Sportovní arbitráž a rozhodování sporů ve sportu

JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M.

Advokát, zakladatel Ústavu práva a právní vědy a lektor na European Business School SE
Přehrát video

ID: LAW-05-20-305

Anotace k předmětu

Globalizace a komercializace ve sportu, a to jak ve sportech kolektivních, tak i ve sportech individuálních, s sebou nese celou síť nových právních vztahů. Podobně jako ve světe mimo rámec sportu, i ve světě sportovním, žije mnoho těchto vztahů od začátku do konce bez problémů a bez nezbytnosti ingerence jakékoliv rozhodovací moci do právních vztahů vznikajících se mezi participanty na sportovní činnosti, tj. mezi vrcholovými či profesionálními sportovci na jedné straně a sportovními kluby a národními a nadnárodními (mezinárodními) asociacemi na straně druhé, popř. mezi těmito subjekty navzájem. Pokud však některé z těchto vztahů dospějí do stadia konfliktu, je třeba je řešit. Protože soudní soustava je k řešení řady těchto vztahů nevhodná z důvodu časové prodlevy od porušení právní povinnosti subjektu sportovního vztahu do konečného rozhodnutí věci soudem, zaujímají ve sportovním světě stále větší roli autonomní sportovní normy, obsažené ve vnitřních předpisech sportovních organizací, které mechanismus řešení sporů mezi sportovci a kluby a mezi dalšími subjekty upravují. Některé z těchto vztahů, tam, kde to zákon umožňuje, jsou řešeny uvnitř sportovních organizací cestou arbitrážního práva, u některých jiných z nich zákon předpokládá možnost brojit proti rozhodnutí orgánu sportovní organizace v řízení před obecným soudem. Kdy se které spory řeší před tím kterým orgánem, jak je kategorizovat, jaké jsou nejčastější chyby a omyly právní praxe při tomto vymezení, a jaká je vlastně role nadnárodních arbitrážních institucí v tomto procesu, to vše se studenti dozví z tohoto předmětu.

 

Obsah předmětu

Vymezeny budou základní pojmy jako sportovní organizace a jejich struktura, profesionální sport, sport a právo, sportovní spory, organizační struktura sportovních organizací, subordinace mezi národními a nadnárodními sportovními organizacemi, inkorporace norem nadřízených sportovních organizací vs. péče řádného hospodáře, specifické národní sportovní organizace a jejich monopol na provozování konkrétního profesionálního sportu. Studenti budou seznámení s tím, co se rozumí pod pojmem sportovní normy jako pravidla chování v oblasti sportu, povinnost dodržovat sportovní normy (pravidla) sportovní organizace, a omezení jejich aplikace korektivem heteronomních norem a veřejného pořádku. Blíže se seznámíme s právním postavením Arbitrážního soudu v Lausanne (CAS), který je považován ze nejvyšší arbitrážní instanci v oblasti sportu na světě. Základem našich dalších úvahu v rámci tohoto předmětu bude právní úprava rozhodčí komise ve stanovách sportovních organizací i to, jakým způsobem je v rámci sportovních organizací v praxi často rozhodováno, jak je řízení před rozhodčí komisí nazíráno z hlediska spravedlivého procesu.

Vedle arbitrážní budou předmětem našich úvah také specifická soudní řízení před obecným soudem mezi sportovcem a sportovním klubem, nebo sportovní asociací, zejména rozhodování o žalobách proti rozhodnutím orgánů sportovních organizací nebo řízení týkající se vyloučení člena ze sportovní organizace a možnost právní obrany proti němu. Jako poslední bude zmíněna problematika odpovědnosti sportovce a sportovního klubu za škodu způsobenou při sportovní činnosti, kde vyvrátíme mnoho mýtů, ktré jsou s touto otázkou spojovány. Dozvíme se, že je to právě sportovní organizace a nikoliv sportovec, kdo nese ve většině případů přímou odpovědnost za škodu za sportovní úraz. A jak správně jako advokát zastupovat sportovce v takovém řízení.

 

Cíl předmětu

Dozvíme se, jaká je česká právní úprava sportovních organizací v zákoně o sportu, jakým způsobem lze rozhodovat spory ze smlouvy profesionálního sportovce a proč se tak nezřídka v praxi neděje, jaký je obsah smlouvy profesionálního sportovce. Stranou naší pozornosti nezůstane ani vymezení pojmu mezinárodní a národní sportovní arbitráž, řešení sporů v oblasti dopingu, jaký je systém národní a mezinárodní (odvolací) sportovní arbitráže, vztah mezi Českým olympijským výborem a Arbitrážním soudem v Lausanne (CAS), jaké jsou možnosti právní obrany proti rozhodnutí jejich arbitrážních orgánů.

Studenti se dále budou po absolvování výuky perfektně orientovat v absolutně nepřehledném systému rozmanitých sportovních disciplinárních, kontrolních a rozhodčích orgánů, budou znát práva sportovců a právní postupy, jak se bránit proti rozhodnutím, které nejsou v souladu se zákonem, osvětlí si všechny právní postupy v jednotlivých řízeních před arbitrážními orgány i před soudními orgány České republiky. Studenti budou seznámeni s judikaturou českých soudů i zahraničních soudů týkajících se řízení proti sportovci nejen z oblasti dopingu, ale i řízení týkajících se porušení profesionální smlouvy a dalších typů řízení. Cílem předmětu je učinit studentům přehledným systém rozhodování sporů, aby se v něm skvěle orientovali a věděli a uměli odhalit případná pochybení sportovních organizací nebo arbitrážních či disciplinárních orgánů, k nimž při činnosti sportovních organizací ve sportovní praxi dochází. 

 

Struktura předmětu

sportovní organizace a jejich struktura

profesionální sport

sport a právo

sportovní spory

organizační struktura sportovních organizací

subordinace mezi národními a nadnárodními sportovními organizacemi

inkorporace norem nadřízených sportovních organizací vs. péče řádného hospodáře

specifické národní sportovní organizace a jejich monopol na provozování konkrétního profesionálního sportu

sportovní normy jako pravidla chování v oblasti sportu

korektiv heteronomních norem a veřejného pořádku

Arbitrážní soud v Lausanne (CAS)

rozhodčí komise ve stanovách sportovních organizací

specifická soudní řízení před obecným soudem mezi sportovcem a sportovním klubem, nebo sportovní asociací

řízení o žalobách proti rozhodnutím orgánů sportovních organizací

řízení týkající se vyloučení člena ze sportovní organizace

 

Literatura

LISSE, L.: Sportovní práv: rozhodování sporů ve sportu. C. H. BECK. Praha 2020. 1. vydání.

KRÁLÍK, M.: Civilní a trestní odpovědnost sportovců za sportovní úrazy. Nakladatelství LEGES 2016. ISBN: 978-80-7502-127-4, str. 1488.

MAISNER, M., DOUBRAVA, P., JANÁK, J., VLACHOVÁ, B., DOMBROVSKÁ, M.: Základy sportovního práva. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019.

LISSE, L.: Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů s komentářem. Praha. LINDE 2012.

OLÍK, M., MAISNER, M., POKORNÝ, R., JANOUŠEK, M.: Komentář k zákonu o rozhodčím řízení. Wolters  Kluwer. 2017. IBSN 978-80-7552-736-3.

BĚLOHLÁVEK, A. J.: .: Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012.

ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol.: Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, s. 1736.

PETROV, J., VÝTISK, M., BERAN, V. a kol.: Občanský zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017.

LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1–654). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 2136.

KINDL, M., ROZEHNAL. A. a kol. Občanský zákoník. Praktický komentář. Plzeň: Aleš Čeněk, 2019. 991 s., ISBN 978-80-7380-742-9.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.