Mezinárodní obchod / Současné problémy světové ekonomiky

Ing. Bc. Jiří Mihola, CSc.

Lektor na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE
Přehrát video

Mezinárodní obchod

 

Anotace k modulu

Mezinárodní obchod je obchod jedné národní ekonomiky se svým okolím, tj. s jednou či více národními ekonomikami. Zahraniční obchod má podobu různých obchodních operací a institucí s mezinárodním prvkem. Zahraniční obchod prochází bouřlivými změnami, tak je se zásadně mění i obsah ekonomie jako takové. Pro porozumění tohoto vývoje je určitý prostor věnovaný klíčovým momentům historie mezinárodního obchodu. Současný vývoj mezinárodního obchodu se vyznačuje mnoha různými formami strategických aliancí. Nadstavbou tohoto předmětu je zejména problematika intenzity vývoje národních ekonomik. Není žádnou novinkou, že klíčovým faktorem konkurenceschopnosti jsou inovace. Posluchači budou seznámení s praktickými způsoby řešení této aktuální úlohy.

Zahraniční obchod je vymezen na aktualizovaných základních principech ekonomie, která je zde chápána jako optimalizační věda hledající synergický efekt. Společenským přínosem je nadhled, který umožňuje proniknout do současného turbulentního vývoje mezinárodního obchodu.

 

Obsah modulu:

Zahraniční obchod v rámci vývoje ekonomiky včetně jejího vymezení. Cyklický pohyb. Krátký a dlouhý horizont. ČNB – netradiční nástroje. Historie mezinárodního obchodu. Teorie strategií obchodu – typy strategií.  Otevřenost ekonomiky a čistý export. Organizace mezinárodních podniků. Mezinárodní podnikové sítě a strategické aliance. Strategie tvorby organizační kultury zahraničních dceřiných společností a joint ventures, diferenciace sociálního mixu. Změny v ekonomickém prostředí a získávání mezinárodních konkurenčních výhod. Inovace v mezinárodním obchodě. Vymezení pojmu mezinárodní obchod. Obchodní operace v mezinárodním obchodě. Obchodní smlouvy v procesech se zahraničními subjekty. Tarifní opatření. Integrované tarify  ČR a EU. Celní řízení. Platební nástroje používané v mezinárodním obchodě. Obchodní parity a pojištění.

 

Cíl modulu:

Cílem modulu je seznámení posluchačů s aktuálním stavem obchodování na mezinárodním trhu, na který lze v současné době pohlížet z několika různých hledisek. Jedním je obchodně právní. Další je v kontextu vývoje celé ekonomiky. Další pohled je ryze obchodní  a posuzuje ČR v mezinárodní konkurenci a konkurenceschopnosti. Dále se předmět  zaměří na členství ČR v EU a jeho dopady v mezinárodním obchodě. Poslední hledisko lze chápat jako strategické ve smyslu obchodních společností v tržním prostředí. Absolventi získají nadhled, který jim umožní porozumět současnému překotnému dění v oblasti mezinárodního obchodu, který výrazně mění nejen jeho obsah, nýbrž i jeho formu.

 

Struktura modulu:

 • Aktualizované základní principy ekonomie
 • Synergický efekt
 • Cyklický pohyb
 • Krátkodobý a dlouhodobý horizont
 • Konkrétní údaje
 • Vztah čistého exportu a obratu
 • Nestandardní aktivity ČNB
 • Historie mezinárodního obchodu
 • Vymezení mezinárodního obchodu
 • Formy mezinárodního obchodu
 • Tvorba strategických aliancí
 • Virtuální podnik
 • Nadnárodní podnik
 • Intenzita vývoje národních ekonomik a světa.

 

Literatura

HOREHÁJ, J. a kol. Medzinárodné ekonomické vzťahy. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela, 2018, 166 s. ISBN 978-80-557-1425-7

MACHKOVÁ H., SATO A., ZAMYKALOVÁ M. a kol. Mezinárodní obchod a marketing: Grada Publishing, spol. s r.o., 2002, ISBN 80-247-03464-5

NEUMANN, PAVEL, a kol, Mezinárodní ekonomie, Grada Publishing, a, s, 2010, s. 159, 978-80-7380-084-0.BADI, S. M. a kol. Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky. Bratislava: VEDA, 2019.346 s. ISBN 978-80-7144-305-6

SOUKUP, A.: Mezinárodní ekonomie. 2. Vyd. Plzeň 2012, 301 s. ISBN 978-80-7380-392-6.

SVATOŠ, M. a kol.: Zahraniční obchod, teorie a praxe. Grada Publishing Praha 2009. 368 s. ISBN 978-80-247-2708-0.

ŠTĚRBOVÁ, L. a kol.: Mezinárodní obchod ve světové krizi 21. století. Grada Publishing Praha 2013. 368 s. ISBN 978-80-247-4694-4.

 

Současné problémy světové ekonomiky

 

Anotace k modulu

Světová ekonomika je reálný sociálně ekonomický systém. Jeho hierarchicky uspořádané prvky jsou propojeny četnými vazbami. Její vliv se promítá nejen globálně, nýbrž regionálně, v nadnárodních útvarech, státech a má vliv na podniky, domácnosti a na každého jedince (občana). Světová ekonomika je uzavřený systém. Je to také multidisciplinární vědní obor sledující zejména globální trendy. Jedním z výstupů je předvídání ekonomického vývoje světového hospodářství a jeho částí. Modul světová ekonomika se proto také podrobně věnuje historickému vývoji ekonomiky světa. Zvláštní pozornost je věnována finančnictví, globálnímu měnovému systému, významu původních světových institucí a zejména vzniku zcela nových jako ŠOS, BRIX apod. Na lidský faktor, jako na nositele nejvýznamnějších zdrojů ekonomického růstu, je nahlíženo také z hlediska mravního. V rámci konzultací budou diskutovány též současné problémy s epidemií covit-19. Tento předmět má velmi široký a vždy aktuální rozměr.

 

Obsah modulu:

Světová ekonomika jako vědní disciplína. Předmět, metoda a cíle zkoumání. Role národního státu, transnacionálních korporací a mezinárodních organizací ve světové ekonomice.  Mobilita zboží, služeb a faktorů výroby ve světové ekonomice. Důsledky pro národní ekonomiky a globální systém.  Formování světové ekonomiky a její vývoj do druhé světové války. Vývoj světové ekonomiky po druhé světové válce až do počátku 3. tisíciletí.  Dlouhodobý růst a rozvoj ve světové ekonomice -- makroekonomické a sektorové změny, klíčová role technického rozvoje, internacionalizace.  Základní ekonomicko-sociální charakteristika soudobé světové ekonomiky, její diferenciace a problémy. Globalizace světové ekonomiky.  Základy teorie mezinárodní ekonomické integrace. Regionalismus ve světové ekonomice.  Formy ekonomické integrace v Evropě. Hlavní rysy, specifika, typy integrace a její ekonomické dopady.  Vývoj evropské ekonomické integrace od druhé světové války do konce 80. let 20. století. Vývoj evropské ekonomické integrace od 90. let do současnosti. Institucionální zabezpečení evropské ekonomické integrace v rámci Evropských společenství a Evropské unie. Rozhodovací procesy.  Politiky a rozpočet Evropské unie.  Vnitřní trh, jeho vývoj a problémy.  Evropská hospodářská a měnová unie (podstata, vznik, fungování, institucionální zabezpečení a perspektivy). Stav a vývoj evropské ekonomické integrace po rozšíření EU na 27 zemí.  Členství zemí střední a východní Evropy v Evropské hospodářské a měnové unii. Ekonomická krize, její dopady, význam a prognóza vývoje.

 

Cíl modulu:

Cílem předmětu je vytvoření obecné koncepce, která je spojená se vznikem a vývojem světové ekonomiky. Na tento koncept si účastníci promítají hlavní soudobé tendence a problémy v mezinárodních ekonomických vztazích včetně jejich politické a institucionální koordinace. Posluchači budou seznámeni s metodologickým vymezením disciplíny, včetně výkladu hlavních metod a nástrojů výzkumu. Seznámí se také s etapami ve vývoji světové ekonomiky s důrazem na 80. a 90. léta až do současnosti a jejími nejdůležitějšími vývojovými trendy. Výklad bude věnován jednotlivým oblastem mezinárodních ekonomických vztahů včetně jejich teoretických základů. Význam bude rovněž kladen na současné uspořádání z hlediska absolutní velikosti nejvýznamnějších ekonomik včetně prognostických úvah. Posluchači se také seznámí s geopolitickou a globální charakteristikou světové ekonomiky, v rámci hlavních oblastí a odvětví. V kontextu výkladu a diskuze bude interpretováno ekonomické postavení České republiky ve světové ekonomice. Důraz bude kladen na interpretaci faktů, z nichž se budou odvíjet budoucí trajektorie vývoje.

 

Struktura modulu:

 • Světová ekonomika
 • Uzavřené koloběhy
 • Hospodářská teorie a praxe
 • Vývoj světové ekonomiky
 • Liberalizace a globalizace
 • Globální měnový systém
 • Role národních států
 • Nestandardní aktivity ČNB
 • European Innovation Scoreboard
 • Dynamické parametry intenzity
 • Nadnárodní společnosti
 • Původní a nově vzniklé instituce
 • Lidský faktor

 

Literatura

HOREHÁJ, J. a kol. Medzinárodné ekonomické vzťahy. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela, 2018, 166 s. ISBN 978-80-557-1425-7

ČERNOHLÁVKOVÁ, E., SATO, A., TAUŠER, J., aj. Finanční strategie v mezinárodním podnikání. 1. vyd.Praha : ASPI, 2007. 320 s. ISBN 978-80-7357-321-8.

GULLOVÁ, S.: Mezinárodní obchodní a diplomatický protokol. Grada Publishing 2011. 256 s.ISBN 978-80-247-3777-5.

HINKELMAN, E.,G., International trade documentation, World Trade Press, 2008

KALÍNSKÁ, E., a kol.: Mezinárodní obchod v 21. století. Grada Publishing 2010. 225 s. ISBN 978-80-247-3396-8.

MACHKOVÁ, H., ČERNOHLÁVKOVÁ, E., SATO, A., aj. Mezinárodní obchodní operace. 5. aktual. vyd. Praha : Grada Publishing, 2010. 242 s. ISBN 978-80-247-3237-4.

MACHKOVÁ, H., KRÁL, P., LHOTÁKOVÁ, M. : International Marketing. Nakladatelství Oeconomica 2010. 200 s. ISBN 9788024516431.

MACHKOVÁ, H. Mezinárodní marketing. 3. rozš. a přeprac. vyd. Praha : Grada Publishing, 2009. 208 s. ISBN 978-80-247-2986-2.

PETŘÍČEK, V. Česká podpora podnikání v evropském kontextu. 1. vyd. Praha : Corona Communications, 2007. 176 s. ISBN 978-80-903954-2-8.

PLCHOVÁ, B., ABRHÁM, J. Ekonomické a právní aspekty podnikání v EU. 1. vyd. Praha : C.H.Beck, 2007. 348 s. ISBN 978-80-7179-558-2.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Partneři tyto údaje mohou zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v důsledku toho, že používáte jejich služby. Používáním tohoto webu souhlasíte.