Demokratický právní stát v ústavním pořádku České republiky

prof. JUDr. Aleš Gerloch CSc.

Lektor
Přehrát video

Anotace předmětu

Předmět je zaměřen na význam charakteristiky České republiky jako demokratického právního státu založeného na úctě k právům a svobodám člověka a občana (čl. 1 odst. 1 Ústavy) a podstatných náležitostí demokratického právního státu, jejichž změna je nepřípustná (čl. 9 odst. 2), přičemž výkladem právních norem nelze oprávnit odstranění nebo ohrožení základů demokratického státu čl. 9 odst. 3). Vedle analýzy jednotlivých atributů demokratického právního státu v Ústavě, ústavní Listině základních práv a svobod a v ústavním zákoně o bezpečnosti České republiky se pozornost věnuje i dalším eventuálním atributům, v čl. 1 Ústavy explicitně nevyjádřeným (ČR jako ústavní, liberální, sekulární, sociální, ekologicky orientovaný, rozpočtově odpovědný stát).

 

Obsah předmětu

Pojem a struktura ústavního pořádku České republiky. Formální a materiální pojetí právního státu a vláda práva (historický vývoj, recentní konotace). Demokratický stát (základní principy, historický vývoj a recentní konotace). Princip suverenity lidu, reprezentativní a přímá demokracie v ústavním pořádku. Princip dělby moci a jeho naplnění v ústavním systému ČR. Česká republika jako jednotný stát a ústavní zaručení územní samosprávy. Princip majority a ochrana menšin a základních práv. Politická práva a jejich ochrana (soudní a jiná), politický pluralismus, ochrana politických stran a hnutí (politických sil). Zásada legální licence, základní lidská práva a jejich ochrana. Hospodářská, sociální a kulturní práva. Zásada enumerativnosti veřejnoprávních pretenzí. Princip legality; ústavnost a její ochrana. Princip sekularity. Republikánská povaha státu. Recentní pojetí státní suverenity; ústavní pořádek a právní řád České republiky v relaci k mezinárodnímu právu a právu Evropské unie.

 

Cíl předmětu

Analýza jednotlivých atributů demokratického právního státu v kontextu jejich normativního vyjádření a aktuálních souvislostí.

 

Struktura předmětu

Ústavní pořádek České republiky a jeho součásti.

Demokratický právní stát a jeho jednotlivé atributy.

Ústava České republiky.

Ústavní Listina základních práv a svobod.

Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky.

 

Literatura

Základní:

Gerloch, A., Hřebejk, J., Zoubek, V. Ústavní systém České republiky, 6. aktualizované vydání, Nakladatelství a vydavatelství A. Čeněk, s. r. o., Plzeň. 2022

 

Doporučená:

Viz seznam literatury ve výše uvedené knize, str. 543 - 558

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.