Exekuční právo

JUDr. Erik Smola

Lektor na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE

ID: LAW-20-20-320

Anotace k předmětu

Exekuce se v České republice týká stále většího počtu obyvatel. Modul studentům vysvětlí základní pojmy spojené s exekučním právem a vysvětlí chyby, kterých se laická populace běžně dopouští. Studenti si ujasní základní principy a fungování exekučního řízení, jeho fáze a způsoby jeho průběhu a poznají subjekty, které v něm figurují. Po absolvování předmětu by si každý posluchač měl odnést perfektní orientaci v základech vykonávacího řízení a ve všech způsobech jeho provedení. Součástí modulu je i objasnění vzniku dluhové a exekuční pasti, do které se v naší zemi chytila řada lidí.

 

Obsah předmětu

Objasnění a pochopení postavení soudního exekutora, který je pověřen exekučním soudem k provedení exekuce, jeho pravomocí a kompetencí, odpovědnosti a vztahů vznikajících v průběhu exekuce mezi exekutorem, exekučním soudem a účastníky řízení. Rovněž se zaměřte na aplikaci pravidel při souběžně probíhajících exekucích, kdy jsou souběžně postiženy tytéž věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty, a to konkrétně u jednotlivých způsobů exekucí (prodej movitých věcí, prodej nemovitosti, přikázání pohledávky, prodej podniku).

 

Cíl předmětu

Cílem tohoto modulu je pochopení jednotlivých druhů exekučního řízení prováděného různými subjekty a objasnění rozdílů mezi jednotlivými druhy exekucí, dále vysvětlení procesních postupů při provádění exekucí a výkonu rozhodnutí. Důležitou součástí systému exekucí je i objasnění pravidel pro případy souběžně probíhajících exekucí, resp. výkonů rozhodnutí, které jsou nařízeny různými státními orgány.

 

Struktura předmětu

Exekuční právo

Vykonávací řízení

Exekutor

Exekuční příkaz

Exekuční řízení

Soudní exekutor

Právní vykonatelnost

Věřitel

Dlužník

 

Literatura

WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol.: Civilní právo procesní. Část druhá: Řízení vykonávací, řízení insolvenční. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018.

KASÍKOVÁ, M. a kol.: Exekuční řád. Komentář. 4. vyd. Praha, C. H. Beck, 2017

LAVICKÝ, P. a kol.: Civilní proces. Exekuční právo: Občanský soudní řád (§ 251 až 376), Exekuční řád (§ 28 až 151), Zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí. 1. vyd. Praha, Wolters Kluwer, 2015

WOLFOVÁ, J., ŠTIKA, M.: Soudní exekuce. 1. vyd. Praha, Wolters Kluwer, 2016

ŠÍNOVÁ, R., KOVÁŘOVÁ KOCHOVÁ, I.: a kol. Civilní proces. Řízení exekuční, insolvenční a podle části páté OSŘ. 1. vyd. Praha, C. H. Beck, 2015

KASÍKOVÁ, M. a kol.: Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti: Komentář. 2. vydání. Praha, C.H.Beck, 2010

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.