Rozhodčí řízení v judikatuře soudů

Cílem tohoto modulu je seznámení studentů s judikaturou Nejvyššího soudu České republiky a Ústavního soudu České republiky, jak se postupně vyvíjela od účinnosti zákona o rozhodčím řízení od roku resp. od roku 2000, kdy začaly od vyšších soudů napadávat první důležité judikáty a ovlivňovat praxi rozhodčího řízení. Seznámíte se rozhodovací praxí, která si vzájemně protiřečí, nebo která je buď v příkrém rozporu se zákonem nebo jde svým výkladem za jeho smysl a obsah, bude upozorněno na nežádoucí jevy v české judikatuře rozhodčího řízení, kterou je zejména její retroaktivita, označovaná soudy jako retrospektiva soudních rozhodnutí. Posluchači se samozřejmě seznámí i s kvalitní rozhodovací praxí vyšších soudů, s judikaturou, které vymezuje postavení rozhodce, důležité aspekty, který spor je arbitrabilní a který nikoliv atd. Výsledkem bude syntéza vztahu mezi soudním a rozhodčím řízení, zejména pak osvětlení pomocné a kontrolní funkce soudu ve vztahu k rozhodčímu řízení.

Obsah modulu:

Se studenty bude živě diskutována judikatura Nejvyššího soudu České republiky a Ústavního soudu České republiky k tématům, která jsou v rozhodovací praxi soudů živá a kterými jsou podmínky rozhodčího řízení, rozhodčí smlouva, arbitrabilita sporu, subjekty a účastníci rozhodčího řízení, ekonomické aspekty arbitráží, právní status rozhodce v rozhodčím řízení, právní postavení a úloha rozhodce při vedení sporu, význam rozhodčích doložek a rozhodčích smluv pro rozhodčí řízení, pravidla řízení a jejich autonomní úprava, stálé rozhodčí soudy a arbitrážní centra, předmět sporů před rozhodci a stálými rozhodčími soudy, seznamy rozhodců a jejich význam, rozhodčí nález a usnesení, právní úprava právní moci a vykonatelnosti rozhodčího nálezu, exekuce rozhodčího nálezu, zrušení rozhodčího nálezu obecným soudem, komunitární aspekty a legislativní trendy rozhodčího řízení.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.