Právo a pojištění

JUDr. Jan Ježdík

Lektor na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE

ID: LAW-24-11-324

Anotace k předmětu

Obor pojišťovnictví je důležitý pro širokou veřejnost jedná se totiž o oblast, s níž se setkáváme po celou dobu svého života, jelikož se jedná o oblast, která má za úkol pokrývat nebo alespoň zmírňovat nepřízeň osudu jednotlivých lidí. Posluchači získají po absolvování tohoto předmětu znalosti o základních konceptech v oblasti práva a pojištění, osvojí si práci se základními právními prameny, a to vše s důrazem na praktickou použitelnost nově nabytých vědomostí.

 

Obsah předmětu

Předmět je rozdělen do tří základních částí. Všechny tyto níže představené části jsou probírány z pohledu českého právního řádu v kontextu s právem Evropské unie se zaměřením na jeho praktickou aplikaci. První část předmětu se zabývá právní úpravou pro podnikání pojišťoven a pojišťovacích zprostředkovatelů na Českém pojistném trhu. Jde zejména o podmínky jejich založení, podmínky, které musí splňovat při své činnosti, práva a povinnosti, která jsou s jejich činností spojena či roli, významu a funkci státního dohledu nad pojistným trhem. Druhá část předmětu se zabývá právní úpravou „Pojistné smlouvy“. Jde zejména o podmínky pro její vznik změnu a zánik, postavením účastníků v pojistně právním vztahu a kategorizaci pojistných smluv. Třetí část předmětu se zabývá právní úpravou zprostředkování pojištění a nezávislé likvidace pojistných událostí. Jde zejména o kategorie pojišťovacích zprostředkovatelů, vymezení jejich práv a povinností a postavení klienta při nákupu pojistných produktů.

 

Cíl předmětu

Cílem tohoto modulu je objasnění právní úpravy pojištění, a to jak z pohledu veřejného práva, tak i z pohledu práva soukromého, praktická aplikace práva v činnosti pojišťovny, pojišťovacího zprostředkovatele a státního dohledu a objasnění práv klienta ve vztahu k ostatním subjektům pojistného trhu.

 

Struktura předmětu

Pojišťovací právo

Druhy pojištění

Pojišťovny

Pojistný trh

Pojistná smlouva

Pojistně právní vztah

Zprostředkování

Pojistný likvidátor

Státní dohled

 

Literatura

KARFÍKOVÁ, M., PŘIKRYL, V., VYBÍRAL, R. a kol.: Pojišťovací právo. 2. vydání. Praha, Leges, 2018

JANDOVÁ, L., ŠLAUF, P., SVEJKOVSKÝ, J.: Pojištění v novém občanském zákoníku. Komentář. Praha, C. H. Beck, 2014

PŘIKRYL, V., ČECHOVÁ, J.: Zákon o pojišťovnictví. Komentář. Praha, Wolters Kluwer, 2017

DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol.: Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část. 2. aktualizované a doplněné vydání. Praha, Wolters Kluwer, 2016

RABAN, P. a kol: Závazkové právo. Brno, nakl. Aleš Čeněk, 2019

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.