Marketingová komunikace

Vít Baloušek

Reklamní mág, copywriter, konsultant a kreativní ředitel

ID: MKT-06-20-506

Anotace k předmětu

Tento předmět si klade za cíl seznámit posluchače s principy marketingového mixu a speciálně jedné z jeho částí marketingové komunikace. Na marketingový mix se podíváme z klasického pohledu 4P i z inovativního pohledu 4C. Dále se budeme věnovat marketingové komunikaci jako jedné ze součástí marketingového mixu. Marketingová komunikace neboli komunikační mix je základem každé firemní komunikace. Modul se věnuje jednotlivým částem komunikačního mixu a nástrojům, které se dají při marketingové komunikaci využít.

 

Obsah předmětu

Budeme se věnovat vysvětlení pojmu marketingový mix a jeho pojetí z pohledu 4P a inovativnímu pohledu 4C. Detailněji se budeme věnovat marketingové komunikaci, jako součásti marketingového mixu a nástrojům komunikace, které tvoří komunikační mix. Popíšeme si jednotlivé nástroje komunikačního mixu, jejich výhody a nevýhody, způsob využití a příklady z praxe. Budeme se věnovat i netradičním marketingovým disciplínám, jakými jsou například virální marketing nebo buzz marketing. V další části předmětu si ukážeme, jak má vypadat funkční a v praxi použitelná integrované komunikační kampaň, jaké má mít části, jak ji efektivně měřit a vyhodnotit. Nezapomeneme ani na mediální plánování a tvorbu mediálního plánu.

 

Cíl předmětu

Cílem tohoto předmětu je seznámit posluchače se základními principy marketingového mixu a detailnějším seznámením s marketingovou komunikací neboli komunikačním mixem a jeho jednotlivými částmi. Po absolvování modulu by posluchači měli mít přehled o tom, co je to marketingový a komunikační mix, jaké jsou nástroje komunikačního mixu, jak vytvořit funkční a v praxi použitelný návrh komunikační kampaně, jak kampaň měřit a vyhodnotit.

 

Struktura předmětu

Marketingový mix 4P a 4C

Komunikační mix

Nástroje komunikačního mixu

Integrovaná komunikační kampaň a její části

Tvorba briefu pro komunikační kampaň

Média a mediální plánování

 

Literatura

KOTLER, P.; KELLER, K.L. Marketing management. 14. vyd. Praha: Grada, 2013. ISBN: 978-80-247-4150-5.

KLAPETEK, M. Komunikace, argumentace, rétorika. Praha: Grada, 2008. ISBN: 978-80-247-2652-6

KARLÍČEK, M. Marketingová komunikace – Jak komunikovat na našem trhu. Praha: Grada, 2016. 978-80-247-5769-8

PŘIKRYLOVÁ, J. Moderní marketingová komunikace. 2. vyd. Praha. Grada, 2019. ISBN: 978-80-271-0787-2

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.