Lektorský tým

Lektorský tým Ústavu práva a právní vědy je sestaven z kvalitních odborníků, z nichž se každý věnuje konkrétní oblasti daného vzdělávacího programu.

Díky jejich pomoci jsou studenti schopni efektivně aplikovat teoretické znalosti do praxe. Výuka lektorů je založená na skutečných příkladech, reálných projektech a případových studiích. Výsledkem a přidanou hodnotou tohoto způsobu výuky jsou cenné návody, rady i postupy pro zkvalitnění nejrůznějších firemních procesů či komunikace využitelné v každodenní profesní praxi.

V současné době u nás působí více než 50 špičkových lektorů ze státní i soukromé sféry. Disponují praxí na prestižních vysokých školách, působí v privátní sféře a někteří mají také bohaté mezinárodní zkušenosti. Řada z nich jsou respektovaní odborníci z velkých tuzemských i nadnárodních společností jako např. z GE Money, Bosch a Siemens, Generali nebo Česká pojišťovna.

Profesně vzdělávací programy na Ústavu práva a právní vědy nabízí účastníkům rozšíření jejich manažerských znalostí a dovedností nad rámec vysokoškolského vzdělání. Programy jsou určeny nejen pro podnikatele, zaměstnance státní správy či členy středního a vyššího managementu, ale pro všechny, kteří mají zájem o zdokonalení svých dosud nabytých znalostí a poznatků z oboru a jejich rozšíření především na poli praktického využití.

 Díky specificky kombinované formě studia si mohou uchazeči přizpůsobit výuku aktuálním časovým možnostem.  Vzdělávací programy jsou tak plně nastavené pro absolvování při zaměstnání a umožňují nově získané poznatky a informace aplikovat do vlastního pracovního prostředí každého studenta. Podstatnou stránkou je i možnost uchazečů obohacovat výuku návrhem vlastních témat a konzultovat jejich firemní záležitosti a problémy přímo na hodinách s lektory. Tímto pak dochází k naplnění hlavní vize Ústavu práva a právní vědy, tedy k efektivnímu zapojení teoretických znalostí do praktického profesního života.

JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M.

Vyučuje v předmětech Statutární orgány a zástupci obchodních korporací, Mezinárodní obchodní a investiční arbitráž, Základy soukromého práva, Rozhodčí řízení v judikatuře soudů a Rozhodčí řízení v tuzemsku.

Mgr. Patrik Spannbauer

V oblasti obchodu  se profesionálně pohybuje od roku 2007, původně jako manažer a mentor v pojišťovně AVIVA v a posléze lektor a mentor pro MLM  struktury a makléřské společnosti, obchodní společnosti a pojišťovny.

Dagmar Hladíková, MBA, MSc.

Má rozsáhlé zkušenosti z podnikové praxe, klade důraz na interaktivní vedení kurzů.

JUDr. Jan Ježdík

Od roku 1979 do roku 2008 pracoval v České pojišťovně. Od roku 1993 do roku 2008 byl členem jejího představenstva. Podílel se na řízení řady rozvojových projektů ČP a to jak v ČR, tak i v zahraničí. 

doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Absolvent VŠE a filozofické fakulty UK. Dlouhodobý vysokoškolský učitel managementu a ekonomie, působil jako šéfredaktor časopisu Ekonom a poradce v několika mezinárodních firmách.

Ing. Libor Friedel, MBA

Lektor, kouč a konzultant. Vystudoval strojní fakultu VUT v Brně (1987), titul MBA získal v roce 2000 na Sheffield Hallam University. Během kariéry strávil přes 11 000 hodin v přímé práci se zákazníky v komerční, veřejné i školské sféře.

Prof. Ing. Bohumil Král, CSc.

Prof. Ing. Bohumil Král, CSc. byl v letech 1991 – 2014 vedoucím a v současnosti členem Katedry manažerského účetnictví Fakulty financí a účetnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Ing. Pavel Marinič, Ph.D., MBA

Od roku 2012 působí jako lektor na Ústavu práva  a právní vědy. V současnosti je  členem správní rady a předsedou vědecké rady na European Business School (EBS).

Vít Baloušek

Na ÚPPV a EBS vyučuje předměty se zaměřením na marketingovou komunikaci, PR a tvorbu značky – brand management.

Karel Křivan

PR poradce, komunikační stratég a publicista. Je expertem v oblasti osobního PR, strategie značek a mediální komunikace. Zakladatel jednoho z prvních creative shopů v České republice, pracoval pro mezinárodní reklamní agentury, korporátní klienty i státní orgány a organizace.

Bc. Jan Brodský DiS.

Absolvent VŠ oboru Mezinárodní vztahy a Vyšší odborné školy Veřejnoprávní. Po několika letech na manažerských pozicích v komerční sféře působil od počátku roku 2009 do srpna 2013 v Institutu pro veřejnou správu Praha, organizaci, která se zaměřuje na vzdělávání úředníků a zaměstnanců české veřejné správy, kde měl na starosti právě zajištění a organizaci mnoha typů akcí.

JUDr. Michal Sýkora

Od roku 2011 působí jako lektor Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE, kde vyučuje předmět Hospodářské trestné činy.

PhDr. Jana Poddaná, Ph.D.

S Ústavem práva a právní vědy, o.p.s.  spolupracuje od roku 2013 jako vedoucí programu MPA a zároveň jako lektorka modulů eGovernment a Spisová služba.

Ing. Bc. Jiří Mihola, CSc.

Od roku 2016 Působí jako lektor Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE.

Ing. Luděk Tesař

Od roku 2013 působí jako lektor Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE v programech MBA.

Mgr. Jiří Fritsch, QRM, MBA

Real Estate Specialista - Negociator (certifikovaný realitní makléř QRM, odhadce a převodce nemovitých věcí). Na ÚPPV a EBS vyučuje předměty se zaměřením na realitní trh a obchodování s nemovitostmi.

PhDr. Jana Krausová, MBA

Pojišťovací makléř, specialista na pojistné právo, přepravní právo a risk management Na ÚPPV je odborným garantem vzdělávacího programu MBA „Pojistné právo a pojištění“. Vyučuje předměty se zaměřením na problematiku risk managementu a přepravního práva.

JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D., MBA

Dále pak rozhodčím řízením na základě mezistátních smluv o ochraně investic a mezinárodní arbitráží s burzovními komoditami. Petr Dobiáš je spoluautorem publikace Zákon o mezinárodním právu soukromém - komentář (nakl. Leges, 2013) a je autorem monografie  Mezinárodní pojistné právo se zřetelem k řešení pojistných sporů v rozhodčím řízení.

Ing. Bc. Ludmila Klimešová, MBA

Daňový specialista s hlavním zaměřením na daň z příjmů právnických osob a mezinárodní zdaňování.

Prof. PhDr. Miloslav Bednář, CSc.

Od roku 2010 působí jako lektor Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE, kde vyučuje moduly Evropská unie a lidská práva v EU v programu MBA Mezinárodní vztahy.a evropská studia.

JUDr. Stanislav Sviták, Ph.D.

Garant programu LL.M. Korporátní právo.

PhDr. Marie Hamplová, Ph.D.

Nyní vyučuje také na Univerzitě Jana Amose Komenského při katedře sociální a mediální komunikace předměty Soudobé trendy v marketingové komunikaci a Teorie a dějiny marketingové komunikace.

PaedDr. Václav Netolický

Působí jako pedagog na Vysoké škole finanční a správní - na katedře práva a veřejné správy. Je zaměřen na oblast veřejné správy, regionalistiku a problematiku Evropské unie. 12 let zastával funkci starosty města, byl členem orgánů euroregionu a konzultantem poslankyně Evropského parlamentu pro oblast strukturálních fondů.

JUDr. Erik Smola

Absolvent právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni (2006), v roce 2015 obhájil rigorózní práci na Univerzitě Karlově, obor občanské právo (získán akademický titul doktor práv).

JUDr. Daniela Kovářová

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (nyní Masarykova univerzita), kde získala titul doktorky práv. Po složení advokátních zkoušek otevřela v Plzni advokátní praxi zaměřenou na smluvní agendu, rodinné právo a obhajobu v trestních věcech.

doc. MUDr. Ján Lešták, CSc., MSc., MBA, LLA, DBA, FEBO, FAOG

Díky jeho manažerským schopnostem toto pracoviště jako první v České republice zavedlo do klinické praxe řadu nových vyšetřovacích a terapeutických postupů.

Mgr. René Šifta

Mgr. René Šifta, po absolvování Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v roce 2006, se v praxi specializuje na medicínské a zdravotnické právo v advokátní praxi Mgr. Jiřího Zbořila, kde zastupuje a obhajuje lékaře při soudních jednáních trestně právního charakteru. 

JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, s udělením titulu doktor práv. Absolvoval postgraduální studium na právnické fakultě ZČU Plzeň, kde získal titul Ph.D. v oboru občanské právo.

Ing. Jana Češpivová

Od roku 2014 je lektorkou předmětu Projektový management v rámci profesně vzdělávacích programů MBA a DBA na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a na European Business School SE.

Mgr. Luboš Fojtík

Od roku 2014 je lektorem v rámci profesně vzdělávacích programů na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a na European Business School SE.

JUDr. PhDr. Zdeňka Beranová, Ph.D.

Po studiu nastoupila jako podniková právnička Stavebního bytového družstva Prahy 5. Věnovala se družstevní výstavbě, správě objektů, vymáhání pohledávek a dlužného nájemného. Zhruba po pěti letech přešla na právní oddělení centrály Českomoravské záruční a rozvojové banky v Praze, kde se věnovala správě nemovitostí a úvěrové politice. Od spojení obou komor, tj. od roku 1996 vykonává samostatnou advokátní praxi.

Ivona Homolková

Pedagogické vzdělání získala při studiu SPgŠ v Berouně. Na Masarykově Univerzitě v Brně studovala psychologii. Studiem na Univerzitě Palackého v Olomouci získala certifikaci lektora vzdělávání dospělých a pod organizací NLPEA se stala certifikovaným koučem Neuro – lingvistického programování.

Ing. Milan Bednařík, CSc.

Od roku 2015 působí jako lektor Ústavu práva a právní vědy, o.p.s., kde vyučuje v programu MBA modul Kvalita a péče ve zdravotnictví.

JUDr. Martin Landa

Od roku 2013 působí jako lektor Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE, kde vyučuje moduly v programu MBA Úvod do účetnictví, Finanční analýza a Manažerské finance.

PhDr. Mgr. Ing. Lukáš Smutný, MBA, MSc., Ing.Paed.IGIP

Pedagog a vedoucí pracovník ve školství, lektor a garant kvalifikačních studií. Již čtyři roky je garantem programu MBA pro ředitele škol a školských zařízení, pořádaného Ústavem práva a právní vědy, o.p.s. a v letošním roce 2016 se stal také autorizovaný lektor pro oblast společného vzdělávání.

Mgr. Jan Kust

Autor v roce 2005 vystudoval obor právo na FPR-ZČU a v roce 2006 úspěšně absolvoval studia na Sydney Australian Pacific College (AUS) v oboru ekonomie.

Mgr. Soňa Uhrová

Lektorka a trenérka komunikačních dovedností. Jako Business Coach se věnuje řízení teamů, osobnímu růstu a motivaci zaměstnanců.

Mgr. Klára Valentová

Klára Valentová spolupracuje s advokátní kanceláří Vilímková, Dudák & Partners

JUDr. Marilla Kokešová

Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Působí jako samostatný advokát s komplexní advokátní praxí.

Mgr. Bc. Lucie Kaiglová, MSc.

Lucie Kaiglová je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Nottigham Trent University.

Mgr. Jan Hrabec

Advokát, rozhodce a lektor Ústavu práva a právní vědy, o.p.s.

Mgr. Michaela Burdková

Po pedagogické praxi ve středních školách, kde se zabývala mj. projektovou činností, pracuje až do současnosti ve veřejné a státní správě v oblasti školství.

Ing. Petra Schwarzová

Ve školství působí od roku 1993. Ve vedoucí funkci pracuje již více jak 10 let.

Pietro Andrea Podda, Ph.D.

Pietro Andrea Podda is a lecturer of financial and legal subjets at various universities in the Czech Republic.

doc. JUDr. PhDr. Zdeněk Fiala, Ph.D.

se pohybuje v akademické sféře od roku 2007. Odborně se profiluje v oblasti správního správa.

JUDr. Ladislav Jouza

Advokát, rozhodce, člen České advokátní komory, lektor Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE. Je autorem řady odborných článků zejména z oblasti pracovního práva.

doc. JUDr. PhDr. Jiří Bílý, CSc.

Vystudoval na Univerzitě Karlově v Praze právo, historii, filosofii a klasickou filologii, na Vysoké škole ekonomické teorii ekonomického vzdělávání. Působil mj. jako vedoucí právník podnikového ředitelství, od roku 1990 jako vysokoškolský učitel.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Partneři tyto údaje mohou zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v důsledku toho, že používáte jejich služby. Používáním tohoto webu souhlasíte.