Právní stát v aktuálních politických a filozofických souvislostech

JUDr. Karel Havlíček

Lektor
Přehrát video

Anotace k předmětu

Výsledkem dlouhé historie společnosti je zrod státu jako nejvyšší formy organizace společnosti. Stát však není statickým fenoménem, nýbrž podléhá objektivně a subjektivně podmíněným změnám, jež se dějí v závislosti na politických cyklech a fázích společenského vývoje: po protostátní společnosti vzniká klasická společnost státní, ta se výrazně štěpí podle rozdílného vývoje civilizačních okruhů a v euroatlantickém prostoru vede k vytvoření formy, kterou nazýváme moderní státní společnost, jejímž dosavadním pomyslným vrcholem je útvar označovaný jako demokratický právní stát. Zákonitostí každého úseku společenského vývoje však je též princip kolapsu a regenerace. Dnešní model demokratického právního státu se postupně vyčerpává. Stojíme na prahu zásadní změny. Výklad tohoto komplexního a komplikovaného procesu je základní kostrou anotovaného předmětu.

 

Obsah předmětu

Studující předmětu se seznámí s teorií politických cyklů a fází společenského vývoje a s ním spojených státních forem a budou poučeni ve filozofických, státoprávně teoretických, politických a historických souvislostech tak, aby mohli porozumět aktuálním trendům vývoje státu. Důraz bude kladen zejména na proměny základních fenoménů ovlivňujících vývoj státu, jakými jsou hraničení, společenská smlouva, suverenita, teritoriální a personální princip formování státu, politika jako věčný boj pozice a opozice, atd. – to vše doprovázeno praktickými příklady, schématy a dalšími vysvětlujícími pomůckami. Výsledné poznatky povedou k pochopení principu kolapsu a regenerace a k objasnění pravděpodobných vývojových tendencí státu do budoucna. Student by si tak měl s absolutoriem této části kurzu odnést schopnost utvářet si nové vlastní pohledy na aktuální podobu a problémy státu a představu o dalším směřování nejvyšší formy organizace společnosti.

 

Cíl předmětu

Cílem tohoto předmětu orientovaného na státoprávně politologické a historické vidění světa a nalézání souvislostí týkajících se státní formy organizace společnosti je získat studenta pro zájem o řešení zásadních kategorií věcí veřejných, což je v individualizované a silně skupinově rozvolněné společenské praxi dneška mimořádně důležité. V průběhu modulu by měl studující získat schopnost všestranné interpretace státního vývoje zejména euroatlantického civilizačního okruhu z pohledu vnitropolitického i mezinárodního a pochopit zákonitosti proměn (metamorfóz) světa. Z hlediska ryze praktického by si měl osvojit vnímání souvislostí takových jevů, jako jsou formy státu, zastupitelská a přímá demokracie, totalita a diktatura a jejich limity, válka a jiné společenské konflikty, stěhování národů, podstata dělby moci, význam základních práv a svobod, demokracie, vlády práva a společenské smlouvy jako pilířů státní konstrukce, volební právo atd., jakož i základní představu o povaze kolapsu a regenerace státu jako náročném procesu, před nímž současná euroatlantická společnost stojí.

 

Struktura předmětu

 • Fenomén hraničení
 • Teritoriální a personální podstata státu
 • Suverenita a její limity
 • Strukturalizace a politický cyklus společnosti
 • Fáze politického cyklu společnosti
 • Hraničení ve vnitřních a vnějších vztazích
 • Politický systém, režim a vnitřní a světový řád
 • Civilizace jako zdroj konfliktu
 • Společenský plán a společenská smlouva
 • Demokracie jako forma
 • Záhada vlády lidu
 • Elity
 • Pochroumaný stát
 • Stát, společenská smlouva a res publica
 • Stát budoucnosti

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.