Návrh disertační práce

PaedDr. Václav Netolický

Lektor na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE

Cíl modulu:

V rámci tohoto modulu se studenti seznámí se všemi náležitostmi, které jsou nezbytné k tomu, aby byli schopni vypracovat vlastní návrh svého výzkumu a realizovat jej. Konkrétně se studenti dozvědí či osvojí následující: identifikaci a specifikaci konkrétních výzkumných problémů, teoretické a logické zdůvodnění výzkumného problému, stanovení relevantních výzkumných otázek, jaká je role teorie a jak pracovat s literaturou , rozlišovat kvantitativní x kvalitativní x interpretativní výzkum a s tím související rozdílné strategie výzkumu, zvolit vhodnou metodu, zvolit vhodná data pro plánovaný výzkum, identifikovat limity zamýšleného výzkumu, zpracovat vlastní návrh výzkumu, diskutovat svůj návrh výzkumu.

Obsah modulu:

Realizaci každého výzkumu by měl předcházet detailní návrh, ve kterém výzkumník specifikuje o čem navrhovaný výzkum je, na jaké otázky se pokouší odpovědět, jak k dané odpovědi dospěje a proč je daný výzkum relevantní.  Jedná se o základní systematické zpracování připravovaného výzkumu, na jehož základě se poté celý výzkum odvíjí.

V rámci kurzu Návrh disertační práce se studenti seznámí s tím, co je to výzkumný projekt, jaké jsou jeho náležitosti, k čemu slouží a proč je důležitého ho zpracovat. Úvodní teoretický blok se věnuje např. základním filosofickým a epistemologickým otázkám sociálněvědního výzkumu, roli teorie a literatury ve výzkumu, výběru metody výzkumu, až po formální náležitosti, které by měl každý návrh výzkumu obsahovat. Veškeré teoretické poznatky jsou ilustrovány praktickými příklady, aby studenti viděli, jak daná problematika vypadá v praxi.

Teoretické znalosti, které studenti získají v úvodu kurzu, uplatní v druhé části kurzu, která se skládá z vypracování vlastního návrhu disertační práce, který pak budou muset obhájit před odbornou komisí.

Studenti zpracují v průběhu semestru návrh zamýšleného výzkumu v rozsahu 8-10 normostran, který budou v závěru semestru obhajovat před zkušební komisi. Výběr tématu je nutno konzultovat s přednášejícím a předpokládá se, že návrh je průběžně konzultován.

Modul je rozdělen do sedmi dílčích témat. Základní (nikoliv však dostačující) literatura pro celý kurz je: Punch, K. (2008) Úspěšný návrh výzkumu. Praha, Portál.

Další literatura, kterou je třeba bezpodmínečně znát je uvedena u jednotlivých modulů. Na konci sylabu je uvedena doplňující literatura, která je rozdělena do základních kategorií.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.