Risk management klinické praxe (QMS II)

Ing. Milan Bednařík, CSc.

Lektor na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE

ID: SP-29-20-629

 

Anotace modulu

Až donedávna byla problematika řízení rizik pouze doménou bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Na druhou stranu je všeobecně známo, že při realizaci jakéhokoli procesu vznikají rizika nebo naopak příležitosti pro další zlepšování produktů nebo poskytovaných služeb.

Zdravotnický personál je při své náročné činnosti vystaven celé řadě nebezpečí a z toho plynoucích rizik. Teorie řízení rizik dokládá, že nejslabším článkem při realizaci procesů je samotný člověk, který „může chybovat“ a je tedy zásadním zdrojem rizika. Záměrem tohoto modulu je upozornit studenty na nebezpečí a návazná rizika, která ovlivňují poskytování zdravotní péče.

Aplikace proaktivních nástrojů pro trvalé vyhledávání a identifikaci nebezpečí, hodnocení rizik a jejich následné řízení je jedním z klíčových nástrojů trvalé zlepšování poskytovaných služeb.

 

 

Obsah modulu

Pokud chceme elimovat možné důsledky rizik při jejich vzniku a následném ovlivňování předpokládaného výsledku při poskytování zdravotní péče musí se stát management rizik nedílnou součástí integrovaného systému řízení organizace.

V úvodní části budou studenti seznámeni se základními legislativními požadavky v oblasti odpovědnosti za prevenci rizik a dalších povinností pro zajištění bezpečného prostředí pro zaměstnance a pacienty.

V další části tohoto tématu bude vysvětlena základní metodika identifikace nebezpečí, hodnocení rizik a prezentovány nástroje pro řízení rizik. Součástí procesu řízení rizik je práce s informacemi, které indikují možná nebezpečí a následná rizika v rámci klinické praxe. Implementace risk managementu do celkového systému řízení organizace je podmíněna mj. trvalým vyhledáváním možných nebezpečí, která ovlivňují poskytování kvalitní a bezpečné zdravotní péče.

 

Cíl modulu

Cílem modulu „Risk management klinické praxe“ je seznámení studentů s postupy pro identifikaci nebezpečí, hodnocení a následné řízení identifikovaných rizik, se kterými se mohou setkat při své odborné praxi v rámci poskytování zdravotní péče.

Aplikace metod risk managementu je podmíněna mj. trvalým vyhledáváním možných nebezpečí, která ovlivňují poskytování zdravotní péče. Dalším cílem je ukázat praktický postup, jak pracovat s relevantními zdroji informací, které jsou ve většině případů při poskytování zdravotní péče k dispozici.

Posledním cílem tohoto modulu je názorně studentům prezentovat, jak lze vzájemně propojit nejběžněji používané nástroje pro zajištění poskytování kvalitní a bezpečné zdravotní péče, a tímto způsobem aplikovat risk management do celkového systému řízení organizace.

 

 

Struktura modulu

  • Legislativní rámec risk managementu
  • Metodologie risk managementu
  • Možné zdroje informací pro aplikaci risk managementu
  • Postup implementace risk managementu
  • Nežádoucí události
  • Nástroje k řízení rizik
  • Možnosti snížení rizik

 

 

Literatura

Bednařík, M.: Kvalita péče ve zdravotnictví, Ústav práva a právní vědy, Praha 2017, ISBN 978-80-87974-14-8.

BRIŠ, P.: Management kvality. 2. vyd. Zlín: 2010. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 208 s. ISBN 978-80-7318-912-9. 

BUCHBINDER, S. B., & SHANKS, N. H.: Introduction to health care management. Jones & Bartlett Publishers, rok vydání 2016.  

BUTTIGIEG, S. C., RATHERT, C.,VON EIFF, W.: International Best Practices in Health Care Management. Emerald Group Publishing, rok vydání 2015.

Prokešová R., Brabcová I., Bártlová S., Tóthová V. Specifics of risk management in select medical facility, 2014 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta.

Šamaj, M. Krizový management ve zdravotnictví Management rizik 1. Vydání Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci 2016, ISBN 978-80-244-5086-5.

Škrla P., Škrlová M. Řízení rizik ve zdravotnických zařízeních, Grada 2008, ISBN 978-80-247-2616-8.

ČSN ISO 31000:2018 - Management rizik - Směrnice. https://csnonline.unmz.cz.

ČSN EN 31010:2011 - Management rizik - Techniky posuzování rizik. https://csnonline.unmz.cz.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.