Závěrečný seminář

PhDr. Mgr. Ing. Lukáš Smutný, MPA, MBA, MSc., Ing.Paed.IGIP

Garant programu MBA Management ve školství

ID: SP-06-06-606

Anotace k předmětu

Před samotným zahájením psaní závěrečné disertační práce a přípravy na závěrečné zkoušky, je třeba zrekapitulovat si veškeré prozatím načerpané poznatky ze studia, shrnout si je, vytipovat nejdůležitější body a zaměřit se na to, jakým způsobem a na jaké téma psát svou závěrečnou práci. Ke všemu uvedenému je určen Závěrečný seminář.

Závěrečný seminář slouží k tomu, aby v rámci jednoho předmětu byly shrnuty veškeré důležité a zásadní poznatky, které byly načerpány v předchozí výuce. V závěrečném semináři se účastníci dále dozví kladené požadavky na závěrečnou disertační práci, mohou konzultovat téma své závěrečné práce či si nechat s tématem poradit. Závěrečný seminář je tedy průřezem všech absolvovaných předmětů za uplynulé studium.

 

Obsah předmětu

V závěrečném semináři budou shrnuty veškeré zásadní informace potřebné pro závěrečné zkoušky a také bude probrána aktuální legislativa týkající se dané problematiky – školství. Mezi základní informace, které jsou v modulu probírány, patří marketing ve školství, problematika BOZP v podmínkách školství, problematika zákona o pedagogických pracovnících, právní předpisy v oblasti předškolního vzdělávání, FKSP ve školské praxi, inspekční činnost v ČR a mimo ČR, současné trendy v personálním managementu, koučink, konflikty a jejich řešení, problematika PR školy, správní právo ve školství, konkurzní řízení ve školství, odměňování zaměstnanců škol, ekonomika a finanční management z pohledu zřizovatele, finanční kontrola v příspěvkové organizaci, profesní hodnocení pedagoga.

V neposlední řadě jsou v modulu řešeny požadavky na závěrečnou disertační práci včetně témat.

 

Cíl předmětu

Cílem předmětu je rozvíjení témat a poznatků základních předmětů jednotlivých modulů. Umožnit reflektovat aktuální problematiku rozvoje vzdělávání a organizace školské soustavy. Obsahuje vedle shrnutí problematiky předchozích semestrů, včetně absolvované odborné stáže, zařazení novinek a aktuálních témat resp. otázek školského managementu z oblastí ekonomiky a financování školy, školského práva a organizace pedagogického procesu také informace a základními požadavky na závěrečnou disertační práci i se specifickými požadavky profesního vzdělávacího programu.

 

Struktura předmětu

Marketing ve školství

BOZP v podmínkách školství

Problematika zákona o pedagogických pracovnících

Právní předpisy v oblasti předškolního vzdělávání

FKSP ve školské praxi

Školní inspekční systém v Evropě

Inspekční činnost

Současné trendy v personálním managementu

Stress management

Konflikty a jejich řešení

Správní právo ve školství

Problematika zákona o pedagogických pracovnících

 

Literatura

Mikáč J., Puškinová M.: Vnitřní předpisy, směrnice a řády ve školství. Wolters Kluwer, 2011

Světlík, J.: Marketingové řízení školy. Wolters Kluwer, 2009

PELIKÁN, J. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha : Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-569-8.

PRŮCHA, J. Pedagogický výzkum : Uvedení do teorie a praxe. Praha : Karolinum, 1995. ISBN 80-7184-132-3.

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

 

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.