eGovernment a informační a komunikační technologie (ICT)

PhDr. Jana Poddaná, Ph.D.

Garantka programu MPA – Veřejná správa a samospráva krajů, měst a obcí
Přehrát video

ID: SP-25-20-625

Anotace k předmětu

Termín eGovernment, kterým obecně označujeme „elektronizaci veřejné správy“, vyjadřuje způsob komunikace s institucemi státní a veřejné správy v elektronické podobě. Je zkratkou anglického „electronic government“, tedy elektronické vládnutí. Pojem zahrnuje také všechny související procesy, tvorbu příslušné legislativy a přechod úřadů na elektronický způsob vedení agendy. Cílem eGovernmentu je rychlejší, spolehlivější a dostupnější poskytování služeb veřejné správy nejširší veřejnosti a zajištění větší otevřenosti veřejné správy ve vztahu ke svým uživatelům - občanům.

Přestože Česká republika nepatří mezi největší dravce v oblasti digitalizace, učinila za 20 let, kdy je toto téma u nás legislativně podepřeno, zejména v poslední době správný krok směrem k veřejnosti. V rámci politiky elektronizace veřejné správy se stal zlomovým bodem rok 2000, v němž byl přijat zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, který byl prvním obecným zákonem a koordinačním nástrojem, jenž vytvořil prostor pro diskuzi, upřesňování a rozvoj nové legislativy. Informační systémy vznikaly, slučovaly se či se transformovaly ke všem zásadním agendám. Informačním systémem jsou nejvyužívanější projekty eGovernmentu Czech POINT, základní registry a další. Je tedy zcela namístě, že se informační systémy a komunikační infrastruktura veřejné správy staly pomyslnou oběhovou soustavu celého eGovernmentu.

Krizová období, mezi které patřil i nedávný nouzový stav a omezení služeb veřejné správy, přesvědčil snad i zavilé odpůrce elektronického úřadování o výhodnosti této cesty. Finanční sektor, který nabízel elektronické služby nejdříve, o tom ví své. O trendu co nejširšího počtu elektronicky spravovaných agend pro občany již nelze pochybovat, ale lze se v této situaci přizpůsobit a nabízené agendy začít využívat. K získání přehledu o elektronizaci veřejné správy ČR má napomoci i náš modul eGovernment a Informační a komunikační technologie.

 

Obsah předmětu

Obsah modulu eGovernment a Informační a komunikační technologie je zaměřen na nejpodstatnější prvky elektronického úřadování. Je tematicky rozdělen do dvou okruhů. První a kratší část se věnuje uvedení do eGovernmentu, legislativní úpravě, ICT architektuře veřejné správy a informačním aktivům eGovernmentu. Druhá část se zabývá samotnými digitálními službami eGovernmentu, kterými jsou především základní registry veřejné správy, datové schránky a  Czech POINT ve všech jeho podobách, a také elektronickou komunikací úřadů a komunikační infrastrukturou veřejné správy.

Součástí modulu jsou též způsoby a prostředky ochrany dat v současných informačních a komunikačních technologiích včetně kategorizace dat a dokumentů z hlediska potřeby zajištění jejich ochrany. Stranou nenecháme ani dvě podstatné novinky legislativy EU, a to nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu známé pod zkratkou eIDAS, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, obecně známé pod zkratkou anglického názvu „General Data Protection Regulation“, tedy GDPR.

 

Cíl předmětu

Cílem modulu je provést posluchače spletitou oblastí elektronického úřadování a ICT technologií a ukázat mu vzájemné souvislosti jednotlivých produktů a možnosti nebo povinnosti jejich využití. První část předmětu věnující se oblasti eGovernmentu seznámí posluchače s architekturou eGovernmentu a  legislativou a její návazností na legislativu EU. Druhá část se bude věnovat informačním systémům veřejné správy, využití základních registrů veřejné správy, informačního systému datových schránek nebo portálu Czech POINT včetně jeho office či home verze. Budeme se věnovat i novinkám, jako je využívání formulářů a nové uplatnění občanského průkazu s čipem umožňujícím využívat průkaz jako nosič elektronické identity svého držitele a jeho prostřednictvím se přihlašovat k dostupným online službám, jejichž nabídka se bude neustále rozšiřovat. Probereme druhy i typy informačních systémů včetně klasifikovaných a významných informačních systémů a povinností, které z jejich užívání vyplývají. Dotkneme se též zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti a zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti.

Důvodů, proč studovat předmět eGovernment a informační a komunikační technologie je více, ať na něj hledíme optikou úřadu, orgánu veřejné moci nebo koncového „zákazníka“ veřejné správy. Cílem lektora předmětu je přiblížit posluchačům možnosti i povinnosti každého z nás, ať jsme v roli občana, zaměstnance nebo OSVČ, a rozkrýt okřídlené motto „Úřady by neměli obíhat občané, ale dokumenty“. Předmět může být součástí přípravy na vykonání úřednické zkoušky v oboru služby 28 – Informační a komunikační technologie.

 

Struktura předmětu

Projekty eGovernmentu

ICT architektura veřejné správy

Komunikační infrastruktura veřejné správy

Informační systém datových schránek

Základní registry veřejné správy

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Elektronická komunikace úřadu

Služby vytvářející důvěru

Elektronický podpis, elektronická pečeť a časové razítko

Vnitřní informační systémy a jejich využití v rámci eGovernmentu

Klasifikované a významné informační systémy

Dozorové úřady v oblasti eGovernmentu a ISVS

Osobní údaje v digitálních dokumentech a informačních systémech

 

Literatura

BOSÁKOVÁ, D.: Elektronický podpis, přehled právní úpravy, ANAG      

BUDIŠ, P.: Elektronický podpis a jeho aplikace v praxi, ANAG   

JIRÁSEK, P., NOVÁK, L., POŽÁR, J.: Výkladový slovník kybernetické bezpečnosti. Praha: Policejní akademie ČR v Praze, Česká pobočka AFCEA, NBÚ, 2015, 240s. ISBN 978-80-7251436-9-6. Dostupné také na http://www.cybersecurity.cz/data/slovnik_v310.pdf k volnému stažení    

MATES, P., SMEJKAL, V.: E-government v České republice. Právní a technologické aspekty. Nakladatelství Leges, Praha 2012. 2. podstatně přepracované a rozšířené vydání. 464 stran. 

ISBN 978-80-87576-36-6.

ŠPAČEK, D.: eGOVERNMENT - Cíle, trendy a přístupy k jeho hodnocení, C.H.BECK

ZÁKON č.297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.

Zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci.

Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

 

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.