Politické strany a volby v moderních demokraciích

doc. Miloš Brunclík, Ph.D.

Lektor
Přehrát video

Anotace k předmětu:

Obsahem předmětu je rozbor politických stran, voleb a volebních systémů v moderních liberálních demokraciích.  Předmět se dále zabývá funkcemi politických stran, jejich typy, představí také základní druhy stranických systémů. Předmětem zájmu jsou dále volby a volební systémy. Posluchači se seznámí s různými typy volebních systémů a jejich základními parametry. Klíčovou otázkou je vliv volebních systémů na stranické systémy. V závěru se předmět věnuje otázce tzv. internetových voleb. Klíčová témata jsou probírána v komparativním (srovnávacím) kontextu i s ohledem na to, jak jsou tato témata ne/přítomna, ne/funkční v České republice.

 

Cíl předmětu:

Cíl předmětu spočívá v tom, aby byli absolventi předmětu schopni definovat a porozumět klíčovým pojmům předmětu (politické strany, volební systémy aj.) a využít je v analýze konkrétních stran, stranických a volebních systémů v ČR i v zahraničí. Po absolvování předmětu budou studenti schopni klíčovým pojmům porozumět, poukázat na úskalí při jejich definici i aplikaci v různých kontextech. Absolventi předmětu získají v neposlední řadě schopnost vhlédnout do nitra volebních systémů a získají znalosti o tom, jak konkrétně jsou hlasy voličů převáděny na mandáty a jaké faktory ovlivňují účinky různých typů volebních systémů. Budou dále schopni kriticky hodnotit dopady volebních reforem v ČR, popř. v zahraničí, a získají potřebné faktografické a analytické kompetence k pochopení vztahu mezi volebními a stranickými systémy. Absolventi předmětu dále získají základní znalosti o internetovém hlasování, jeho výhodách a rizicích. Budou schopni dále vysvětlit, proč některé země internetové hlasování využívají, zatímco jiné je pouze testovaly, jiné od internetových voleb upustily.

 

Struktura předmětu:

 1. Politické strany, definice a jejich funkce
 2. Typy politických stran
 3. Stranické systémy
 4. Volby a jejich funkce
 5. Volební systémy a jejich klasifikace
  1. Většinové volební systémy
  2. Poměrné volební systémy
  3. Smíšené volební systémy
  4. Semiproporční volební systémy
 6. Vliv volebních systémů na stranické systémy
 7. Internetové hlasování

 

Literatura:

Brunclík, Miloš, and Miroslav Novák. Internetové volby: budoucnost, nebo slepá ulička demokracie?. Praha: Sociologické nakladatelství, 2014.

Chytilek, Roman, et al. Volební systémy. Praha: Portál, 2009.

Novák, Miroslav. Systémy politických stran: úvod do jejich srovnávacího studia. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997.

Novák, Miroslav. Strany, volby a demokracie: Od Duvergera k Sartorimu a dále. Praha: Sociologické nakladatelství, 2016.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.