Management a ekonomika sportu

PhDr. Josef Voráček, Ph.D.

ID: SP-32-20-632

Anotace k předmětu

Vedení sportovního klubu, organizace, pořádání sportovních akcí různé velikosti, efektivní řízení dílčích funkčních oblastí, to vše vyžaduje široké manažerské znalosti, schopnosti a dovednosti. V současnosti nestačí jen být úspěšným sportovcem, či úspěšným podnikatelem v nesportovním odvětví pro efektivní vedení a řízení sportovní organizace či akce. Sportovní odvětví skýtá významná specifika, která vyžadují specifický přístup kombinující podnikatelsky orientované myšlení se znalostmi unikátností sportovního odvětví. To pak umožňuje strategicky a systémově řídit subjekt, který působí v mimořádně proměnlivé oblasti, jíž sport v současném světě je.

V návaznosti na nové poznatky je žádoucí zkoumat problematiku fenoménu sportu z řady hledisek, především odvětvového, klubového, sportovních zařízení a sportovních akcí a v nich analyzovat ekonomicko-sociální podmínky sportu v České republice v podmínkách stále nedokončené transformace se zřetelem na mezinárodní prostředí. Jelikož jsou odlišné ekonomické podmínky

v USA a v Evropě, je nutno brát do úvahy také tyto reality. Samotné české prostředí profesionálního sportu má řadu specifik. Příkladem může být najímání profesionálních sportovců jako osob samostatně výdělečné činných (OSVȡ), nikoliv jako klasických zaměstnanců, jak je tomu běžné ve většině evropských zemí.

 

Obsah předmětu

Obsahem předmětu je oblast řízení a managementu ve sportovním odvětví, jež má svá specifika. Pozornost je zaměřena na teoretická východiska i praktickou aplikaci managementu v prostředí sportovních organizací. Bude nastíněn způsob strategického, dlouhodobého myšlení a uvažování s cílem systematického rozvoje organizace. Dále bude kladen důraz na organizační schopnosti a dovednosti při řízení činností a podřízených pracovníků včetně jejich efektivního vedení nejen ve sportu.

Ekonomická část bude orientovaná na makroekonomické i mikroekonomické aspekty. V makroekonomické části bude pozornost věnována financování sportu, jak z veřejných tak soukromých zdrojů. Budou porovnány veřejné výdaje do sportu v České republice s dalšími zeměmi Evropské unie. Samostatný blok bude věnován zdanění sportovních organizací a profesionálních sportovců. V mikroekonomické části budou představeny principy tržního mechanismu a jeho fungování v prostředí sportu. Bude zřejmé, kdo všechno představuje stranu poptávky a nabídky a jaké konkrétní faktory tyto veličiny ovlivňují.

 

Cíl modulu

Cílem předmětu je poskytnout studentům programu MBA Sportovní management a právo účastníkům modulu základy pro úspěšné řízení sportovní organizace z pohledu zajištění a provozování sportovní činnosti jak v profesionálním, tak v amatérském sportu. Účastníci budou schopni dlouhodobě a strategicky přemýšlet a plánovat v rámci strategie organizace, organizovat akce a činnosti prostřednictvím spolupracovníků a podřízených pracovníků. Dále budou mít povědomí o moderním způsobu vedení lidí (leadership) v organizaci a jeho specifikách ve sportovním odvětví.

Studenti programu MBA Sportovní management a právo budou seznámeni se systémem zabezpečení českého sportovního prostředí, jak z pozice institucionálního, organizačního, tak finančního. Budou se orientovat v systému daní ve sportu a pochopí výhody a nevýhody ziskového a neziskového sektoru. Stejně tak pochopí výhody vlastnictví živnostenského listu pro profesionální výkon sportovce, včetně kolektivních sportů. Seznámí se také s ekonomickými specifiky fungování profesionálních lig, které se v mnohém odlišují od fungování klasických ziskových podniků.

 

Struktura předmětu

Základy managementu

Specifika managementu ve sportu

Strategické plánování sportovních organizací

Organizování a organizační dovednosti

Leadership nejen ve sportu

Makroekonomické aspekty ve sportu

Institucionální a organizační zabezpečení sportu

Financování sportu z veřejných zdrojů

Finanční zdroje sportovních organizací

Daně ve sportu

Poptávka a nabídka sportovních produktů

Ekonomická specifika profesionálních lig

 

Literatura

ČÁSLAVOVÁ, E.: Management a marketing sportu. Praha: Olympia. 2009, 228 s., ISBN 978-80-7376-150-9.

DURDOVÁ, I. Základní aspekty marketingu sportu. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009, 84 s. ISBN 978-80-248-2176-4.

HOBZA, V., REKTOŘÍK, J.: Základy ekonomie sportu. Praha: Ekopress. 2006,191 s. ISBN 80-86929-04-3.

KUNZ, V.: Sportovní marketing. Praha: Grada. 2018,176 s. ISBN 978-80-271-0560-1.

NOVÁ, J..: Management, marketing a ekonomika sportu. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 284 s., ISBN 978-80-210-8346-2.

NOVOTNÝ, J.: Sport v ekonomice. Wolters Kluwer Česká republika, 2011, 512 s., ISBN 978-80-7357-666-0.

SINEK, S.: Lídři jedí poslední. Jan Melvil publishing, 2014. 288 s. ISBN 978-80-87270-89-9.

SINEK, S.: Začněte s proč. Jan Melvil publishing, 2012. 256 s. ISBN 978-80-87270-55-4.

ŠÍMA, J., VORÁČEK, J., ČÁSLAVOVÁ, J., RUDA, T.: Sportovní marketing:(vybrané kapitoly). 2011, 154 s., ISBN 978-80-86730-98-1.

VORÁČEK, J.: Public relations ve sportovních organizacích. Praha: Karolinum. 2012, 71 s. ISBN 978-80-246-2027-5.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.