Lektorský tým

Lektorský tým Ústavu práva a právní vědy je sestaven z profesionálních odborníků z praxe, z nichž se každý věnuje konkrétní oblasti daného vzdělávacího programu. Lektorský tým naší vzdělávací instituce je skutečně exkluzivní a skládá se výlučně z lidí, kteří v kariérním životě již profesně hodně dokázali a mají tam etický a morální mandát předávat své znalosti a zkušenosti. Lektorský tým Ústavu práva a právní vědy má ještě další vlastnost, kterou jinde v tomto srovnání nenajdete – je trvalý, neboť lektoři u nás působí již řadu let, což je zárukou stability naší instituce a konsistence vysoké úrovně poskytovaných profesních programů. Jsme rádi a zavazuje nás, že můžeme jedinečné know-how jejich znalostí poskytovat již 16 let našim posluchačům profesních programů a budeme velmi rádi, pokud mezi ně budete brzy patřit i Vy.

Pod odborným vedením našich lektorů jsou posluchači našich profesních programů schopni efektivně aplikovat nabyté znalosti do praxe. Výuka lektorů je založena na příkladech, reálných projektech a případových studiích. Výsledkem a přidanou hodnotou tohoto způsobu výuky jsou cenné návody, rady i postupy pro zkvalitnění nejrůznějších firemních procesů či komunikace využitelné v každodenní profesní praxi. V současné době u nás působí více než 40 špičkových lektorů ze státní i soukromé sféry. Disponují firemní praxí, kterou nabyli, jakož i vzděláním získaným na prestižních školách, působí zejména v privátní sféře a někteří mají také bohaté mezinárodní zkušenosti. Řada z nich jsou respektovaní odborníci z velkých tuzemských i nadnárodních společností. Posluchači mají možnost se s našimi lektory osobně setkávat při lektorských setkáních nad aktuálními tématy (tzv. tematická setkání) a obohacovat výuku návrhem vlastních témat a konzultovat své firemní záležitosti a problémy přímo na hodinách s lektory. Tím dochází k naplnění hlavní vize Ústavu práva a právní vědy, tedy k efektivnímu zapojení nabytých znalostí do praktického profesního života. Rozhodněte se studovat MBA, LL.M. či další profesní programy a přijďte se o tom přesvědčit.

 

JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M.

Vystudoval PF UK v Praze. Je ředitelem Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. Působí již 20 let jako lektor obchodního práva a rozhodčího řízení, je uznávaným advokátem, vykonává též právní praxi rozhodce. Je doktrinárně činný a je autorem více 150 oborných článků a několika monografií. Kromě Ústavu práva a právní vědy vykonává lektorskou činnost na European Business School SE. Je členem České advokátní komory, The Internatioabl Bar Assotiation a Stálé konference českého práva.

doc. JUDr. PhDr. Zdeněk Fiala, Ph.D.

Je předsedou správní rady Ústavu práva a právní vědy. V akademické sféře se pohybuje od roku 2007. Odborně se profiluje v oblasti správního práva. Je mj. spoluautorem publikace Správní právo trestní (Leges, 2017) a Správní právo hmotné. Obecná část. (Leges, 2015) a vedoucím autorského kolektivu ke Komentáři správního řádu (Wolters Kluwer, 2019).  Publikuje v kolektivních monografiích a odborných časopisech, vystupuje na domácích i zahraničních konferencích a seminářích. Od roku 2017 působí jako lektor Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE.

prof. JUDr. Aleš Gerloch CSc.

Aleš Gerloch je český právník a profesor na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, kde se zabývá hlavně teorií práva, právní filozofií a ústavním právem. V letech 2014–2022 zastával funkci prorektora pro akademické kvalifikace Univerzity Karlovy. Externě také vyučuje na Právnické fakultě Západočeské univerzity. Od roku 2022 vyučuje také na Ústavu práva a právní vědy.

Ing. Libor Friedel, MBA

Působí již řadu let jako lektor, kouč a konzultant národních i nadnárodních firem v oblasti strategického řízení podniku. Vystudoval strojní fakultu VUT v Brně (1987), titul MBA získal v roce 2000 na Sheffield Hallam University. Během své profesní kariéry strávil přes 11 000 hodin v přímé práci se zákazníky v komerční, veřejné i univerzitní sféře. Na Ústavu práva a právní vědy a European Business School SE se věnuje oblasti profesionálního výkonu strategického managementu.

prof. PhDr. Miloslav Bednář, CSc.

Vystudoval Filozofickou fakultu UK. Před rokem 1989 vycházely jeho filozofické i jiné odborné práce v samizdatu nebo v zahraničí. Po roce 1989 působil jako univerzitní profesor a jako člen Akademie věd. je autorem řady monografií a odborných článků. Od roku 2010 působí jako lektor Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a od roku 2013 na European Business School SE, kde vyučuje předměty Evropská unie a lidská práva v EU v programu MBA Mezinárodní vztahy.a evropská studia.

Ing. Milan Bednařík, CSc.

Vystudoval TU VŠB Ostrava. Působil na významných TOP manažerských pozicích v různých odvětvích hospodářství, vč. zdravotnictví, kde se mimo jiné dlouhodobě zabýval problematikou implementace systémů řízení. Je majitelem a ředitelem akreditované certifikační společnosti ISO Stars EU, s.r.o. Je spoluautorem publikace Management kvality. Pro Ústav práva a právní vědy zpracoval publikaci Kvalita ve zdravotnictví. Od roku 2011 působí jako lektor na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a na European Business School SE.

PhDr. Mgr. Ing. Lukáš Smutný, MPA, MBA, MSc., Ing.Paed.IGIP

Je uznávaným odborníkem v oblasti managementu ve školství. Od roku 2002 aktivně působí ve školství, od roku 2015 v ředitelské funkci. Působí jako lektor a garant kvalifikačních studií na MŠMT a lektor a garant profesního programu MBA pro ředitele škol a školských zařízení už od jeho vzniku v Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. Od roku 2016 také autorizovaný lektor pro oblast společného vzdělávání.

Mgr. Jan Hrabec

Vystudoval PF UK v Praze. Působí jako advokát, rozhodce, člen České advokátní komory, lektor a člen dozorčí rady Ústavu práva a právní vědy, a lektor European Business School SE. Je autorem řady odborných článků zejména z oblasti občanského a obchodního práva. Věnuje se expertní činnosti v oblasti smluvního práva a arbitráží.

JUDr. Karel Havlíček

Lektor a garant programů LL.M. Ústavní právo a politologie a Executive LL.D. Corporate Law. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde po absolutoriu od roku 1973 působil jako asistent a poté odborný asistent na katedře správního práva. Od roku 1979 pracoval v Československé televizi.

doc. Miloš Brunclík, Ph.D.

Politolog, v rámci komparativní politologie se zaměřuje na parlamentní a poloprezidentské režimy, moderní politické strany, stranické systémy a úřednické vlády, je autorem několika knih a řady odborných článků v domácích i zahraničních politologických časopisech. Na Ústavu práva a právní vědy přednáší od roku 2022.

Ing. Pavel Marinič, Ph.D., MBA

Je uznávaným expertem v oblasti finančního managementu podniku, vykonává přes 30 let odbornou konzultační činnost pro řadu národních i nadnárodních firem v oblasti finančně analytické a manažerských financí. Od roku 2012 působí jako lektor na Ústavu práva a právní vědy. V současnosti je  členem správní rady a předsedou vědecké rady na European Business School SE a je autorem řady monografií z oblasti finančního řízení podniku.

Ing. Miroslav Focht, MBA, DBA

Přes 30 let působil v mezinárodním businessu jako CEO, President EMEA (Europe, Middle East & Africa a člen globálního představenstev IMI plc.. Titul MBA získal na Sheffield Hallam University  Je expertem v oblasti Leadershipu, řízení firem, strategie, obchodu. Lektoruje na Ústavu práva a právní vědy a European Business School, kde je garantem programu MBA Management obchodu programu MSc Management a Leadership.

Mgr. Hana Ondráčková

Jako HR konzultantka, lektorka a koučka těžím ze své více než 23leté zkušenosti z firem různých oborů. Pracovala jsem 8 let jako HR ředitelka Moravia Propag, personální manažerka ve společnosti Computer Press nebo specialistka lidských zdrojů v Home Creditu. Nejvíce si vážím znalostí spojených s rozvojem a výkonem lidí. Působila jsem také jako lektorka manažerských, obchodních a komunikačních dovedností. Od roku 2021 působí jako lektorka na Ústavu práva a právní vědy.

JUDr. Ladislav Jouza

Vystudoval PF UK v Praze. Působí jako advokát, rozhodce, člen České advokátní komory, lektor a člen správní rady Ústavu práva a právní vědy, a lektor European Business School SE. Je autorem řady odborných článků zejména z oblasti pracovního práva, je poradcem MPSV pro otázky legislativy v oblasti pracovního práva. Patří mezi nestory českého pracovního práva a nejpopulárnější lektory v této oblasti.

Ing. Bc. Ludmila Klimešová, MBA

Je uznávanou expertkou v oblasti daní fyzických a právnických osob. Působí jako ředitelka daňové správy ve veřejném sektoru, působila též mnoho let jako oborná konzultantka v oblasti daní pro řadu národních i nadnárodních společností. Je daňovým specialistou s hlavním zaměřením na daň z příjmů právnických osob a mezinárodní zdaňování. Od roku 2012 působí jako lektor Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE, kde vyučuje předmět Daňová optimalizace.

JUDr. Stanislav Sviták, Ph.D.

Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, kde získal 2 doktoráty (JUDr., Ph.D.). Je expertem v oblasti občanského, obchodního a insolvenčního práva, působí jako lektor na řadě českých vysokých škol a univerzir, v profesní kariéře vykonává činnost soudce krajského soudu. Od roku 2011 působí jako lektor Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE, kde vyučuje předmět Obchodní korporace, a je garantem programu LL.M. Korporátní právo – správa a řízení podniku.

doc. MUDr. Ján Lešták, CSc., MSc., MBA, LLA, DBA, FEBO, FAOG

Vystudoval Lékařskou fakultu a řadu dalších univerzitních a profesních institucí o oblasti medicíny a managementu. Přednáší pro lékaře v postgraduálním školení v ÚVN i ILF Praha, na odborných konferencích v ČR i v zahraničí. Je předsedou oborové komise pro oftalmologii vědecké rady ČLK, členem vědecké rady ČLK a vědecké rady FBMI ČVUT. Od roku 2013 je garantem profesně vzdělávacího programu MBA Management ve zdravotnictví na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a na European Business School SE.

Ing. Zdeněk Eška, MBA

Má více než 15 letou praxi v natáčení televizních pořadů, v oblasti scénaristiky a profesionálního vystupování pře kamerou. Na Ústavu práva a právní vědy o.p.s.  a na European Business School SE působí jako garant programu MBA Kreativní komunikace pro manažery. Zároveň zde působí jako lektor předmětů Kultura mluveného projevu, Nácvik správného manažerského projevu před zaměstnanci/podřízenými, Prezentační dovednosti manažera a Práce ve studiu, trénink manažerského vystupování na mikrofon a před kamerou.

Vít Baloušek

Oblasti marketingové komunikace se věnuje přes 20 let jako odborný konzultant i jako lektor na konferencích či v rámci seminární výuky pro odbornou veřejnost. Je autorem úspěšné monografie Kreativní marketing. Působí jako poradce mnoha firem v oblasti reklamy, a též jako copywriter, konsultant a kreativní ředitel. Od roku 2013 působí jako lektor Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE, kde je garantem programu MBA Executive Marketing management.

Karel Křivan

PR poradce, komunikační stratég a publicista. Je expertem v oblasti osobního PR, strategie značek a mediální komunikace. Zakladatel jednoho z prvních creative shopů v České republice, pracoval pro mezinárodní reklamní agentury, korporátní klienty i státní orgány a organizace. Od roku 2013 působí jako lektor Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE, kde vyučuje předmět Politický marketing, a to v rámci prestižního programu MBA Executive Marketing management.

JUDr. Michal Sýkora

Vystudoval obor právo a právní věda na Právnické fakultě ZČU v Plzni. Působil řadu let jako advokát, rozhodce a člen České advokátní komory. Je uznávaným odborníkem v oblasti trestního práva. Od roku 2011 působí jako lektor Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE, kde vyučuje předmět Trestní odpovědnost manažerů a korporací (firem, obcí a krajů). V roce 2019 byl prezidentem republiky jmenován soudcem.

Ing. Karel Pařízek

V oblasti online marketingu se pohybuje déle než 15 let, aktuálně velí týmu 20 online marketérů v nadnárodní společnosti Blueberry. Pravidelně školí a konzultuje v neziskových organizacích online marketingové kampaně, je držitelem prestižní profesní certifikace Google Partners Trainer. Od roku 2020 působí jako lektor Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE, kde vyučuje digitální marketing, a to v rámci profesního programu MBA Executive Marketing management.

Bc. Jan Brodský, DiS.

Absolvent VŠ oboru Mezinárodní vztahy a Vyšší odborné školy Veřejnoprávní. Po několika letech na manažerských pozicích v komerční sféře působil od počátku roku 2009 do srpna 2013 v Institutu pro veřejnou správu Praha, organizaci, která se zaměřuje na vzdělávání úředníků a zaměstnanců české veřejné správy, kde měl v pozici marketingového a komunikačního manažera na starosti právě zajištění a organizaci mnoha typů akcí. 

PhDr. Jana Poddaná, Ph.D.

Vystudovala Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obory historie a archivnictví, kde také absolvovala doktorandské studium. Působila jako ředitelka Státního okresního archivu v Pardubicích a Archivu bezpečnostních složek v Praze. Má 20-letou praxi na vedoucích pozicích ve státní správě, aktuálně zastává manažerskou pozici na Ministerstvu obrany České republiky. S Ústavem práva a právní vědy, o.p.s.  a European Business School SE spolupracuje od roku 2013. Je garantkou programu MPA ve veřejné správě.

JUDr. Erik Smola

Je absolventem Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni (2006), v roce 2015 obhájil rigorózní práci na Univerzitě Karlově, obor občanské právo (JUDr.). V právní praxi vykonává činnost exekutora, má vlastní exekutorský úřad. Přednáší na řadě konferencí k tématům soukromého práva a exekucí. Od roku 2018 působí jako lektor Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE, kde vyučuje předmět Exekuční právo.

JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, s udělením titulu doktor práv. Absolvoval postgraduální studium na právnické fakultě ZČU Plzeň, kde získal titul Ph.D. v oboru občanské právo. V právní praxi působí jako advokát, jeho specializací je občanské právo, zejména právo nemovitostí.  Od roku 2016 působí jako lektor Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE, kde vyučuje v rámci profesního programu MBA Real Estate, jehož je též garantem.

JUDr. PhDr. Zdeňka Beranová, Ph.D.

Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze. Po studiu nastoupila jako podniková právnička. Věnovala se družstevní výstavbě, správě objektů a vymáhání pohledávek. V Českomoravské záruční a rozvojové bance se poté věnovala správě nemovitostí a korporátní agendě. Od roku 1996 vykonává samostatnou advokátní praxi. Od roku 2013 působí jako lektorka Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE, kde vyučuje předmět Správa podniku (Corporate governance).

Ivona Homolková

Má původně pedagogické vzdělání, později studovala na Masarykově Univerzitě v Brně psychologii. Studiem na Univerzitě Palackého v Olomouci získala certifikaci lektora vzdělávání dospělých a pod organizací NLPEA se stala certifikovaným koučem Neuro–lingvistického programování. Má více než 20 let praxe v oblasti koučinku. Od roku 2016 působí jako lektorka Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE, kde vyučuje předmět Koučink pro manažery.

doc. JUDr. Olga Sovová, Ph.D.

Docentka v oboru bezpečnostní management a kriminalistika je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Na této vysoké škole získala rovněž titul JUDr. a následně Ph.D. v oboru veřejné právo. Od roku 2023 vyučuje také na Ústavu práva a právní vědy.

Mgr. Michaela Burdková

Vystudovala pedagogickou fakultu. Po pedagogické praxi ve středních školách se zabývala mj. projektovou činností a aktuálně pracuje ve veřejné a státní správě v oblasti školství. Věnuje se zejména správnímu řízení, metodické a konzultační činnosti v oblasti vzdělávání. Působila v konkurzních komisích pro posuzování uchazečů o funkce ředitele škol a školských zařízení. Od roku 2011 působí jako lektor na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a na European Business School SE.

PhDr. Jana Krausová, MBA

Pojišťovací makléř, specialista na pojistné právo, přepravní právo a risk management. Založila a 20 let působila v dceřiné společnosti mezinárodní pojišťovací makléřské společnosti Interway Insurance Brokers. Věnuje se metodické a konzultační práci v oblasti specializovaných rizik. Absolvovala odborné stáže v Německu, přednášela v Německé obchodní a průmyslové komoru a ICC ČR. Publikuje v odborných periodikách. Od roku 2011 působí jako lektorka Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business Schol SE, kde vyučuje v programu MBA Management ve finančních službách a pojišťovnictví.

Mgr. Jiří Fritsch, QRM, MBA

Vystudoval Univerzitu Jana Amose Komenského Praha, kde získal titul magistra. Na Bankovním institutu vysoká škola získal vzdělání v oblasti Realitní makléř, vč. certifikace QRM a oceňování nemovitého majetku. Působí jako Real Estate Specialista - Negociator (certifikovaný realitní makléř QRM, odhadce a převodce nemovitých věcí). Na Ústavu práva a právní vědy získal vzdělání ve studijním oboru MBA Leadership. Od roku 2016 působí jako lektor Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE, kde vyučuje v programu MBA Real Estate.

Mgr. Luboš Fojtík

Působí jako spolupracující advokát v přední české advokátní kanceláři Konečná&Zacha, kde v pozici vedoucího advokáta odpovídá za vedení týmu sporové agendy (soudních sporů a arbitráží) a veřejných zakázek. Dalšími oblastmi profesního zájmu je pak zejména mezinárodní právo soukromé, zejména mezinárodní právo obchodní. Je šéfredaktorem právního internetového portálu eLAW.cz. Od roku 2014 je lektorem v rámci profesně vzdělávacích programů na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a na European Business School SE.

Mgr. Šárka Hájková

Šárka Hájková vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kterou dokončila v roce 1997, v roce 1999 absolvovala společný studijní program PF UK a FSV UK „EUROPEUM“ v oboru evropské právo. Od roku 2023 vyučuje také na Ústavu práva a právní vědy a European Business School SE.

Dagmar Hladíková, MBA, MSc.

Pracuje na manažerské pozici v pojišťovnictví od r.1999, má bohaté zkušenosti v oblasti zahraničního obchodu, řízení, organizaci a personální činnosti. V současné době je ředitelem útvaru Podpora makléřů v pojišťovně Generali. Je autorkou několika článků na téma celoživotního vzdělávání a zvyšování výkonnosti obchodních zástupců na finančním a pojistném trhu. Od roku 2011 je lektorkou v rámci profesně vzdělávacích programů na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a na European Business School SE.

JUDr. Jan Ježdík

Expert v oblasti pojistného práva a práv týkajících se finančních služeb. Od roku 1979 do roku 2008 pracoval v České pojišťovně. Od roku 1993 do roku 2008 byl členem jejího představenstva. V současné době se věnuje poradenství v oblasti managementu a řízení, je majitelem poradenské společnosti JJMC s.r.o. Je předsedou správní rady Nadačního fondu pro podporu vzdělávání v pojišťovnictví. Od roku 2011 je lektorkou v rámci profesně vzdělávacích programů na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a na European Business School SE.

Ing. Bc. Jiří Mihola, CSc.

Vystudoval ČVÚT, Strojní fakultu, obor ekonomika řízení, kde získal titul inženýr. Doktorandské vzdělání ukončil na Ekonomickém ústavu ČSAV. Další odbornost získal na CERGE UK a na Pittsburské univerzitě. V letech 1991 až 1993 byl pověřen vedením Ústředního ústavu národohospodářského. V letech 1992-2004 působil jako generální ředitel investiční společnosti Investice Portfolio&Partner. Od roku 2016 působí jako lektor Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE, kde vyučuje Mezinárodní obchod a Současné problémy světové ekonomiky.

JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D., MBA

Je absolventem PF UK v Praze, kde získal 2 doktoráty (JUDr., Ph.D.). Ve své vědecké a pedagogické činnosti se zabývá problematikou řešení sporů v mezinárodním ekonomickém právu (mezinárodní obchodní arbitráž) a evropským mezinárodním právem soukromým (kolizní úprava podle Nařízení Řím I a Řím II) a to jak z hlediska teoretického, tak i praktických možností dalšího rozvoje alternativních způsobů řešení sporů v rámci rozšířené EU. Od roku 2013 působí jako lektor Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE.

Ing. Luděk Tesař

Je odborníkem na veřejné finance se zaměřením na samosprávy, řízení a kvalitu veřejné správy, specializace na kvalitu hospodaření a finance měst a obcí, strategické, projektové a procesní řízení a nástroje kvality (ISO, CAF, BSC), tvorba marketingu a produktů pro obce, rozpočty a rozpočtové výhledy samospráv, finanční a organizační poradenství samosprávám a státní správě. Od roku 2006 působí odborný konzultant Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a od roku 2013 na European Business School SE.

Pietro Andrea Podda, Ph.D.

In the past he has lectured also in Slovakia, Austria and Switzerland. Originally from Italy, after his University studies in Rome and some years of working experience (Banking sector) in Milan, Dr. Podda has obtained his PhD in International Business at the Manchester Metropolitan University. After some years of frequent travelling to the Czech Republic, he has decided to move to this country in 2007 and  since then he has been active as a lecturer, a researcher and a consultant.

Mgr. Jan Kust

Lektor Jan Kust vystudoval obor právo a právní věda na Právnické fakultě Západočeské univerzity (2005) a následně v roce 2006 úspěšně absolvoval studia na Sydney Australian Pacific College (AUS) v oboru ekonomie. Je uznávaným expertem na dějiny USA a patří mezi přední české amerikanisty. V rámci své vědecké činnosti pro Ústav práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE vydal v roce v roce 2013 odbornou publikaci Nejvyšší soud USA.

PhDr. Marie Hamplová, Ph.D.

Vystudovala FF UK v Praze. Během své bohaté profesní kariéry se stala uznávanou expertkou v oblasti diplomacie a mezinárodních vztahů, působila též několik let na Ministerstvu zahraničních věcí ČR. Je uznávanou expertkou v oblasti mezinárodní politiky a mezinárodních vztahů. Od roku 2010 působí jako lektorka na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a od roku 2013 na European Business School SE, kde je garantkou profesního programu MBA Mezinárodní vztahy a evropská studia. 

JUDr. Daniela Kovářová

Vystudovala PF Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (nyní Masarykova univerzita), kde získala titul doktorky práv. Po složení advokátních zkoušek vykonávala advokátní praxi zaměřenou na smluvní agendu, rodinné právo a obhajobu v trestních věcech. Během své bohaté právní praxe vykonávala též funkci ředitelky Justiční akademie či ministryně spravedlnosti ČR. Je prezidentkou Unie rodinných advokátů a členkou správní rady Ústavu práva a právní vědy, o.p.s.

PaedDr. Václav Netolický

Je uznávaným expertem v oblasti veřejné správy, regionalistiku a problematiku Evropské unie. 12 let zastával funkci starosty města, byl členem orgánů euroregionu a konzultantem poslankyně Evropského parlamentu pro oblast strukturálních fondů. Od roku 2010 působí jako lektor Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a od roku 2013 na European Business School SE, kde vyučuje evropskou a tuzemskou veřejnou správu, a přednáší předmět Metodologie závěrečné práce.

Ing Karel Šatera, Ph.D., MBA

Vystudoval na ekonomické fakultě VŠB Ostrava a následně na TU VŠB postgraduální studium v oblasti ekonomiky a managementu. V Prague International Bussiness School absolvoval studium MBA. Je držitelem certifikátu daňového poradce a řady kurzů a školení. Působil ve významných manažerských pozicích se zaměřením na zdravotnictví především v oblasti zdravotních pojišťoven. V minulosti pracoval jako generální ředitel Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR.

JUDr. Milan Vojtek, LL.M.

Milan Vojtek vyštudoval Právnickú fakultu Paneurópskej vysokej školy (2013), kde následne obhájil rigoróznu prácu na tému „Alternatívne riešenie sporov“ s akcentom na rozhodcovské konanie a udelením akademického titulu JUDr. (2014). Na Ústave práva a právní vědy, absolvoval postgraduálne štúdium, odbor rozhodce – specialista na rozhodčí řízení – mediátor, ukončené obhájením dizertačnej práce a udelením titulu LL.M. (Masters of Laws).

JUDr. Jan Pauly

Vystudoval PF ZUČ, získal doktorát (JUDr.) na PF UK v Praze, kde pravidelně přednáší v oblasti občanského a sportovního práva. V roce 2014 se stal ředitelem Legislativně-právního oddělení FAČR. V roce 2015 byla jeho práce oceněna ze strany UEFA, když byl jejími funkcionáři jmenován jedním z etických a disciplinárního inspektorů. Od 1. 1. 2019 byl jmenován generálním sekretářem FAČR. Od roku 2020 působí jako lektor na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a na European Business School SE, kde vyučuje v programu MBA Sportovní managment a právo.

prof. Ing. Bohumil Král, CSc.

Prof. Ing. Bohumil Král, CSc. byl v letech 1991 – 2014 vedoucím a v současnosti členem Katedry manažerského účetnictví Fakulty financí a účetnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze. Dále působí jako předseda Poradní skupiny rektora VŠE v Praze pro finance a rozpočet, předseda akademické rady, vyučující a garant kurzů finančního a manažerského účetnictví na Pražské mezinárodní manažerské škole, jako člen vědeckých rad VŠE v Praze, Fakulty strojní ČVUT v Praze a Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

PhDr. Josef Voráček, Ph.D.

S Ústavem práva a právní vědy o.p.s. spolupracuje od roku 2020 jako lektor modulu Sportovní management a právo. Vystudoval Fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, obor Management tělesné výchovy a sportu, kde také absolvoval doktorandské studium. Disponuje praktickými zkušenostmi z různých pozic a stáží v Českém olympijském výboru, v marketingové agentuře Concept One (dříve Event concept), v agentuře Sport Invest a v Českém svazu karate JKA.

Mgr. Pavlína Horáčková, MBA

Lektorsky působím od roku 2018 na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a na European Business School SE v rámci programu MBA Psychologie managementu a od roku 2023 jsme členskou správní rady Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. Posluchačům se snažím přiblížit psychologii managementu a učit se držet emoce pod kontrolou. Učím manažery vždy být v interakci vítěz a nikoliv poražený. Vedle lektorské činnosti provozuji privátní praxi, kde působím 6 let jako terapeut, hypnoterapeut a poradce. Přednášela jsem 7 let na VŠTVS Palestra, což pro mě byla inspirativní zkušenost a práce s publikem a interaktivní přednášky nás oboustranně nabíjely. Působím také jako certifikovaný kouč NLP.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.