Efektivnost ústavního systému ČR a jeho adaptace na politický vývoj

prof. JUDr. Aleš Gerloch CSc.

Lektor
Přehrát video

Anotace předmětu

Předmět je věnován analýze ústavního systému České republiky a otázkám jeho efektivnosti. Zaměřuje se na uplatnění jednotlivých principů ústavního systému (suverenity lidu, dělby moci – horizontální a vertikální, enumerativnosti veřejnoprávních pretenzí, legality, politického pluralismu etc.) v podmínkách České republiky jako členského státu EU, NATO, OBSE a OSN. Analýza se zabývá nejen ústavní a zákonnou normativní dimenzí, ale i faktickými vztahy ústavních orgánů. Nastavuje kritéria hodnocení jeho efektivnosti v měnících se podmínkách současnosti a blízké budoucnosti. Zabývá se silnými a slabšími aspekty jeho funkčnosti, jak se projevily v historii třiceti let samostatné novodobé české státnosti.

 

Obsah předmětu

Ústavní systém České republiky. Základní principy jeho vytváření a fungování, jeho struktura. Moc ustavující a ustavená. Občané v ústavním systému ČR (referendum, volby a úvahy de constitutione ferenda). Dělba moci horizontální – zákonodárná, výkonná a soudní; kontrolní a bankovní(?). Postavení a vztahy Parlamentu, prezidenta republiky, vlády, Ústavního soudu, obecných soudů, NKÚ a ČNB. Ministerstva a jiné správní úřady; problematika tzv. nezávislých regulačních správních úřadů. Státní zastupitelství. Vertikální dělba moci – Česká republiky jako členský stát EU, NATO, OBSE, OSN (vliv na ústavní systém ČR). ČR jako unitární stát, problematika územní samosprávy: obce a kraje. Mimořádné stavy: vyhlášení, průběh, důsledky, zkušenosti z nouzových stavů. Kritéria efektivnosti ústavního systému, komparativní hledisko, společenské prostředí jeho působení (technologické, ekologické, ekonomické, politické, kulturní, mezinárodní aspekty jeho působení). Funkce státu, nadstátních organizací a institucí, samosprávy (územní a jiných forem) a jejich naplňování v měnících se podmínkách.

 

Cíl předmětu

Cílem předmětu je analýza zkušeností z normativního nastavení a faktického působení ústavního systému České republiky v historické retrospektivě třiceti let. Tato analýza je východiskem k diskursu o možnostech a mezích zvýšení jeho efektivnosti.

 

Struktura předmětu

Ústavní systém České republiky.

Principy ústavního systému ČR.

Analýza působení ústavního systému ČR v historické retrospektivě.

Kritéria hodnocení efektivnosti ústavního systému ČR.

Možnosti a meze zvýšení efektivnosti ústavního systému ČR.

 

Literatura

Základní:

Gerloch, A., Hřebejk, J., Zoubek, V. Ústavní systém České republiky, 6. aktualizované vydání, Nakladatelství a vydavatelství A. Čeněk, s. r. o., Plzeň 2022

 

Doporučená:

Viz seznam literatury ve výše uvedené knize, str. 543 - 558

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.