Profesionální sportovci a jejich smlouvy

JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M.

Advokát, zakladatel Ústavu práva a právní vědy a lektor na European Business School SE
Přehrát video

ID: SP-34-20-634

Anotace předmětu

Problematika smluvního práva ve sportu si zasluhuje v dnešní době zvýšenou pozornost, a to jednak z důvodu, že smluvní právo, ať už to heteronomní či to autonomní, ve značné míře v zásadě vytváří normativní rámec fungování závazkových právních poměrů mezi nejrůznějšími subjekty sportovního práva, a jednak z důvodu že je velmi frekventovaným předmětem nejen akademického, ale též celospolečenského diskurzu, který však někdy naráží na bariéru v podobě neznalosti některých základních kontur tohoto odvětví.

 

Obsah předmětu

V rámci V rámci tematického setkání lektora se studenty k tomuto předmětu bude nejprve pozornost věnována obecným otázkám, tj. zejména co je třeba rozumět smluvním právem ve sportu, či jaké jsou základní oblasti a podoby uplatnění smluvního práva ve sportu, a následně pak dílčím vybraným tématům, jako jsou právní poměry mezi kluby a profesionálními sportovci se zaměřením jednak na právní úpravu této v rámci českého právního řádu, jednak na kolizi principu smluvní stability, silně spojeného s principem pacta sunt servanda, a principu volného pohybu a jejich vliv na právní poměry klubů a profesionálních sportovců, jednak na způsoby řešení sporů vznikajíce z právních poměru právních poměrů mezi kluby a profesionálními sportovci, a to se zaměřením na alternativní řešení těchto sporů v rámci struktur jednotlivých národních sportovních asociací, jednak na  komparaci faktického stavu a právní úpravy právních poměrů mezi kluby a profesionálními sportovci v České republice a zahraničí, se zaměřením na Slovenskou republiku, a jednak na problematiku tzv. TPO, tj. Third-party ownership, se kterou souvisí i druhá významná část přednáškového cyklu, tj. role sportovních agentů, v rámci které bude důraz kladen na výkonu zprostředkovatelské činnosti ve fotbalovém prostředí v České republice a na právní poměry mezi kluby a registrovanými zprostředkovateli ve fotbalovém prostředí.

 

Cíl předmětu

Cílem tematického setkání lektora se studenty k předmětu Profesionální sportovci a jejich smlouvy, role sportovních agentů je jednak seznámení se obecně s problematikou smluvního práva ve sportu a jednak porozumění některým dílčím aspektům této problematiky.

 

Struktura předmětu

 • Profesionální sportovci a jejich smlouvy
  • Smluvní právo ve sportu – několik zamyšlení nad smluvním právu ve sportu;
  • Právní poměry mezi kluby a profesionálními sportovci (pracovněprávní poměry, inominátní smlouvy dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. atd.);
  • Kolize principu smluvní stability a principu volného pohybu a jejich vliv na právní poměry klubů a profesionálních sportovců;
  • Způsoby řešení sporů vznikajíce z právních poměrů mezi kluby a profesionálními sportovci;
  • Komparace faktického stavu a právní úpravy právních poměrů mezi kluby a profesionálními sportovci v České republice a zahraničí, se zaměřením na Slovenskou republiku;
  • Problematika tzv. TPO, tj. Third-party ownership.
  • Dopad situace vzniknuvší v důsledku pandemie nemoci COVID 19 na právní poměry mezi kluby a profesionálními sportovci.
 • Role sportovních agentů
  • Podmínky výkonu zprostředkovatelské činnosti ve fotbalovém prostředí v České republice;
  • Právní poměry mezi kluby a registrovanými zprostředkovateli ve fotbalovém prostředí.

 

Literatura

KRÁLÍK, Michal. Právo ve Sportu. Praha: Beck, 2001. ISBN 80-7179-532-1.

PICHRT, Jan (ed.). Sport a (nejen) pracovní právo. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-655-6.

WEGER, de Frans. The Jurisprudence of the FIFA Dispute Resolution Chamber – 2nd Edition. Zurich: T. M. C. ASSER PRESS, 2016. ISBN 978-94-6265-125-8.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.