Finanční řízení podniku II

Ing. Pavel Marinič, Ph.D., MBA

Lektor na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a člen správní rady a zároveň lektor na European Business School SE

ID: MNG-11-12-411

Anotace k předmětu

Finanční řízení podniku má v dnešní době čtyři základní úkoly. Jsou jimi opatřování kapitálu pro potřeby společnost a rozhodování o jeho struktuře, rozhodování o alokaci kapitálu, nákup a prodej aktiv, rozhodovat o rozdělení zisku a v neposlední řadě také zajišťovat celkovou finanční stabilitu podniku. Všechny tyto činnosti managementu mají svá pravidla a úskalí, v průběhu obou částí předmětu „Finanční řízení podniku“ se budeme těmto aspektům a pravidlům věnovat podrobně.

 

Obsah předmětu

Obsah předmětu „Finanční řízení podniku II“ je rozdělen do tří dílčích témat:

Kapitálová struktura, zdroje kapitálu a investiční rozhodování: Pozornost věnujte zejména následujícím problémům: Co je to kapitálová struktura podniku a co ji ovlivňuje. Jaká je optimální kapitálová struktura. Co je to bod indiference kapitálové struktury. Co jsou to náklady kapitálu. Jaké jsou zdroje kapitálu. Které finanční instrumenty jsou páteři finančního trhu. Co je to dluhopis a jak jej oceníme.

Dlouhodobý finanční management: Pozornost bude věnována zejména následujícím problémům: Jaké jsou základní úkoly dlouhodobého finančního managementu. Co je to reinvestice zisku a peněžních toků. Charakteristika a význam dividendové politiky ve finanční strategii podniku. Strategie růstu, navyšování kapitálu. Spojování podniků, fúze a akvizice. Ochrana proti převzetí. Řízení podniku v podmínkách hrozby bankrotu. Restrukturalizace a revitalizace podniku.  Jaké jsou základní metody sestavení dlouhodobého finančního plánu. Jaký je postup při sestavování dlouhodobého finančního plánu.

Krátkodobý finanční management: Pozornost bude věnována zejména následujícím problémům: Jaké jsou základní úkoly krátkodobého finančního managementu. Co je to cash management. Co jsou to peněžní toky (cash flow) a jaký je jejich význam ve finančním řízení. Jaký význam v řízení financi podniku má pracovní kapitál. Jakým způsobem se řídí pracovní kapitál. Co je to obchodní deficit. Co představuje pojem řízení zásob. Co je to řízení pohledávek.

 

Cíl předmětu

Cílem tohoto předmětu je navázání na základy finančního řízení z první části předmětu a zaměření se na plánování finančního managementu. Studenti po absolvování studia jsou schopní definovat základní cíle podniku z hlediska finančního řízení, využívat elementární nástroje hodnotového managementu a měřit efektivnost a finanční výkonnost podniku, studenti se dále orientují ve struktuře kapitálu, jeho zdrojích a také v investičním rozhodování a sledování finančních toků. Studenti jsou vybaveni základními schopnostmi pro dlouhodobé i krátkodobé finanční řízení podniku a znají následky a rizika jednotlivých rozhodnutí v praxi.

 

Struktura předmětu

Finanční řízení

Finance a kapitál

Finanční management

Úrokové míry

Kapitálová struktura

Dluhopisy

Dividendová politika

Reinvestice zisků

Spojování podniků

Hrozba bankrotu

Restrukturalizace

Finanční plánování

Peněžní toky

Pracovní kapitál

 

Literatura

Marinič, P.: Hodnotový management ve finančním řízení. Praha, Wolters Kluwer, 2014

Nývltová, R., Marinič, P.: Finanční řízení podniku. Praha, Grada, 2010

ERHARDT, M. C., BRINGHAM, E. F.: Financial Management, Theory a practice, South-Western Cengage Learning, Mason, 2011

ČIŽINSKÁ, R.: Základy finančního řízení podniku, Praha, Grada 2018

BREALEY, R., MYERS, S.: Principles of Corporate Finance. NY, Mc Graw Hill-Irwin, 6th edition, 2000

 

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.