Společné vzdělávání

PhDr. Mgr. Ing. Lukáš Smutný, MPA, MBA, MSc., Ing.Paed.IGIP

Garant programu MBA Management ve školství

ID: SP-03-06-603

Anotace k předmětu

Společné vzdělávání se zabývá otázkou školního prostředí a školního klimatu, které má zaručit, aby všem žákům byly poskytovány stejné podmínky a šance na dosažení odpovídajícího stupně vzdělání a zajištění práva na rozvoj jejich individuálních předpokladů. Zejména zde pak hovoříme o žácích/studentech se speciálními vzdělávacími potřebami, kde dochází k neustálým změnám. V širší veřejnosti hovoříme o pojmu inkluze – začleňování žáků/studentů s různými formami znevýhodnění do hlavního proudu vzdělávání s cílem pomoci těmto žákům/studentům v přizpůsobení se klasickému školnímu prostředí za pomoci návštěv odborných pracovišť a spolupráce s asistentem pedagoga při běžné výuce ve třídě.

 

Obsah předmětu

Možnosti i limity poskytovaných poradenských služeb. Legislativní rámec poskytování pedagogicko-psychologických služeb a dalších odborných pracovišť, podmínky pro poskytování poradenských služeb ve školách, Školní poradenské pracoviště, podmínky, personální obsazení, řízení x metodické vedení.

Dále modul slouží jako průvodce společným vzděláváním, kdy řeší popis žák/studenta se speciálními vzdělávacími potřebami a stupně jeho znevýhodnění, dotýká se také tématu, jaká je úloha rodičů a možnosti a meze spolupráce rodičů se školou a poradenským pracovištěm. Řeší se zde téma inkluze, jak byla zavedena do praxe a jaké jsou současné poznatky, včetně legislativního rámce pro danou problematiku.

 

Cíl předmětu

Cílem předmětu je seznámení se školským poradenským systémem ČR, který je tvořen školskými poradenskými zařízeními a školním poradenským pracovištěm. Při vzdělávání žáků stále častěji dochází k situacím, kdy je zapotřebí odborná poradenská pomoc a je nutné umět se orientovat ve službách nabízených jednotlivými subjekty, a to v oblasti školní, školské i mimoškolské (např. zdravotnictví, sociální poradenství aj.) V souvislosti s nastolenými změnami ve školství musí školy upravovat svoje školní vzdělávací programy tak, aby odpovídaly požadavkům společného vzdělávání. Bez znalostí specifik žáků se speciálními vzdělávacími potřebami bude úprava školních vzdělávacích programů pouze administrativním úkonem, a proto je potřeba věnovat se specifikům a možnostem těchto žáků.

 

Struktura předmětu

Společné vzdělávání

Pedagogicko-psychologické poradny

Školní vzdělávací program

Požadavky na společné vzdělávání

Speciální vzdělávací potřeby

Výčet poradenských pracovišť

Legislativní rámec

Asistent pedagoga

Žák se speciálními vzdělávacími potřebami

Úloha rodičů a školy

Výchovný poradce, metodik prevence

Inkluze

 

Literatura

HÁJKOVÁ, Vanda. STRNADOVÁ, Iva. Inkluzivní vzdělávání. Teorie a praxe. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3070-7.

KNOTOVÁ, Dana a kol. Školní poradenství. Praha: Grada Publishing, 2014. ISBN 978-80-247-4502-2.

LECHTA, Viktor a kol. Základy inkluzivní pedagogika. Dítě s postižením, narušením a ohrožením ve škole. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-679-7.

MINISTERSTVO školství mládeže a tělovýchovy. Plán pedagogické podpory. Praha: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky, 2016.

ZICHLER, Ladislav. SVOBODA, Zdeněk. Inkluzivní vzdělávání. Praha: Grada Publishing, 2019. ISBN 978-80-271-0789-6.

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů.

VALENTA, Milan. Slovník speciální pedagogiky. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0937-9.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.