Insolvenční právo

JUDr. Stanislav Sviták, Ph.D.

Lektor na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE

ID: LAW-18-12-318

 

Anotace k předmětu

Předmět Insolvenční právo se týká zejména obchodních korporací, i když neopomíjí ani problematiku insolvence fyzických osob. Jeho obsah reaguje na platnou právní úpravu a je velice aktuální, aby si studenti odnesli z výuky co nejvíce praktických postřehů. I proto téma přednáší insolvenční soudce jUDr. Stanislav Sviták, který se tématem léta zabývá a léta je jako soudce soudí na krajském soudu.   Insolvence obchodní korporace se dotýká nejen korporace samotné, nýbrž také jejího personálního základu, zaměstnanců korporace, zákazníků či klientů, nebo také celého regionu, v němž působí, a to např. efektem zhoršení situace na trhu práce v daném regionu. Přestože od rozsáhlé rekodifikace soukromého práva v r. 2014 uplyne již 7 let, stále není problematika práva obchodních korporací dostatečně prozkoumána a setkáváme se místy i nadále s nutností hledání vlastního řešení. Cílem tohoto předmětu je prokázat existenci vazeb mezi insolvenčním právem a právem korporátním, tyto následně vylíčit, a to zejména z hlediska jejich rozsahu a významnosti. Zejména se pokusím prokázat, že provoz obchodní korporace musí probíhat nejen v souladu s normami korporátního práva, nýbrž také v souladu s normami insolvenčního práva, a že v určitých fázích fungování korporace tvoří normy insolvenčního práva prim.

Předmětem našeho zájmu bude existence ustanovení korporátního práva, jež se vyznačují snahou o předcházení insolvencím. Zaměříme se dále na vlivy a důsledky, které přináší insolvenční řízení obchodní korporaci. K dosažení stanoveného cíle provedeme rozbor jednotlivých ustanovení korporátního práva upravujících provoz obchodní korporace, jež jsou spjaty či svázány s normami insolvenčního práva, a které nelze v určitých situacích aplikovat odděleně. Provedeme rozbor ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InsZ“), zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“), zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.

 

Obsah předmětu

Objasnění a pochopení zásad insolvenčního řízení tak, abyste byli schopni jednotlivé zásady aplikovat na řešení konkrétních situací a právních vztahů, které často v insolvenčním řízení nastávají. Rovněž se zaměřte na aplikaci zákonem definovaných cílů insolvenčního řízení v konkrétních situacích. Je nutno umět definovat subjekty zúčastněné na insolvenčním řízení a objasnit jejich postavení v insolvenčním řízení podle platné právní úpravy. Jednotlivá ustanovení těchto zákonů následně podrobíme kritickému hodnocení. Současně provedeme studium dostupných zdrojů věnujících se vztahu práva korporátního a insolvenčního, kdy tyto za použití metody kompilace a následné analýzy využiji při tvorbě této práce. Z důvodu přehlednosti práce, je tato rozdělena do kapitol podle jednotlivých fází insolvenčního řízení. Předmět potěší a bude bavit každého, kdo se zajímá o právo obchodních korporací a ví, jak je důležité hledět při jejich řádné správě i na hledisko insolvenčního testu, likvidity a cash flow, jakož i úpadkové prevence.

 

Cíl předmětu

Cílem tohoto předmětu je objasnění účelu a cílů insolvenčního řízení, vysvětlení procesních postupů, jakož i speciálních hmotněprávních institutů spojených výlučně s insolvenčním řízením v jeho jednotlivých fázích, a to zejména v rámci zákona č. 182/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, který se stal součástí právního řádu ČR od roku 2008, kdy nabyl účinnosti. Pro hlubší pochopení principů tohoto zákona bude provedeno i srovnání s důležitými zahraničními úpravami úpadkového práva. Cílem je také porozumění řešení insolvenčního řízení s evropským mezinárodním prvkem podle principů evropského komunitárního práva (zejména institutu tzv. hlavního a vedlejšího úpadkového řízení). Velký důraz bude kladen na objasnění způsobů řešení úpadku podle platného insolvenčního zákona, zejména budou vysvětleny rozdíly mezi jednotlivými způsoby řešení úpadku, a to konkursem, reorganizací a oddlužením.

 

Struktura předmětu

Incidenční spor

Insolvenční návrh

Insolvenční rejstřík

Insolvenční řízení

Insolvenční soud

Insolvenční správce

Insolvenční zákon

Konečná zpráva

Lhůta pro podání přihlášky

Majetková podstata

Moratorium

Návrh na povolení oddlužení

Nezajištěný věřitel

Osoba s dispozičními oprávněními

Platební neschopnost

Pohledávka nezajištěná

Pohledávka podmíněná

Pohledávka podřízená

Pohledávka vykonatelná

Pohledávka vyloučená z uspokojení v insolvenčním řízení

Pohledávka zajištěná

Pohledávka za majetkovou podstatou

Pohledávka postavená na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou

Popření pohledávky

Předlužení

Přezkumné jednání

Přihláška pohledávky

Rozhodnutí o úpadku

Rozhodnutí o schválení oddlužení

Rozvrhové usnesení

Schůze věřitelů

Soupis majetkové podstaty

Úpadek

Věřitelský výbor

Zajištěný věřitel

Zástupce věřitelů

Zpráva o přezkumu

Zpráva pro oddlužení

Způsob řešení úpadku

 

Literatura

CHALUPECKÁ, Kristýna a kol. Insolvenční právo v teorii a praxi. 1 vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 214 s. ISBN 978-80-210-6038-8.

KOTOUČOVÁ, Jiřina a kol. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Komentář. 1. vyd. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2010, 1122 s. ISBN 978-80-7400-320-2.

CLARK, Robert. Corporate Law. New York: Aspen Law & Business, 1986, 837 s. ISBN 978-0316144940.

HÁSOVÁ, Jiřina a kol. Insolvenční zákon. Komentář. 2. vyd. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, 1504 s. ISBN 978-80-7400-555-8.

HURYCHOVÁ, Klára. K institutu wrongful trading v anglickém právu a jím inspirovanému ručení při úpadku dle § 68 z.o.k. In: VRBA, Milan. (ed.). Odpovědnost a ručení v právu obchodních společností. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013, s. 155 - 167. ISBN 978-80-87146-78-1.

KUHN, Petr a kol. Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010, 1185 s. ISBN 978-80-7400-056-0. LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014, 2400 s. ISBN 978-80-7400-529-9.

MARŠÍKOVÁ, Jolana a kol. Insolvenční zákon s poznámkami, judikaturou, nařízením Rady ES 1346/2000 a prováděcími předpisy. 2. vyd. Praha: Leges, 2014, 864 s. ISBN 978-80-87576-80-9.

RICHTER, Ondřej. Věřitelé a uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení: komentář: § 165-204. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014, 307 s. ISBN 978-80-7400- 549-7.

RICHTER, Tomáš. Insolvenční právo. 1. vyd. Praha: ASPI, 2008, 472 s. ISBN 978-80-7357-329-4.

ŠTENGLOVÁ, Ivana a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 5. vyd. Praha: C. H. Beck, 1998, 1110 s. ISBN 80-7179-143-1.

ŠTENGLOVÁ, Ivana a kol. Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 1. vyd. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, 1008 s. ISBN 978-80-7400-480-3.

VÍTEK, Jindřich. Odpovědnost statutárních orgánů obchodních společností. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Wolters Kluwer ČR, 2012, 374 s. ISBN 978-80-7357- 862-6. 

 

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.