností a profesního know-how mladším kolegům. Předávány  

   jsou především specifické firemní zkušenosti a důraz je kladen na rychlé  

   převzení firemní kultury organizace,

 -counselling, tj. interní individuální poradenství sloužící při řešení náročných

  Situací. Jeho součástí může být i interní kariérové poradenství,

 -pověření úkolem, tj. zadání samostatného úkolů, plněného pod přímým dohledem  

  zkušeného pracovníka

 - rotace práce, spočívající v pověření úkoly z různých oblastí. Používána je především pro

   vzdělávání řídících pracovníků či získání celkový nadhled v organizaci,.

 -pracovní porady, při nichž se pracovníci seznamují s problémy, fakty, sdělují si zkušenosti a

   možnosti na zlepšení.

 

K hlavním metodám personálního rozvoje cestou „on-the-job“, o které se moderní People management opírá, patří

 

- případové studie, tj. individuální či skupinové řešení reálných či modelových situací

- workshopy, tj. skupinová řešení určitého konkrétního problému podniku, kladoucí

  důraz na týmovou spolupráci

- brainstorming, metoda skupinového řešení konkrétních problémů kladoucí důraz na

   uplatnění a rozvoj kreativních schopností,

- simulace (role playing) propojující řešení případových studií s nácvikem hraní modelových rolí.

 

Předpokladem efektivního rozvoje zaměstnanců i manažerů není však jen volba správných a účinných metod vzdělávání, ale i respektování dalších zásad vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, které lze rozdělit do čtyř základních skupin. Důvodem je fakt, že People Development je nejen významnou, ale často i nákladnou činností, a to jak z hlediska vynakládaných prostředků, tak s ohledem na čas, který mu zaměstnanci věnují. Podobně jako v jiných oblastech řízení by proto měly i zde být vynakládané zdroje využívány efektivně. 

K předpokladům efektivního využívání těchto zdrojů v rámci People Management patří správné a konkrétní stanovení cílů vzdělávání, opírající se o analýzu vzdělávacích potřeb organizace, a kontrola jejich dodržování, hodnocení výsledků vzdělávání, podpora motivace zaměstnanců ke vzdělávání a v neposlední řadě i dodržování specifických pravidel vzdělávání vedoucích zaměstnanců, kladoucích důraz na nácvik řešení konkrétních podnikových situací a rozvoj manažerských schopností v oblasti Business Development.

 

Základní témata pro seminární práce:

Seminární práce zpracované v rámci modulu Management lidských zdrojů/People Management by se měly zaměřit na rozbor, hodnocení a navržení konkrétních změn v cílech, metodách řízení a rozvoji lidských zdrojů v určité organizaci. K hlavním tématům těchto prací patří: 

 1. Tradiční a nové funkce managementu lidských zdrojů
 2. Podnikatelské (strategické) funkce managementu lidských zdrojů
 3. Nástroje řízení lidských zdrojů a jejich přizpůsobení potřebám organizace
 4. Funkce managementu lidských zdrojů při zvyšování výkonu organizace
 5. Pravomoci a odpovědnosti managementu lidských zdrojů v organizaci
 6. Spolupráce mezi liniovými manažery a manažery lidských zdrojů
 7.  Funkce managementu lidských zdrojů při odborné podpoře vedoucích zaměstnanců
 8.  Role managementu lidských zdrojů při volbě metod personálního řízení
 9.  Role managementu lidských zdrojů při standardizaci personálně-řídících postupů
 10. Role managementu lidských zdrojů při analýze a rozvoji výkonu a schopností zaměstnanců
 11. Role managementu lidských zdrojů při analýze a rozvoji pracovních zvyklostí a pracovního chování zaměstnanců
 12. Role managementu lidských zdrojů při sledování a rozvoji řídícího jednání vedoucích zaměstnanců
 13. Role managementu lidských zdrojů při analýze a rozvoji organizačního uspořádání podniku
 14. Role řízení lidských zdrojů při řízení projektů průřezových firemních změn
 15. Manažer lidských zdrojů jako partner zaměstnanců
 16. Manažer lidských zdrojů jako „agent změn“
 17. Klíčové osobní schopnosti pro management lidských zdrojů
 18. Analytické úkoly a funkce managementu lidských zdrojů
 19. Změny managementu lidských zdrojů v kontextu dlouhodobějšího firemního vývoje
 20. Manažer lidských zdrojů jako kouč
 21. Využití mentoringu při adaptaci nových zaměstnanců
 22. Rozvoj manažerů metodou případových studií
 23. Uplatnění brainstormingu při rozvoji zaměstnanců a řešení konkrétních situací
 24. Role playing jako metoda nácviku sociálních dovedností
 25. Hodnocení efektivity podnikového vzdělávání

 

 

Literatura: 

Urban, Jan, Management lidských zdrojů, Ústav práva a právní vědy, 2013

Urban, Jan, Případové studie z managementu lidských zdrojů, Ústav práva a právní vědy, 2014

Urban, Jan, 10 kroků k vyššímu výkonu pracovníků, Grada, 2012

Urban, Jan, Psychologie řízení a vedení,  Ústav práva a právní vědy, 2017

Urban Jan, Motivace a odměňování pracovníků, Grada, 2017

Urban, Jan, Stýblo, J., Vysokajová, M., Meritum Personalistika, Wolters Kluwer, Praha 2010

Urban, Jan, Jak zvládnout 10 nejobtížnějších situací manažera, Grada, 2008

Urban, Jan, Výkladový slovník řízení lidských zdrojů, ASPI, Praha, 2004

Urban, Jan, Byznys je o lidech, ASPI Wolters Kluwer, Praha 2006

Urban, Jan, 40 manažerských mýtů, které škodí vašemu byznysu, Grada, 2017,

Urban, Jan, Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Partneři tyto údaje mohou zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v důsledku toho, že používáte jejich služby. Používáním tohoto webu souhlasíte.