Právní aspekty sportovních organizací (svazů, klubů)

JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M.

Advokát, zakladatel Ústavu práva a právní vědy a lektor na European Business School SE
Přehrát video

LAW-22-20-322

Anotace předmětu

Sport, konkrétně pak nejpopulárnější kolektivní sporty, jako je fotbal, hokej či basketbal, jsou fenomény, jejichž význam postupem času stále narůstá společně s tím, jak stoupá jejich popularita mezi veřejností a množství finančních prostředků do nich vložených. Potřeba tento fenomén regulovat prostřednictvím nejen obecně závazných právních předpisů, ale též interních předpisů v rámci jednotlivých sportovních odvětví, je pak v důsledku výše uvedeného poměrně logická. Na jednotlivé sportovní kluby nejen v oblasti fotbalu jsou tak z hlediska práva kladeny nároky, se kterými se tyto musejí vypořádat.

 

Obsah předmětu

V rámci tematického setkání lektora se studenty k tomuto předmětu bude nejprve pozornost věnována obecným otázkám souvisejících s fungováním sportovních klubů v oblasti fotbalu, tj. jednak jednotlivým formám právnických osob, kterými sportovní kluby v oblasti fotbalu disponují, jednak otázce, proč je dominantní formou právnické osoby v rámci profesionálního fotbalu obchodní korporace (zejména akciová společnost) a naproti tomu v rámci amatérského nevýkonnostního fotbalu spolek, a jednak vnitřní struktuře jednotlivých sportovních klubů z hlediska jejich fungování.

Následně bude proveden výklad ve vztahu k smluvnímu právu se zaměřením jednak na právní poměry mezi kluby a Fotbalovou asociací České republiky, respektive mezinárodními sportovními organizacemi FIFA a UEFA, jednak právní poměry mezi kluby a profesionálními sportovci (pracovněprávní poměry, inominátní smlouvy dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. atd.), přičemž tato problematika bude vyložena toliko stručně, jelikož jí je věnován speciální předmět (Profesionální sportovci a jejich smlouvy, role sportovních agentů), a jednak na právní poměry mezi jednotlivými kluby zejména ve vztahu k přestupům, fúzím atd. V závěru přednáškové cyklu pak bude proveden stručný exkurz do problematiky financování a marketingu z pohledu právního.  

 

Cíl předmětu

Cílem tematického setkání lektora se studenty k předmětu Právní aspekty fungování sportovních klubů v oblasti fotbalu je porozumění fungování těchto z hlediska různých právních aspektů zahrnuvše problematiku forem právnických osob, kterými sportovní kluby v oblasti fotbalu disponují, vnitřní struktury těchto z hlediska jejich fungování, smluvního práva, financování a marketingu.

 

Struktura předmětu

 • 1. Obecně k fungování sportovních klubů v oblasti fotbalu
  • Vnitřní struktura sportovních klubů v oblasti fotbalu z hlediska jejich fungování.
  • Formy právnických osob, kterými sportovní kluby v oblasti fotbalu disponují;
 • 2. Smluvní právo
  • Právní poměry mezi kluby a Fotbalovou asociací České republiky, respektive mezinárodními sportovními organizacemi FIFA a UEFA;
  • Právní poměry mezi kluby a profesionálními sportovci (pracovněprávní poměry, inominátní smlouvy dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. atd.);
  • Právní poměry mezi jednotlivými kluby zejména ve vztahu k přestupům, fúzím atd.
 • 3. Financování
  • Finanční podpora klubů ze strany státu;
  • Finanční aspekty fungování klubů ve sportu.

 

Literatura

KRÁLÍK, M.: Právo ve Sportu. Praha: Beck, 2001. ISBN 80-7179-532-1;

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.