Sportovní marketing

PhDr. Josef Voráček, Ph.D.

Přehrát video

ID: MKT-09-20-509

Anotace k předmětu

Sportovní marketing je nedílnou součástí současného profesionálního i amatérského sportu. Sportovní marketing umožňuje získávání nezbytných zdrojů pro provozování sportu v celém spektru výkonnostní úrovně i napříč různými cílovými skupinami zákazníků. Sportovní subjekt (organizace, klub, tým, individuální sportovec) prostřednictvím marketingu dokáže pracovat tak, aby reflektoval požadavky, přání a potřeby zákazníků, diváků, fanoušků. Sportovní marketing však prostupuje i do nesportovního odvětví, protože nabízí unikátní nástroj, pomocí něhož mohou realizovat své marketingové, komunikační a obchodní cíle subjekty působící v nesportovním odvětví.

Věhlasné, populární a známé sportovní akce, kluby, týmy a sportovci jsou ukázkou toho, jak marketing neustále ovlivňuje a prostupuje sportovním odvětvím. Lze tak nabídnout zákazníkům (divákům, fanouškům, sponzorů, obchodním partnerům) zajímavý, atraktivní produkt za adekvátní cenu, který se také musí patřičně komunikovat. Výsledkem jsou na jedné straně unikátní emoce, zážitky, informace, výrobky, či služby, které získávají zákazníci, na druhé straně pak sportovci, kteří dosahují neuvěřitelných sportovních výkonů, někdy na hranici lidských možností a chápání. Budování vzájemně prospěšných vztahů mezi těmito stranami je tak hlavním aspektem sportovního marketingu. 

 

Obsah předmětu

Obsahem předmětu je nejen teoretický základ pro sportovní marketing, ale především praktické ukázky, případové studie úspěšných, neúspěšných i kontroverzních situací, které současný sport z marketingového pohledu nabízí. Bude prezentován celkový rozsah sportovního marketingu, který obsahuje nejen marketing v samotném sportu, ale také marketing nesportovních subjektů, využívajících sport, jako možný nástroj pro získávání zákazníků či budování vztahů s nimi. Dále bude pozornost zaměřena na vliv marketingu na modifikaci a práci s produktem a cenou ve sportu.

Dominantní a nejviditelnější část marketingu, marketingová komunikace, bude zahrnovat ukázky aktuálních a moderních nástrojů a trendů v současném sportovním odvětví, které se dají využít v profesionálním i amatérském sportu. Značka, jakožto nehmotné, ale hodnotné aktivum bude rozebírána z pohledu tvorby, budování a strategického řízení, což vychází z vlivu image a identity daného sportovního subjektu na vztah se zákazníky, fanoušky, diváky, sponzory a obchodními partnery.

 

Cíl předmětu

Cílem předmětu je představit celkových rozsah sportovního marketingu v současném světě sportu. Účastníci budou mít celkový přehled o tom, co všechno zahrnuje sportovní marketing, ať už z pohledu marketingu v samotném sportovním odvětví, tak i z pohledu nesportovního odvětví využívajícího pro marketing sport. Studenti programu MBA Sportovní management a právo budou dále schopni pochopit a pracovat s vlivem marketingu na sportovní produkt, cenu a jejich modifikaci, seznámit se s aktuálními trendy v oblasti marketingové komunikace. V neposlední řadě budou schopni strategicky přemýšlet a pracovat na budování sportovních značek, popřípadě značek sportovců, jakožto jednoho z hlavních aspektů ovlivňujících popularitu a hodnotu sportovních organizací, resp. sportovců.

Současná doba vyžaduje budování dlouhodobých vztahů mezi značkami a zákazníky, nejinak tomu je ve sportu, kde vztah mezi sportovními organizacemi, či sportovci a fanoušky, diváky je nedílnou součástí sportovního odvětví. Studenti programu MBA Sportovní management a právo tak budou mít důležité předpoklady pro úspěšné budování takových vztahů a vytvoření skupiny důležitých loajálních zákazníků v podobě fanouškovské základny.

 

Struktura předmětu

Propedeutika sportovního marketingu

Marketing sportu

Marketing skrze sport

Sportovní produkt

Cena ve sportu

Nástroje marketingové komunikace

Trendy marketingové komunikace v současném sportu

Image sportovních organizací a sportovců

Firemní identita sportovních organizací

Sportovní značka

Značka sportovců

 

Literatura

VORÁČEK, J.: Public relations ve sportovních organizacích. Praha: Karolinum. 2012, 71 s. ISBN 978-80-246-2027-5.

ŠÍMA, J., ČÁSLAVOVÁ, J., RUDA, T.: Sportovní marketing:(vybrané kapitoly). 2011, 154 s., ISBN 978-80-86730-98-1.

ČÁSLAVOVÁ, E.: Management a marketing sportu. Praha: Olympia. 2009, 228 s., ISBN 978-80-7376-150-9.

ŠÍMA. J.: Ekonomika evropských profesionálních fotbalových klubů a soutěží. Praha: Ekopress, 2019, 1. vydání, 160 s., ISBN 978-80-87865-58-3.

NOVÁ, J..: Management, marketing a ekonomika sportu. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 284 s., ISBN 978-80-210-8346-2.

KUNZ, V.: Sportovní marketing. Praha: Grada. 2018,176 s. ISBN 978-80-271-0560-1.

ČÁSLAVOVÁ, E.: Management a marketing sportu. Praha: Olympia. 2009, 228 s., ISBN 978-80-7376-150-9.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.