Kultura mluveného projevu

Ing. Zdeněk Eška, MBA

Přehrát video

ID: SP-16-20-616

Anotace předmětu

Náplní tematických setkání s lektory v rámci studia MBA dovednostního charakteru je kultivace mluveného projevu studentů s ohledem na potřebu tvořit a prezentovat vlastní texty a mediální produkty. Cílem tematických setkání s lektory v rámci studia MBA je poskytnout studentovi prostor pro nalezení vlastního mluvního stylu a rovněž mu dát opory pro kritický přístup k projevům i pro jejich zlepšování. Dále pak seznámit studenty se základními nástroji efektivní prezentace před skupinou posluchačů, jak získat a udržet jejich pozornost a maximálně využít čas určený pro prezentaci.

Během tematických setkání s lektory v rámci studia MBA se střídá výklad lektora s praktickým výcvikem, studenti ve skupinách i jednotlivě procházejí praktickými cvičeními na zvládnutí prostoru hlasem, na schopnost přizpůsobit svůj projev danému tématu, okolnostem, obsahu, situaci a celkovému kontextu, v němž je projev realizován. Zabývají se výstavbou mluveného projevu, jeho přednesem a technikou řeči. Rozvíjejí schopnost reflektovat své vyjadřování a analyzovat projevy ostatních účastníků semináře.

 

Obsah předmětu

Pozornost je věnována základům rétoriky a správné technice řeči. Zodpovědět byste měli jaké jsou základní tři typy dýchání a co je důležité pro tvoření hlasu – fonace. Pozornost je zaměřena na modulaci řeči. Vysvětlit byste měli co je frázování, intonace, větný akcent. Pozornost věnujte rétorickým cvičením na zvýšení kultury mluveného projevu – dechová cvičení, práce s rétorickou pauzou. Vysvětlit byste měli, jak vytvořit důraz v projevu a význam správného zařazení pomlk v manažerském projevu. Důležitá je také paralingvistika – sdělování těmi aspekty řeči, které nelze přímo písemně zaznamenat (hlasitost, výška tónu, rychlost řeči, objem, plynulost, intonace, melodičnost, výslovnost, chyby v řeči, frázování apod.)

 

Cíl předmětu

Předmět Kultura mluveného projevu studentům pomůže, jak zaujmout a přesvědčit posluchače kvalitou svého projevu. V konkrétních cvičeních si studenti vyzkouší: jak se správně rozmluvit, uvolňovací a dechová cvičení, cvičení určená pro nácvik správné výslovnosti a přesné artikulace. Důraz bude kladen na praktický trénink precizní intonace manažerských projevů. Pozornost bude zaměřena také na nácvik správné rychlosti, tempa a dynamiky projevu. Soustředíme se rovněž nácvik správného nádechu a využívání pomlk, rétorických pauz v různých typech rétorických výstupů. Pozornost věnujte tréninku zlepšení konkrétního projevu určeného zaměstnancům a kolegům – téma z praxe: Vize společnosti a představení dalších business plánů pro nadcházející období.

 

Struktura předmětu

Původ slova rétorika a její vývoj až po současnou moderní rétoriku

Rétorická pauza

Modulace řeči

Frázování a intonace

Větný akcent

Dechová cvičení

Hlasitost a výška tónu

Rychlost a tempo řeči

Plynulost veřejného projevu

Správná výslovnost

 

Literatura

BARKER, Ch.: Slovník kulturálních studií. Praha: Portál, 2006. ISBN: 8073670992

BECK, G.: Zakázaná rétorika. Praha: Grada, 2007. ISBN: 9788024717432

CIALDINI, R. B.: Vliv - síla přesvědčování a manipulace. Brno: BizBooks, 2012. ISBN: 9788026500414

ČERNÝ, J.? HOLEŠ, J.: Sémiotika. Praha: Portál, 2012. ISBN: 8071788325

ČERNÝ, V.: Rétorika. Brno: Computer Press, 2011. ISBN: 9788025130520

DOUBRAVOVÁ, J.: Sémiotika v teorii a praxi. Praha: Portál, 2008. ISBN: 978807367493

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.