Kvalita péče ve zdravotnictví

Ing. Milan Bednařík, CSc.

Lektor na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE
Přehrát video

ID: SP-37-10-637

Anotace k předmětu

V odborné literatuře existuje celá řada nástrojů pro hodnocení kvality. Současné trendy v hodnocení kvality předpokládají znalost požadavků jednotlivých zainteresovaných stran, které mají určitá očekávání v dosažení míry uspokojení svých požadavků. Naplnění očekávání přináší na jedné straně určitá rizika, a na druhé straně příležitosti pro zlepšování úrovně kvality poskytovaných služeb. Druhým aktuálním trendem je nutnost propojení kvality s dalšími oblastmi, jako je zajištění ochrany a bezpečí pacientů a ošetřujícího personálu, ochrana jejich osobních údajů, ochrana životního prostředí, efektivní hospodaření s energií atd. Pro konečné rozhodnutí o volbě vhodné metody pro hodnocení kvality, je nezbytné pochopení pravidel způsobu implementace systému řízení kvality do managementu organizace, a obecné povědomí o základních legislativních požadavcích, které jsou relevantní pro činnosti zdravotnického zařízení.

 

Obsah předmětu

V rámci tohoto modulu bude studentům vysvětleno, s jakými pohledy na kvalitu se dnes mohou setkat, a jaké nástroje pro hodnocení kvality je možno obecně použít. Dále budou seznámeni s tím, jakým způsobem lze zjišťovat požadavky zainteresovaných stran. Získají informace o aplikaci zásad managementu kvality. Najdou zde odpověď na otázku, co získáme při používání managementu rizik a příležitostí.

Druhá část tohoto modulu je zaměřena na prezentaci způsobu implementace systému řízení kvality do zdravotnického zařízení. Vysvětlení rozdílů mezi dnes nejběžnějšími způsoby hodnocení kvality, což je – akreditace nebo certifikace. Vzhledem k tomu, že součástí implementace systému řízení kvality je také uplatnění principu trvalého zlepšování, je podáno vysvětlení tohoto nástroje.

Závěrečná část se zabývá způsoby propojení systému řízení kvality s dalšími, dnes již nezbytnými oblastmi managementu organizace. S tímto také úzce souvisí poskytnutí informací o základních legislativních požadavcích v jednotlivých oblastech managementu.

 

Cíl předmětu

V rámci předmětu „Kvalita péče ve zdravotnictví“ budou studentům vysvětleny základní rozdíly mezi způsobem hodnocení kvality formou akreditace a certifikace. Seznámí se s postupem implementace uvedených nástrojů pro hodnocení kvality. Naučí se analyzovat požadavky zainteresovaných stran, které ovlivňují nastavený systém řízení kvality.

Získají informace o způsobu možného propojení systému řízení kvality s dalšími systémy řízení, jako je zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrana životního prostředí, zajištění informační bezpečnosti a s tím spojené ochrany osobních údajů, a to vše v návaznosti na aktuální legislativní požadavky.

Získané informace mohou posluchačům následně sloužit jako podklad při rozhodování o vhodné volbě nástrojů pro hodnocení kvality poskytované péče v daném zdravotnickém zařízení. Tento předmět je především vhodný pro TOP manažery zdravotnických zařízení, kteří rozhodují o způsobu hodnocení kvality a odpovídají za implementaci systému řízení kvality. Stejně tak jsou však získané informace vhodné pro všechny zájemce, kteří chtějí rozšířit své odborné znalosti v další oblasti, která je dnes nezbytnou součástí při poskytování jakékoli služby. 

 

Struktura předmětu

Pohledy na kvalitu

Indikátory kvality

Požadavky zainteresovaných stran

Zásady managementu kvality

Systém trvalého zlepšování

Identifikace rizik a příležitostí v oblasti kvality

Akreditace

Certifikace

Modely excelence

Integrovaný systém řízení

 

Literatura

Bednařík, M.: Kvalita péče ve zdravotnictví, Ústav práva a právní vědy, Praha 2017

Gladkij, I, Heger, L, Strnad, L.: kvalita zdravotní péče a metody jejího soustavného zlepšování.    Institut pro další vzdělávání pracovníků v zdravotnictví, Brno 1999, ISBN 80-7013-272-8

Nenadál,J. a kol.: Management kvality pro 21.století, Management Press, Praha 2018,                  ISBN 978-80-726-1561-2

Špaček, D.: Vybrané moderní nástroje řízení kvality a jejich praxe ve zdravotnictví. Ekonomicko-správní fakulta MU, Katedra veřejné ekonomie, internetová publikace, 2009

Akreditační standardy SAK pro nemocnice a další zdravotnická zařízení

ISO 9001:2015 Systémy managementu kvality

ISO 14001:2015 Systémy environmentálního managementu

ISO 45001:2018 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

ISO/IEC 27001:2013 Systémy řízení bezpečnosti informací

ISO 50001:2018 Systémy managementu hospodaření s energií

ISO 31000 Management rizik – Principy a směrnice

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.