Trestní odpovědnost obchodních korporací, obcí a krajů a jejich členů

Cílem modulu je seznámit posluchače se základními zásadami a principy zcela nového právního fenoménu, a to trestní odpovědnosti právnických osob. Ten byl po mnoha letech diskusí zaveden do českého právního řádu zákonem č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, který nabyl účinnosti 1. ledna 2012. Vedle trestního zákona a trestního řádu doplňuje oblast trestního práva o novou, k oběma klasickým zákonům speciální normu nově umožňující trestní postih mimořádně širokého okruhu právnických osob. Počínaje obchodními korporacemi, přes politické strany a spolky (dříve občanská sdružení) a konče územně samosprávnými celky (obcemi, městy a kraji). Je tedy zřejmé, že základní znalost obsahu této právní normy je nezbytná pro každého manažera, politika i zastupitele obce.

Obsah modulu:

V rámci tohoto modulu bude věnována pozornost základním stavebním prvkům tohoto zákona. Vymezení pojmů „právnická osoba“ a „trestní odpovědnost právnických osob“, tedy vymezení právnických osob, které mohou, popř. nemohou být podle tohoto zákona trestně stíhány. Věnovat se budeme rozsahu kriminalizace právnických osob, přičitatelnosti trestného činu právnické osobě a trestům, které mohou být právnickým osobám uloženy. Vzhledem k tomu, že trestní postih právnické osoby nevylučuje souběžné trestní stíhání fyzických osob, které se závadového jednání dopustily, nevyhneme se ani této problematice. Závěrem se zaměříme se i na tzv. Compliance programy, které by měla každá právnická osoba přijmout, aby předcházela páchání trestné činnosti, případně i své vlastní trestní odpovědnosti.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.