Řízení dokumentace a auditů kvality (QMS I)

Ing. Milan Bednařík, CSc.

Lektor na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE

ID: SP-30-20-630

 

Anotace modulu

Problematika řízení dokumentace a auditů je nedílnou součástí při implementaci systému řízení v organizaci. Řízení dokumentace je nutno chápat jako ochranu zdravotnického personálu proti případným žalobám ze strany pacientů nebo jejich rodinných příslušníků, sankcionování ze strany orgánů státní správy a dalších zainteresovaných stran. Správně vedená dokumentace snižuje míru rizika v této oblasti.

Nastavený systém řízení kvality, případně další implementované systémy řízení v organizaci předpokládají, že budou trvale zlepšovány. Jedním ze zdrojů pro trvalé zlepšování aplikovaných systémů řízení je pravidelné provádění interních auditů. Efektivně prováděné interní audity nejenže odhalují vnitřní rezervy systému řízení a tedy prováděných procesů v rámci poskytování kvalitní a bezpečné zdravotní péče, ale také upozorňují na možné zdroje problémů vedoucích ke vzniku nežádoucích událostí.

 

 

Obsah modulu

Modul „Řízení dokumentace a auditů kvality“ je logicky propojen s modulem „Kvalita péče ve zdravotnictví“ a modulem „Risk management klinické praxe“. Z tohoto důvodu bude v úvodní části znovu krátce vysvětlen smysl a důvody aplikace systému řízení kvality (QMS).

V další fázi budou vysvětleny principy řízení dokumentace včetně praktických příkladů nejčastějších chyb při řízení dokumentace. Při poskytování zdravotní péče musíme mít na zřeteli nejen správné řízení zdravotnické dokumentace, ale také řízení tzv. technické dokumentace k jednotlivým zdravotnickým přístrojům a měřidlům. Poslední oblastí je řízení relevantní externí dokumentace, jejíž znalost je nezbytná pro plnění především legislativních požadavků kladených na poskytovatele zdravotní péče.

Problematika interních auditů bude strukturovaně zaměřena na celý průběh tohoto procesu tj. od plánování, výběr auditorů, provádění, dokumentování až po prezentování zjištění a jejich řešení. 

 

 

Cíl modulu

Cílem tohoto modulu je seznámení studentů s pravidly pro řízení dokumentace systému řízení kvality v rámci poskytování zdravotní péče. Dále pak upozornit na možná nebezpečí a rizika spojená s nedostatečným řízením dokumentace zdravotnické, technické a externí. Seznámit studenty s aktuálními požadavky legislativy z pohledu poskytování a hodnocení zdravotní péče.

Prezentace možností provádění auditů ve zdravotnických zařízeních, a to z pohledu aktuální legislativy tak, aby se studenti seznámili s detailními pravidly pro realizaci tohoto procesu. Seznámit studenty se základními informacemi o způsobu provádění auditů dle normy ISO 19011.

Globálním cílem tohoto modulu je seznámit studenty s dílčími nástroji pro řízení dokumentace a provádění auditů kvality pro zajištění funkčního mechanismu trvalého zlepšování kvality a bezpečí poskytované služby.

 

Struktura modulu

  • Smysl a důvody implementace QMS
  • Základní legislativní požadavky pro poskytování a hodnocení zdravotní péče
  • Pravidla pro řízení dokumentace
  • Zdravotnická dokumentace
  • Technická dokumentace
  • Externí dokumentace
  • Proces auditů kvality (plánování, výběr auditorů, provádění, dokumentování, vyhodnocování)

 

 

Literatura

BRIŠ, P.: Management kvality. 2. vyd. Zlín, v roce 2010: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 208 s. ISBN 978-80-7318-912-9. 

BUCHBINDER, S. B., & SHANKS, N. H.: Introduction to health care management. Jones & Bartlett Publishers 2016. 

BUTTIGIEG, S. C., RATHERT, C.,VON EIFF, W.: International Best Practices in Health Care Management. Emerald Group Publishing.2015.

GLADKIJ, I.: Management ve zdravotnictví: ekonomika zdravotnictví: řízení lidských zdrojů ve zdravotnictví: kvalita zdravotní péče a její vyhodnocování. Computer Press.2003.

MADAR, J.: Řízení kvality ve zdravotnickém zařízení: vážně i nevážně k prosperitě nemocnic a spokojenosti pacientů. Praha: Grada 2004.

MARX, D., VLČEK, F.: Akreditační standardy pro nemocnice. 3. vydání, Praha: Tigis s.r.o., vydáno v roce 2013, ISBN 978-80-87323-04-05

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách

Zákon č. 89/2021 o zdravotnických prostředcích

Zákon č. 505/1990 Sb. – metrologický zákon

Vyhláška č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče

Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci

Vyhláška č. 137/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů

ČSN EN ISO 19011:2018 Směrnice pro auditování systémů managementu

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.