Management sportovních zařízení a akcí

Ing. Stanislav Lisner

Přednáší v programu MBA Sportovní management

MNG-31-20-431

Anotace k předmětu

Předmět Management sportovních zařízení a akcí zahrnuje všechny relevantní informace týkající se exekutivního managementu sportovního klubu, organizace, pořádání sportovních akcí různé velikosti, efektivní řízení dílčích funkčních oblastí, to vše vyžaduje široké manažerské znalosti, schopnosti a dovednosti. V předmětu Management v sportovních zařízení a akcí se dozvíte, jako postupovat, pokud máte řídit a organizovat akci většího nebo malého rozsahu, a na to na příkladech z praxe, zejména pořádání českých mistrovských soutěží v golfu i mezinárodních akcí s účastí zahraniční sportovců, manažerů a funkcionářů. V předmětu se dále dozvíte a získáte potřebné znalosti nezbytné k vedení klubu, který sám o sobě působí jako sportovní zařízení otevřené nejen pro své členy, z nichž někteří mají statut profesionálního sportovce, a jiní mají statut pouhých rekreačních uživatelů tohoto sportovního zařízení, a třetí skupina ani nejsou členy takového sportovního zařízení, al využívají jej ad hoc.

Jako lektor předmětu působím jako generální ředitele jednoho z nejprestižnějších českých golfových resortů, kterým je Golf Resort Albatross a proto mohu demonstrovat „facilitu“, neboli správu a řízení sportovního zařízení přímo na příkladech z praxe a naučit Vás jako posluchače, jak co nejlépe vykonávat činnost manažera sportovního zařízení určeného pro profesionálního sportovce i pro širokou veřejnost, a to jak na pozaí fungování facility hřiště a sportovního zařízení s nám spojeného, tak na poza pořádání velkých mezinárodních akcí a všeho, co je s nimi spojeno.  

 

Obsah předmětu

Obsahem předmětu je oblast řízení a managementu ve sportovním zařízení a v odvětví, které má svá specifika. Pozornost je zaměřena na praktickou aplikaci managementu v prostředí sportovních organizací. Bude nastíněn způsob strategického, dlouhodobého myšlení a uvažování s cílem systematického rozvoje organizace. Dále bude kladen důraz na organizační schopnosti a dovednosti při řízení činností a podřízených pracovníků včetně jejich efektivního vedení při managementu sportovního zařízení a při pořádání sportovních akcí.

Jako lektor předmětu působím jako generální ředitele jednoho z nejprestižnějších českých golfových resortů, kterým je Golf Resort Albatross a proto mohu demonstrovat „facilitu“, neboli správu a řízení sportovního zařízení přímo na příkladech z praxe a naučit Vás jako posluchače, jak co nejlépe vykonávat činnost manažera sportovního zařízení určeného pro profesionálního sportovce i pro širokou veřejnost, a to jak na pozaí fungování facility hřiště a sportovního zařízení s nám spojeného, tak na poza pořádání velkých mezinárodních akcí a všeho, co je s nimi spojeno.  

 

Cíl modulu

Cílem předmětu je poskytnout posluchačům vzdělávacího programu MBA Sportovní management a právo základy nezbytné pro úspěšné řízení sportovní organizace z pohledu zajištění a provozování sportovní činnosti jak v profesionálním, tak v amatérském sportu. Posluchači budou schopni dlouhodobě a strategicky přemýšlet a plánovat v rámci strategie organizace, organizovat akce a činnosti prostřednictvím spolupracovníků a podřízených pracovníků. Dále budou mít povědomí o moderním způsobu vedení lidí (leadership) v organizaci a jeho specifikách ve sportovním odvětví.

Naučíte se, jak organizovat sportovní akce efektivně, jak zpracovat rozpočet akce, jak dělat účinný marketing těchto akcí, jak zajistit zázemí a co nejlepší podmínky pro sportovce, jakož i řadu dalších detailů, na kterých záleží, aby byla uspořádaná sportovní akce vyhodnocena jako úspěšná. Přihlaste se do programu MBA Sportovní management a právo a přijďte se o tom přesvědčit.

 

Struktura předmětu

Řízení sportovního klubu

Marketing sportovního klubu

Plánování sportovních akcí

Organizování a organizační dovednosti

Institucionální a organizační zabezpečení sportovní akce

Financování sportovní akce

Finanční zdroje sportovních organizací

Sponzoring sportovní akce

Nejčastější typy smluv uzavíraných při sportovní akci

 

Literatura

VORÁČEK, J.: Public relations ve sportovních organizacích. Praha: Karolinum. 2012, 71 s. ISBN 978-80-246-2027-5.

ŠÍMA, J., VORÁČEK, J., ČÁSLAVOVÁ, J., RUDA, T.: Sportovní marketing:(vybrané kapitoly). 2011, 154 s., ISBN 978-80-86730-98-1.

NOVOTNÝ, J.: Sport v ekonomice. Wolters Kluwer Česká republika, 2011, 512 s., ISBN 978-80-7357-666-0.

SINEK, S.: Lídři jedí poslední. Jan Melvil publishing, 2014. 288 s. ISBN 978-80-87270-89-9.

SINEK, S.: Začněte s proč. Jan Melvil publishing, 2012. 256 s. ISBN 978-80-87270-55-4.

NOVÁ, J..: Management, marketing a ekonomika sportu. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 284 s., ISBN 978-80-210-8346-2.

ČÁSLAVOVÁ, E.: Management a marketing sportu. Praha: Olympia. 2009, 228 s., ISBN 978-80-7376-150-9.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.