Mezinárodní obchod

Ing. Bc. Jiří Mihola, CSc.

Lektor na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE
Přehrát video

Anotace k modulu

Mezinárodní obchod je obchod jedné národní ekonomiky se svým okolím, tj. s jednou či více národními ekonomikami. Zahraniční obchod má podobu různých obchodních operací a institucí s mezinárodním prvkem. Zahraniční obchod prochází bouřlivými změnami, tak je se zásadně mění i obsah ekonomie jako takové. Pro porozumění tohoto vývoje je určitý prostor věnovaný klíčovým momentům historie mezinárodního obchodu. Současný vývoj mezinárodního obchodu se vyznačuje mnoha různými formami strategických aliancí. Nadstavbou tohoto předmětu je zejména problematika intenzity vývoje národních ekonomik. Není žádnou novinkou, že klíčovým faktorem konkurenceschopnosti jsou inovace. Posluchači budou seznámení s praktickými způsoby řešení této aktuální úlohy.

Zahraniční obchod je vymezen na aktualizovaných základních principech ekonomie, která je zde chápána jako optimalizační věda hledající synergický efekt. Společenským přínosem je nadhled, který umožňuje proniknout do současného turbulentního vývoje mezinárodního obchodu.

 

Obsah modulu:

Zahraniční obchod v rámci vývoje ekonomiky včetně jejího vymezení. Cyklický pohyb. Krátký a dlouhý horizont. ČNB – netradiční nástroje. Historie mezinárodního obchodu. Teorie strategií obchodu – typy strategií.  Otevřenost ekonomiky a čistý export. Organizace mezinárodních podniků. Mezinárodní podnikové sítě a strategické aliance. Strategie tvorby organizační kultury zahraničních dceřiných společností a joint ventures, diferenciace sociálního mixu. Změny v ekonomickém prostředí a získávání mezinárodních konkurenčních výhod. Inovace v mezinárodním obchodě. Vymezení pojmu mezinárodní obchod. Obchodní operace v mezinárodním obchodě. Obchodní smlouvy v procesech se zahraničními subjekty. Tarifní opatření. Integrované tarify  ČR a EU. Celní řízení. Platební nástroje používané v mezinárodním obchodě. Obchodní parity a pojištění.

 

Cíl modulu:

Cílem modulu je seznámení posluchačů s aktuálním stavem obchodování na mezinárodním trhu, na který lze v současné době pohlížet z několika různých hledisek. Jedním je obchodně právní. Další je v kontextu vývoje celé ekonomiky. Další pohled je ryze obchodní  a posuzuje ČR v mezinárodní konkurenci a konkurenceschopnosti. Dále se předmět  zaměří na členství ČR v EU a jeho dopady v mezinárodním obchodě. Poslední hledisko lze chápat jako strategické ve smyslu obchodních společností v tržním prostředí. Absolventi získají nadhled, který jim umožní porozumět současnému překotnému dění v oblasti mezinárodního obchodu, který výrazně mění nejen jeho obsah, nýbrž i jeho formu.

 

Struktura modulu:

 • Aktualizované základní principy ekonomie
 • Synergický efekt
 • Cyklický pohyb
 • Krátkodobý a dlouhodobý horizont
 • Konkrétní údaje
 • Vztah čistého exportu a obratu
 • Nestandardní aktivity ČNB
 • Historie mezinárodního obchodu
 • Vymezení mezinárodního obchodu
 • Formy mezinárodního obchodu
 • Tvorba strategických aliancí
 • Virtuální podnik
 • Nadnárodní podnik
 • Intenzita vývoje národních ekonomik a světa.

 

Literatura

HOREHÁJ, J. a kol. Medzinárodné ekonomické vzťahy. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela, 2018, 166 s. ISBN 978-80-557-1425-7

MACHKOVÁ H., SATO A., ZAMYKALOVÁ M. a kol. Mezinárodní obchod a marketing: Grada Publishing, spol. s r.o., 2002, ISBN 80-247-03464-5

NEUMANN, PAVEL, a kol, Mezinárodní ekonomie, Grada Publishing, a, s, 2010, s. 159, 978-80-7380-084-0.BADI, S. M. a kol. Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky. Bratislava: VEDA, 2019.346 s. ISBN 978-80-7144-305-6

SOUKUP, A.: Mezinárodní ekonomie. 2. Vyd. Plzeň 2012, 301 s. ISBN 978-80-7380-392-6.

SVATOŠ, M. a kol.: Zahraniční obchod, teorie a praxe. Grada Publishing Praha 2009. 368 s. ISBN 978-80-247-2708-0.

ŠTĚRBOVÁ, L. a kol.: Mezinárodní obchod ve světové krizi 21. století. Grada Publishing Praha 2013. 368 s. ISBN 978-80-247-4694-4.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.