Financování školy

Ing. Radovan Maresz

Lektor na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s.

ID: SP-41-11-641

Anotace k předmětu:

Předmět patří mezi základní předměty celého programu a kromě téma uvedených níže v obsahu se v něm setkáte s tématy zúčtování nákladů a výnosů, aplikace účetních předpisů v praxi školy a školského zařízení, účtová osnova a účetní záznamy, zásoby, zásoby nakupované, zásoby z vlastní produkce, zásady sestavení a čerpání rozpočtu FKSP, tvorba fondu, rozpočet fondu a jeho struktura, zásady používání fondu, žádosti o investiční nebo neinvestiční dotace, dotace od zřizovatele, dotace ze státního rozpočtu, systém rozvojových programů a dalších dotačních titulů vyhlašovaných ústředními správními orgány, zásady pro zadávání veřejných zakázek, obecná pravidla pro zadávání veřejných zakázek, úprava pravidel zadání zakázky zřizovatelem, zadání veřejné zakázky, posouzení a hodnocení nabídek, výběr nejvhodnější nabídky, uzavření smlouvy, archivace dokumentace a kontrola, zásady hospodaření s majetkem státu i obce a pravidla účtování v tomto majetku, členění majetku, pořizování majetku, oceňování majetku, spotřeba majetku, přehled o majetku a zdrojích krytí, likvidace majetku, zásady inventarizace majetku, obecná pravidla inventarizace, druhy inventarizací, příprava a průběh inventarizace, účetnictví - zásady pro oběh účetních dokladů, pravidla vedení účetnictví, účetní soustavy, účtová osnova, účtový rozvrh, účetní knihy, druhy účetních dokladů a jejich oběh, vnitřní směrnice, roční účetní závěrka, pravidla pro uchovávání účetních záznamů, základní pravidla jiné činnosti související s činností školy, vymezení doplňkové a jiné činnosti, hospodaření v doplňkové a jiné činnosti, odměňování zaměstnanců za doplňkovou a jinou činnost, daně a daňová přiznání, registrace plátce daně, zdanění hlavní činnosti, účetní evidence daňových příjmů, možnosti snížení základu daně.

 

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je získat vědomosti a dovednosti, které absolventovi umožní orientovat se v problematice financování školy a zároveň získat přehled o nejdůležitějších povinnostech ředitele školy či školského zařízení v této oblasti.  Absolvent získá přehled o základních právních předpisech upravujících oblast financování škol a školských zařízení a jejich aplikaci ve školské praxi. Ovládá systém vícezdrojového financování nákladů ve školství, kompetence zřizovatele v oblasti financování. Seznámí se s reformou financování regionálního školství, se systémem účetnictví, se systémem kontroly hospodaření s veřejnými prostředky, s využíváním svěřeného majetku, jeho inventarizací a daňového vypořádání.

 

Obsah předmětu:

Obsahem předmětu je osvojení, vymezení a charakteristika následujících pojmů a témat – finanční toky ve školství, zdroje financování regionálního školství, kompetence orgánů veřejné správy ve školství, rozpis prostředků státního rozpočtu ČR na rozpočty ÚSC. Rozpočet školy a jeho tvorba.  Hospodaření školní jídelny, vymezení hlavní a doplňkové činnosti ve školní jídelně. Zásoby materiálu a surovin a jejich evidence. Tvorba FKSP, jeho struktura a zásady používání fondu. Ostatní fondy příspěvkové organizace a jejich tvorba. Žádosti o investiční a neinvestiční dotace, zásady pro zadávání veřejných zakázek. Majetek organizace, členění a oceňování majetku, inventarizace majetku, závazků a pohledávek, inventarizační rozdíly a jejich účtování. Zásady účetnictví, účetní soustavy, účtová osnova, účtový rozvrh, účtování operací, druhy a oběh účetních dokladů, roční účetní závěrka, hospodaření v hlavní a doplňkové činnosti. Daně, daňová přiznání, registrace, zdanění hlavní činnosti, evidence daňových příjmů.

 

Struktura předmětu:

 1. Finanční toky ve školství
 2. Rozpočet školy
 3. Reforma financování regionálního školství /PHmax/
 4. Hlavní a doplňková činnost školy a školského zařízení
 5. Hospodaření školní jídelny
 6. Zúčtování nákladů a výnosů
 7. Zásoby – členění a evidence
 8. Rozpočet FKSP – zásady sestavení a čerpání, další fondy organizace
 9. Žádosti o investiční a neinvestiční dotace
 10. Zásady pro zadávání veřejných zakázek
 11. Majetek – zásady hospodaření a pravidla účtování o majetku
 12. Inventarizace majetku a závazků
 13. Účetnictví – zásady pro oběh účetních dokladů, roční účetní závěrka
 14. Daně a daňová přiznání

 

Literatura:

Stuchlíková, H., Komrsková, S.: Zdaňování neziskových organizací, zejména příspěvkových organizací, krajů, obcí, občanských sdružení, nadací, veřejných vysokých škol, veřejných výzkumných institucí a obecně prospěšných společností s příklady z praxe. ANAG 2012

Dvořáková, D.: Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví IFRS, páté, doplněné a aktualizované vydání.  BIZBOOKS, 2017.

Kislingerová, E. a kol.: Manažerské finance. Druhé přepracované a rozšířené vydání. Praha. C. H. Beck – CZ, 2010.

Kovanicová, D., Kovanic, P.: Poklady skryté v účetnictví, Díl I., šesté aktualizované vydání – Jak porozumět účetním výkazům EU, IAS, US GAPP, ČR. Praha BOVA POLYGON 2001.

Kovanicová, D.: Finanční účetnictví. Světový koncept. IFRS/IAS. Páté aktualizované vydání. Praha BOVA POLYGON, 2005.

Landa, M.: Podnikové účetnictví, Ostrava Key Publishing, 2014.

Landa, M.: Úvod do účetnictví. Workbook, Praha: Ústav práva a právní vědy, o.p.s., interní studijní text, 2013.

Růčková, P.: Finanční analýza – šesté aktualizované vydání, GRADA 2019.

Landa, M.: Finanční analýza v praxi. Workbook. Praha: Ústav práva a právní vědy, o.p.s., 2013.

Šteker, K.: Jak číst účetní výkazy, GRADA, 2016.

Landa, M.: Jak číst finanční výkazy. Brno, Computer Press, a.s., 2008.

Máče, M.: Manažerské účetnictví veřejného sektoru, GRADA, 2018.

Landa, M.: Základy účetnictví, druhé upravené vydání. Ostrava, Key Publishing, 2011.

Ryneš, P.: Podvojné účetnictví a účetní závěrky, ANAG, 2019.

Synek, M. a kol.: Manažerská ekonomika. Páté aktualizované a doplněné vydání. Praha, GRADA, 2011.

Martinovičová, D., Vavřina, J., Konečný, M.: Úvod do podnikové ekonomiky, GRADA, 2018.

Petřík, T.: Ekonomické a finanční řízení firmy – manažerské účetnictví v praxi, druhé výrazně doplněné a aktualizované vydání, GRADA, 2009.

Kalouda, F.: Finanční řízení podniku, vydavatel Čeněk Aleš, 2019.

Čižinská, R.: Základy finančního řízení podniku, GRADA, 2018.

Marek, P.: Studijní průvodce financemi podniku, Ekopress, první vydání, 2009.

Kruták, T., Krutáková, L.: Zákon o zadávání veřejných zakázek s komentářem k 1. 9. 2020, ANAG, 2020.

Valach, J.: Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. Třetí přepracované vydání. Praha, Ekopress, 2010.

Brychta, I., Vychopeň, J.: Daň z příjmů 2020, Meritum, Wolters Kluwer ČR, 2020.

Marková, H.: Daňové zákony 2020, GRADA, 2020.

Rozehnal, T.: Daňový řád, Wolters Kluwer, 2019.

Pelc, V.: Daňové odpisy – Strategie pro podnikatelskou praxi firem a podnikatelů, C. H. Beck – CZ, 2011.

Sedláková, E.: Daňové a nedaňové výdaje 2020/A-Z/. Poradce 2020.

Křemen, B.: 100 legálních daňových triků, více se dovědět a získat, GRADA, 2014.

Kobík, J., Šperl, J., Rambousek. J.: Daňové spory, jejich prevence a řešení, ASPI, 2007.

Zatloukal, T.: Daňová kontrola v širších souvislostech, C. H. Beck – CZ, 2011.

 

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.