Lektorský tým

Lektorský tým Ústavu práva a právní vědy je sestaven z profesionálních odborníků z praxe, z nichž se každý věnuje konkrétní oblasti daného vzdělávacího programu. Lektorský tým naší vzdělávací instituce je skutečně exkluzivní a skládá se výlučně z lidí, kteří v kariérním životě již profesně hodně dokázali a mají tam etický a morální mandát předávat své znalosti a zkušenosti. Lektorský tým Ústavu práva a právní vědy má ještě další vlastnost, kterou jinde v tomto srovnání nenajdete – je trvalý, neboť lektoři u nás působí již řadu let, což je zárukou stability naší instituce a konsistence vysoké úrovně poskytovaných profesních programů. Jsme rádi a zavazuje nás, že můžeme jedinečné know-how jejich znalostí poskytovat již 16 let našim posluchačům profesních programů a budeme velmi rádi, pokud mezi ně budete brzy patřit i Vy.

Pod odborným vedením našich lektorů jsou posluchači našich profesních programů schopni efektivně aplikovat nabyté znalosti do praxe. Výuka lektorů je založena na příkladech, reálných projektech a případových studiích. Výsledkem a přidanou hodnotou tohoto způsobu výuky jsou cenné návody, rady i postupy pro zkvalitnění nejrůznějších firemních procesů či komunikace využitelné v každodenní profesní praxi. V současné době u nás působí více než 40 špičkových lektorů ze státní i soukromé sféry. Disponují firemní praxí, kterou nabyli, jakož i vzděláním získaným na prestižních školách, působí zejména v privátní sféře a někteří mají také bohaté mezinárodní zkušenosti. Řada z nich jsou respektovaní odborníci z velkých tuzemských i nadnárodních společností. Posluchači mají možnost se s našimi lektory osobně setkávat při lektorských setkáních nad aktuálními tématy (tzv. tematická setkání) a obohacovat výuku návrhem vlastních témat a konzultovat své firemní záležitosti a problémy přímo na hodinách s lektory. Tím dochází k naplnění hlavní vize Ústavu práva a právní vědy, tedy k efektivnímu zapojení nabytých znalostí do praktického profesního života. Rozhodněte se studovat MBA, LL.M. či další profesní programy a přijďte se o tom přesvědčit.

 

JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M.

Vystudoval PF UK v Praze. Je ředitelem Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. Působí již 20 let jako lektor obchodního práva a rozhodčího řízení, je uznávaným advokátem, vykonává též právní praxi rozhodce. Je doktrinárně činný a je autorem více 150 oborných článků a několika monografií. Kromě Ústavu práva a právní vědy vykonává lektorskou činnost na European Business School SE. Je členem České advokátní komory, The Internatioabl Bar Assotiation a Stálé konference českého práva.

Ing. Miroslav Focht, MBA

Přes 30 let působil v mezinárodním businessu jako CEO, President EMEA (Europe, Middle East & Africa a člen globálního představenstev IMI plc.. Titul MBA získal na Sheffield Hallam University  Je expertem v oblasti Leadershipu, řízení firem, strategie, obchodu. Lektoruje na Ústavu práva a právní vědy a European Business School, kde je garantem programu MBA Management obchodu programu MSc Management a Leadership.

doc. JUDr. PhDr. Jiří Bílý, CSc.

Je předsedou správní rady Ústavu práva a právní vědy. Vystudoval na Univerzitě Karlově v Praze právo, historii, filosofii a klasickou filologii, na VŠE teorii ekonomického vzdělávání. Působil mj. jako vedoucí právník podnikového ředitelství, od roku 1990 jako univerzitní profesor. Kromě Ústavu práva a právní vědy vykonává lektorskou činnost na European Business School SE a je autorem řady monografií z oblasti práva a historie.

JUDr. Ladislav Jouza

Vystudoval PF UK v Praze. Působí jako advokát, rozhodce, člen České advokátní komory, lektor a člen správní rady Ústavu práva a právní vědy, a lektor European Business School SE. Je autorem řady odborných článků zejména z oblasti pracovního práva, je poradcem MPSV pro otázky legislativy v oblasti pracovního práva. Patří mezi nestory českého pracovního práva a nejpopulárnější lektory v této oblasti.

Mgr. Jan Hrabec

Vystudoval PF UK v Praze. Působí jako advokát, rozhodce, člen České advokátní komory, lektor a člen dozorčí rady Ústavu práva a právní vědy, a lektor European Business School SE. Je autorem řady odborných článků zejména z oblasti občanského a obchodního práva. Věnuje se expertní činnosti v oblasti smluvního práva a arbitráží.

Ing. Pavel Marinič, Ph.D., MBA

Je uznávaným expertem v oblasti finančního managementu podniku, vykonává přes 30 let odbornou konzultační činnost pro řadu národních i nadnárodních firem v oblasti finančně analytické a manažerských financí. Od roku 2012 působí jako lektor na Ústavu práva a právní vědy. V současnosti je  členem správní rady a předsedou vědecké rady na European Business School SE a je autorem řady monografií z oblasti finančního řízení podniku.

Ing. Libor Friedel, MBA

Působí již řadu let jako lektor, kouč a konzultant národních i nadnárodních firem v oblasti strategického řízení podniku. Vystudoval strojní fakultu VUT v Brně (1987), titul MBA získal v roce 2000 na Sheffield Hallam University. Během své profesní kariéry strávil přes 11 000 hodin v přímé práci se zákazníky v komerční, veřejné i univerzitní sféře. Na Ústavu práva a právní vědy a European Business School SE se věnuje oblasti profesionálního výkonu strategického managementu.

PhDr. Mgr. Ing. Lukáš Smutný, MPA, MBA, MSc., Ing.Paed.IGIP

Je uznávaným odborníkem v oblasti managementu ve školství. Od roku 2002 aktivně působí ve školství, od roku 2015 v ředitelské funkci. Působí jako lektor a garant kvalifikačních studií na MŠMT a lektor a garant profesního programu MBA pro ředitele škol a školských zařízení už od jeho vzniku v Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. Od roku 2016 také autorizovaný lektor pro oblast společného vzdělávání.

JUDr. Michal Sýkora

Vystudoval obor právo a právní věda na Právnické fakultě ZČU v Plzni. Působil řadu let jako advokát, rozhodce a člen České advokátní komory. Je uznávaným odborníkem v oblasti trestního práva. Od roku 2011 působí jako lektor Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE, kde vyučuje předmět Trestní odpovědnost manažerů a korporací (firem, obcí a krajů). V roce 2019 byl prezidentem republiky jmenován soudcem.

Ing. Bc. Ludmila Klimešová, MBA

Je uznávanou expertkou v oblasti daní fyzických a právnických osob. Působí jako ředitelka daňové správy ve veřejném sektoru, působila též mnoho let jako oborná konzultantka v oblasti daní pro řadu národních i nadnárodních společností. Je daňovým specialistou s hlavním zaměřením na daň z příjmů právnických osob a mezinárodní zdaňování. Od roku 2012 působí jako lektor Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE, kde vyučuje předmět Daňová optimalizace.

JUDr. Daniela Kovářová

Vystudovala PF Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (nyní Masarykova univerzita), kde získala titul doktorky práv. Po složení advokátních zkoušek vykonávala advokátní praxi zaměřenou na smluvní agendu, rodinné právo a obhajobu v trestních věcech. Během své bohaté právní praxe vykonávala též funkci ředitelky Justiční akademie či ministryně spravedlnosti ČR. Je prezidentkou Unie rodinných advokátů a členkou správní rady Ústavu práva a právní vědy, o.p.s.

PhDr. Marie Hamplová, Ph.D.

Vystudovala FF UK v Praze. Během své bohaté profesní kariéry se stala uznávanou expertkou v oblasti diplomacie a mezinárodních vztahů, působila též několik let na Ministerstvu zahraničních věcí ČR. Je uznávanou expertkou v oblasti mezinárodní politiky a mezinárodních vztahů. Od roku 2010 působí jako lektorka na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a od roku 2013 na European Business School SE, kde je garantkou profesního programu MBA Mezinárodní vztahy a evropská studia. 

PaedDr. Václav Netolický

Je uznávaným expertem v oblasti veřejné správy, regionalistiku a problematiku Evropské unie. 12 let zastával funkci starosty města, byl členem orgánů euroregionu a konzultantem poslankyně Evropského parlamentu pro oblast strukturálních fondů. Od roku 2010 působí jako lektor Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a od roku 2013 na European Business School SE, kde vyučuje evropskou a tuzemskou veřejnou správu, a přednáší předmět Metodologie závěrečné práce.

Prof. PhDr. Miloslav Bednář, CSc.

Vystudoval Filozofickou fakultu UK. Před rokem 1989 vycházely jeho filozofické i jiné odborné práce v samizdatu nebo v zahraničí. Po roce 1989 působil jako univerzitní profesor a jako člen Akademie věd. je autorem řady monografií a odborných článků. Od roku 2010 působí jako lektor Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a od roku 2013 na European Business School SE, kde vyučuje předměty Evropská unie a lidská práva v EU v programu MBA Mezinárodní vztahy.a evropská studia.

JUDr. Stanislav Sviták, Ph.D.

Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, kde získal 2 doktoráty (JUDr., Ph.D.). Je expertem v oblasti občanského, obchodního a insolvenčního práva, působí jako lektor na řadě českých vysokých škol a univerzir, v profesní kariéře vykonává činnost soudce krajského soudu. Od roku 2011 působí jako lektor Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE, kde vyučuje předmět Obchodní korporace, a je garantem programu LL.M. Korporátní právo – správa a řízení podniku.

Ing. Zdeněk Eška, MBA

Má více než 15 letou praxi v natáčení televizních pořadů, v oblasti scénaristiky a profesionálního vystupování pře kamerou. Na Ústavu práva a právní vědy o.p.s.  a na European Business School SE působí jako garant programu MBA Kreativní komunikace pro manažery. Zároveň zde působí jako lektor předmětů Kultura mluveného projevu, Nácvik správného manažerského projevu před zaměstnanci/podřízenými, Prezentační dovednosti manažera a Práce ve studiu, trénink manažerského vystupování na mikrofon a před kamerou.

Vít Baloušek

Oblasti marketingové komunikace se věnuje přes 20 let jako odborný konzultant i jako lektor na konferencích či v rámci seminární výuky pro odbornou veřejnost. Je autorem úspěšné monografie Kreativní marketing. Působí jako poradce mnoha firem v oblasti reklamy, a též jako copywriter, konsultant a kreativní ředitel. Od roku 2013 působí jako lektor Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE, kde je garantem programu MBA Executive Marketing management.

Karel Křivan

PR poradce, komunikační stratég a publicista. Je expertem v oblasti osobního PR, strategie značek a mediální komunikace. Zakladatel jednoho z prvních creative shopů v České republice, pracoval pro mezinárodní reklamní agentury, korporátní klienty i státní orgány a organizace. Od roku 2013 působí jako lektor Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE, kde vyučuje předmět Politický marketing, a to v rámci prestižního programu MBA Executive Marketing management.

PhDr. František Grunt

Marketingu a marketingové komunikaci se věnuje již 17 let, pracoval na různých marketingových pozicích v řadě českých i zahraničních firem. V současné době působí jako nezávislý konzultant, lektor a poradce. Od roku 2020 působí jako lektor Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE, kde vyučuje předměty Strategický marketing a Marketingová komunikace, a to v rámci prestižního programu MBA Executive Marketing management.

Ing. Karel Pařízek

V oblasti online marketingu se pohybuje déle než 15 let, aktuálně velí týmu 20 online marketérů v nadnárodní společnosti Blueberry. Pravidelně školí a konzultuje v neziskových organizacích online marketingové kampaně, je držitelem prestižní profesní certifikace Google Partners Trainer. Od roku 2020 působí jako lektor Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE, kde vyučuje digitální marketing, a to v rámci profesního programu MBA Executive Marketing management.

Mgr. René Šifta

Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (2006). Ve své právní praxi se specializuje na medicínské a zdravotnické právo v advokátní praxi Mgr. Jiřího Zbořila, kde zastupuje a obhajuje lékaře při soudních jednáních trestně právního charakteru. Od roku 2014 působí jako lektor Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE, a to v rámci profesního programu MBA Management ve zdravotnictví.

Mgr. Soňa Uhrová

Má pedagogické vzdělání, se zaměřením na český jazyk a psychologii komunikace, průběžně doplněné studiem psychoterapie, NLP a řady odborných výcviků v koučování. Působí jako lektorka a trenérka komunikačních dovedností. Jako Business Coach se věnuje řízení teamů, osobnímu růstu a motivaci zaměstnanců. Od roku 2016 působí jako lektorka Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE, kde je garantkou profesního programu MBA Psychologie managementu.

Bc. Jan Brodský DiS.

Absolvent VŠ oboru Mezinárodní vztahy a Vyšší odborné školy Veřejnoprávní. Po několika letech na manažerských pozicích v komerční sféře působil od počátku roku 2009 do srpna 2013 v Institutu pro veřejnou správu Praha, organizaci, která se zaměřuje na vzdělávání úředníků a zaměstnanců české veřejné správy, kde měl v pozici marketingového a komunikačního manažera na starosti právě zajištění a organizaci mnoha typů akcí. 

PhDr. Jana Poddaná, Ph.D.

Vystudovala Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obory historie a archivnictví, kde také absolvovala doktorandské studium. Působila jako ředitelka Státního okresního archivu v Pardubicích a Archivu bezpečnostních složek v Praze. Má 20-letou praxi na vedoucích pozicích ve státní správě, aktuálně zastává manažerskou pozici na Ministerstvu obrany České republiky. S Ústavem práva a právní vědy, o.p.s.  a European Business School SE spolupracuje od roku 2013. Je garantkou programu MPA ve veřejné správě.

JUDr. Erik Smola

Je absolventem Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni (2006), v roce 2015 obhájil rigorózní práci na Univerzitě Karlově, obor občanské právo (JUDr.). V právní praxi vykonává činnost exekutora, má vlastní exekutorský úřad. Přednáší na řadě konferencí k tématům soukromého práva a exekucí. Od roku 2018 působí jako lektor Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE, kde vyučuje předmět Exekuční právo.

JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, s udělením titulu doktor práv. Absolvoval postgraduální studium na právnické fakultě ZČU Plzeň, kde získal titul Ph.D. v oboru občanské právo. V právní praxi působí jako advokát, jeho specializací je občanské právo, zejména právo nemovitostí.  Od roku 2016 působí jako lektor Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE, kde vyučuje v rámci profesního programu MBA Real Estate, jehož je též garantem.

JUDr. PhDr. Zdeňka Beranová, Ph.D.

Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze. Po studiu nastoupila jako podniková právnička. Věnovala se družstevní výstavbě, správě objektů a vymáhání pohledávek. V Českomoravské záruční a rozvojové bance se poté věnovala správě nemovitostí a korporátní agendě. Od roku 1996 vykonává samostatnou advokátní praxi. Od roku 2013 působí jako lektorka Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE, kde vyučuje předmět Správa podniku (Corporate governance).

Ivona Homolková

Má původně pedagogické vzdělání, později studovala na Masarykově Univerzitě v Brně psychologii. Studiem na Univerzitě Palackého v Olomouci získala certifikaci lektora vzdělávání dospělých a pod organizací NLPEA se stala certifikovaným koučem Neuro–lingvistického programování. Má více než 20 let praxe v oblasti koučinku. Od roku 2016 působí jako lektorka Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE, kde vyučuje předmět Koučink pro manažery.

doc. MUDr. Ján Lešták, CSc., MSc., MBA, LLA, DBA, FEBO, FAOG

Vystudoval Lékařskou fakultu a řadu dalších univerzitních a profesních institucí o oblasti medicíny a managementu. Přednáší pro lékaře v postgraduálním školení v ÚVN i ILF Praha, na odborných konferencích v ČR i v zahraničí. Je předsedou oborové komise pro oftalmologii vědecké rady ČLK, členem vědecké rady ČLK a vědecké rady FBMI ČVUT. Od roku 2013 je garantem profesně vzdělávacího programu MBA Management ve zdravotnictví na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a na European Business School SE.

Doc. MUDr. Dalibor Pastucha, Ph.D., MBA

Vystudoval LF UP Olomouc (2000) a postgraduálního studia na Ústavu preventivního lékařství LF UP v Olomouci (2008). Získal atestaci z pediatrie (2002) a tělovýchovného lékařství (2005). Je autorem řady domácích i zahraničních odborných publikací a několika monografií. S Ústavem práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE spolupracuje od roku 2020 jako lektor v programu MBA Management ve zdravotnictví.

Mgr. Michaela Burdková

Vystudovala pedagogickou fakultu. Po pedagogické praxi ve středních školách se zabývala mj. projektovou činností a aktuálně pracuje ve veřejné a státní správě v oblasti školství. Věnuje se zejména správnímu řízení, metodické a konzultační činnosti v oblasti vzdělávání. Působila v konkurzních komisích pro posuzování uchazečů o funkce ředitele škol a školských zařízení. Od roku 2011 působí jako lektor na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a na European Business School SE.

Ing. Milan Bednařík, CSc.

Vystudoval TU VŠB Ostrava. Působil na významných TOP manažerských pozicích v různých odvětvích hospodářství, vč. zdravotnictví, kde se mimo jiné dlouhodobě zabýval problematikou implementace systémů řízení. Je majitelem a ředitelem akreditované certifikační společnosti ISO Stars EU, s.r.o. Je spoluautorem publikace Management kvality. Pro Ústav práva a právní vědy zpracoval publikaci Kvalita ve zdravotnictví. Od roku 2011 působí jako lektor na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a na European Business School SE.

PhDr. Jana Krausová, MBA

Pojišťovací makléř, specialista na pojistné právo, přepravní právo a risk management. Založila a 20 let působila v dceřiné společnosti mezinárodní pojišťovací makléřské společnosti Interway Insurance Brokers. Věnuje se metodické a konzultační práci v oblasti specializovaných rizik. Absolvovala odborné stáže v Německu, přednášela v Německé obchodní a průmyslové komoru a ICC ČR. Publikuje v odborných periodikách. Od roku 2011 působí jako lektorka Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business Schol SE, kde vyučuje v programu MBA Management ve finančních službách a pojišťovnictví.

Ing. Jana Češpivová

Je akreditovanou lektorkou mezinárodně uznávané metodiky PRINCE2, disponuje certifikáty CIMA A, B (strategické plánování), ITIL® v03 (procesy IT), PRINCE2® (projektové řízení), Lean Six Sigma (optimalizace procesů). V současné době působí jako vedoucí projektové kanceláře ve společnosti Mountfield, kde odpovídá za realizaci strategických rozvojových projektů, s dopadem do IT systémů. Od roku 2014 je lektorkou předmětu Projektový management v rámci profesně vzdělávacích programů MBA a DBA na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a na European Business School SE.

JUDr. Marilla Kokešová

Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Působí jako samostatný advokát s komplexní advokátní praxí.Ve své praxi se věnuje pracovnímu právu a v této oblasti i lektorské a publikační činnosti, ochraně osobnosti a osobních údajů. Je autorkou řady odborných publikací. Od roku 2011 působí jako lektorka Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE, kde je garantkou programu MBA Management GDPR v praxi.

Mgr. Jiří Fritsch, QRM, MBA

Vystudoval Univerzitu Jana Amose Komenského Praha, kde získal titul magistra. Na Bankovním institutu vysoká škola získal vzdělání v oblasti Realitní makléř, vč. certifikace QRM a oceňování nemovitého majetku. Působí jako Real Estate Specialista - Negociator (certifikovaný realitní makléř QRM, odhadce a převodce nemovitých věcí). Na Ústavu práva a právní vědy získal vzdělání ve studijním oboru MBA Leadership. Od roku 2016 působí jako lektor Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE, kde vyučuje v programu MBA Real Estate.

Ing. Radovan Maresz

Profesně se zabývá zejména financováním škol a také společným vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami dle platné legislativy. V roce 2014 mu byla udělena Bronzová medaile 2.stupně Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy za vynikající pedagogickou činnost. V roce 2020 se stal autorizovanou osobou jmenovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro profesní kvalifikace ve funkci manažera dalšího vzdělávání. Od roku 2020 působí jako lektor Ústavu práva a právní vědy, o.p.s..

Mgr. Luboš Fojtík

Působí jako spolupracující advokát v přední české advokátní kanceláři Konečná&Zacha, kde v pozici vedoucího advokáta odpovídá za vedení týmu sporové agendy (soudních sporů a arbitráží) a veřejných zakázek. Dalšími oblastmi profesního zájmu je pak zejména mezinárodní právo soukromé, zejména mezinárodní právo obchodní. Je šéfredaktorem právního internetového portálu eLAW.cz. Od roku 2014 je lektorem v rámci profesně vzdělávacích programů na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a na European Business School SE.

Dagmar Hladíková, MBA, MSc.

Pracuje na manažerské pozici v pojišťovnictví od r.1999, má bohaté zkušenosti v oblasti zahraničního obchodu, řízení, organizaci a personální činnosti. V současné době je ředitelem útvaru Podpora makléřů v pojišťovně Generali. Je autorkou několika článků na téma celoživotního vzdělávání a zvyšování výkonnosti obchodních zástupců na finančním a pojistném trhu. Od roku 2011 je lektorkou v rámci profesně vzdělávacích programů na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a na European Business School SE.

JUDr. Jan Ježdík

Expert v oblasti pojistného práva a práv týkajících se finančních služeb. Od roku 1979 do roku 2008 pracoval v České pojišťovně. Od roku 1993 do roku 2008 byl členem jejího představenstva. V současné době se věnuje poradenství v oblasti managementu a řízení, je majitelem poradenské společnosti JJMC s.r.o. Je předsedou správní rady Nadačního fondu pro podporu vzdělávání v pojišťovnictví. Od roku 2011 je lektorkou v rámci profesně vzdělávacích programů na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a na European Business School SE.

Ing. Bc. Jiří Mihola, CSc.

Vystudoval ČVÚT, Strojní fakultu, obor ekonomika řízení, kde získal titul inženýr. Doktorandské vzdělání ukončil na Ekonomickém ústavu ČSAV. Další odbornost získal na CERGE UK a na Pittsburské univerzitě. V letech 1991 až 1993 byl pověřen vedením Ústředního ústavu národohospodářského. V letech 1992-2004 působil jako generální ředitel investiční společnosti Investice Portfolio&Partner. Od roku 2016 působí jako lektor Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE, kde vyučuje Mezinárodní obchod a Současné problémy světové ekonomiky.

JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D., MBA

Je absolventem PF UK v Praze, kde získal 2 doktoráty (JUDr., Ph.D.). Ve své vědecké a pedagogické činnosti se zabývá problematikou řešení sporů v mezinárodním ekonomickém právu (mezinárodní obchodní arbitráž) a evropským mezinárodním právem soukromým (kolizní úprava podle Nařízení Řím I a Řím II) a to jak z hlediska teoretického, tak i praktických možností dalšího rozvoje alternativních způsobů řešení sporů v rámci rozšířené EU. Od roku 2013 působí jako lektor Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE.

Ing. Luděk Tesař

Je odborníkem na veřejné finance se zaměřením na samosprávy, řízení a kvalitu veřejné správy, specializace na kvalitu hospodaření a finance měst a obcí, strategické, projektové a procesní řízení a nástroje kvality (ISO, CAF, BSC), tvorba marketingu a produktů pro obce, rozpočty a rozpočtové výhledy samospráv, finanční a organizační poradenství samosprávám a státní správě. Od roku 2006 působí odborný konzultant Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a od roku 2013 na European Business School SE.

Pietro Andrea Podda, Ph.D.

In the past he has lectured also in Slovakia, Austria and Switzerland. Originally from Italy, after his University studies in Rome and some years of working experience (Banking sector) in Milan, Dr. Podda has obtained his PhD in International Business at the Manchester Metropolitan University. After some years of frequent travelling to the Czech Republic, he has decided to move to this country in 2007 and  since then he has been active as a lecturer, a researcher and a consultant.

Mgr. Jan Kust

Vystudoval právo na Právnické fakultě ZUČ v Plzni  a je absolventem studia na Sydney Australian Pacific College (AUS) v oboru ekonomie. Vykonal několik studijních pobytů v zahraničí, včetně USA. V letech 2006–2009 působil v Parlamentním institutu, v roce 2009 na Úřadu vlády ČR a mezi léty 2009 až 2011 coby vedoucí oddělení migrace na MPSV. Od roku 2006 působí odborný konzultant Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a od roku 2013 na European Business School SE pro oblast angloamerického právního a politického systému.

JUDr. Milan Vojtek, LL.M.

Milan Vojtek vyštudoval Právnickú fakultu Paneurópskej vysokej školy (2013), kde následne obhájil rigoróznu prácu na tému „Alternatívne riešenie sporov“ s akcentom na rozhodcovské konanie a udelením akademického titulu JUDr. (2014). Na Ústave práva a právní vědy, absolvoval postgraduálne štúdium, odbor rozhodce – specialista na rozhodčí řízení – mediátor, ukončené obhájením dizertačnej práce a udelením titulu LL.M. (Masters of Laws).

JUDr. Jan Pauly

Vystudoval PF ZUČ, získal doktorát (JUDr.) na PF UK v Praze, kde pravidelně přednáší v oblasti občanského a sportovního práva. V roce 2014 se stal ředitelem Legislativně-právního oddělení FAČR. V roce 2015 byla jeho práce oceněna ze strany UEFA, když byl jejími funkcionáři jmenován jedním z etických a disciplinárního inspektorů. Od 1. 1. 2019 byl jmenován generálním sekretářem FAČR. Od roku 2020 působí jako lektor na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a na European Business School SE, kde vyučuje v programu MBA Sportovní managment a právo.

Prof. Ing. Bohumil Král, CSc.

Prof. Ing. Bohumil Král, CSc. byl v letech 1991 – 2014 vedoucím a v současnosti členem Katedry manažerského účetnictví Fakulty financí a účetnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze. Dále působí jako předseda Poradní skupiny rektora VŠE v Praze pro finance a rozpočet, předseda akademické rady, vyučující a garant kurzů finančního a manažerského účetnictví na Pražské mezinárodní manažerské škole, jako člen vědeckých rad VŠE v Praze, Fakulty strojní ČVUT v Praze a Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

PhDr. Josef Voráček, Ph.D.

S Ústavem práva a právní vědy o.p.s. spolupracuje od roku 2020 jako lektor modulu Sportovní management a právo. Vystudoval Fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, obor Management tělesné výchovy a sportu, kde také absolvoval doktorandské studium. Disponuje praktickými zkušenostmi z různých pozic a stáží v Českém olympijském výboru, v marketingové agentuře Concept One (dříve Event concept), v agentuře Sport Invest a v Českém svazu karate JKA.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Partneři tyto údaje mohou zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v důsledku toho, že používáte jejich služby. Používáním tohoto webu souhlasíte.