Politické systémy moderních demokracií

doc. Miloš Brunclík, Ph.D.

Lektor
Přehrát video

Anotace k předmětu:

Předmět se zaměřuje na soudobé ústavně-politické systémy v moderních demokraciích. Východiskem pro výklad ústavních systémů jsou pojmy konstitucionalismus, klíčové principy konstitucionalismu a ústava. Tato základní témata a pojmy jsou nezbytné pro představení základních forem vlád v moderních demokraciích, jež se od sebe odlišují na základě různého nastavení vzorců interakcí mezi výkonnou a zákonodárnou mocí. V předmětu jsou probrány modely parlamentního režimu (Velká Británie, Německo), prezidentského režimu (USA) a poloprezidentského režimu (Francie). Představen je i švýcarský direktoriální režim. Klíčem k analýze jednotlivých témat jsou tzv. formální (ústavně zakotvené) instituce, ovšem předmět se věnuje i problematice ústavních zvyklostí, neformálních pravidel, jež mohou zásadně ovlivňovat způsob fungování moderních ústavních systémů. Klíčová témata jsou probírána v komparativním (srovnávacím) kontextu i s ohledem na to, jak jsou tato témata ne/přítomna, ne/funkční v České republice.

 

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je seznámit posluchače s konceptem konstitucionalismu, dělby moci, ústavy a dalšími pojmy, jež jsou pro pochopení fungování soudobých demokracií zásadní.

Posluchači se dále seznámí s principy fungování ústavní architektury soudobých ústavně-politických systémů. Pozornost je dále upřena na ústavní zvyklosti, tj. obvykle nepsaná pravidla, jež ovšem ovlivňují chod ústavních systémů.

 Po absolvování tohoto předmětu studenti porozumí klíčovým pojmům (konstitucionalismus, dělba moci, parlamentní režim, ústavní zvyklosti...), budou schopni je definovat a použít pro další analýzu. Dále budou schopni k modelovým formám vlád přiřadit konkrétní země, kde se tyto formy vlády vyskytují. Studenti budou schopni osvětlit rozdíly mezi fungováním parlamentních, poloprezidentských a prezidentských systémů a poukázat na přednosti a slabé stránky těchto forem vlád. Studenti dále získají základní faktografické znalosti o těchto modelových zemích a budou schopni poukázat na základní pravomoci jednotlivých ústavních institucí a vztah k ostatním ústavním institucím. Absolventi předmětu v neposlední řadě nabydou základní analytické a konceptuální nástroje pro komparativní analýzu dalších ústavně-politických systémů v dalších zemích.

 

Struktura předmětu:

 1. Moderní konstitucionalismus a jeho principy
 2. Ústava a její funkce
 3. Dělba moci a její podoby
 4. Formy vlád v moderních demokraciích
  1. Parlamentní režimy
  2. Prezidentské režimy
  3. Poloprezidentské režimy
  4. Direktoriální režim
 5. Ústavní zvyklosti

 

Literatura:

Brunclík, Miloš, and Michal Kubát. Kdo vládne Česku? Poloprezidentský režim, přímá volba a pravidla hry. Barrister & Principal, 2017.

Hloušek, Vít, Lubomír Kopeček, and Jakub Šedo. Politické systémy. Barrister & Principal, 2011.

Kubát, Michal. Současná česká politika: co s neefektivním režimem? Barrister & Principal, 2013.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.